ông mạch thần gió

16 184 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:21

K CHUYN Ông Mạnh thắng Thần Gió Xếp Xếp lại lại thứ thứtự tựcác tranh tranh sau sau theo theo đúng nội nội dung dung câu câu chuyện chuyện Ông Ông Mạnh Mạnh thắng thắng Thần ThầnGió Gió K CHUYN Ông Mạnh thắng Thần Gió Tho lun nhúm Xếp Xếp lại lại thứ thứtự tựcác tranh tranh sau sau theo theo đúng nội nội dungcâu dungcâu chuyện chuyện Ông Ông Mạnh Mạnh thắng thắng Thần ThầnGió Gió 41 22 33 14 Kể Kể lại lại toàn toànbộ câu câu chuyện: chuyện: Ông Ông Mạnh Mạnh thắng thắng Thần Thần Gió Gió 1 Kể Kể đoạn đoạn 11 và 2 Kể Kể đoạn đoạn 3 Kể Kể đoạn đoạn 4 4 Kể Kể đoạn đoạn 5 Kể cho nghe Toàn câu chuyện K CHUYN K li ton b cõu chuyn - HS k ni tip 1 Kể Kể lại lại toàn toànbộ bộcâu câu chuyện chuyện Ông Ông Mạnh Mạnh thắng thắng Thần Thần Gió Gió K CHUYN K li ton b cõu chuyn 41 22 33 14 Kể Kể lại lại toàn toànbộ câu câu chuyện: chuyện: Ông Ông Mạnh Mạnh thắng thắng Thần Thần Gió Gió CNG C - DN Dề -Tp k li cõu chuyn -Xem trc bi : Chim sơn ca cúc trắng- trang 23
- Xem thêm -

Xem thêm: ông mạch thần gió , ông mạch thần gió , ông mạch thần gió

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay