Toan 5 luyen tap tiet 78

8 150 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

MÔN TOÁN Kiểm tra cũ Một lớp học có 40 học sinh, số học sinh nữ chiếm 60%, lại học sinh nam Tính số học sinh 11 nam lớp học Bài tập 1: a) Tìm 15% 320 kg; b) Tìm 24% 235 m2; 15% 320 kg là: 320 : 100 x 15 = 48 (kg) 24% 235 là: 235 : 100 x 24 = 56,4 (m2) Hoặc: 235 x 24 : 100 = 56,4 (m2) Hoặc: 320 x 15 : 100 = 48 (kg) c) Tìm 0,4% 350 Bài tập 1: Bài tập 2: Một người bán 120kg gạo, có 35% gạo nếp Hỏi người bán ki-lô-gam gạo nếp? Bµi gi¶i: Bµi gi¶i: Số Số ki-lô-gam gạo nếp bán là: ki-lô-gam gạo nếp bán là: 120 : 100 x 35 = 42 (kg) 120 x 35 : 100 = 42 (kg) Đáp số: 42 kg Đáp số: 42 kg Bài tập 1: Bài tập 2: Bài tập 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m chiều rộng 15m Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà Tính diện tích phần đất làm nhà 18m 20% diện tích mảnh đất (Hay diện tích phần đất làm nhà) = … m2 ? 15m Nhà Bài tập 1: Bài tập 2: Bài tập 3: Bài giải: Bài giải: Diện tích mảnh đất là: Diện tích mảnh đất là: 18 x 15 = 270 (m2) 18 x 15 = 270 (m2) Diện tích phần đất làm nhà là: Diện tích phần đất làm nhà là: 270 : 100 x 20 = 54 (m2) Đáp số: 54 m2 270 x 20 : 100 = 54 (m2) Đáp số: 54 m2 Bài tập 1: Bài tập 2: Bài tập 3: Bài tập 4: Một vườn ăn có 1200 Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%,25% số vườn 1% 1200 1200:100=12 (cây) 5% 1200 12x5=60 (cây) 10% 1200 60x2=120 (cây) 20% 1200 60x4=240 (cây) 25% 1200 60x5=300 (cây)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 5 luyen tap tiet 78 , Toan 5 luyen tap tiet 78 , Toan 5 luyen tap tiet 78

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay