tìm số chia

15 145 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

Toán: KiÓm tra bµi cò: Bài 1: Gấp lần Giảm lần Gấp lần Giảm lần Bài 2: Bác Liên có 42 gấc, sau bán số gấc giảm lần Hỏi Bác Liên gấc? Toán: KiÓm tra bµi cò: Bài 1: Gấp lần Bài 2: Gấp lần 12 Giảm lần 24 Giảm lần Bài giải Bác Liên số gấc là: 42 : = (quả) Đáp số: Toán: Lấy hình vuông xếp thành hai hàng Hỏi hàng có hình vuông ? * Mỗi hàng có hình vuông Toán: 1.Nhận xét: TÌM SỐ CHIA Có phép chia: Số bị chia Với số bị chia thương ta làm để biết số chia 2? Ta có: : Số chia = Thương = : Toán: TÌM SỐ CHIA 1.Nhận xét: Có phép chia: Số bị chia Ta có: : Số chia = Thương = :3 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia lấy số bị hÕt, chia chia cho thương Trongta phÐp chia muèn tìm sè chia ta lµm thÕ nµo? Toán: TÌM SỐ CHIA 1.Nhận xét: Có phép chia: Số bị chia Ta có: 2) Tìm số chia x chưa biết : Số chia = Thương = :3 30 : x = x = 30 : x = Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương Toán: TÌM SỐ CHIA Luyện Tập Bài 1: Tính nhẩm 35 : = 28 : = 24 : = 21 : = 35 : = 24 : = 21 : = 28 : = Em có nhận xét thành phần cột (hai) phép chia ? Toán: T×m TÌM SỐ CHIA x 12 : x = b 42 : x = c 27 : x = x = 42 : x = 27 : x = 12 : x=9 x=7 x =6 d 36 : x = e x : = g x x = 70 x = 70 : x=5x4 x = 36 :4 x = 20 x = 10 x=9 Toán: TÌM SỐ CHIA Bài 3: Trong phép chia hết, chia cho để được: a) Thương lớn nhất? b) Thương bé nhất? Toán: TÌM SỐ CHIA Bài 3: a)Trong phép chia hết, chia cho để thương lớn (7 : = 7) b)Trong phép chia hết, chia cho để thương nhỏ (7 : = 1) Trò chơi 35 : x = A: B: C: 28 : x = A: B: C: Toán: TÌM SỐ CHIA Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương [...]...Trò chơi 35 : x = 5 A: 5 B: 6 C: 7 28 : x = 7 A: 3 B: 4 C: 5 Toán: TÌM SỐ CHIA Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm số chia , tìm số chia , tìm số chia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay