nhân hóa ôn cách đặt câu hỏi

10 133 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:21

Tun: 21 Luyn t v cõu Tit : 21 Kiểm tra cũ t cựng t nc ? húa? Tỡm Trong kh th ngha sau svi vttno c nhõn T cựng ngha vithớm tVc nc l: Ngoi sụng T quc; Lnggiang l mũsn; tụmnon sụng Bờn cnh hụm Long lanh ỏy nc S vt c nhõn húa: Vc Tun: 21 Tit: 21 Luyn t v cõu Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Bi 1: c bi th sau Ông trời bật lửa Ch mõy va kộo n Trng trn c ri t núng lũng ch i Xung i no, ma i ! Ma ! Ma xung tht ri ! t h hờ ung nc ễng sm v tay ci Lm bng tnh gic Chp bng loố chúi mt Soi sỏng khp rung ! ễng tri bt la Xem lỳa va tr bụng Thanh Xuõn Luyn t v cõu Tun: 21 Tit: 21 Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Bi 1: c bi th sau Ch mõy va kộo n Trng trn c ri t núng lũng ch i Xung i no, ma i ! Ông trời bật lửa Ma! Ma xung tht ri ! t h hờ ung nc ễng sm v tay ci Lm bng tnh gic Chp bng loố chúi mt Soi sỏng khp rung ! ễng tri bt la Xem lỳa va tr bụng Thanh Xuõn Bi 2: Trong bi th trờn, nhng s vt no c nhõn hoỏ? Chỳng c nhõn hoỏ bng nhng cỏch no? Gi ý: a) Cỏc s vt c gi bng gỡ? b) Cỏc s vt c t bng nhng t ng no? c) Trong cõu Xung i no, ma i !, tỏc gi núi vi ma thõn mt nh th no? Tun: 21 Tit: 21 Luyn t v cõu Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Ông trời bật lửa Bi 1& bi Chị mây vừa kéo đến chị trăng trốn Trăng đất Đất nóng lòng chờ đợi Xuống nào, ma ơi! Tên vật đợc nhân hoá M ma! a Ma xuống xuống thật ! Đất uống nớc ông sấm vỗ tay cời Ông Làm bé bừng tỉnh giấc Chớp loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vờn ông trời bật lửa Ơ! Ông Xem lúa vừa trổ Đỗ Xuân Thanh Cách nhân hoá a) Các vật đợc gọi b) Các vật đợc tả từ ngữ c) Cách tác giả nói với ma thân mật nh ? Tun: 21 Luyn t v cõu Tit : 21 Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Cú cỏch nhõn húa s vt: - Gi s vt bng t dựng gi ngi - T s vt bng nhng t dựng t ngi - Núi vi s vt thõn mt nh núi vi ngi Tun: 21 Luyn t v cõu Tit : 21 Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Bi 3: Tỡm b phn tr li cho cõu hi õu? a) Trn Quc Khỏi quờ huyn Thng Tớn, tnh H Tõy b) ễng hc c ngh thờu Trung Quc mt ln i s c) tng nh cụng lao ca Trn Quc Khỏi, nhõn dõn lp n th quờ hng ụng Tun: 21 Luyn t v cõu Tit : 21 Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Bi 4: c li bi c li vi chin khu v tr li cõu hi: a) Cõu chuyn k bi din no v õu? b) Trờn chin khu, cỏc chin s liờn lc nh tui sng õu? c) Vỡ lo cho cỏc chin s nh tui, trung on trng khuyờn h v õu ? Tun: 21 Luyn t v cõu Tit : 21 Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Cú cỏch nhõn húa s vt: - Gi s vt bng t dựng gi ngi - T s vt bng nhng t dựng t ngi - Núi vi s vt thõn mt nh núi vi ngi kính chúc thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe ! c em học sinh chăm ngoan - học giỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhân hóa ôn cách đặt câu hỏi , nhân hóa ôn cách đặt câu hỏi , nhân hóa ôn cách đặt câu hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay