đường tròn tâm bán kính

13 65 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:16

Kieồm tra baứi cuừ: A cm cm B A,O,B l im thng hng im O nm gia A v B,OA = OB = 3cm O l trung im ca AB OA = ẵ AB Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh A B M Hỡnh tam giỏc ABC I C Q N Hỡnh t giỏc MNPQ P E G I H Hỡnh ch nht EGHI K O M Hỡnh vuụng IKLM L Hỡnh trũn Toaựn Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh 1/ Gii thiu hỡnh trũn Hỡnh trũn tõm O M Bỏn kớnh OM A B ng kớnh AB Toaựn Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh A O B Hon thnh bi sau: 1//o di ca OA, OB v nhn xột.im O gi l gỡ ca ng kớnh AB 2/V thờm bỏn kớnh OM v so sỏnh di cỏc bỏn kớnh vi 3/Em cú nhn xột gỡ v di ca ng kớnh v bỏn kớnh Toaựn Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh OA = OB Tõm O l trung im ca ng kớnh AB A O M B OA = OB = ẵ AB OM = OA = OB = ẵ AB *Trong mt hỡnh trũn: di ca ng kớnh gp hai ln di bỏn kớnh Hay di ca bỏn kớnh bng ẵ di ng kớnh Toaựn Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh Bi 1: Nờu tờn bỏn kớnh, ng kớnh Luyn cú mi hỡnh v P Bỏn kớnh :OM, ON, OP, OQ M O N ng kớnh : PQ, MN Q C A I O B Bỏn kớnh :OA, OB D ng kớnh : AB Toaựn Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh 2/ v hỡnh trũn a Gii thiu dng c v hỡnh trũn: Compa Toaựn Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh Bi 2: V hỡnh trũn Luyn a/ Tõm O bỏn kớnh cm + M rng compa v o trờn thc k khong cỏch l 2cm + ỏnh du tõm O + t u cú inh nhn vo ỳng tõm O,u cú bỳt chỡ c quay mt vũng v thnh hỡnh trũn cm O b/Tõm I, bỏn kớnh cm cm I Bi 3: V bỏn kớnh OM, ng kớnh CD hỡnh trũn sau: M C O D OC > OD S OC < OM S OC = ẵ CD Toaựn Hỡnh trũn, tõm, ng kớnh, bỏn kớnh c tờn tõm, bỏn kớnh, ng kớnh ca hỡnh trũn sau C M O D [...]...Bài 3: Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình tròn sau: M C O D OC > OD S OC < OM S OC = ½ CD Đ Toaùn Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Đọc tên tâm, bán kính, đường kính của hình tròn sau C M O D
- Xem thêm -

Xem thêm: đường tròn tâm bán kính , đường tròn tâm bán kính , đường tròn tâm bán kính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay