điểm ở giữa trung điểm

10 117 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

MễN TON LP 3I Ngi dy: V Hi Yn Toỏn Kim tra bi c: Bi 2: Vit cỏc s trũn trm t: 9300 n 9900? Kt qu: Cỏc s trũn trm t: 9300 n 9900 l 9300; 9400; 9500; 9600; 9700; 9800; 9900 Bi 5: Tỡm s lin trc, lin sau ca cỏc s: 6890? Kt qu: - S lin trc s 6890 l: 6889; S lin sau s 6890 l: 6891 Toỏn im gia Trung im ca on thng Tỡm hiu bi: a) im gia: A O B O, B lA, im thng BB nh thhng no vi vi nhau? - A, im A,baO, O, thng hng -O im O nm v trớ nohai so vi im A v l im nm gia A v gia haiim im AB.v B.B? gia hai im cho trc l im - im Em hiu th no l im gia hai imnm cho thng trc?hng v trongim hai im cho thng: b)bờn Trung caóon 3cm A B 3cm M -M điểm haitrờn điểm A vàthng B AB? im M v trớ no on - dithng on AM thng AM di on thng MB? MB on nh thbng no so vi Vit l: AM = MB - M đợc gọi trung điểm đoạn thẳng AB hiuso thsỏnh nos l ging trung im onnhau thng? + Em hóy ca v khỏc gia im gia v trung im ca on thng? Toỏn im gia Trung im ca on thng 1) im gia A O B *A, O, B l ba im thng hng O l im gia hai im A v B Luyn tp: Bi 1: Trong hỡnh bờn: A M B O 2) Trung im ca on thng C N D 3cm 3cm a) Ba Ba im imthng thnghng hng l l: ba im no? A M B + A, M, B; *M l im gia hai im A v B + M, O, N; di on thng AM bng di + C, N, D on thng MB b) M l im gia hai im A no? v B Vit l: AM = MB N l im gia hai im C no? v D M c gi l trung im ca on no? O l im gia hai im M v N thng AB + Qua bi tp, em nhc li th no l im gia hai im cho trc? Toỏn im gia Trung im ca on thng 1) im gia A O B *A, O, B l ba im thng hng O l im gia hai im A v B 2) Trung im ca on thng 3cm 3cm A M B *M l im gia hai im A v B di on thng AM bng di on thng MB Vit l: AM = MB Luyn tp: Bi 1: Bi 2: Cõu no ỳng, cõu no sai? 2cm 2cm A O B 2cm 2cm M C D 2cm 3cm E H G a O l trung im ca on thng AB b S M l trung im ca on thng CD c S H l trung im ca on thng EG d S M l im gia hai im C v D e H l im gia hai im E v G M c gi l trung im ca on + O l trung im ca on thng AB thng AB Vy em no nhc li th no l trung im ca on thng? Toỏn im gia Trung im ca on thng 1) im gia A O B *A, O, B l ba im thng hng O l im gia hai im A v B 2) Trung im ca on thng 3cm 3cm A M B - im gia ca on thng l im nm gia hai im cho trc v ba im ú thng hng vi - Trong cỏc hỡnh trờn, hỡnh cú im *M l im gia hai im A v B I l im gia on thng di on thng AM bng di on thng MB Vit l: AM = MB M c gi l trung im ca on thng AB +Vy th no l im gia ca on thng? Toỏn im gia Trung im ca on thng 1) im gia A O B *A, O, B l ba im thng hng O l im gia hai im A v B 2) Trung im ca on thng 3cm 3cm A M B + Vi cỏc hỡnh v sau õy, hỡnh v no im I l trung im ca on thng? I Hỡnh1: Hỡnh 2: Hỡnh 3: M M M 3cm I 4cm 5cm I 4cm N N N *M l im gia hai im A v B - Trong cỏc hỡnh trờn, hỡnh cú im I l di on thng AM bng di trung im ca on thng on thng MB - Trung im im chớnh giaca hai +Em hiu th lno l trung im Vit l: AM = MB im thng? cho trc (im chớnh gia ca on M c gi l trung im ca on on thng) Trung im chia on thng ó cho thnh hai phõn bng thng AB Toỏn im gia Trung im ca on thng Bi 3: Nờu tờn trung im ca cỏc on thng BC, GE, AD, IK B A I C O G K D E Toỏn im gia Trung im ca on thng 1) im gia A O B *A, O, B l ba im thng hng O l im gia hai im A v B 2) Trung im ca on thng 3cm 3cm A M B *M l im gia hai im A v B di on thng AM bng di on thng MB Vit l: AM = MB M c gi l trung im ca on thng AB Giờ học kết thúc Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh!
- Xem thêm -

Xem thêm: điểm ở giữa trung điểm , điểm ở giữa trung điểm , điểm ở giữa trung điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay