kể chuyeenm tôm càng và cá con

13 63 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:17

Giáo viên : Trnh Th Phỳ H Kiểm tra Kể nối đoạn câu chuyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Phân vai dựng lại câu chuyện: Dựa vào tranh minh hoạ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tôm Càng Cá Con: Phân vai dựng lại câu chuyện: [...]...1 Dùa vµo c¸c tranh minh ho¹ d­íi ®©y, kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn T«m Cµng vµ C¸ Con: 1 Dùa vµo c¸c tranh minh ho¹ d­íi ®©y, kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn T«m Cµng vµ C¸ Con: 2 Ph©n vai dùng l¹i c©u chuyÖn: 1 Dùa vµo c¸c tranh minh ho¹ d­íi ®©y, kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn T«m Cµng vµ C¸ Con: 2 Ph©n vai dùng l¹i c©u chuyÖn:
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyeenm tôm càng và cá con , kể chuyeenm tôm càng và cá con , kể chuyeenm tôm càng và cá con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay