trường học thời hậu lê

21 63 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

Bộ luật Hồng Đức có nội dung nào? - Nội dung Của Luật Hồng Đức: + Bảo vệ quyền lợi vua, quan lại, địa chủ; + Bảo vệ chủ quyền quốc gia; + Khuyến khích phát triển kinh tế + Giữ gìn truyền thống tốt đẹp dân tộc; + Bảo vệ số quyền lợi phụ nữ Đố em biết ảnh chụp cảnh gì? Đây ảnh chụp cảnh Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội Đây đợc Xem trờng Đại học Nớc ta Vậy có từ thời kỳ nào? Bài học hôm em đợc biết Bi 18 Trườ ngưhọcưthờiưhậuư lê Trờng học thời Hậu Lê 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê thảo luận theo cặp (5 phút) - Đọc thầm sách giáo khoa để trả lời vào phiếu học tập sau: Câu hỏi Trả lời Nhà Hậu Lê tổ chức trờng học nh nào, đợc vào học Quốc Tử Giám? - Dựng lại Quốc Tử Giám,xây dựng Nội dung học tập nếp thi cử đợc quy định ? - Nho giáo (Khổng Tử) - năm có kỳ thi Hơng, thi Hội, thi Đình nhà Thái học Mở trờng công - Con cháu vua quan em th ờng dân giỏi đợc vào học Trờng học thời Hậu Lê Dựng nhà Thái học Dựng lại Quốc Tử Giám Trờng học thời Hậu Lê Nội dung học tập: chủ yếu Nho giáo Khổng tử Nho giáo(còn gọi khổng giáo) Khổng Tử sáng lập Trờng học thời Hậu Lê Tổ chức lớp học thời Hậu Lê thời Hậu Lê học sinh phải học thuộc lòng điều Nho giáo dạy Trờng học thời Hậu Lê Hình ảnh tổ chức hội thi dới thời Hậu Lê Hội thi Đình thời Hậu Lê Trờng học thời Hậu Lê 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: Những biện pháp khuyến khích học tập nhà Hậu Lê Hoạt động 2: Làm việc cá nhân: (5 phút) Đọc SGK đoạn Cứ ba năm.ngời có tài trả lời câu hỏi: - Nhà Hậu Lê làm để khuyến khích việc học tập? - Tổ chức lễ xớng danh - Tổ chức lễ vinh quy bái tổ - Khắc tên ngời đỗ đạt cao vào bia đá - Ngoài kiểm tra định kỳ trình độ quan lại để quan thờng xuyên phải học tập Trờng học thời Hậu Lê Lễ xớng danh ngời đỗ Trạng nguyên Trờng học thời Hậu Lê Lễ Vinh quy bái tổ (Lễ đón rớc ngời đỗ cao làng) Trờng học thời Hậu Lê Khắc tên tuổi ngời đỗ cao(tiến sĩ) vào bia đá văn miếu để tôn vinh ngời có tài 1.Nhà Hậu Lê tổ chức trờng học nh ? a Bài 18: Trờng học thời hậu lê Cha quy củ b Có nhiều học sinh c Đã có nếp quy củ Đápưánư:ưC Bài 18: Trờng học thời hậu lê Dới thời Lê , đợc vào học Quốc Tử Giám ? A- Con cháu vua quan dân thờng học giỏi B Tất ngời có tiền C Chỉ cháu vua,quan đợc học Đápưánư:ưA Có kì thi lớn đợc tổ chức để chọn nhân tài? A Kỳ thi B kỳ thi C kỳ thi Đápưánư:ưC Bài 18: Trờng học thời hậu lê Nhà Hậu Lê cho tổ chức lễ để khuyến khích học tập? A Lễ báo danh B Lễ báo danh lễ Vinh quy bái tổ C Lễ Vinh quy bái tổ Đápưánư:ưB Trờng học thời Hậu Lê 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: Những biện pháp khuyến khích học tập nhà Hậu Lê Qua học này, em biết đợc trờng học thời Hậu Lê? Giáo dục thời Hậu Lê có nếp quy củ Trờng học thời Hậu Lê nhằm đào tạo ngời trung thành với chế độ phong kiến nhân tài cho đất nớc Hớng dẫn học nhà Hoàn thành tập tập Học cũ đọc trớc nội dung 19 Su tầm tranh ảnh văn học, khoa học thời Hậu Lê
- Xem thêm -

Xem thêm: trường học thời hậu lê , trường học thời hậu lê , trường học thời hậu lê , Tæ chøc gi¸o dôc thêi HËu Lª, Tæ chøc gi¸o dôc thêi HËu Lª:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay