hạt gạo làng ta

21 83 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:17

LỚP 5H MÔN: TẬP ĐỌC Bµi : Hạt gạo làng ta Kiểm tra cũ: -Đọc đoạn trả lời câu hỏi: Cô bé mua chuỗi ngọc - Đọc đoạn nêu nội dung học lam để tặng ai? Ca ngợi người có lòng nhân hậu, biết quan tâm vàCô đembé lại niềm cho người khác lam để muavuichuỗi ngọc tặng chị nhân ngày lễ nô-en Đó người chị thay mẹ nuôi cô từ mẹ Tập đọc: Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Hạt gạo làng ta Những năm bom Mĩ Trút mái nhà Những năm súng Theo người xa Những năm băng đạn Vàng lúa đồng Bát cơm mùa gặt Thơm hào giao thông Hạt gạo làng ta Có công bạn Sớm chống hạn Vục mẻ miệng gầu Trưa bắt sâu Lúa cao rát mặt Chiều gánh phân Quang trành quết đất Hạt gạo làng ta Gửi tiền tuyến Gửi phương xa Quang Em vui trành em hát Hạt vàng làng ta Luyện đọc: Từ ngữ: Quang trành Kinh thầy quết đất Hào giao thông tiền tuyến Trành Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo làm nên từ gì? - Hạt gạo làm nên từ tinh túy đất ( có vị phù sa); nước ( có hương sen thơm hồ nước đầy) công lao người, cha mẹ- có lời mẹ hát bùi đắng cay Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả người nông dân? - Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước nấu/ Chết cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy Tuổi nhỏ góp công góp sức để làm hạt gạo ? - Thiếu nhi thay cha anh chiến trường gắn sức lao động, làm hạt gạo tiếp tế cho tiền tuyến Hình ảnh bạn chống hạn vục mẻ miệng gầu, bắt sâu lúa cao rát mặt, gánh phân quang trành quết đất hình ảnh cảm động, nói lên nổ lực thiếu nhi, dù nhỏ chưa quen lao động cố gắng đóng góp công sức để làm hạt gạo Vì tác giả gọi hạt gạo “hạt vàng”? - Hạt gạo gọi “hạt vàng” hạt gạo quý Hạt gạo làm nên nhờ đất, nhờ nước; nhờ mồ hôi công sức mẹ cha, bạn thiếu nhi Hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung dân tộc Qua thơ tác giả muốn nói lên điều gì? - Hạt gạo làm nên từ công sức nhiều người, lòng hậu phương với tiền tuyến năm chiến tranh Luyện đọc: Quang trành quết đất tiền tuyến Từ ngữ: Kinh thầy Hào giao thông Trành Nội dung: - Hạt gạo làm nên từ công sức nhiều người, lòng hậu phương với tiền tuyến năm chiến tranh Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Hạt gạo làng ta Những năm bom Mĩ Trút mái nhà Những năm súng Theo người xa Những năm băng đạn Vàng lúa đồng Bát cơm mùa gặt Thơm hào giao thông Hạt gạo làng ta Có công bạn Sớm chống hạn Vục mẻ miệng gầu Trưa bắt sâu Lúa cao rát mặt Chiều gánh phân Quang trành quết đất Hạt gạo làng ta Gửi tiền tuyến Gửi phương xa Em vui em hát Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của sông Kinh Thầy Có Trong hồ nước đầy Có Ngọt bùi đắng cay Hạt gạo làng ta Có Có mưa tháng ba Giọt Những trưa tháng sáu Nước Chết cá cờ Cua Mẹ em xuống cấy Hạt Những năm bom Mĩ Trút Những năm súng Theo Những năm băng đạn Vàng Bát cơm mùa gặt Thơm Hạt gạo làng ta Có Sớm chống hạn Vục Trưa bắt sâu Lúa Chiều gánh phân Quang Hạt gạo làng ta Gửi Gửi phương xa Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của sông Có Trong hồ Có Ngọt bùi Hạt gạo Có Có Giọt mồ Những trưa Nước Chết Cua Mẹ em Hạt gạo Những Trút Những năm Theo Những năm Vàng Bát Thơm hào Hạt gạo Có Sớm Vục Trưa Lúa Chiều Quang Hạt gạo Gửi Gửi Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của Có Trong Có Ngọt Hạt Có Có Giọt Những Nước Chết Cua Mẹ Hạt Những Trút Những Theo Những Vàng Bát Thơm Hạt Có Sớm Vục Trưa Lúa Chiều Quang Hạt Gửi Gửi Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Thi đọc học thuộc lòng Hạt gạo làng ta Nghe hát -Học thuộc lòng thơ -Xem trước : Buôn Chư Lênh đón cô giáo Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của Có Trong Có Ngọt Hạt Có Có Giọt Những Nước Chết Cua Mẹ Hạt Những Trút Những Theo Những Vàng Bát Thơm Hạt Có Sớm Vục Trưa Lúa Chiều Quang Hạt Gửi Gửi ề Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Luyện đọc: Quang trành quết đất tiền tuyến Từ ngữ: Kinh thầy Hào giao thông Trành Nội dung: - Hạt gạo làm nên từ công sức nhiều người, lòng hậu phương với tiền tuyến năm chiến tranh [...]... Quang Hạt gạo làng ta Gửi Gửi về phương xa Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của sông Có Trong hồ Có Ngọt bùi Hạt gạo Có Có Giọt mồ Những trưa Nước Chết cả Cua Mẹ em Hạt gạo Những Trút trên Những năm Theo Những năm Vàng Bát Thơm hào Hạt gạo Có Sớm nào Vục Trưa nào Lúa Chiều nào Quang Hạt gạo Gửi Gửi về Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của Có Trong Có Ngọt Hạt. .. quết đất Hạt gạo làng ta Gửi ra tiền tuyến Gửi về phương xa Em vui em hát Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của sông Kinh Thầy Có Trong hồ nước đầy Có Ngọt bùi đắng cay Hạt gạo làng ta Có Có mưa tháng ba Giọt Những trưa tháng sáu Nước Chết cả cá cờ Cua Mẹ em xuống cấy Hạt Những năm bom Mĩ Trút Những năm khẩu súng Theo Những năm băng đạn Vàng Bát cơm mùa gặt Thơm Hạt gạo làng ta Có... Những Nước Chết Cua Mẹ Hạt Những Trút Những Theo Những Vàng Bát Thơm Hạt Có Sớm Vục Trưa Lúa Chiều Quang Hạt Gửi Gửi Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Thi đọc học thuộc lòng Hạt gạo làng ta Nghe bài hát -Học thuộc lòng bài thơ -Xem trước bài : Buôn Chư Lênh đón cô giáo Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của Có Trong Có Ngọt Hạt Có Có Giọt Những Nước Chết Cua Mẹ Hạt Những Trút Những... Kinh thầy Hào giao thông Trành Nội dung: - Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương... nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Hạt gạo làng ta Những năm bom Mĩ Trút trên mái nhà Những năm khẩu súng Theo người đi xa Những năm băng đạn Vàng như lúa đồng Bát cơm mùa gặt Thơm hào giao thông Hạt gạo làng ta Có công các bạn Sớm nào chống hạn Vục... Có Của Có Trong Có Ngọt Hạt Có Có Giọt Những Nước Chết Cua Mẹ Hạt Những Trút Những Theo Những Vàng Bát Thơm Hạt Có Sớm Vục Trưa Lúa Chiều Quang Hạt Gửi Gửi ề Em Hạt vàng làng ta Hạt gạo làng ta Luyện đọc: Quang trành quết đất tiền tuyến Từ ngữ: Kinh thầy Hào giao thông Trành Nội dung: - Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: hạt gạo làng ta , hạt gạo làng ta , hạt gạo làng ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay