phép cộng trong phạm vi 10000

20 176 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:21

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3G Giáo viên: Trần Thị Hường Toán : Bài 3:Viết số 208 ; 802 ;4 280 ;4 082 a/Theo thứ tự từ lớn đến bé : 802 ; 280; 208 ; 082 b/Theo thứ tự từ bé đến lớn 082 ; 208 ; 280 ; 802 Phép cộng số phạm vi 10 000 526 + 759 = ? 526 + 759 285 * cộng 15, viết nhớ *2 cộng 7,thêm1 8, viết *5 cộng 12, viết nhớ *3 cộng 5, thêm1 6, 526 + 759 = 285 viết Toán Phép cộng số phạm vi 10 000 Đặt tính: Viết số hạng cho chữ số Muốn thực hàng nghìn thẳng hàng nghìn, chữ số hàng trăm cácsốsốở hàng có chục thẳng hàng thẳngtính hàngcộng trăm,chữ chục vàbốn chữ số hàng chữ sốđơn vớivị thẳng hàng đơn vị Thực tính: Từ phải sang trái ( thực tính từ em làm hàng đơn vị) nào? Toán Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài 1: Tính: + 341 488 829 + 915 507 + 346 568 261 075 + 425 618 043 Toán Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài Đặt tính tính b) 716 + 749 707 + 857 716 + 749 65 707 + 857 64 Thứ sáu ngày 25 tháng năm 2013 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài 3: Đội Một trồng 680 cây, đội Hai trồng 220 Hỏi hai đội trồng ? Toán : Phép cộng số phạm vi 10 000 Tóm tắt : Bài 3: Đội Một : 680 Đội Hai : 220 ? Toán : Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài 3: Bài giải: Số hai đội trồng là: 680 + 220 = 900 (cây) Đáp số: 900 Phép cộng số phạm vi 10 000 Toán : Bài Nêu tên trung điểm cạnh hình chữ nhật ABCD A M B N Q D P C CỦNG CỐ Toán : Phép cộng số phạm vi 10 000 Trò chơi : + 867 223 090 653 980 090 Toán: Phép cộng cac số phạm vi 10 000 Trò chơi : 541 + 739 280 9765 280 798 DẶN DÒ - Về nhà em làm tập trang 102 - Các em chuẩn bị cho tiết sau [...]... Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Bài 3: Đội Một trồng được 3 680 cây, đội Hai trồng được 4 220 cây Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây ? Toán : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Tóm tắt : Bài 3: Đội Một : 3 680 cây Đội Hai : 4 220 cây ? cây Toán : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Bài 3: Bài giải: Số cây cả hai đội được trồng là: 3 680 + 4 220 = 7 900 (cây) Đáp số: 7 900 cây Phép cộng. .. đội được trồng là: 3 680 + 4 220 = 7 900 (cây) Đáp số: 7 900 cây Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Toán : Bài 4 Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD A M B N Q D P C CỦNG CỐ Toán : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Trò chơi 1 : + 2 867 6 223 9 090 7 653 8 980 9 090 Toán: Phép cộng cac số trong phạm vi 10 000 Trò chơi 2 : 2 541 + 4 739 7 280 9765 7 280 6 798 DẶN DÒ - Về nhà các em
- Xem thêm -

Xem thêm: phép cộng trong phạm vi 10000 , phép cộng trong phạm vi 10000 , phép cộng trong phạm vi 10000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay