Toan 49 + 25

17 161 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:25

PHềNG GD V T QUN TY H TRNG TIU HC CHU VN AN Giỏo viờ n: Ng ụ Th Lan t tớnh ri tớnh: + 29 49 + 29 49 + 35 57 + 49 + 25 = ? 49 + 25 = ? 49 + 25 = 74 49 + 25 = ? Bước 1: Đặt Bước tính 2: Tính 49 + 49 + 25 = 74 25 74 * cộng 5, 14 viết nhớ * cộng 6, thêm 7, viết 49 + 25 = ? Luyện tập: Bài 1:Tính: + 49 + 25 = 74 * cộng 14, viết 4, 49 nhớ + 25 * cộng 6, thêm 7, viết 74 + 39 22 49 18 + + 69 24 19 17 + + 19 53 89 49 + 25 = ? Luyện tập: Bài 1:Tính: + 49 + 25 = 74 * cộng 14, viết 4, 49 nhớ + 25 * cộng 6, thêm 7, viết 74 + 39 22 + 69 24 + 19 53 61 93 72 49 19 89 18 67 + 17 36 + 93 Luyện tập: Bài 3: Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh Hỏi hai lớp có học sinh? Bài giải CảSốhai lớp có số sinhcólà:là: học sinh học hai lớp 29 + 25 = 54 (học sinh) Đáp số: 54 học sinh Ai nhanh úng? Phộp tớnh no cú kt qu bng 44? A B C 44 D Phộp tớnh no cú kt qu bng 44? A + 29 16 45 C B + 29 D 15 25 49 + 44 55 54 29 + ỳng hay sai? + 29 35 54 S ỳng hay sai? + 39 26 65 [...]...Phép tính nào có kết quả bằng 44? A B C 44 D Phép tính nào có kết quả bằng 44? A + 29 16 45 C B + 29 D 15 25 49 + 5 44 55 54 29 + Đúng hay sai? + 29 35 54 S Đúng hay sai? + 39 26 65 Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 49 + 25 , Toan 49 + 25 , Toan 49 + 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay