Đổi mới chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam

199 112 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:10

ii MỤC LỤC Trang MỞ ðẦU Chương KHU VỰC SỰ NGHIỆP CÔNG VÀ SÁCH TÀI CHÍNH ðỐI VỚI KHU 15 VỰC SỰ NGHIỆP CÔNG 1.1 Khu vực nghiệp công kinh tế quốc dân 15 1.1.1 Sự hình thành khu vực nghiệp công kinh tế quốc dân 15 1.1.1.1 Quan niệm khu vực nghiệp công 15 1.1.1.2 Quá trình hình thành khu vực nghiệp công 18 1.1.1.3 Phân loại ñơn vị nghiệp công 19 1.1.2 ðặc ñiểm khu vực nghiệp công kinh tế quốc dân 22 1.1.2.1 Về vai trò chức khu vực nghiệp công 22 1.1.2.2 Về tính chất hoạt ñộng 23 1.2 Tài khu vực nghiệp công kinh tế thị 27 trường 1.2.1 Những vấn ñề tài chính, tài Nhà nước tài 27 công 1.2.2 Khái niệm nội dung tài khu vực nghiệp công 33 1.2.3 Các chủ thể mối quan hệ tài khu vực 34 nghiệp công 1.3 Chính sách tài ñối với khu vực nghiệp công 38 kinh tế quốc dân 1.3.1 Quan niệm sách tài ñối với khu vực nghiệp 38 công 1.3.2 Nội dung sách tài ñối với khu vực nghiệp công 40 iii 1.3.2.1 Chính sách ñầu tư nhà nước cho khu vực nghiệp công 40 1.3.2.2 Chính sách quản lý vốn tài sản công ñơn vị SN công 42 1.3.2.3 Chính sách quản lý giá dịch vụ nghiệp 43 1.3.2.4 Chính sách thuế 44 1.3.2.5 Chính sách ñầu tư tín dụng Nhà nước 45 1.3.3 Những nhân tố tác ñộng ñến sách tài ñối với khu vực 47 nghiệp công 1.3.3.1 Nhận thức chủ thể tham gia vào quan hệ tài 47 1.3.3.2 Mục tiêu Nhà nước 48 1.3.3.3 Trình ñộ phát triển kinh tế xã hội ñặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật 49 ngành, lĩnh vực hoạt ñộng nghiệp 1.4 Kinh nghiệm quốc tế xây dựng ñổi sách tài 50 ñối với khu vực nghiệp công 1.4.1 Kinh nghiệm ñổi sách tài ñối với khu vực 50 nghiệp công Trung Quốc 1.4.2 Kinh nghiệm nước ñổi chi NSNN theo kết hoạt 53 ñộng 1.4.3 Một số vấn ñề rút vận dụng Việt Nam 61 1.3.3.1 Xác ñịnh mục tiêu, nhiệm vụ hoạt ñộng dự toán ngân sách 62 1.3.3.2 Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra, giám sát, ñánh giá 62 1.3.3.3 Tổ chức hệ thống kiểm tra giám sát 63 Kết luận Chương Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ðỐI VỚI KHU VỰC SỰ NGHIỆP 64 66 CÔNG Ở VIỆT NAM 2.1 Khái quát sách tài ñối với khu vực nghiệp công thời kỳ chuyển ñổi sang kinh tế thị trường Việt Nam 66 iv 2.1.1 Giai ñoạn thứ (từ năm 1994 - 2001) 66 2.1.2 Giai ñoạn thứ hai (từ năm 2002-2005) 67 2.1.3 Giai ñoạn thứ ba (từ năm 2006-nay) 69 2.2 Thực trạng sách tài ñối với khu vực nghiệp công 72 2.2.1 Chính sách phân cấp quản lý tài ngân sách 73 2.2.1.1 Về phân cấp ngân sách 73 2.2.1.2 Về phân cấp quản lý dự toán 74 2.2.2 Chính sách quản lý chi NSNN cho ñơn vị nghiệp công 77 2.2.2.1 Kinh phí thường xuyên ñược giao thực tự chủ 78 2.2.2.2 Kinh phí không thường xuyên ñơn vị nghiệp 80 2.2.2.3 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 81 2.2.3 Chính sách quản lý vốn, tài sản ñơn vị nghiệp công 84 2.2.4 Chính sách phí, lệ phí 86 2.2.5 Chính sách tín dụng Nhà nước 92 2.2.6 Về chế ñộ kế toán 93 2.2.7 Chính sách thuế 94 2.2.7.1 Về Thuế GTGT 95 2.2.7.2 Về Thuế TNDN 97 2.2.7.3 Về Thuế Sử dụng ñất 99 2.3 ðánh giá chung sách tài ñối với khu vực nghiệp 100 công Việt Nam 2.3.1 Những kết ñã ñạt ñược 2.3.1.1 Về quy mô cấu chi NSNN cho hoạt ñộng nghiệp 100 100 2.3.1.2 Cơ chế, sách tài ñã tạo thêm nguồn kinh phí ñể phát 104 triển hoạt ñộng ñơn vị nghiệp công v 2.3.1.3 ðã thực chuyển ñổi ñược số loại hình hoạt ñộng nghiệp 106 sang hoạt ñộng theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước 2.3.1.4 Tạo chế, sách thu hút nguồn lực xã hội ñể phát triển 107 ñơn vị nghiệp công lập 2.3.2 Những vấn ñề bất cập, vướng mắc sách tài 109 ñối với khu vực nghiệp công 2.3.2.1 Chưa thực hạch toán ñủ chi phí theo chế thị trường 110 2.3.2.2 Chưa hình thành chế cạnh tranh 111 2.3.2.3 Vẫn ñang thực quản lý biên chế cán sách tiền lương 112 quan hành 2.3.2.4 Về chế, cách thức ñiều tiết Nhà nước ñối với khu vực 114 nghiệp công 2.3.2.5 Cơ chế, sách tài chưa ñảm bảo ñối xử bình ñẳng 117 ñơn vị nghiệp công với ñơn vị công lập 2.3.2.6 Cơ chế, sách tài ñối với ñơn vị nghiệp công chưa 118 phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế khu vực 2.3.3 Nguyên nhân bất cập, vướng mắc sách tài 119 ñối với ñơn vị nghiệp công Kết luận Chương 122 Chương GIẢI PHÁP ðỔI MỚI CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ðỐI VỚI KHU VỰC SỰ 124 NGHIỆP CÔNG Ở VIỆT NAM 3.1 Những cho việc ñề xuất ñổi sách tài ñối 124 với khu vực nghiệp công Việt Nam 3.1.1 Sự cần thiết phải ñổi sách tài ñối với khu vực 124 nghiệp công Việt Nam 3.1.1.1 Quá trình chuyển ñổi sang kinh tế thị trường ñòi hỏi phải ñổi 124 vi sách tài ñối với khu vực nghiệp công 3.1.1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế ñòi hỏi phải ñổi sách tài 125 ñối với khu vực nghiệp công 3.1.2 Nhu cầu xã hội ñối với dịch vụ công có xu hướng ngày 126 gia tăng 3.1.3 Dự báo xu hướng phát triển khu vực SN công Việt Nam 127 3.2 Quan ñiểm ñịnh hướng ñổi sách tài ñối với khu 130 vực nghiệp công Việt Nam 130 3.2.1 Tiếp tục tăng chi NSNN cho hoạt ñộng nghiệp 3.2.2 ða dạng hóa nguồn lực tài cho ñầu tư phát triển hoạt ñộng 131 nghiệp 3.2.3 Vận dụng quan hệ thị trường ñổi sách tài 132 ñối với khu vực nghiệp công 3.2.4 ðổi sách tài theo hướng tăng quyền tự chủ, tự 135 chịu trách nhiệm ñơn vị nghiệp công 3.3 Các giải pháp thực ñổi sách tài ñối 136 với khu vực nghiệp công 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý tài ñối với ñơn vị 136 nghiệp công 3.3.2 Thông qua quan hệ tài ñổi chế giám sát, kiểm 138 tra, ñánh giá kết hoạt ñộng ñơn vị nghiệp công 3.3.3 Chuyển sách quản lý phí lệ phí sang quản lý giá dịch vụ 140 3.3.4 Chuyển ñơn vị SN sang thực hạch toán ñầy ñủ chi phí 142 3.3.5 Chính sách ñầu tư NSNN cho khu vực nghiệp công 143 3.3.6 Chính sách lao ñộng, tiền lương phân phối thu nhập 145 khu vực nghiệp công vii 3.3.7 Chính sách quản lý vốn, tài sản ñơn vị nghiệp công 147 3.3.8 Chính sách thuế ñối với ñơn vị nghiệp công 148 3.4 Các giải pháp thực ñối với số lĩnh vực cụ thể 152 3.4.1 Trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo 152 3.4.2 Trong lĩnh vực y tế 160 3.4.3 Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học 167 3.4.4 Trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao 171 3.4.5 Trong lĩnh vực nghiệp kinh tế 173 Kết luận Chương 176 KẾT LUẬN 178 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ðà 180 CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN Phụ lục số 01 181 Phụ lục số 02 182 Phụ lục số 03 184 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 185 viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, MÔ HÌNH Số hiệu bảng Tên bảng, biểu, mô hình Trang Bảng 1.1 So sánh, ñánh giá quản lý chi ngân sách 54 Bảng 2.1 Tình hình thu học phí, lệ phí lĩnh vực giáo dục, ñào tạo 87 Bảng 2.2 Tình hình thu viện phí, lệ phí lĩnh vực y tế 88 Bảng 2.3 Tình hình thu phí lệ phí Bộ Khoa học công nghệ 89 Biểu ñồ 2.1 Quy mô chi NSNN cho hoạt ñộng nghiệp 101 Biểu ñồ 2.2 Tỷ trọng chi NSNN cho hoạt ñộng nghiệp 102 Biểu ñồ 2.3 Cơ cấu chi NSNN cho hoạt ñộng SN 103 Biểu ñồ 2.4 Xu hướng thay ñổi cấu chi NSNN cho số hoạt ñộng SN 103 Mô hình 2.1 PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP 74 Mô hình 2.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP NS TW 76 Mô hình 2.3 PHÂN CẤP QUẢN LÝ ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH 77 ix DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CBCNVC: Cán bộ, công nhân viên chức CNTB: Chủ nghĩa tư CQHC: Cơ quan hành CS-XH: Chính sách xã hội CTMTQG: Chương trình mục tiêu Quốc gia GD-ðT: Giáo dục - ñào tạo GDP: Tổng sản phẩm nước GTGT: Giá trị gia tăng HCSN: Hành nghiệp HHCC: Hàng hoá công cộng HHCN: Hàng hoá cá nhân KBNN: Kho bạc Nhà nước KH&CN: Khoa học công nghệ KT-XH: Kinh tế xã hội NS: Ngân sách NSNN: Ngân sách Nhà nước NXB: Nhà xuất SN: Sự nghiệp TBCN: Tư chủ nghĩa TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TW: Trung ương XHCN: Xã hội chủ nghĩa WB: Ngân hàng giới MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài luận án: Trong trình chuyển ñổi kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang chế thị trường, ñặc biệt ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Việt Nam ngày sâu rộng, ñã ñang ñặt yêu cầu ñối với sách tài nói chung ñối với ñơn vị nghiệp (SN) công nói riêng Trong kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, ngân sách Nhà nước (NSNN) chi cho hoạt ñộng giáo dục, ñào tạo y tế, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học - hoạt ñộng ñơn vị không thuộc khu vực sản xuất vật chất - ñược coi thực phân phối lại thu nhập quốc dân ðồng hành trình ñổi kinh tế, vai trò, vị trí, chức ñơn vị SN công có thay ñổi, từ chỗ phận cấu thành hệ thống quản lý Nhà nước chuyển dần thành ñơn vị có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công ñáp ứng nhu cầu xã hội (XH) Thay ñổi từ chỗ Nhà nước chủ thể cung cấp dịch vụ công, sang Nhà nước ñối tượng ñược ñơn vị SN ñáp ứng dịch vụ Trong bối cảnh ñó, sách tài ñối với ñơn vị SN công ñã có nhiều ñổi thay Quốc hội ñã ban hành Luật Ngân sách Nhà nước, Pháp lệnh Phí, lệ phí ; Chính phủ ñã ban hành nhiều nghị ñịnh, Bộ Tài ñã có nhiều thông tư hướng dẫn bước ñầu ñã tạo ñược số kết quản lý tài ñối với ñơn vị SN công Trong ñó ñiểm nhấn quan trọng thực chế ñộ tự chủ tài ñối với ñơn vị SN công theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 10/2002/Nð-CP ngày 16/01/2002 tiếp sau Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 24/5/2006 Chính phủ Tuy thay ñổi sách tài ñối với ñơn vị SN sửa ñổi, ñiều chỉnh ñòi hỏi từ thực tế quản lý; mang ñậm nét bao cấp, bộc lộ nhiều vấn ñề không phù hợp với chế thị trường Những hạn chế sách chi SN theo kiểu ngân sách (NS) tăng dần hàng năm, thiếu tầm nhìn trung dài hạn, tách rời chi ñầu tư chi thường xuyên; chưa có ñánh giá việc sử dụng NS với kết hoạt ñộng SN… dẫn tới hiệu sử dụng NSNN không cao Bởi vậy, ñổi sách tài ñối với ñơn vị SN ñang cần giải pháp tổng thể, ñồng bộ, nhằm tạo ñược thay ñổi chế hệ thống sách tài Từ thực tiễn hoạt ñộng quản lý tài chính, tác giả ñã chọn ðề tài “ðổi sách tài ñối với khu vực nghiệp công Việt nam” làm luận án tiến sỹ nhằm góp thêm ý kiến vào trình ñổi mới, phát triển hội nhập kinh tế quốc tế nước ta Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài luận án: ðổi quản lý tài chính, NSNN nói chung ñối với lĩnh vực hoạt ñộng SN nói riêng chủ ñề ñược quan tâm nhiều nhà khoa học, ñã có nhiều ñề án, ñề tài khoa học, nhiều luận án nghiên cứu vấn ñề này, tiêu biểu luận án, ñề tài nghiên cứu khoa học sau ñây: 1/ Luận án Tiến sỹ, nghiên cứu về: Một số vấn ñề ñổi hoạt ñộng ngân sách Nhà nước ñiều kiện chuyển sang kinh tế thị trường (Nguyễn Thị Hoài Thu - Năm 1991) Trong Luận án này, tác giả ñã có nghiên cứu tương ñối toàn diện ñổi hoạt ñộng NSNN, phân tích ñược vấn ñề cụ thể ñang ñặt giải pháp trình chuyển ñổi từ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp truyền thống sang kinh tế thị trường; phạm vi ñề cập luận án tương ñối rộng (bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt ñộng khác NSNN), nên giải pháp ñề ñổi hoạt ñộng NSNN ñược trình bày có tính khái quát chung, chưa có ñề xuất cụ thể ñối với quản lý tài ñơn vị SN Mặt khác công trình nghiên cứu từ năm 1990, thời kỳ kinh tế bắt ñầu thực chuyển ñổi, nhiều vấn ñề lý luận kinh tế thị trường chưa ñược luận giải thực thi Việt Nam nhiều nghiên cứu, ñề xuất ñến ñã không phù hợp 177 ñộng trực tiếp từ ñiều kiện KT-XH có nhiều khác biệt cấp ñịa phương, ñịa bàn hoạt ñộng khác nhau; làm rõ ñược khó khăn, thuận lợi lĩnh vực, làm sở ñể ñưa giải pháp cho lĩnh vực nghiệp Trong ñó, Luận án ñã ñã tập trung vào lĩnh vực GD-ðT lĩnh vực y tế, hai lĩnh vực chủ yếu hoạt ñộng SN công; lĩnh vực có tác ñộng trực tiếp ảnh hưởng lớn ñến KT-XH Với việc ñưa giải pháp, sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân việc sử dụng dịch vụ SN như: sách chi NSNN hỗ trợ người nghèo, ñối tượng CS-XH việc học tập, khám chữa bệnh; sách học bổng khuyến khích nhân tài, sách tín dụng hỗ trợ ñối tượng khó khăn có nhu cầu vay tiền giải pháp có tính ñột phá, chuyển từ chế NSNN cấp kinh phí cho ñơn vị SN, sang chế NSNN hướng tới ñối tượng ñược cung cấp dịch vụ SN Kết nghiên cứu, ñề xuất chương ñã tập trung vào vấn ñề thuộc chất sách tài ñối với khu vực SN công Việt Nam, ñồng thời ñã ñưa ñề xuất ñặc thù theo ngành, lĩnh vực, ñịa phương, loại hình ñơn vị Hệ thống sách có mối quan hệ chặt chẽ, trình thực thi cần ñảm bảo ñồng bộ, thống sách Tuy vậy, nghiên cứu Luận án chưa ñi sâu ñánh giá ñịnh lượng, hoạt ñộng thực tiễn cần lượng hoá tác ñộng sách ñể có bước ñi phù hợp Các ñề xuất sách mang tính tổng quan chung cho khu vực SN, hoạt ñộng thực tiễn cần cụ thể hoá ñể phù hợp với ñặc ñiểm, yêu cầu cụ thể ngành, lĩnh vực, ñịa phương 178 KẾT LUẬN Khu vực SN công tập hợp bao gồm ñơn vị SN công lập (gọi tắt SN công) ñược Nhà nước thành lập, ñể thực nhiệm vụ Nhà nước giao, hoạt ñộng SN theo lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, bảo tồn, bảo tàng, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, quản lý tài nguyên, môi trường, khí tượng, thuỷ văn Ở Việt Nam thời kỳ trước ñổi mới, khu vực SN công hoạt ñộng chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp; với trình chuyển sang kinh tế thị trường, khu vực SN công ñã có thay ñổi chế hoạt ñộng, nhiên dấu ấn ảnh hưởng chế bao cấp nặng nề Chính ñiều ñã dẫn tới bất cập khối lượng chất lượng dịch vụ ñược cung ứng Do ñó, với việc phải ñổi chế hoạt ñộng khu vực SN công, ñiều quan trọng gắn liền với ñó phải ñổi sách tài ñối với khu vực nhằm ñáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Việc ñổi phải thực bước, phù hợp với tính ñặc thù lĩnh vực hoạt ñộng SN, ñiều kiện, hoàn cảnh cụ thể ñịa phương ðể ñề xuất ñịnh hướng giải pháp ñổi sách tài ñối với khu vực SN công, luận án ñã khảo sát, ñánh giá thực trạng sách tài ñối với khu vực SN công Luận án ñã ñã có thay ñổi chế, sách tài ñối với ñơn vị SN công thời gian vừa qua, song ñó sửa ñổi, ñiều chỉnh ñòi hỏi từ thực tế quản lý; mang ñậm nét bao cấp, bộc lộ nhiều vấn ñề không phù hợp với chế thị trường xu hội nhập kinh tế quốc tế; chế quản lý cách thức ñiều hành Nhà nước ñối với khu vực SN công mang nặng tính hành chính, chưa tạo lập ñược môi trường cạnh tranh bình ñẳng ñơn vị SN công với với ñơn vị SN công lập 179 Chính ñịnh hướng ñổi sách tài ñối với khu vực nghiệp công Việt Nam cần tập trung vào vấn ñề như: cần tiếp tục tăng chi NSNN cho hoạt ñộng SN, ñó cần tập trung chi cho ñối tượng CS-XH, chi giáo dục, y tế, ưu tiên chi cho vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế khó khăn; cần khuyến khích huy ñộng nguồn lực XH ñầu tư cho hoạt ñộng SN; vận dụng quan hệ thị trường nhằm ñổi sách tài ñối với khu vực SN công theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ñơn vị nghiệp công Trên sở quan ñiểm ñịnh hướng chung, Luận án ñã ñề xuất hệ thống giải pháp nhằm ñổi sách tài ñối với khu vực SN công, ñó là: phân cấp quản lý tài chi ngân sách theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp; thay sách phí, lệ phí sách quản lý giá dịch vụ, chuyển ñơn vị nghiệp sang thực hạch toán ñủ chi phí; có sách thuế ưu ñãi ñối với hoạt ñộng nghiệp; ñổi sách biên chế, tiền lương nhằm khuyến khích thu hút người lao ñộng có trình ñộ chuyên môn cao vào làm việc khu vực nghiệp công; ñổi sách hỗ trợ Nhà nước ñối với tầng lớp dân cư trình tiêu dùng dịch vụ ñơn vị SN công cung ứng… ðồng thời ñã ñề xuất giải pháp cho số lĩnh vực cụ thể khu vực Hy vọng ñịnh hướng giải pháp ñó phần ñóng góp cho quan làm công tác hoạch ñịnh, xây dựng sách tài nói chung xây dựng sách tài ñối với khu vực SN công nói riêng nhằm ñưa công ñổi kinh tế Việt Nam tiếp tục ñạt ñược thành công ñường tiến tới xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh./ 180 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ðà CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN Phạm Chí Thanh (2003), “Thực chế tự chủ tài ñơn vị nghiệp có thu - Một số vấn ñề cần lưu ý”, Hoạt ñộng Khoa học, số 535, tháng 12/2003, tr 11-13 Phạm Chí Thanh, Mai Văn Giang (2004), “Bàn cải cách tiền lương ñơn vị hành nghiệp”, Hoạt ñộng Khoa học, số 537, tháng 02/2004, tr 52-54 Phạm Chí Thanh (2009), “Chính sách thuế - Từ góc nhìn ñơn vị nghiệp”, Hoạt ñộng Khoa học, số 605, tháng 10/2009, tr 57-59 Phạm Chí Thanh (2009), “Vấn ñề kiểm tra, giám sát ñánh giá kết hoạt ñộng ñơn vị nghiệp thực tự chủ tài chính”, Thanh tra tài chính, số 88, tháng 10/2009, tr 20-22 181 Phụ lục số 01 Thống kê số lượng ñơn vị nghiệp TT Phân theo nhóm ngành ðơn vị nghiệp kinh tế ðơn vị trung ương ðơn vị ñịa phương Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 2.552 260 2.292 2.887 269 2.618 3.146 292 2.854 3.516 298 3.218 3689 318 3.371 495 318 177 523 339 184 547 347 200 571 354 217 584 366 218 20.762 362 20.400 22.571 381 22.190 23.545 394 23.151 24.508 399 24.109 27.637 412 27.225 ðơn vị nghiệp y tế ðơn vị trung ương ðơn vị ñịa phương 2.224 124 2.100 2.374 132 2.242 2.587 249 2.338 2.917 149 2.768 3.235 160 3.075 ðơn vị SN văn hoá ðơn vị trung ương ðơn vị ñịa phương 2.070 162 1.908 2.205 174 2.031 2.347 221 2.126 2.518 188 2.330 2.441 192 2.249 ðơn vị SN khác ðơn vị trung ương ðơn vị ñịa phương 4.665 800 3.865 5.678 1.248 4.430 6.029 1.712 4.317 6.431 1.496 4.935 6.781 1.671 5.110 692 692 699 699 41.153 3.576 37.577 45.066 3.818 41.248 ðơn vị SN nghiên cứu KH ðơn vị trung ương ðơn vị ñịa phương ðơn vị SN giáo dục ñào tạo ðơn vị trung ương ðơn vị ñịa phương ðơn vị BHXH ðơn vị trung ương Tổng cộng: ðơn vị trung ương ðơn vị ñịa phương 32.768 2.026 30.742 36.238 2.543 33.695 38.201 3.215 34.986 Nguồn: Cục Tin học Thống kê tài - Bộ Tài Số liệu thống kê tài Việt Nam qua 20 năm ñổi 1986-2006, NXB Hà Nội - 2007; Niên giám Thống kế tài năm 2007, NXB Hà Nội 2008 182 Phụ lục số 02 Tổng hợp, cấu chi NSNN chi nghiệp Thời kỳ 1986 - 2009 ðơn vị: tỷ ñồng T T Chỉ tiêu A GDP (giá thực tế) B C 1.318.749,5 Tổng thu NSNN 3.146 31.678 73.518 163.196 375.294,3 Tỷ lệ so với GDP 17,69% 21,55% 20,56% 25,62% 28,46% 4.280 38.018 87.105 197.806 446.567 312,50% 24,06% 143,10% 25,87% 111,70% 24,35% 119,40% 31,05% 114,19% 33,86% 1.268 9.259 23.159 56.631 117.978 285,20% 7,13% 29,63% 138,40% 6,30% 24,35% 117,20% 6,48% 26,59% 119,40% 8,89% 28,63% 114,37% 8,95% 26,42% 2.663 23.092 51.304 97.828 241.222 321,10% 14,97% 62,22% 141,90% 15,71% 60,74% 109,50% 14,34% 58,90% 117,10% 15,36% 49,46% 125,91% 18,29% 54,02% 964 12.547 29.673 61.275 310.72% 5,42% 22,52% 154.10% 8,54% 33,00% 110.43% 8,30% 34,07% 114.96% 9,62% 30,98% 151.042 129,73% 33,82% 11,45% 264 3.417 9.644 23.580 58.282 319,30% 27,39% 6,17% 1,48% 157,20% 27,23% 8,99% 2,32% 114,80% 32,50% 11,07% 2,70% 123,50% 38,48% 11,92% 3,70% 128,69% 38,59% 13,05% 4,42% 132 1.664 3.532 6.749 19.193 324,90% 13,69% 3,08% 0,74% 145,80% 13,26% 4,38% 1,13% 107,70% 11,90% 4,05% 0,99% 125,50% 11,01% 3,41% 1,06% 136,15% 12,71% 4,30% 1,46% 36 415 849 2.062 3.669 356,40% 3,73% 0,84% 141,00% 3,31% 1,09% 114,20% 2,86% 0,97% 116,10% 3,37% 1,04% 115,58% 2,43% 0,82% 17 270 710 1.309 2.533 295,40% 1,76% 0,40% 163,10% 2,15% 0,71% 112,10% 2,39% 0,82% 113,30% 2,14% 0,66% 111,12% 1,68% 0,57% 23 233 641 1.005 1.478 Tổng chi NSNN Chi ñầu tư Chi thường xuyên Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi SN/GDP Tỷ lệ chi SN/tổng chi NSNN Chi G dục ð.tạo, D nghề Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi GD ðT/chi SN Tỷ lệ chi GD ðT/chi NSNN Tỷ lệ chi GD ðT/GDP Chi y tế, KHHGð Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi Y tế/chi SN Tỷ lệ chi Y tế/chi NSNN Tỷ lệ chi Y tế/GDP Chi Khoa học công nghệ Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi KHCN/chi SN Tỷ lệ chi KHCN/chi NSNN Chi văn hoá thông tin Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi VHTT/chi SN Tỷ lệ chi VHTT/chi NSNN Bình quân 2006-2009 637.003,6 Tổng chi nghiệp Bình quân 2001-2005 357.652,8 Tốc ñộ tăng Tỷ lệ so với GDP Tỷ lệ so với chi NSNN Trong ñó: Bình quân 1996-2000 146.984,6 Tốc ñộ tăng Tỷ lệ so với GDP Tỷ lệ so với chi NSNN II Bình quân 1991-1995 17.787,4 Tốc ñộ tăng Tỷ lệ so với GDP Trong ñó: I Bình quân 1986-1990 Chi phát truyền hình 183 Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi PTTH/chi SN Tỷ lệ chi PTTH/chi NSNN Chi SN thể dục thể thao Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi TDTT/chi SN Tỷ lệ chi TDTT/chi NSNN Chi SN kinh tế Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi SNKT/chi SN Tỷ lệ chi SNKT/chi NSNN Tỷ lệ chi SNKT/GDP Chi lương hưu ðBXH Tốc ñộ tăng Tỷ lệ chi BHXH/chi SN Tỷ lệ chi BHXH/chi NSNN 629,40% 2,39% 0,54% 141,60% 1,86% 0,61% 109,80% 2,16% 0,74% 109,50% 1,64% 0,51% 104,86% 0,98% 0,33% 103 298 655 1.137 489,10% 0,52% 0,12% 170,30% 0,82% 0,27% 113,70% 1,00% 0,34% 111,80% 1,07% 0,33% 113,56% 0,75% 0,25% 219 2.365 4.776 9.117 21.654 280,70% 22,72% 5,12% 1,23% 150,20% 18,85% 6,22% 1,61% 107,70% 16,10% 5,48% 1,34% 117,20% 14,88% 4,61% 1,43% 122,87% 14,34% 4,85% 1,64% 268 4.080 9.223 16.798 43.094 452,00% 27,80% 6,26% 157,80% 32,52% 10,73% 107,80% 31,08% 10,59% 117,10% 27,41% 8,49% 137,46% 28,53% 9,65% Nguồn: Cục Tin học Thống kê tài - Bộ Tài Số liệu thống kê tài Việt Nam qua 20 năm ñổi 1986-2006, NXB Hà Nội - 2007; Niên giám Thống kế tài năm 2007, NXB Hà Nội 2008 184 Phụ lục số 03: ðánh giá thuế GTGT thuế TNDN ñối với ñơn vị nghiệp ðơn vị tính: triệu ñồng Phương án Phương án Phương án A Doanh thu 40.000 40.000 39.000 - Hoạt ñộng nghiệp 21.000 21.000 20.000 - Hoạt ñộng dịch vụ 19.000 19.000 19.000 B Chi phí 35.000 37.000 37.000 Chi phí liên quan trực tiếp SN 8.000 8.000 8.000 Chi phí liên quan trực tiếp ñến DV 5.000 5.000 5.000 Các khoản chi phí chung phân bổ 36.000 38.000 38.000 - Các khoản chi cho người - Chi phí khấu hao TS 8.000 5.000 8.000 5.000 8.000 5.000 - Các khoản chi phí có GTGT - Chi phí khác 23.000 11.000 25.000 11.000 25.000 11.000 C Lợi nhuận trước thuế TNDN 2.000 4.000 4.000 D Tổng nộp NSNN 9.000 9.000 9.000 Thuế GTGT phải nộp - Thuế GTGT ñầu - Thuế GTGT ñầu vào ñược khấu trừ 1.000 4.000 1.875 1.000 2.000 1.000 1.000 1.600 2.350 Thuế TNDN phải nộp 1.500 1.100 2.100 ð Tổng trích lập quỹ 1.900 1.900 2.900 400 375 800 500 800 250 Nội dung - Chênh lệch sau thuế - Quỹ khấu hao tài sản 185 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Giáo dục ðào tạo (2003), Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lê Nin, NXB Chính trị Quốc gia Bộ Giáo dục ðào tạo (2005), ðề án Quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai ñoạn 2005-2010 Bộ Giáo dục ðào tạo (2008), ðề án ðổi chế tài giáo dục ñào tạo giai ñoạn 2008-2012 Bộ Kế hoạch ðầu tư (2005), Báo cáo số 4962/BKH-LðVX ngày 22/7/2005 báo cáo ñịnh hướng sách ñầu tư, hỗ trợ Nhà nước cho sở công lập lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (2001), ðề án ðiều tra ñánh giá trạng việc thu sử dụng phí, lệ phí Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Bộ Khoa học Công nghệ (2009), Tài liệu hội nghị sơ kết thực Nghị ñịnh số 115/2005/Nð-CP Nghị ñịnh số 80/2007/Nð-CP Bộ Lao ñộng - Thương binh Xã hội (2005), ðề án phát triển xã hội hoá dạy nghề ñến năm 2010 Bộ Nội vụ (2005), Công văn số 1854/BNV-TCCB ngày 2/7/2005 báo cáo triển khai Nghị 05/2005/NQ-CP ñẩy mạnh xã hội hoá Bộ Nội vụ (2009), Công văn số 1274/BNV-TCCB ngày 04/5/2009, ðánh giá tình hình thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế ñối với ñơn vị nghiệp công lập ñã ñược quy ñịnh Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ 186 10 Bộ Tài (2001), Hoàn thiện qui trình ngân sách Việt Nam; Báo cáo nghiên cứu Dự án VIE 96/028, ñánh giá chi tiêu công cộng 11 Bộ Tài (2002), ðổi chế tài ñối với quan hành ñơn vị nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 12 Bộ Tài (2005), Báo cáo kế hoạch triển khai thực Nghị số 05/2005/NQ-CP ñẩy mạnh xã hội hoá hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hoá thể dục thể thao 13 Bộ Tài (2007), Báo cáo tình hình thực Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ 14 Bộ Tài (2009), ðề án xã hội hoá số loại hình ñơn vị công cộng tiếp tục ñổi chế hoạt ñộng ñơn vị nghiệp công 15 Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), công văn số 2111/BTNMTðKTKðð việc quy hoạch sử dụng ñất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thể dục thể thao 16 Bộ Văn hoá - Thông tin (2005), ðề án Quy hoạch phát triển xã hội hoá hoạt ñộng văn hoá ñến năm 2010 17 Bộ Y tế (2005), ðề án phát triển xã hội hoá bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân 18 Bộ Y tế (2008), ðề án ðổi chế hoạt ñộng chế tài (trong ñó có tiền lương, giá dịch vụ y tế) ñối với ñơn vị nghiệp y tế công lập 19 Nguyễn Thị Chắt (2004), Tăng cường công tác giám sát tài ñối với ñơn vị nghiệp ñược "trao quyền tự chủ tài chính", Tạp chí Thanh tra Tài chính, Số 26, tháng 8/2004, Tr 9-10 20 Nguyễn Thị Chắt (2004), Một số nội dung giám sát ñối với ñơn vị nghiệp có thu ñược trao quyền tự chủ tài chính, Tạp chí Thanh tra Tài chính, Số 28, tháng 10/2004, Tr 19-21 187 21 Dương ðăng Chinh (2003), ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Cơ chế, sách tài ñối với hệ thống an sinh xã hội 22 Chính phủ Việt Nam Ngân hàng Thế giới (2005), Việt Nam quản lý chi tiêu công ñể tăng trưởng giảm nghèo, NXB Tài chính, Hà Nội 23 Phan Thị Cúc (1996), ðổi chế quản lý tài nghiệp y tế kinh tế thị trường Việt Nam ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tài 24 Cục Tin học Thống kê tài chính, Bộ Tài (2007), Số kiệu thống kê tài Việt Nam qua 20 năm ñổi 1986-2006, NXB Hà Nội 25 Cục Tin học Thống kê tài chính, Bộ Tài (2008), Niên giám thống kê tài năm 2007, NXB Hà Nội 26 David Begg (1992), Kinh tế học, Tập 1, NXB Giáo dục 27 David Begg (1995), Kinh tế học, Tập 2, NXB Giáo dục 28 Phạm Ngọc Dũng Hoàng Thị Thuý Nguyệt (2008), Quản lý NSNN theo kết ñầu khả ứng dụng Việt nam, NXB Lao ñộng Xã hội, Hà Nội 29 ðảng cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 ðảng cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 ðảng cộng sản Việt Nam (1993), Nghị số 04/NQ/HNTW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương ðảng Khoá VII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 ðảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 188 33 ðảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương ðảng (Khóa VIII), Nghị số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 Về ñịnh hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ thời kỳ công nghiệp hóa, ñại hóa nhiệm vụ ñến năm 2000, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 ðảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 ðảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Nguyễn Trường Giang (2003), Luận án tiến sỹ kinh tế ðổi chế quản lý kinh phí ngân sách Nhà nước lĩnh vực y tế Việt Nam giai ñoạn chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước 37 Trần Thị Thu Hà (1997), ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ðối chế quản lý tài ñối với ñơn vị nghiệp có thu 38 Học viện Hành Quốc gia (2003), Kỷ yếu hội thảo Quản lý tài công lý luận thực tiễn 39 Học viện Hành Quốc gia (2005), Quản lý Nhà nước ñối với ngành, lĩnh vực, NXB Giáo dục, Hà Nội 40 Học viện Tài (2007), Giáo trình quản lý tài công, NXB Tài chính, Hà Nội 41 Hội ñồng Chính phủ (1960), ðiều lệ quản lý tài vụ nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội (gọi tắt ðiều lệ quản lý tài vụ nghiệp văn xã) ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 73-CP ngày 24/12/1960 Hội ñồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 42 Hội ñồng Quốc gia ñạo biên soạn từ ñiển bách khoa Việt Nam (2003), Từ ñiển bách khoa Việt Nam, Tập 3, NXB Từ ñiển bách khoa 189 43 Bạch Thị Minh Huyền (2001), ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Thực trạng giải pháp tài nhằm thực khoán chi ñối với quan hành chế tự trang trải ñơn vị nghiệp có thu 44 Bạch Thị Minh Huyền (2003), Một số vấn ñề tài công cải cách tài công, Tạp chí Tài tháng 6/2003, Tr 35-36 45 Joseph E Stingltz (1995), Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học Kỹ thuật 46 J M Keynes (1994), Lý thuyết tổng quát việc làm, lãi suất tiền tệ, NXB Giáo dục 47 Nguyễn Kim Liên (2005), ðổi công tác tra, kiểm tra tài ñối với quan khoán chi hành chính, ñơn vị nghiệp có thu thực chế tự chủ tài ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tài 48 Michel Bouvier (2005), Tài công, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 49 Phạm ðức Phong (2003), ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hoàn thiện chế quản lý tài sản công ñơn vị nghiệp 50 Lê Tiến Phúc (2004), Phương thức quản lý chi NSNN theo kết ñầu kinh nghiệm quốc tế khả ứng dụng Việt nam, Chuyên ñề nghiên cứu khoa học - Viện khoa học Tài chính, Học viện Tài 51 Nguyễn Văn Tạo (2004), ðổi chế tự chủ tài nâng cao hiệu quản lý tài công ñối với ñơn vị nghiệp có thu, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế toán, tháng 10/2004, Tr 6-8 52 Hạng Hoài Thành (2008), Quản lý tài Trung Quốc, NXB Chính trị Quốc gia 53 Trung tâm từ ñiển học (1998), Từ ñiển tiếng Việt, NXB ðà Nẵng 190 54 Trường ðại học Kinh tế Quốc dân (1998), Kinh tế Chính trị Mác - Lê Nin, Tập II, NXB Giáo dục 55 Trường ðại học Kinh tế Quốc dân (2002), Kinh tế trị học, NXB Thống kê, Hà Nội 56 Trường ðại học Kinh tế Quốc dân (2002), Kinh tế Tài công, NXB Thống kê, Hà Nội 57 Trường ðại học Kinh tế Quốc dân (2007), Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội, NXB Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội 58 Trường ðại học Kinh tế Quốc dân (2007), Giáo trình Phân tích Chính sách nông nghiệp, nông thôn, NXB Trường ðH KTQD, Hà Nội 59 Uỷ ban Thể dục Thể thao (2005), ðề án phát triển xã hội hoá thể dục thể thao ñến năm 2010 60 Viện Nghiên cứu phổ biến tri thức Bách khoa (1998), ðại từ ñiển kinh tế thị trường 61 Phước Hà (2009), Vay tiền ñi học: Không hạ lãi suất, không tăng mức vay, http://vietbao.vn/Giao-duc/Vay-tien-di-hoc-Khong-ha-lai-suat- khong-tang-muc-vay/20830460/202/ 62 Nguyễn Hải Hằng (2008), Câu chuyện 115 ñịa phương - nhiều bất cập, http://www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=2871 63 Hoàng ðình Phu (2008), Cần nâng cao lực thực Nghị ñịnh 115, http://www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=2885 64 Nguyễn Quân (2008), Vấn ñề ñầu tư cho khoa học công nghệ, http://www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=2973 65 (2009) 8.000 tỷ ñồng cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn học tập http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/giaoduc/2009/2/17213.html 191 Tiếng Anh 66 Leonardo Letelier S (Mar 2005), Explaining fiscal decentralization, Public Finance Review, 33 (2): p 155 67 Mark V Pauly (Sep 2002), Why the United States does not have universal health insurance; A public finance and public choice perspective, Public Finance Review Thousand Oaks, 30 (5): p 349 68 Mintzberg, H., 1996 Managing government, governing management Harvard Business Review, (May - June): 75-83 69 Goldsmiths, S (1997), Can business really business with the government? Harvard Business Review, (May - June): 100-121
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam, Đổi mới chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam, Đổi mới chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay