trò chơi dots

12 195 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

Moân : Tin Học Lớp Giáo viên: NGUYỄN LINH CHI N H A Y D U P C H U O T C H U O T M A Y T I N H C O S O Nháy nútmới chuột nhanh haikhiển lầncóliên tiếp Người Một Hàng bạn phận phím dùng củachứa để emđiều (làm phím quen máy gai tính một) Khởi động: Biểu tượng trò chơi Dots Khởi động: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Dots hình Quy tắc chơi: Điểm máy tính Điểm em Mục đích trò chơi Dots: Giúp em rèn luyện thao tác dùng chuột máy tính luyện trí thông minh [...]...Điểm của máy tính Điểm của em Mục đích của trò chơi Dots: Giúp em rèn luyện các thao tác dùng chuột máy tính và luyện trí thông minh
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi dots , trò chơi dots , trò chơi dots

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay