Toan lop 5 bai tỉ số phần trăm

16 166 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:25

KiĨm tra bµi cò Bài tập: Viết phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số 100: Bảng 24 500 50 25 100 1000 100 200 100 18 Ví dụ 1: Diện tích vườn hoa 100m2, có 25m2 trồng hoa hồng Tìm tỉ số diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa 10m 25m2 Tỉ số diện tích trồng hoa hồng diện 25 tích vườn hoa 25 : 100 hay 100 25 Ta viết : = 25% 100 Đọc là: Hai mươi lăm phần trăm Vậy : Tỉ số phần trăm diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa 25% Hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa * 25% gọi tỉ số phần trăm Bảng -Học sinh tập viết kí hiệu 0 % Tỉ số cho biết 100 học sinh trường có 20 học sinh giỏi 20 20 20 20 100 100 100 100 Ví dụ 2: Một trường có 400 học sinh, có 80 học sinh giỏi Tìm tỉ số số học sinh giỏi số học sinh toàn trường Tỉ số số học sinh giỏi số học sinh toàn trường là: 80 : 400 20 Đổi phân số thập phân 80 : 400 = 80 = 100 400 Viết thành tỉ số: 20 : 100 = 20% Vậy : Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi số học sinh toàn trường 20% Hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường * 20% gọi tỉ số phần trăm - Tỉ số phần trăm cho ta biết gì? NhËn xÐt * Tỉ số cho ta biết 100 học sinh trường có 20 học sinh giỏi Bài tập 1:Viết ( theo mẫu) 75 300 60 500 = = 25 100 12 100 =25% ; =12% ; 60 400 96 300 Bảng = = 15 100 32 100 =15% =32% Bài tập 2: Kiểm tra sản phẩm nhà máy, người ta thấy trung bình 100 sản phẩm có 95 sản phẩm đạt chuẩn Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm phần trăm tổng số sản phẩm nhà máy? + Lập tỉ số 95 100 + Viết thàBà nh itỉgiả sốiphần trăm Tỉ số phần trăm số sản phẩm đạt chuẩn tổng số sản phẩm : 95 : 100 = 95 100 = 95 % Bài tập 3: Một vườn có 1000 cây, có 540 lấy gỗ lại ăn a/ Số lấy gỗ chiếm phần trăm số vườn? b/ Tỉ số phần trăm số ăn số vườn bao nhiêu? Tóm tắt: 1000 : 540 lấy gỗ ? ăn a/ Cây lấy gỗ : ? % vườn b/ Tỉ số % ăn vườn ? Bài giải • a) Tỷ số % số lấy gỗ số vườn là: 540 540 : 1000 = • = 54% 1000 • b) Số ăn vườn là: 1000 – 540 = 460 ( ) • • Tỷ số % số ăn số vườn là: 460 = 46% 460 : 1000 = • 1000 • Đáp số: a) 54% b) 46% • Bài tập 1: Viết ( theo mẫu) Bài tập 2: Bài tập 3: Thi đua: Viết phân số sau thành tỉ số % 60 80 25 5 100 10 100 500 100 A 50 100 B 100 Đ A S B 100 50 C 100 D 200 E 500 1000 50 100 Đ S 50 C 100 S D 200 Đ E Đ 500 1000 Đ S Đ a) Ví dụ 1: Kiểm tra cũ Bài Ví dụ 1: Ví dụ 2: Luyện tập: Bài tập 1: Bài tập 2: Bài tập 3: Củng cố: Tỉ số diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa là: 25 :100 hay 25 Ta viết: 100 đọc là: hai mươi lăm phần trăm 25 = 25% 100 Ta nói: Tỉ số phần trăm diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa 25%; hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa b) Ví dụ 2: Tỉ số học sinh giỏi số học sinh tồn trường là: 80 400 80 20 Ta có: 80 : 400 =hay = = 20% 400 100 Ccủa số học sinh giỏi số học sinh tồn TaBcũng nói rằng: Tỉ số phần trăm trường 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh tồn trường Tỉ số cho biết 100 học sinh trường có 20 học sinh giỏi [...]... thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy? + Lập tỉ số của 95 và 100 + Viết thàBà nh itỉgiả sốiphần trăm Tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là : 95 : 100 = 95 100 = 95 % Bài tập 3: Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 54 0 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả a/ Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây... 25 :100 hay 25 Ta viết: 100 đọc là: hai mươi lăm phần trăm 25 = 25% 100 Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25% ; hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa b) Ví dụ 2: Tỉ số của học sinh giỏi và số học sinh tồn trường là: 80 400 80 20 Ta có: 80 : 400 =hay = = 20% 400 100 Ccủa số học sinh giỏi và số học sinh tồn TaBcũng nói rằng: Tỉ số phần trăm. .. trong vườn? b/ Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu? Tóm tắt: 1000 cây : 54 0 cây lấy gỗ ? cây ăn quả a/ Cây lấy gỗ : ? % cây trong vườn b/ Tỉ số % cây ăn quả và cây trong vườn ? Bài giải • a) Tỷ số % của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là: 54 0 54 0 : 1000 = • = 54 % 1000 • b) Số cây ăn quả trong vườn là: 1000 – 54 0 = 460 ( cây ) • • Tỷ số % của số cây ăn quả và số cây trong... = • 1000 • Đáp số: a) 54 % b) 46% • Bài tập 1: Viết ( theo mẫu) Bài tập 2: Bài tập 3: Thi đua: Viết các phân số sau thành tỉ số % 3 60 8 80 25 5 5 100 10 100 50 0 100 A 50 100 B 100 Đ A S B 100 50 C 100 D 200 2 1 E 50 0 1000 50 100 Đ S 50 C 100 S D 200 2 Đ E Đ 1 50 0 1000 Đ S Đ a) Ví dụ 1: Kiểm tra bài cũ Bài mới Ví dụ 1: Ví dụ 2: Luyện tập: Bài tập 1: Bài tập 2: Bài tập 3: Củng cố: Tỉ số của diện tích... và số học sinh tồn trường là: 80 400 80 20 Ta có: 80 : 400 =hay = = 20% 400 100 Ccủa số học sinh giỏi và số học sinh tồn TaBcũng nói rằng: Tỉ số phần trăm trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh tồn trường Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trường thì có 20 học sinh giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan lop 5 bai tỉ số phần trăm , Toan lop 5 bai tỉ số phần trăm , Toan lop 5 bai tỉ số phần trăm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay