diện tích

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

Trng Tiu hc Chu Vn An Kiểm tra cũ Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 4cm.Tính chu vi diện tích mặt đáy MNPQ D C 4cm A B Q M : P 8cm N 5cm Bài giải Chu vi mặt đáy MNPQ là: (8 + 5) x2 = 26(cm) Diện tích mặt đáy MNPQ là: x = 40 (cm2 ) Hình hộp chữ nhật có mặt? Đó mặt nào? Mỗi mặt hình hộp chữ nhật hình gì? Hình hộp chữ nhật có kích thước nào? Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Lí THUYT: Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht: Quan sỏt: (1) (3) (1) (4) (4) (3) (2) (6) (2) (6) (5) (5) (6) Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht l tng din tớch mt bờn ca hỡnh hp ch nht 1 Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht: Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht l tng din tớch mt bờn ca hỡnh hp ch nht Vớ d: Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht sau: (1) 4X5 4X8 4X5 4X8 X X X X2 Cỏch 2: 1: Tớnh din tớch nhng tng mt mtribng cngnhau li: ri cng + + + += 104 = 104 (cm ) (cm2) li: Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht: Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht l tng din tớch mt bờn ca hỡnh hp ch nht Vớ d: Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht sau: (1) A B D C Mun tớnhtớch din tớchquanh xunghỡnh quanh hp bng ch nht chuch vi nht mt ABCD Cỏch 3: Din xung hphỡnh ch nht din ta tớchly hỡnh ỏy nhõn vi chiu cao (cựng n v o) Cú chiu di l: + + + = (5 + 8) X Chu vi mt ỏy Cú chiu rng l: 44cm X Din tớch xung quanh hỡnh hp ch nht l: Chiu cao = 104 (cm2) Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht l tng din tớch mt bờn ca hỡnh hp ch nht Mun tớnh din tớch xung quanh hỡnh hp ch nht ta ly chu vi mt ỏy nhõn vi chiu cao (cựng n v o) (1) Din tớch ton phn ca hỡnh hp ch nht: Din tớch ton phn ca hỡnh hp ch nht l tng din tớch xung quanh v din tớch hai mt ỏy Vớ d: Tớnh din tớch ton phn ca hỡnh hp ch nht sau: Din tớch mt mt ỏy: ỏy X = 40 (cm2) Din tớch ton phn: 104 + 40 X = 184 (cm2) Din tớch xung quanh ỏy THC HNH: Bi 1: Tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh hp ch nht sau: Bi gii: (1) Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ch nht l: (5 + 4) X X = 54 (dm2) Din tớch ton phn ca hỡnh hp ch nht l: 54 + X X = 94 (dm2) ỏp s: SXQ = 54 (dm2), STP = 94 (dm2) THC HNH: Bi 2: Tớnh din tớch tụn lm thựng sau: Bi gii: (1) Din tớch xung quanh ca thựng tụn l: (6 + 4) X X = 180 (dm2) Din tớch ỏy tụn l: X = 24 (dm2) Thựng tụn khụng cú np nờn din tớch tụn lm thựng l: 180 + 24 = 204 (dm2) ỏp s: 204 (dm2)
- Xem thêm -

Xem thêm: diện tích , diện tích , diện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay