đường gấp khúc

11 56 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:16

2 Độ dài đoạn thẳng AD là: Hình vẽ sau gồm đoạn thẳng? A 3cm a đoạn thẳng a c 7cm đoạn thẳng b 210cm đoạn thẳng b c 12cm B B 3cm C C D 4cm Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc A B C Đường gấp khúc ABCD D B D A C Đường gấp khúc ABCD gồm đoạn thẳng: AB, BC CD *Trong hình vẽ sau, hình đường gấp khúc? a) b) c) d) Đường gấp khúc gồm nhiều đoạn thẳng gãy nối tiếp Có đường gấp khúc khép kín * Luyện tập: Bài 1: Nối điểm để đường gấp khúc gồm: a) Hai đoạn thẳng b) Ba đoạn thẳng B A A B C C D * Luyện tập: Bài 1: Nối điểm để đường gấp khúc gồm: a) Hai đoạn thẳng B A C B B A C A C Bài 1: Nối điểm để đường gấp khúc gồm: b) Ba đoạn thẳng A A B C A A B C C D D A B C D A B C B D D B C D A D 4c m 3c m 2c m B C Độ dài đường gấp khúc ABCD tổng độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm  Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài đoạn thẳng đường gấp khúc Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc (theo mẫu) a Q b 5cm M Mẫu: m 2c 3c m N m 4c B 4cm C A P Bài giải Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: + + = (cm) Đáp số: cm Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là: + = (cm) Đáp số: cm Bài 3: Một đoạn dây đồng uốn thành hình tam giác hình vẽ Tính độ dài đoạn dây đồng Cách Bài giải Độ dài đoạn dây đồng là: 4cm 4cm + + = 12 (cm) 4cm Đáp số: 12 cm Cách Bài giải Độ dài đoạn dây đồng là: x = 12 (cm) Đáp số: 12 cm D 4c m 3c m 2c m B A C Đường gấp khúc ABCD * Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng: AB, BC CD * Độ dài đường gấp khúc ABCD tổng độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm [...]...D 4c m 3c m 2c m B A C Đường gấp khúc ABCD * Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng: AB, BC và CD * Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm
- Xem thêm -

Xem thêm: đường gấp khúc , đường gấp khúc , đường gấp khúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay