TỪ TRÁI NGHĨA LTC

13 247 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

I Nhận xét: Tìm từ trái nghĩa câu tục ngữ sau: Chết vinh sống nhục Chết >< sống vinh >< nhục Cách dùng từ trái nghĩa câu tục ngữ có tạotác dụng hai vếnhư tương phản, làmviệc thể bật quan niệmniệm sống caongười đẹp quan sống Việt người Nam taViệt ? Nam- chết tiếng thơm sống mà bị người đời khinh bỉ II Ghi nhớ: Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược M : cao - thấp, phải – trái, ngày – đêm,… Việc đặt từ trái nghĩa bên cạnh có tác dụng làm bật vật, việc, hoạt động, trạng thái, đối lập III Luyện tập: Tìm cặp từ trái nghĩa thành ngữ, tục ngữ đây: a) Gạn đục khơi đục >< b) Gần mực đen, gần đèn sáng đen >< lành dở >< hay III Luyện tập: Điền vào ô trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh thành ngữ, tục ngữ sau: a) Hẹp nhà …… bụng b) Xấu người …… nết c) Trên kính ………nhường III Luyện tập: Điền vào ô trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh thành ngữ, tục ngữ sau: a) Hẹp nhà rộng bụng b) Xấu người đẹp nết c) Trên kính nhường III Luyện tập: Tìm từ trái nghĩa với từ sau: a) Hoà bình b) Thương yêu c) Đoàn kết d) Giữ gìn III Luyện tập: Tìm từ trái nghĩa với từ sau: a) Hoà bình >< chiến tranh, xung đột b) Thương yêu >< căm ghét, căm giận, căm hờn, ghét bỏ, thù ghét, thù hằn, thù hận, hận thù, thù địch, thù nghịch,… c) Đoàn kết >< chia rẽ, bè phái, xung khắc,… d) Giữ gìn >< phá hoại, phá phách, tàn phá, huỷ hoại,… §Çu voi ®u«i chuét §Çu - ®u«i Nh¾m - më Khãc - C­êi N­íc m¾t ng¾n n­íc m¾t dµi Ng¾n - dµi 1,Từ 1,Từ trái trái nghĩa nghĩa là những từ từ có có nghĩa nghĩa trái trái ngược ngược nhau Ví Ví dụ dụ :: cao-thấp, cao-thấp, ngàyngày- đêm, đêm, phải phải trái trái 2, 2, Việc Việc đặt đặt các từ từ trái trái nghĩa nghĩa bên bên cạnh cạnh nhau có có tác tác dụng dụng làm làm nổi bật bật những sự vật, vật, sự việc,hoạt việc,hoạt động, động, trạng trạng thái, thái, đối đối lập lập nhau [...]...Khãc - C­êi N­íc m¾t ng¾n n­íc m¾t dµi Ng¾n - dµi 1 ,Từ 1 ,Từ trái trái nghĩa nghĩa là là những những từ từ có có nghĩa nghĩa trái trái ngược ngược nhau nhau Ví Ví dụ dụ :: cao-thấp, cao-thấp, ngàyngày- đêm, đêm, phải phải trái trái 2, 2, Việc Việc đặt đặt các các từ từ trái trái nghĩa nghĩa bên bên cạnh cạnh nhau nhau có có tác tác dụng dụng làm làm nổi nổi bật bật những
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ TRÁI NGHĨA LTC , TỪ TRÁI NGHĨA LTC , TỪ TRÁI NGHĨA LTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay