dieu ươc vua mi dat tập đọc

25 58 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

iu c ca vua Mi-ỏt Đi-ô-ni-dốt Mi-đát Pác-tôn on : Có lần ! on 2: Bọn đầy tớ sống ! on : Thần Đi-ô-ni-dốt tham lam Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Đọc đúng: Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn Đọc diễn cảm: Từ ngữ : Nội dung: Lỳc y, nh vua mi hiu rng/hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Từ ngữ : Đọc đúng: -T : Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Đọc diễn cảm : Nội dung: ? Vua Mi-ỏt c iu gỡ? Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn -Cõu: Từ ngữ : Tham lam / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Đọc diễn cảm: Nội dung: ? Thot u, iu c ú thc hin tt p nh th no? Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn -Cõu: Từ ngữ : Tham lam / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Đọc diễn cảm: Nội dung: - ý1: Điều ước vua Mi - đát thực ? Tho lun nhúm ụi tr li cõu hi sau: Ti vua Mi-ỏt phi xin thn ly li iu c? Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Đọc diễn cảm: Từ ngữ : Tham lam iu c khng khip Nội dung: - ý1: Điều ước vua Mi - đát thực - ý2: Vua Mi - đát nhận khủng khiếp điều ước ? Điều xảy vua Mi - đát nhúng xuống dòng sông Pác-tôn? ? Vậy sau đó, vua Mi - đát hiểu điều gì? Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Từ ngữ : Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Đọc diễn cảm: Tham lam iu c khng khip Nội dung: - ý1: Điều ước vua Mi - đát thực - ý2: Vua Mi - đát nhận khủng khiếp điều ước - ý3: Vua Mi - đát rút học cho Nội dung: Những ước mu n tham lam không đem lại hạnh phúc cho người Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Đọc đúng: -T : Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Đọc diễn cảm: -Phân biệt giọng nhân vật: -Vua: phấn khởi hoảng hốt hối hận -Thần:điềm tĩnh, oai vệ Từ ngữ: Tham lam iu c khng khip Nội dung: Nhng c mun tham lam khụng bao gi em li hnh phỳc cho ngi Luyện đọc diễn cảm Mi- đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi,liền chắp tay cầu khẩn: - Xin Thần tha tội cho ! Xin Người lấy lại điều ước sống! Thần Đi-ô-ni-dốt liền phán: -Nhà đến sông Pác-tôn, nhúng vào dòng nước, phép màu biến nhà rửa lòng tham Mi- đát làm theo lời dạy thần, nhiên thoát khỏi quà tặng mà trước ông mong ước Lúc ấy, nhà vua hiểu hạnh phúc xây dựng ước muốn tham lam Luyện đọc diễn cảm Mi- đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi,liền chắp tay cầu khẩn: - Xin Thần tha tội cho ! Xin Người lấy lại điều ước sống! Thần Đi-ô-ni-dốt liền phán: -Nhà đến sông Pác-tôn, nhúng vào dòng nước, phép màu biến nhà rửa lòng tham Mi- đát làm theo lời dạy thần, nhiên thoát khỏi quà tặng mà trước ông mong ước Lúc ấy, nhà vua hiểu hạnh phúc xây dựng ước muốn tham lam Tập đọc Điều ước vua MiTìm hiểu Luyện đọc đát Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam Đọc diễn cảm: -Phân biệt giọng nhân vật: -Vua: phấn khởi hoảng hốt hối hận -Thần:điềm tĩnh, oai vệ Từ ngữ: Tham lam iu c khng khip Nội dung: Nhng c mun tham lam khụng bao gi em li hnh phỳc cho ngi [...]... Tập đọc Điều ước của vua MiTìm hiểu bài Luyện đọc đát 1 Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi- đát, Pác-tôn -Cõu: 1 Từ ngữ : Tham lam / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam 2 Đọc diễn cảm: 2 Nội dung: - ý1: Điều ước của vua Mi - đát được thực hiện ? Tho lun nhúm ụi tr li cõu hi sau: Ti sao vua Mi- ỏt phi xin thn ly li iu c? Tập đọc Điều ước của vua MiTìm hiểu bài Luyện đọc. .. Mi - đát hiểu ra điều gì? Tập đọc Điều ước của vua MiTìm hiểu bài Luyện đọc đát 1 Từ ngữ : 1 Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi- đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam 2 Đọc diễn cảm: Tham lam iu c khng khip 2 Nội dung: - ý1: Điều ước của vua Mi - đát được thực hiện - ý2: Vua Mi - đát nhận ra sự khủng khiếp của điều ước - ý3: Vua Mi - đát rút ra được bài... Luyện đọc đát 1 Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi- đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam 2 Đọc diễn cảm: 1 Từ ngữ : Tham lam iu c khng khip 2 Nội dung: - ý1: Điều ước của vua Mi - đát được thực hiện - ý2: Vua Mi - đát nhận ra sự khủng khiếp của điều ước ? Điều gì xảy ra khi vua Mi - đát nhúng mình xuống dòng sông Pác-tôn? ? Vậy sau đó, vua Mi - đát hiểu... Tập đọc Điều ước của vua MiTìm hiểu bài Luyện đọc đát 1 Đọc đúng: -T : Đi-ô-ni-dốt, Mi- đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam 2 Đọc diễn cảm: -Phân biệt giọng của nhân vật: -Vua: phấn khởi hoảng hốt hối hận -Thần:điềm tĩnh, oai vệ 1 Từ ngữ: Tham lam iu c khng khip 2 Nội dung: Nhng c mun tham lam khụng bao gi em li hnh phỳc cho con ngi Luyện đọc. .. quà tặng mà trước đây ông hằng mong ước Lúc ấy, nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam Tập đọc Điều ước của vua MiTìm hiểu bài Luyện đọc đát 1 Đọc đúng: -T: Đi-ô-ni-dốt, Mi- đát, Pác-tôn -Cõu: / Lỳc y, nh vua mi hiu rng hnh phỳc khụng th xõy dng bng c mun tham lam 2 Đọc diễn cảm: -Phân biệt giọng của nhân vật: -Vua: phấn khởi hoảng hốt hối hận -Thần:điềm tĩnh, oai... nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam Luyện đọc diễn cảm Mi- đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi,liền chắp tay cầu khẩn: - Xin Thần tha tội cho tôi ! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống! Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán: -Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham Mi- đát... gi em li hnh phỳc cho con ngi Luyện đọc diễn cảm Mi- đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi,liền chắp tay cầu khẩn: - Xin Thần tha tội cho tôi ! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống! Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán: -Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham Mi- đát làm theo lời dạy của thần, quả nhiên thoát
- Xem thêm -

Xem thêm: dieu ươc vua mi dat tập đọc , dieu ươc vua mi dat tập đọc , dieu ươc vua mi dat tập đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay