khởi nghĩa hai bà trưng

26 67 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:18

KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1: Bọn quan lại bắt dân ta phải làm để cống nạp cho chúng? Sản vật cống nạp A Xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hơ Ngäc trai §åi måi Sản vật cống nạp B Lên rừng săn voi, tê giác, chim q, gỗ trầm Voi Tª gi¸c Câu 1: Bọn quan lại bắt dân ta phải làm để cống nạp cho chúng? A Xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hơ B Lên rừng săn voi, tê giác, chim q, gỗ trầm C Tất đáp án Câu Trước áp bức, bóc lột nặng nề bọn hộ, nhân dân ta phản ứng sao? A Nhân dân ta học theo tập tục người Hán B Nhân dân ta liên tục dậy đấu tranh tranh C Nhân dân ta làm theo tất u cầu chúng Câu Mở đầu cho khởi nghĩa là: A Khởi nghĩa Lí Bí B Khởi nghĩa Mai Thúc Loan C Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng t L©m Th¬ng Ng« Nam H¶i Hỵp Phè Giao ChØ Luy l©u Chu Nhai §¹m NhÜ Cưu Ch©n NhËt Nam L­Ưỵc­®å­¢u­L¹c­thÕ­kû­I­–­ThÕ­kû­III Ngun nhân: Thái thú Ngun nhân: - Do căm thù qn xâm lược - Do Thi Sách bị Tơ Định giết hại Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa nhằm trả nợ nước trả thù nhà Diễn biến: a xuâh·y n năm tr×nh - MùEm 40 Hai Bà Trưng diƠn biÕn dựngbµy cờ khở i nghóa Hákhëi t cc So Môn âng nghÜa? Đa -Nghóa quân nhanh ø chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa Luy Lâu Tô Đònh hoảng sợ bỏ chạy Trung Quốc Cuộc khởi nghóa hoàn toàn thắng lợi So âng HP PHỐ H ồn g GIAO CHỈ MÊ LINH Cổ Loa Hát Môn Luy Lâu MÊ LINH Tên huyện GIAO CHỈ Tên quận . . Biên giới ngày Chu Diên So âng M ã BIỂN ĐÔNG Ngun nhân: - Do căm thù qn xâm lược - Do Thi Sách bị Tơ Định giết hại Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa nhằm trả nợ nước trả thù nhà Diễn biến: Kết ý nghĩa: Trong vòng khơng đầy tháng, khởi nghĩa thành cơng Sau hai kỷ bị phong kiến phương Bắc hộ, lần đầ tiên nhân dân ta giành độc lập LỊNG BIẾT ƠN VÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NHÂN DÂN TA VỚI HAI BÀ TRƯNG Đền thờ hai Bà Trưng (Hát Mơn) trước Đền thờ hai Bà Trưng (Hát Mơn) ngày Đền thờ Hai Bà Trưng Đền thờ Hai Bà Trưng ( Hà Nội ) (Mê Linh ) Đền thờ Hai Bà Trưng (tỉnh khác) Hình ảnh lễ hội Hai Bà Trưng Trường THCS Hai Bà Trưng Phố Hai Bà Trưng  n hận trước ách hộ nhà Hán, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, nhân dân khắp nơi hưởng ứng  Khơng đầy tháng, khởi nghĩa thành cơng  Sau hai kỷ bị phương Bắc hộ, lần nhân dân ta giành độc lập n hận trước ách hộ nhà Hán, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, nhân dân khắp nơi hưởng ứng Khơng đầy tháng khởi nghĩa thành cơng Sau hai kỷ bị phương Bắc hộ, lần nhân dân ta giành độc lập
- Xem thêm -

Xem thêm: khởi nghĩa hai bà trưng , khởi nghĩa hai bà trưng , khởi nghĩa hai bà trưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay