khoa nước bị ô nhiễm

22 59 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:18

Thi hùng biện Nếu em nước em nói với người? sông ao sông hồ Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 KHOA HỌC Khoa học Nước bị ô nhiễm Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Hãy dùng phễu có lót để lọc hai chai nước Một chai chứa nước sông (hồ, ao, ), chai chứa nước mưa nước máy Sau lọc, quan sát miếng Miếng dùng để lọc chai nước bẩn hơn? Tại sao? Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên NƯỚC MƯA, NƯỚC MÁY, … NƯỚC SÔNG, AO , HỒ, … Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên NƯỚC MƯA, NƯỚC MÁY, … NƯỚC SÔNG, AO , HỒ, … Miếng lọc chai nước mưa, nước máy… màu hay mùi lạ Miếng lọc chai nước sông, ao, hồ, …có màu vàng, có nhiều chất bẩn Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 KHOA HỌC Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Nước sông có nhiều phù sa nên có màu đục Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 KHOA HỌC Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Nước ao hồ có nhiều loại tảo sinh sống nên thường có màu xanh Mặt nước hồ Xuân Hương đổi màu tảo lam xuất Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Nước mưa Nước máy Nước mưa, nước máy, không bị lẫn nhiều đất cát, bụi nên thường Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011 Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 Khoa học Nước bị ô nhiễm Một số đặc điểm nước tự nhiên * Kết luận: Nước sông, hồ, ao nước dùng thường bị lẫn nhiều đất, cát có vi khuẩn sinh sống Nước sông có nhiều phù sa nên có màu đục, nước ao hồ có nhiều loại tảo sinh sống nên thường có màu xanh Nước mưa, nước máy, không bị lẫn nhiều đất cát, bụi nên thường Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 Khoa học Nước bị ô nhiễm Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm nước sạch: * Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm nước Tiêu chuẩn đánh giá Màu Mùi Vị Vi sinh vật Các chất hòa tan Nước bị ô nhiễm Nước * Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm nước Tiêu chuẩn đánh giá Nước bị ô nhiễm Nước Màu Có màu, vẩn đục Không màu, suốt Mùi Có mùi hôi Không mùi Vị Vi sinh vật Các chất hòa tan Không vị Nhiều mức cho phép Không có có không đủ gây hại Chứa chất hoà tan có hại cho sức khoẻ Không có chất hoà tan có hại cho sức khoẻ Nước bị ô nhiễm nước có dấu hiệu sau Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm nước sạch: Nước bị ô nhiễm có màu, có chất bẩn có mùi hôi có chứa vi sinh vật gây bệnh Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 KHOA HỌC Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm nước sạch: Nước nước suốt không màu, không mùi, không vị Không có chứa vi sinh vật gây bệnh Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm nước sạch: - Nước bị ô nhiễm nước có dấu hiệu sau: có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, có chứa vi sinh vật gây bệnh nhiều mức cho phép chứa chất hoà tan có hại cho sức khoẻ - Nước nước suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa vi sinh vật chất hoà tan có hại cho sức khoẻ người Bắt đầu Câu 8: CHƠI: Có chữGIẢI Ô CHỮ Hết TRÒ Câu 7: Có 11 chữ Sử dụng phân hóa trừ sâu, Câu 6: học, Có 8thuốc chữ cái: Trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng chúng ảnh hưởng Câu 5:Có chữ cái:người làm nguồn nước… ? Bão lớn đếngây môi …… trường nước Môi trường xanh đẹp mang lại…….cho người V I K H U Ẩ N N Ư C Ớ R Á C S T H I Ệ T H Ạ T H U Ố C Ô N H giờ!!! 11 08 02 15 14 13 12 10 09 07 06 05 04 03 01  Ớ T T Ứ I T I C H H C B Ẩ N Ể Ả I K H O Ẻ R Ừ S Ễ M Â U Câu 3: Có chữ cái: nghĩa Nước với chiếm phần lớn trọng Câu 2: Có chữ Từ trái nước sạch? Cócái chữ Một nguyên nhân làm Câu 1: Câu Có 74: chữ Sinh vật có nước, gây ảnh hưởng lượng … người, động vật, thực vật ô nhiễm nguồn nước.không Đó lànhìn gì? thấy đến sức khoẻ người mà mắt thường không vứt rác xuống sông ? ? Biện pháp BV sông không ô nhiễm ? ? Hết giờ!!! 11 08 02 15 14 13 12 10 09 07 06 05 04 03 01  Bắt đầu N Ư Ớ C S Ạ C H [...]... một số đặc điểm của nước trong tự nhiên 2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch: * Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch Tiêu chuẩn đánh giá 1 Màu 2 Mùi 3 Vị 4 Vi sinh vật 5 Các chất hòa tan Nước bị ô nhiễm Nước sạch * Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch Tiêu chuẩn đánh giá Nước bị ô nhiễm Nước sạch 1 Màu Có màu, vẩn đục Không màu, trong suốt... 2012 Khoa học Nước bị ô nhiễm Một số đặc điểm của nước trong tự nhiên * Kết luận: Nước sông, hồ, ao hoặc nước đã dùng rồi thường bị lẫn nhiều đất, cát và có vi khuẩn sinh sống Nước sông có nhiều phù sa nên có màu đục, nước ao hồ có nhiều loại tảo sinh sống nên thường có màu xanh Nước mưa, nước máy, không bị lẫn nhiều đất cát, bụi nên thường trong Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 Khoa học Nước bị ô nhiễm. .. Có mùi hôi Không mùi 3 Vị 4 Vi sinh vật 5 Các chất hòa tan Không vị Nhiều quá mức cho phép Không có hoặc có ít không đủ gây hại Chứa các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ Không có các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ Nước bị ô nhiễm là nước có một trong các dấu hiệu sau 1 Tìm hiểu một số đặc điểm của nước trong tự nhiên 2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch: Nước bị ô nhiễm có... hôi có chứa các vi sinh vật gây bệnh Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 KHOA HỌC 1 Tìm hiểu một số đặc điểm của nước trong tự nhiên 2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch: Nước sạch nước trong suốt không màu, không mùi, không vị Không có chứa các vi sinh vật gây bệnh 1 Tìm hiểu một số đặc điểm của nước trong tự nhiên 2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch: - Nước. .. nước sạch: - Nước bị ô nhiễm là nước có một trong các dấu hiệu sau: có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá mức cho phép hoặc chứa các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ - Nước sạch là nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật hoặc các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ con người Bắt đầu Câu 8: CHƠI: Có 6 chữGIẢI cái Ô CHỮ Hết TRÒ Câu... Nước với chiếm phần lớn trọng Câu 2: Có 7 chữ cái Từ trái nước sạch? Cócái 7 chữ cái Một trong những nguyên nhân làm Câu 1: Câu Có 74: chữ Sinh vật này có trong nước, gây ảnh hưởng lượng … người, động vật, thực vật ô nhiễm nguồn nước. không Đó lànhìn gì? thấy đến sức khoẻ con người mà mắt thường không vứt rác xuống sông ? ? Biện pháp BV sông không ô nhiễm ? ? Hết giờ!!! 11 08 02 15 14 13 12 10 09 07 06... xuất nông nghiệp, sử dụng chúng sẽ ảnh hưởng Câu 5:Có 7 chữ cái:người và của sẽ làm nguồn nước ? Bão lớn về đếngây môi …… trường nước Môi trường xanh sạch đẹp mang lại…….cho con người 1 V I K H U Ẩ N 2 N Ư 3 C Ớ 4 R Á C 5 S 6 T H I Ệ T H Ạ T H U Ố C 7 Ô N H 8 giờ!!! 11 08 02 15 14 13 12 10 09 07 06 05 04 03 01  Ớ T T Ứ I T I C H H C B Ẩ N Ể Ả I K H O Ẻ R Ừ S Ễ M Â U Câu 3: Có 5 chữ cái: nghĩa Nước
- Xem thêm -

Xem thêm: khoa nước bị ô nhiễm , khoa nước bị ô nhiễm , khoa nước bị ô nhiễm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay