ngày mùa vui

24 168 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:20

Phũng giỏo dc o to qun Tõy H TRNG TIU HC CHU VN AN Giỏo viờn: V THANH XUN Thứ ba ngày 14 tháng 12 nam 2010 Âm nhạc Tiết 15 : Học hát bài: Ngày mùa vui - Giới thiệu nhạc cụ - Nghe nhạc Hoạt động 1: Học hát Nhịp nhàng bước chân Vang ngân tiếng reo cười Ai gánh lúa sân phơi Nắng tươi cho màu thóc vàng Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hoà yêu thương, Ngày mùa rộn ràng nơi nơi Có đâu vui vui Nhịp Nhịp nhàng nhàng những bước bước chân chân Vang Vang ngân ngân tiếng tiếng reo reo cười cười Ai Ai gánh gánh lúa lúa về sân sân phơi phơi Nắng Nắng tươi tươi cho cho màu màu thóc thóc vàng vàng Nhịp Nhịp nhàng nhàng những bước bước chân chân Vang Vang ngân ngân tiếng tiếng reo reo cười cười Ai Ai gánh gánh lúa lúa về sân sân phơi phơi Nắng Nắng tươi tươi cho cho màu màu thóc thóc vàng vàng Hội Hội mùa mùa rộn rộn ràng ràng quê quê hương hương ấm ấm no no chan chan hòa hòa yêu yêu thương thương Ngày Ngày mùa mùa rộn rộn ràng ràng nơi nơi nơi nơi Có Có vui vui nào vui vui hơn Hội Hội mùa mùa rộn rộn ràng ràng quê quê hương hương ấm ấm no no chan chan hòa hòa yêu yêu thương thương Ngày Ngày mùa mùa rộn rộn ràng ràng nơi nơi nơi nơi Có Có vui vui nào vui vui hơn Gõ theo nhịp Gõ theo tiết tấu Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ Đàn bầu ( độc huyền cầm) Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ Đàn Nguyệt ( đàn kìm) Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ Đàn Tranh ( đàn thập lục) Hoạt động 3: Nghe nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: ngày mùa vui , ngày mùa vui , ngày mùa vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay