Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam

219 98 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:10

ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI ðỊA PHƯƠNG GẮN VỚI NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 22 1.1 Tổng quan kế hoạch hóa .22 1.1.1 Kế hoạch hóa quản lý nhà nước kinh tế quốc dân 22 1.1.2 Kế hoạch hóa kinh tế thị trường 27 1.2 Sự cần thiết phải ñổi kế hoạch hóa Việt Nam 31 1.2.1 ðổi kế hoạch hóa xuất phát từ yêu cầu ñổi chế quản lý 31 1.2.2 Sự khác biệt kế hoạch hóa kinh tế thị trường kinh tế kế hoạch hóa tập trung 34 1.3 Cơ sở lý thuyết ñổi lập kế hoạch theo hướng gắn kết với nguồn lực tài Việt Nam 35 1.3.1 Một số khái niệm .35 1.3.2 Cơ sở khoa học lập kế hoạch gắn với nguồn lực tài cấp ñịa phương .41 1.3.3 Khung lý thuyết phân tích gắn kết lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nguồn lực tài cấp ñịa phương 57 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI GẮN VỚI NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH Ở CÁC CẤP ðỊA PHƯƠNG VIỆT NAM HIỆN NAY 73 2.1 Khuôn khổ thể chế chung cho công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với nguồn lực tài Việt Nam 73 2.1.1 Tổ chức máy lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách Việt Nam 73 2.1.2 Hệ thống pháp luật liên quan ñến công tác lập kế hoạch ngân sách 75 2.1.3 Phân cấp công tác kế hoạch hóa 80 iii 2.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch nguồn lực tài ñịa phương Việt Nam thời kỳ 2006-2010 81 2.2.1 Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch nguồn lực tài ñịa phương 82 2.2.2 ðánh giá nội dung KHPT KTXH kế hoạch nguồn lực tài 94 2.2.3 ðánh giá phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch nguồn lực tài 117 2.3 ðánh giá ñiều kiện tác ñộng ñến việc gắn kết kế hoạch nguồn lực tài ñịa phương 121 2.3.1 Về tư lập KH 121 2.3.2 Về môi trường thể chế 123 2.3.3 Cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin 125 2.3.4 Về lực ñội ngũ cán 127 2.4 ðánh giá chung .129 2.4.1 ðiều kiện cần cho gắn kết kế hoạch nguồn lực tài 129 2.4.2 ðiều kiện ñủ cho gắn kết KH nguồn lực tài 130 CHƯƠNG 3: ðỔI MỚI LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI ðỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG GẮN KẾT VỚI NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 134 3.1 Các mô hình lập kế hoạch gắn kết với nguồn lực tài ñang thí ñiểm Việt Nam khả vận dụng .134 3.1.1 Mô hình gắn kế hoạch với nguồn lực từ cấp vĩ mô: Mô hình MTEF .134 3.1.2 Mô hình gắn kế hoạch với nguồn lực từ cấp sở: Lập kế hoạch có tham gia………………………………………………………………………… 146 3.2 ðổi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ñịa phương gắn với nguồn lực tài 159 3.2.1 Quan ñiểm ñổi lập KHPT KTXH ñịa phương……………… 159 3.2.2 Những ñề xuất ñổi công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ñịa phương gắn với nguồn lực tài 161 iv 3.2.3 Các ñiều kiện tiền ñề ñảm bảo thành công ñổi 176 3.2.4 Lộ trình ñổi công tác lập KHPT KTXH gắn với NLTC………….180 KẾT LUẬN 185 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ðà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN .189 TÀI LIỆU THAM KHẢO 190 PHỤ LỤC .203 DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, HỘP I BẢNG Bảng 1.1: So sánh chất kế hoạch hóa hai chế 34 Bảng 2.1 ðánh giá chung chất lượng kế hoạch ba cấp 94 Bảng 2.2 Phân loại tiêu KHPT KTXH năm hàng năm số tỉnh 99 Bảng 2.3 Cân ñối nguồn lực ñầu tư thực mục tiêu phát triển KTXH tỉnh Lai Châu 100 Bảng 2.4 Tính trùng lặp nhận ñịnh KH hàng năm 103 Bảng 2.5 So sánh ‘nhu cầu’ ‘khả ñáp ứng’ vốn ðTPT, tỉnh Ninh Bình 107 Bảng 2.6 Tổng vốn ñầu tư xã hội ñịa bàn huyện Lạc Sơn 112 Bảng 2.7 Cho ñiểm lực ñiều kiện vật chất phục vụ công tác lập kế hoạch Hòa Bình 128 Bảng 2.8 Tóm tắt hạn chế việc gắn kết KHPT KTXH ñịa phương với nguồn lực tài Việt Nam 131 Bảng 3.1 Tình hình cải cách lập ngân sách .136 Bảng 3.2 Tổng kết học vận dụng từ mô hình MTEF lập KH có tham gia cấp sở vào ñổi lập KHPT KTXH ñịa phương gắn với nguồn lực tài .158 v II HÌNH VẼ Hình 1.1 Các loại nguồn lực tài 38 Hình 1.2 Mô hình logic "chuỗi kết quả" lập kế hoạch chiến lược 46 Hình 1.3 Tính hiệu tính hiệu lực thực kế hoạch 48 Hình 1.4 Khung lý thuyết lập kế hoạch gắn với nguồn lực tài 71 Hình 2.1 Tổ chức máy lập kế hoạch ngân sách .74 Hình 2.2 Quy trình xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm Việt Nam 84 Hình 3.1 Minh họa nguyên lý MTEF theo chương trình chi tiêu 137 Hình 3.2 Quy trình kỹ thuật lập MTF&EF 139 Hình 3.3 Mô hình ñề xuất mối quan hệ loại kế hoạch ñịa phương 167 Hình 3.4 Quy trình lập Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm ba cấp ñịa phương ñược ñề xuất .171 III HỘP Hộp 2.1 Kế hoạch ngân sách “chạy trước” KHPT KTXH! .87 Hộp 2.2 Cách lập KHPT KTXH xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 92 Hộp 2.3 Một số nội dung phần ðánh giá kết thực kế hoạch KHPT KTXH năm 2006-2010 tỉnh Lai Châu 95 Hộp 2.4 Tóm tắt nội dung mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp KHPT KTXH năm tỉnh Lai Châu 96 Hộp 2.5 Mục tiêu phát triển KTXH huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình .110 Hộp 2.6 Hiệu huy ñộng nguồn lực người dân từ lập kế hoạch có tham gia cấp xã .114 Hộp 2.7 Bất hợp lý dự báo tiêu kế hoạch 120 Hộp 3.1 Hiệu việc gắn KH với nguồn lực Chương trình Chia sẻ 150 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ARD SPS Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (của ðan Mạch dành cho tỉnh Lai Châu, ðiện Biên, Lào Cai, ðắc Lắc, ðắc Nông) CPRGS Chiến lược toàn diện tăng trưởng giảm nghèo CT135-II Chương trình XðGN cho xã vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc biệt khó khăn phủ, giai ñoạn II CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia CTDA Chương trình, dự án ðTPT ðầu tư phát triển HðND Hội ñồng nhân dân HPRP Dự án ðổi phương pháp lập KHPT KTXH tỉnh Hòa Bình IPS Chương trình Hỗ trợ Chương trình 135 dành cho tỉnh Quảng Ngãi KH Kế hoạch KH&ðT Kế hoạch ðầu tư KHH Kế hoạch hóa KHHPT Kế hoạch hóa phát triển KHNS Kế hoạch ngân sách KHPT Kế hoạch phát triển KTXH Kinh tế xã hội MTEF Kế hoạch chi tiêu trung hạn MTFF Kế hoạch tài trung hạn NLTC Nguồn lực tài NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NPM Mô hình quản lý công NS Ngân sách NSðP Ngân sách ñịa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách trung ương vii ODA Hỗ trợ phát triển thức PFMRP Dự án cải cách quản lý tài công QPTðP Quỹ phát triển ñịa phương SFDP Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông ðà SLGP Dự án Nâng cao lực quyền ñịa phương SPAR-CB Dự án Hỗ trợ Cải cách hành tỉnh Cao Bằng TBCN Tư chủ nghĩa TC Tài TCKH Tài kế hoạch TPKT Thành phần kinh tế TDðG Theo dõi ñánh giá UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa LỜI MỞ ðẦU Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài Kế hoạch hóa phát triển (KHHPT) công cụ quản lý Do ñó, ñâu có hoạt ñộng quản lý có ý thức ñó cần sử dụng công cụ kế hoạch hóa (KHH) Cuộc tranh luận vai trò kế hoạch (KH) kinh tế thị trường diễn lý thuyết thực tiễn Thực tế ñã có nhiều ý kiến cho kinh tế thị trường không cần lập KH, ñó quan KH vai trò việc ñiều hành nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội (KTXH) Tuy nhiên, ñến có nhiều quốc gia giới ñã nhận thấy lợi ích KHH ñối với phát triển ñã chủ ñộng xây dựng kế hoạch phát triển (KHPT) Ở nước ta, KHH ñược xác ñịnh công cụ quan trọng ñể phủ quản lý ñiều hành kinh tế từ ngày ñầu giành ñộc lập Quá trình vận dụng công cụ KHH nước ta ñược chia làm hai giai ñoạn trước sau năm 1986 Trước năm 1986, KHH thời kỳ kinh tế mệnh lệnh có ñặc trưng bật can thiệp trực tiếp phủ vào hoạt ñộng KTXH thông qua ñịnh pháp lệnh phát từ trung ương Chỉ tiêu KH nhà KH trung ương xây dựng ñã tạo nên KH kinh tế quốc dân toàn diện ñầy ñủ Nguồn nhân lực, vật tư chủ yếu tài quốc gia ñược phân phối theo nhu cầu KH tổng thể, theo ñịnh hành cấp lãnh ñạo Bởi vậy, mối quan hệ tiêu KH ñặt nguồn lực ñảm bảo chặt chẽ Mô hình KHH theo kiểu mệnh lệnh phù hợp với cách ñiều hành kinh tế thời chiến Tuy nhiên, xuất phát từ cách xây dựng nên KH thời kỳ mang tính chất chủ quan, ý chí, cứng nhắc, thiếu thực tiễn sở khoa học, khiến cho KHH không công cụ quản lý hiệu ñất nước chuyển sang thời bình Do ñó, từ năm 1986, sau chuyển sang xây dựng kinh tế thị trường theo ñịnh hướng XHCN, với ñặc trưng khuyến khích phát triển thành phần kinh tế (TPKT) sở quy luật cung – cầu, tôn trọng nguyên tắc cạnh tranh bình ñẳng, yêu cầu ñặt công tác KHH phải ñược chuyển ñổi phù hợp, từ chế KHH tập trung sang KHH ñịnh hướng phát triển Yêu cầu ñổi KHH ñể gắn kết chặt chẽ với nguồn lực tài (NLTC) trở nên cấp thiết ñứng trước thực tế nghịch lý Một mặt, phủ tiến hành KHH toàn diện mặt phát triển KTXH, mặt khác, phủ lại kiểm soát phân bổ trực tiếp phần nguồn lực toàn xã hội, chủ yếu NLTC từ ngân sách nhà nước (NSNN) ñể thực KH Phần nguồn lực lớn nằm khu vực tư nhân, thân nhà nước “gợi ý” “tác ñộng gián tiếp” vào phân bổ nguồn lực ñó thông qua chế, sách ñịnh ñầu tư công mình, áp ñặt mệnh lệnh trước Do ñó, câu hỏi lớn ñược ñặt làm ñể nhà nước sử dụng có hiệu nguồn lực kiểm soát ñể khuyến khích dẫn dắt nguồn lực thuộc TPKT khác hướng tới mục tiêu KH nhà nước vạch Hiện nay, Việt Nam ñang tiến hành nhiều cải cách thể chế tạo thuận lợi cho việc ñổi công tác KHH ðáng kể xu hướng phân cấp trao quyền ngày mạnh mẽ từ trung ương xuống ñịa phương Kết nỗ lực việc phân ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ cấp quyền quan quản lý nhà nước cấp quyền ðiều ñặt cấp quyền ñịa phương trước hội thách thức lớn lao Một mặt, hội quyền ñịa phương có nhiều quyền chủ ñộng sử dụng công cụ quản lý nhà nước, ñó có công cụ KHH, ñể quản lý mặt ñời sống KTXH ñịa bàn Nhờ vậy, ñịa phương ñộng có môi trường thể chế tốt có ñiều kiện ñể thu hút ñầu tư ñẩy nhanh tốc ñộ phát triển Mặt khác, tính cạnh tranh cấp ñịa phương ngày lớn, ñòi hỏi trách nhiệm lãnh ñạo ñịa phương với nghiệp nâng cao ñời sống phúc lợi dân cư cao ðể tranh thủ ñược hội giảm thiểu thách thức, ñòi hỏi quyền ñịa phương phải cải thiện nhanh công tác ñiều hành quản lý nhà nước ðổi KHH ñịa phương, mà trước hết khâu lập KH, nội dung quan trọng ñáp ứng nhu cầu xúc ñó, mô hình KHH ñổi ñảm bảo gắn kết chặt chẽ KH NLTC? Câu hỏi ñặt vấn ñề cần có nghiên cứu hệ thống toàn diện mặt lý thuyết thực tiễn công tác lập KH, sở ñó tìm mô hình KHH ñịa phương phù hợp với ñiều kiện thể chế Việt Nam nay, bước ñáp ứng ñược yêu cầu chung hội nhập quốc tế Muốn vậy, việc cần làm ñầu tiên xem xét nghiên cứu trước ñây vấn ñề liên quan ñến công tác KHH nhằm tổng kết kết mà nghiên cứu ñã ñạt ñược, sở ñó kế thừa phát triển ñể ñề xuất phương hướng ñổi công tác KHH ñịa phương theo hướng gắn kết chặt chẽ với NLTC Tổng quan nghiên cứu Có nhiều công trình nghiên cứu nước công tác KHH gắn với NLTC bối cảnh thể chế xuất phát từ góc nhìn khác Các nghiên cứu tập trung vào làm rõ trình hoàn thiện công cụ lập KH khu vực công kinh tế thị trường kinh nghiệm triển khai mô hình gắn kết KH với NLTC giới 2.1 Các nghiên cứu KHH khu vực công ðầu tiên phải kể ñến nghiên cứu KHH khu vực công xoay quanh việc ñưa quan ñiểm khác KHH, trình vận dụng công cụ từ khu vực tư nhân sang khu vực công tính chất cần có ñể ñảm bảo công cụ KHH ñược sử dụng cách hiệu khu vực công Trong “A Concept of Corporate Planning”(1970) [80] R Ackoff, tác giả ñã ñưa cách hiểu khái quát, coi KHH “quá trình thiết kế tương lai ñáng có cách thức hiệu ñể ñạt ñược nó” hay nghiên cứu “Why Planning Vs Markets Is An Oxymoron: Asking The Right Question” (2005) [81], R Alexandre có cách hiểu KHH hẹp hơn, coi “KHH hoạt ñộng xã hội, có tổ chức cách chặt chẽ ñể xây dựng ñịnh chiến lược hành ñộng tương lai” Trong “Giáo trình KHHPT” (2009) [52], tác giả Ngô Thắng Lợi ñã phân biệt rõ KH KHH Theo ñó, KHH không dừng lại việc xây dựng KH, mà gồm nhiều quy trình khác nữa, ñó triển khai thực theo dõi, ñánh giá (TDðG) trình thực KH Tuy có ñiểm khác biệt nhìn chung tác giả ñều cho rằng, KHH trình hoạch ñịnh tương lai, dự kiến tổ chức hành ñộng nhằm bước ñạt tới viễn cảnh tương lai ñó Tiếp theo, nghiên cứu tập trung vào lịch sử phát triển công cụ KHH kinh tế nói chung khu vực công nói riêng, thông qua xem xét việc sử dụng công cụ KHH tương ứng với giai ñoạn theo ñuổi mô hình quản lý khu vực công khác M Weber “Bureaucracy” (1958) [151] ñã khẳng ñịnh mô hình quản lý khu vực công phổ biến nửa ñầu kỷ 20 mô hình hành quan liêu truyền thống (traditional bureaucracy) Tương ứng với mô hình quản lý công phương thức KHH “dài hạn” (long-range planning), với cách thức tổ chức triển khai khác nước Ví dụ, quan KH Pháp thực ba chức dự thảo KH, tư vấn sách kinh tế nghiên cứu dự toán dài hạn Pháp sử dụng công cụ chủ yếu KH năm ñể ñiều hành kinh tế Ở Nhật Bản, phương thức KHH giai ñoạn ñầu (1945-1955) có tính chất tập trung cao ñộ gần giống hệ thống KHH nước XHCN cũ Chỉ ñến giai ñoạn sau năm 1955, công tác KHH Nhật Bản chuyển dần sang KH hướng dẫn, cung cấp thông tin ñịnh hướng cho kinh tế Các quan KH Mỹ ñược ñời từ năm 1936, ñối phó với ðại Suy thoái năm 1929-1930 Khác với KH Pháp hay Nhật, vốn mang tính chất toàn diện, bao phủ mặt KTXH, KHH Mỹ chủ yếu nhằm giải mảng công việc cụ thể thời kỳ ñịa phương, lấy sách hệ thống ñòn bẩy kinh tế làm công cụ ñiều hành phủ liên bang, việc lập KH chi tiết ñể cấp liên bang ñảm nhận 199 115 Marx, T (1990), Strategic Planning in Public Affairs, Long Range Planning, vol 23, no.1 116 May, P (2001), Strategic Planning in Local Government-Myths, Justification and Possibilities, 117 McIntyre-Mills, J (2003), Participatory Democracy: Drawing on C West Churchman’s Thinking When Making Public Policy’, Systems Research and Behavioural Science, vol 20, no 118 McIntyre-Mills, J (2005), Participatory Planning: Computer Design and Strategic Partnerships to Address Complex Health, Housing and Social Inclusion Issues with Aboriginal Australians, The International Society for the Systems Sciences: The Potential Impacts of Systemics on Society: Proceedings of the 49th Annual Conference, eds J Wilby & J K Allen, Cancun, Mexico 119 McIntyre-Mills, J et al (2006), Systemic Governance and Accountability: Working and Reworking Conceptual and Spatial Boundaries, Springer, New York 120 Mintzberg, H (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, London, Prentice Hall 121 Minztberg, H (1994), Rethinking Strategic Planning-Part I: Pitfalls and Fallacies, Long Range Planning, vol 27, no.3 122 Mulgan, R 2009, Public Servant and Politics, POGO 8062, Public Sector Management for Vietnamese ALAs Course, Crawford School of Economics and Government, ANU, Canberra 123 Mulgan, R (2003), Holding Power to Account, Basingstoke: Palgrave Macmilan 124 Oates, W (1999), An Essay on Fiscal Federalism in Journal of Economic Literature Vol 17 125 OED (1971), Oxford English Dictionary (Compact Edition) Oxford: Oxford University Press 200 126 Poister, HT & Streib, G (1999), Strategic Management in the Public Sector: Concepts, Models, and Processes, Public Productivity and Management Review, vol 22, no 127 Porter, ME (1991), Towards a Dynamic Theory of Strategy, Strategic Management Journal, vol.12, Special Issue: Fundamental Research Issues in Strategy and Economics 128 Potter, BH and Diamond, J (1999), Guidelines for Public Expenditure Management, Section 3: Budget Preparation, IMF 129 Pradhan, S & Campos E (1996), Budgetary Institutions and Expenditure Outcomes: Binding Governments to Fiscal Performance, Public Economics Division, Policy Research Working Paper 1646 130 Pressman, JL & Wildavsky, A (1973), Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland, University of California Press, Berkeley 131 Robinson, M (2003), Participation, Local Governance and Decentralized Service Delivery, Paper for Workshop on “New Approaches to Decentralized Service Delivery”, March, 2003, Chile 132 Romilly, G (2001), Managing the Ugandan Medium-Term Expenditure Framework 133 Rondinelli, D William, A (1999), Restructuring the Administration of Service Delivery in Vietnam: Decentralization as Institutions Building in Jennie, L and Rondinelli, D (eds), Market Reform in Vietnam London: Quorum Books 134 Rusaw, C (2007), Changing Public Organizations: Four Approaches, International Journal of Public Administration, vol.30, iss.3 135 Salvatore, S & Daniel, T (1999), Managing Government Expenditure, Asian Development Bank 136 Salvatore, S (2008), Of Mountains and Modehills: “The” Medium-Term Expenditure Framework, Discussion Paper in Conference on Sustainability 201 and Efectiveness of Public Expenditure Management, July 24-25, 2008, Hawaii, USA 137 Sanjay, P & Campos, E (1996), Budgetary Institutions and Expenditure Outcomes: Binding Governments to Fiscal Performance, Policy Research Working Paper 1646, Public Economics Division 138 Sharp, CA (2004), Strategic Issues in Planning: Readings, Adelaide, Flinders Institute of Public Policy and Management 139 Sharp, CA (2004), Capacity Building by Weaving Evaluation Into the Visioning and Strategic Planning: Examples from South Australia, Paper presented at the International Conference on China’s Planning System Reform, Beijing, China, March 2004 www.adb.org/documents/events/2004/PRC_Planning_System_Reform/Sharp 12.pdf 140 Stacey, RD (1996), Strategic Management and Organizational Dynamics, London, Pitman Publishing 141 Steiner, GA (1979), Strategic Planning-What Every Manager Must Know, New York, The Free Press 142 Stewart, R 2009, New Thinking in Implementation, Performance Monitoring and Evaluation, POGO 8067, Leading Public Sector Change Course, Crawford School of Economics and Government, ANU, Canberra 143 Third International Roundtable for Development Result (2007), Planning and Budgeting: Linking Policy, Planning and Budgeting, Hanoi 5-8/2/2007 144 Thomas, K and Bendapudi, R (2004), Participatory Planning, Center for Good Governance 145 Thomas, K and Bendapudi, R (2004), Participatory Planning, Center for Effective Governance 146 Turk, C, Swinkels, R and Doan, HQ 2007, Vietnam: Design/Implementation of Result-Based Planning and Monitoring, MfDR Sourcebook, 2nd edition, 147 UNDP (2000), Planning and the Market, Sub-Regional Resource Facility 202 148 UNDP (2010), Taking Stock of Good Practices and Lessons on Local Planning Reform 149 Vinzant, DH & Vinzant, J (1996), Strategy and Organizational Capacity: Finding a Fit, Public Productivity and Management Review, vol 20, no 150 Vu, C (2010), Developing a Result-based Monitoring and Evaluation System for Socio-Economic Development Plans in Vietnam, Vietnam Economic Management Review, Vol 2, CIEM 151 Webber, M (1958), Bureaucracy, in Hughes, G and Mills, CW (eds), From Max Webber: Essays in Sociology, New York: Oxford University Press 152 Wee, V (2002), Key Note Address: Role of Development Planners in a Market Economy, Discussion Paper, Annual General Meeting of the Sri Lanka Planning Service Association, 30 August 2002, Sri Lanka 153 World Bank (1996), Environmentally Sustainable Development, International Bank, 1996 154 World Bank (1996), The World Bank Participation Source Book, Environmentally Sustainable Development, International Bank 155 World Bank (2000), What is MTEF?, at http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/MTEFprocess.doc 203 PHỤ LỤC Phụ lục So sánh ñặc trưng hai trình lập kế hoạch ðặc trưng Lập KH theo phương pháp truyền thống Lập KH chiến lược chế thị trường Thực chất Quá trình phân chia nguồn hoạt ñộng lực nhà nước tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp giao, KH ñịa phương triển khai phần KH cấp Chủ ñộng thiết lập mối quan hệ ñể hướng tới tương lai, xác ñịnh mục tiêu tìm kiếm giải pháp phát triển KTXH cho ngành, ñịa phương Căn cho KH ðánh giá tiềm năng, yếu tố nguồn lực thực trạng phát triển ngành, ñịa phương - Nguồn lực cấp cung cấp - Con số kiểm tra KH cấp - - Nội dung KH Kiểm ñiểm tình hình thực KH thời kỳ trước KH ngành, ñịa phương xây dựng kế hoạch ngành, ñịa phương, xây dựng cho họ, ngành, ñịa phương tự ñịnh sở không phá vỡ khung ñịnh hướng chung cấp Dự báo yếu tố, môi trường bên trong, bên ngành, ñịa phương, tạo ñiểm mạnh, yếu, hội, thách thức tác ñộng ñến khả khai thác huy ñộng nguồn lực, thực mục tiêu - Thực mục tiêu quốc gia thời gian dài - Phân chia học KH trung hạn thành KH ngắn hạn - Xây dựng hệ thống tiêu toàn diện khoảng thời gian cụ thể phải thực theo yêu cầu cấp Quan tâm ñến có thực ñược tiêu cấp giao cho ngắn Hướng tới tương lai trung dài hạn Quan tâm chủ yếu ñến xác ñịnh Tầm nhìn, hướng ñi mục tiêu ñạt tới ñịa phương tương lai dài - Là trình tự ñịnh mang tính hệ thống tập trung vào vấn ñề quan trọng, mục tiêu ưu tiên Quan tâm nhiều ñến tác ñộng việc thực tiêu KH ñến mục tiêu tầm nhìn mà ngành, ñịa phương 204 hạn hay không hướng tới - Quy trình soạn lập Giải pháp nguồn lực Xây dựng lần, mang tính thời vụ, bước xây dựng theo thể chế thống nhất, có ñịnh kỳ ñiều KH - Quan tâm nhiều ñến công tác TDðG Quy trình xây dựng mang tính chất lặp lại cao, không mang tính thời vụ, theo biến ñộng ñiều kiện môi trường khả khai thác nguồn lực Khoảng thời gian thực bước xây dựng không giống nhau, tuỳ theo ñặc ñiểm ngành, ñịa phương - Nguồn lực cấp cung cấp chủ yếu Chủ ñộng tạo dựng khả khai thác, huy ñộng sử dụng có hiệu nguồn lực thành phần kinh tế, bên bên ngành, ñịa phương Phương pháp xây dựng ñiều kiện áp dụng Chủ yếu chế từ xuống Sử dụng tham gia nhiều bên trình soạn lập KH, vai trò chủ ñộng, sáng tạo quyền nhà nước cấp; ñặc biệt nhấn mạnh ñến tham gia cộng ñồng dân cư - Nguồn: ([13], tr 8) Dựa vào chế tập trung hoá cao tư liệu sản xuất nguồn lực xã hội Nguồn vốn NSNN ñiều kiện ñịnh thành công trình triển khai thực KH Cơ chế phi tập trung, phân cấp, giao quyền chủ ñộng cho ngành, ñịa phương ðặc biệt nhân mạnh phân cấp KH, phân cấp NS nâng cao quyền lực 205 Phụ lục Vai trò, chức quan ñịa phương liên quan ñến lập kế hoạch, ngân sách theo dõi ñánh giá Cơ quan Lập dự toán Phân bổ dự toán Triển khai chấp hành dự toán Theo dõi thực Thẩm ñịnh phê duyệt toán Giám sát Thanh tra Theo dõi tuân thủ chấp hành dự toán Quyết toán ñược Ban Kinh tế NS/ KTXH HðND thẩm ñịnh Sau ñó, toàn HðND tiến hành phê duyệt toán HðND giám sát việc thực chấp hành dự toán Hội ñồng nhân dân Quyết ñịnh dự toán NS cho cấp nộp dự toán lên cấp Quyết ñịnh phân bổ dự toán cho cấp cấp Quyết ñịnh ñiều chỉnh NS cho cấp có Ủy ban nhân dân Chịu trách nhiệm chuẩn bị dự toán cấp nộp HðND cấp ñể xin phê duyệt Phân bổ NS UBND thực Chịu trách nhiệm Theo dõi việc thực thực hiện, chấp hành chấp hành dự toán ðiều chỉnh, dự toán bổ sung dự toán cần Cơ quan tài Chủ trì phối hợp với Cơ quan Kế hoạch quan khác lập dự toán cho cấp (sau ñó nộp cho UBND cấp quan tài cấp trên), chuẩn bị văn hướng dẫn cấp Phân bổ dự Tổ chức triển khai thực chấp toán sở ñịnh hành dự toán mức chi thường xuyên ñể trình UBND trình HðND ñịnh Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực thu, chi NS QLTCC, báo cáo UBND Chịu trách nhiệm nộp toán cho HðND ñể xin phê duyệt Tổng hợp liệu tài chuẩn bị toán trình UBND Kiểm toán Theo dõi hậu kiểm HðND theo dõi việc thực khuyến nghị kết luận kiểm toán Phản hồi thực kết luận khuyến nghị kiểm toán Ban Thanh tra tài Cơ quan Tài chịu trách nhiệm tra chấp hành thu, chi NS, quản lý NS quản lý tài sản công Tiến hành hoạt ñộng hậu kiểm sở kết luận khuyến nghị kiểm toán, báo cáo cho UBND 206 Cơ quan lập kế hoạch Xây dựng KHPT KTXH (bao gồm danh mục dự án ñầu tư liên quan ñến chi ñầu tư) phối hợp với quan tài quan khác lập dự toán chi ñầu tư nộp UBND cấp quan lập KH cấp Cơ quan ban ngành/dưới ngành, tổ chức, ñoàn thể, v.v… (các ñơn vị chi tiêu) Chịu trách nhiệm lập KH, dự toán dựa hướng dẫn Cơ quan Tài Chính/KH quan ngành dọc cấp trên, ñịnh mức NS Kho bạc Thanh tra tỉnh/huyện Phối hợp với quan tài ñể xem xét ñánh giá hiệu chi ñầu tư Ban hành văn hướng dẫn xây dựng KHPT KTXH phân bổ chi ñầu tư Thực chấp hành dự toán Lập toán ñơn vị nộp Cơ quan Tài Thực kết luận khuyến nghị kiểm toán có, báo cáo Cơ quan Tài Kiểm soát thu chi NS ðiều tiết nguồn thu cấp NS Kế toán NSNN Báo cáo Cơ quan Tài cấp Kho bạc cấp Chịu trách nhiệm tra, giải khiếu nại tố cáo người dân, phòng chống tham 207 nhũng, gồm lĩnh vực quản lý chi tiêu công Thanh tra cấp có KH hoạt ñộng cụ thể hàng năm, báo cáo UBND cấp Thanh tra cấp Kiểm toán nhà nước gồm cấp trung ương cấp khu vực Nguồn: [50] Chịu trách nhiệm kiểm toán bên ngoài, chủ yếu thực kiểm toán tuân thủ tài Hai năm kiểm toán lần Báo cáo Kiểm toán Nhà nước ñược gửi cho HðND UBND Theo dõi nhận phản hồi kết luận kiểm toán 208 Phụ lục Trách nhiệm quan KH&ðT, quan Tài UBND việc xây dựng KH dự toán NSNN Cơ quan KH&ðT có nhiệm vụ: - Bộ KH&ðT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài tính toán, xây dựng phương án cân ñối lớn ñể làm sở hướng dẫn cho bộ, ngành, ñịa phương xây dựng KH NS - Cơ quan KH&ðT phối hợp với quan Tài cấp việc tổng hợp, lập dự toán NS cấp mình; chủ trì, phối hợp với quan Tài cấp lập dự toán chi ñầu tư phát triển, lập phương án phân bổ chi ðTPT - Tổ chức, hướng dẫn xây dựng tổng hợp KHPT KHNS - Làm việc với bộ, ngành, ñịa phương KHPT KTXH, ñầu tư CTMT quốc gia năm KH Cơ quan Tài có nhiệm vụ: - Chủ trì hướng dẫn xây dựng dự toán NS - Chủ trì, phối hợp với quan KH&ðT, quan có liên quan xây dựng tổng hợp dự toán phương án phân bổ dự toán NS - ðề xuất phương án cân ñối NS biện pháp nhằm thực sách tăng thu, tiết kiệm chi NS; - Kiểm tra nghị dự toán NS HðND dưới, có ý kiến ñề nghị ñiều chỉnh lại dự toán NS cấp trường hợp cần thiết UBND cấp có nhiệm vụ: - Hướng dẫn, tổ chức ñạo ñơn vị trực thuộc, quyền cấp lập KHPT KTXH dự toán thu, chi NS thuộc phạm vi quản lý; - Giao nhiệm vụ thu, chi NS cho quan, ñơn vị trực thuộc, nhiệm vụ thu, chi mức bổ sung NS cho cấp dưới; - Kiểm tra Nghị dự toán NS HðND cấp dưới; yêu cầu HðND cấp ñiều chỉnh lại dự toán NS trường hợp cần thiết Nguồn: Tập hợp tác giả từ văn pháp lý hành 209 Phụ lục Tóm tắt tình hình triển khai MTEF nước ñang phát triển Tình hình triển khai MTEF châu Á: Mặc dù khối nước nói tiếng Anh nơi khởi xướng phương pháp lập NS trung hạn, thân Anh Quốc ñã quãng thời gian từ năm 1961 ñến năm 1998 tìm ñược phương pháp phù hợp Một nước phát triển phải ba mươi bẩy năm thử nghiệm ban ñầu phương pháp ñó học ñể nước ñang phát triển vạch lộ trình hợp lý ñẩy mạnh tâm cải cách Tagikixtan bắt ñầu làm “MTEF” từ năm 2000, không ñem lại kết Chỉ ñến tháng 9/2006, Chính phủ Tagikixtan ñịnh tái khởi xướng cải cách “MTEF” dựa phân tích thận trọng hệ thống quản lý tài công họ vạch lộ trình (ñược coi hợp lý) sau: Thí ñiểm lại phương pháp “MTEF” ngành giáo dục (2008-10); Tiếp tục tăng cường theo chiều sâu chất lượng quy trình “MTEF” (2009-11); mở rộng tiếp ngành ưu tiên y tế, xã hội; Triển khai rộng phương pháp “MTEF” tất ngành vào năm 2012 ñồng thời lồng ghép quy trình “MTEF” với quy trình lập NS năm chương trình ñầu tư công Mặc dù sớm ñể kết luận kết tái khởi ñộng MTEF ñây, mà Tagikixtan ñang làm chứng tỏ nước nhận thấy cần thiết phải áp dụng MTEF, cần ñiều chỉnh bước ñi cho phù hợp với ñiều kiện thể chế quốc gia ñang thời kỳ chuyển ñổi 210 ðánh giá triển khai “MTEF”tại khối nước ðông Nam Âu10: Trong vòng 15 năm qua, nước ñã ñầu tư mạnh vào cải cách tài công, ñặc biệt nhằm xây dựng hệ thống lập NS trung hạn sở kết hoạt ñộng nỗ lực hội nhập với Liên minh châu Âu Bên cạnh số kết ban ñầu, chưa có nước ñược coi thành công triển khai “MTEF gắn với kết quả”, mà lý ñược cho nhà tài trợ tham vọng mục tiêu ðến thời ñiểm 3/2009, hầu ðông Nam Âu ñã thiết lập ñược quy trình chế triển khai, ñã thiết lập ñược luồng thông tin phục vụ lập “MTEF” Một số nước ñã bắt ñầu hướng ñến hệ thống lập NS theo chương trình (NS gắn với số tiêu kết quả/ñầu ra) Mặt hạn chế chất lượng tài liệu chưa cao, nội dung phân tích giải trình yếu kém, ñặc biệt, “MTEF” chưa tác ñộng ñược ñến phân bổ NS cho năm NS năm Thành công lớn hầu ðông Nam Âu ñã làm tốt ñược MTFF, ñạt ñược nhiều thành tựu xác ñịnh chi tiêu tổng thể với tham gia tích cực lực sẵn có Bộ TC Văn phòng Nội Các Mặt hạn chế MTEF bộ, ban, ngành lập lên yếu mặt xác ñịnh chiến lược ngành dự toán chi phí, ñòi hỏi phải tiếp tục tăng cường ñào tạo, cung cấp thông tin Các chuyên gia khuyến nghị nước Nam ðông Âu nên tập trung làm tốt “MTEF” trước chuyển sang mục tiêu cải cách tham vọng lập NS theo kết hoạt ñộng Và ñây nhận ñịnh chung cho nước khác Tình hình triển khai “MTEF” khối nước châu Phi: Nam Phi ñiển hình thành công Gana ví dụ thất bại triển khai “MTEF” Nam Phi Uganña hai nước tự triển khai “MTEF” mà hỗ trợ kỹ thuật bên 10 Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Séc Slovenia 211 Nam Phi quốc gia ñiển hình tự triển khai “MTEF” thành công Nước bắt ñầu làm “MTEF” từ năm 1994, phải dừng lại sau hai năm nhận vấn ñề thiếu tham gia cấp trị chưa gắn kết với quy trình NS Sau nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Nam Phi ñã củng cố lại tái khởi ñộng “MTEF” năm NS 1998/99, liên tục nỗ lực hoàn thiện ñể có mô hình phù hợp Hộp Phụ lục: Trường hợp thành công Nam Phi Ngoài yếu tố khác, việc áp dụng khuôn khổ trung hạn cần có tham gia nhà lãnh ñạo trị gắn kết chặt chẽ khuôn khổ với qui trình soạn lập NS Kinh nghiệm Nam Phi việc áp dụng MTEF bắt ñầu từ năm 1994, kéo dài năm, không tạo ñược ñiều kiện nói Rút kinh nghiệm từ lần triển khai ñó, qui trình soạn lập NS theo MTEF ñã ñược áp dụng cho NS 1988/89 với ñiều chỉnh quan trọng sau: Rà soát sách ban ñầu (tháng 5-tháng 9) Việc rà soát lại sách Ủy ban NS cấp Bộ trưởng, bao gồm trưởng quan trọng, Hội ñồng NS (cơ quan tham mưu Bộ TC thành viên Hội ñồng ñiều hành tài tỉnh) cuối Nội thực ðệ trình NS/MTEF (tháng 8) Quá trình soạn lập NS/MTEF bắt ñầu vào ñầu năm NS, việc xây dựng tranh dự báo kinh tế vĩ mô ñề xuất quản lý ngành phải ñược trình lên Bộ TC trước ngày 2/8 Các ñề xuất cần làm rõ chương trình chi tiêu tương ứng với thay ñổi sách Cụ thể, ñề xuất cần trình bày phương án phân bổ sở cho thời kỳ trung hạn; xác ñịnh khoản tiết kiệm tái ưu tiên hóa phương án sở, ñề xuất sách khác gắn với thay ñổi phương án phân bổ sở (những ñề xuất sách ñó phải phù hợp với ưu tiên chiến lược KHPT bộ) kèm theo hàng loạt tài liệu số liệu minh họa theo yêu cầu Thẩm ñịnh ñề xuất NS/MTEF (tháng ñến tháng 11) Từ tháng ñến tháng 9: Ủy ban Chi tiêu trung hạn quốc gia cấp tỉnh ñánh giá ñề xuất quản lý ngành kiến nghị lên Bộ TC Tháng 10: Ủy ban NS cấp Bộ trưởng thảo luận ñề cương Văn kiện sách NS trung hạn; Bộ TC trình Nội dự toán ñiều chỉnh Bước cuối cùng: ðầu tháng 11, Nội phê chuẩn phân bổ NS hàng năm ñối với ñịnh hướng MTEF, với khoản trợ cấp cân ñối cho quyền ñịa phương Trên sở ñó, dự thảo NS mình, gồm phân bổ cho năm NS dự toán ước tính cho hai năm Sau Bộ TC ñã tổng hợp, NS ñược gửi sang Quốc hội vào tháng phê chuẩn thức vào tháng Nguồn: [100] Uganña cải cách lập NS từ sớm, ban ñầu tập trung cải thiện quản lý NS ñể ñối phó với khó khăn thực tiễn Chỉ sau cải cách thời gian, chuyên gia bên vào ñánh giá nước ñã có “MTEF” [104] Tuy 212 nhiên, theo ñánh giá “MTEF” Uganña chưa hỗ trợ cho việc xác ñịnh ưu tiên phân bổ theo chiến lược – tất ngành ñều “hưởng lợi” từ tăng trưởng kinh tế ổn ñịnh tài khóa/kinh tế vĩ mô, trừ ngành giáo dục ñược hưởng lợi ngành khác chút Tandania ñã triển khai dự án “MTEF” cách thành công dựa vào hỗ trợ kỹ thuật bên (mặc dù nhiều người cho hỗ trợ họ làm) kinh nghiệm năm ñã thực tập KH chiếu NS trung hạn từ 1992 Tuy nhiên, “MTEF” họ chưa hỗ trợ ổn ñịnh tài khóa/ kinh tế vĩ mô (Khi làm “MTEF”, Tandania ñã làm tốt lĩnh vực này), chưa có hiệu rõ ràng việc hỗ trợ cho phân bổ nguồn lực theo chiến lược cho ngành Gana nước triển khai “MTEF” vội, dựa kinh nghiệm hạn chế từ nước khác – người ta gọi ñó nhập phương pháp kỹ thuật trực tiếp từ nước khác mà không ñiều chỉnh cho phù hợp với ñặc thù Gana Dự án triển khai “MTEF” Gana bị coi sai lầm, công tác lập NS năm, kiểm soát tài yếu Họ ñã tham vọng gắn “MTEF” với NS ñầu từ ñầu làm “MTEF” dạng dự án hỗ trợ kỹ thuật chưa phải cải cách thực Một lý ngành Gana chưa ñủ lực dự báo tài chi tiêu trung hạn, (cán có lực bỏ ñi nhiều) Kết ñến Gana thức xuất văn NS tên gọi “MTEF”, ñó NS hàng năm 213 Phụ lục Cách thức xác lập tiêu chí phân bổ kinh phí CT135-II Tiêu chí Bản chất Vấn ñề vướng mắc Phân bổ ñồng ñều xã ⇒ Cho phép lên KH năm biết trước nguồn NS ⇒ Không thể khác nhu cầu xã Phân bổ không ñồng ñều xã ⇒ Kinh phí ñược sử dụng nhằm ñáp ⇒ Không ñồng ñều không ứng yêu cầu dự án cụ dựa hiệu ñầu tư so thể, không xét công (chia với dân số hay mức nghèo ñều) xã ⇒ Năng lực lập KH xã ⇒ Dự án lớn ñược ñầu tư nhiều thấp dẫn ñến xã ñó có xã xã khác ñầu tư Tiêu chí cấp tỉnh xác ñịnh ⇒ Tỉnh lập tiêu chí phân bổ kinh ⇒ Cần cập nhật hàng năm, phản phí phân bổ huyện (và từ ánh ñiều kiện thay ñổi huyện xã) theo tiêu chí có sẵn xã ⇒ ðảm bảo phân bổ kinh phí công ⇒ Khó thay ñổi NS thay ñổi ⇒ Một số xã vốn ⇒ ðây qui trình ñơn giản ñể xây dựng lộ trình cho xã tham gia khỏi CT135-II Tiêu chí cấp huyện xác ñịnh ⇒ Huyện nhận ñược tổng kinh phí, ⇒ Cần cập nhật hàng năm phản lập tiêu chí vào ñó ánh ñiều kiện thay ñổi phân bổ cho xã, tùy thuộc xã vào hoàn cảnh nhu cầu họ ⇒ Khó thay ñổi NS thay ñổi ⇒ ðảm bảo nguồn vốn ñược phân ⇒ Một số xã vốn bổ công ⇒ Các huyện lập tiêu chí khác Nguồn: [47], tr 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam, Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam, Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay