Toán cộng các số tròn chục

6 141 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

GI O N L P Giáo viên: Dỗ Thị Phơng Hoa TrườngưTiểuưhọcưChuưVanưAn Cộng số tròn chục 30 + 20 = ? chục 30 + 20, Ta tính từ hàng đơn vị đơn vị + 0 30 + 20 50 cộng 0, viết cộng 5, viết Vậy: 30 + 20 = 50 Bài 1: Tính 40 + 30 70 50 + 30 + 40 90 10 + 30 60 20 60 + 70 80 + 50 70 20 80 Bài 2: Tính nhẩm 20 + 30 = ? Nhẩm:ư2ưchụcư+ư3ưchụcư=ư5ưchục Vậy:ưưưưưưư20ưưưư+ưưưưư30ưưưư=ưưưư50 50 + 10 = 60 40 + 30 = 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80 30 + 50 = 70 + 20 = 90 80 70 Bài 3: Giải toán Thùngưthứưnhấtưđựngư20ưgóiưbánh.ưThùngưthứưhaiư đựngư30ưgóiưbánh.ưHỏiưcảưhaiưthùngưđựngưbaoưnhiêuư góiưbánh? ưưưưBàiưgiải Sốưgóiưbánhưcóưtấtưcảưlà: 20ư+ư30ư=ư50ư(ưgóiưbánh) đápưsố:ư50ưgóiưbánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán cộng các số tròn chục , Toán cộng các số tròn chục , Toán cộng các số tròn chục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay