toán luyện tập

7 159 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:25

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Kiểm tra cũ: Đặt tính tính: 2634 + 4848 707 + 5857 2/ Đội Một trồng 3680 cây, đội Hai trồng 4220 Hỏi hai đội trồng ? Bài giải: Số hai đội trồng là: 3680 + 4220 = 7900 (cây) Đáp số: 7900 LUYỆN TẬP Bài 1: Tính nhẩm: 5000 + 1000 = 6000 6000 + 2000 = 8000 4000 + 5000 = 9000 4000 + 3000 = ? Nhẩm: nghìn + nghìn = nghìn Vậy: 4000 + 3000 = 7000 8000 + 2000 = 10000 Khi cộng nhẩm số tròn nghìn với số tròn nghìn phạm vi 10 000 ta việc cộng nhẩm chữ số hàng nghìn với viết thêm ba chữ số vào bên phải chữ số LUYỆN TẬP Bài 2: Tính nhẩm( theo mẫu) Mẫu : 6000 + 500 = 6500 2000 + 400 = 2400 300 + 4000 = 4300 600 + 5000 = 5600 9000 + 900 = 9900 7000 + 800 = 7800 Khi cộng nhẩm số tròn nghìn với số tròn trăm ta viết chữ số hàng nghìn số tròn nghìn trước viết số tròn trăm vào bên phải chữ số LUYỆN TẬP Bài 3: Đặt tính tính a 2541 + 4238 5348 + 936 2541 + 4238 6779 5348 + 936 6284 b 4827 + 2634 + 4827 2634 7461 805 + 6475 + 805 6475 7280 LUYỆN TẬP Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán 432 l dầu, buổi chiều bán gấp đôi buổi sáng Hỏi hai buổi cửa hàng bán lít dầu? Tóm tắt: Buổi sáng: Buổi chiều: 432 l Bài giải: Số lít dầu cửa hàng bán buổi chiều là: ?l 432 X = 864 (l) Số lít dầu cửa hàng bán hai buổi là: 432 + 864 = 1296 (l) Đáp số: 1296 l dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: toán luyện tập , toán luyện tập , toán luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay