diện tích xq diện tích tp

9 32 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

Môn : TOÁN TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Chu Chiều vi dài đáyhình HHCN chữ lànhật : : 4cm (8 5+8 5)+x52+=826 = 26 (cm) (cm) Diện tích xung quanh HHCN : 5c m 26 x = 104 (cm2) 8cm DIỆN TÍCH XUNG QUANH 5cm 8cm 5cm 4cm 8cm Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) a) Diện tích toàn phần Y Á Đ MẶT 5cm DIỆN TÍCH XUNG QUANH 5cm 8cm Y Á Đ MẶT 5cm 4cm 8cm 5cm Diện tích hai mặt đáy : x x = 80 (cm2) Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật : 104 + 80 = 184 (cm2) Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Bài : Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm chiều cao 3dm Bài giải : TÓM TẮT : Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật : CD : 5dm CR : 4dm CC : dm Tính : SXQ ; STP (5 + 4) x x = 54 (dm2) Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật : 54 + (5 x 4) x = 94(dm2) Đáp số : DTXQ : 54dm2 DTTP : 94dm2 TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Bài : Một người thợ gò thùng tôn nắp dạng HHCN có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm chiều cao 9dm Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không kể mép hàn) Bài giải : Y Á TÓM TẮT : Đ Diện tích XQ thùng hình hộp chữ nhật : 9dm T Ặ M x x = 180 (dm2) (6 + 4) CD : 6dm CR : 4dm CC : 9dm 4dm Diện tích để làm thùng : 6dm 4dm 6dm 180 + x = 204(dm2) Tính : SXQ ; STPDIỆN TÍCH Đáp XUNG số : QUANH 204dm 9dm TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy Một HHCN có CD = 20m, CR== 4m, 10m, 5m, CR CCCC = 1= m 0,5 Thì DTXQ : Thì m DTXQ : A/ 20m 30m22 A/ 2 B/ 9m 60m B/ 2 C/ 18m 100m C/ D/ 40m 90m22 D/
- Xem thêm -

Xem thêm: diện tích xq diện tích tp , diện tích xq diện tích tp , diện tích xq diện tích tp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay