Dia li 5 TUAN 16 ON TAP

25 149 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:14

Bai 16: Kiểm tra cũ Thng mi v du lch - Thng mi gm cỏc hot ng no? - Nc ta xut khu, nhp khu nhng mt hng gỡ l ch yu? - Nờu nhng iu kin thun li phỏt trin du lch nc ta? iờn sụ liờu, thụng tin thich hp vao ụ trụng: a) Nc ta co 54 dõn tục b) Dõn tục co sụ dõn ụng nhõt la dõn tục Kinh Sụng chu yờu ụng bng, ven biờn c) Cac dõn tục it ngi sụng chu yờu Vung nui d) Cac sõn bay quục tờ cua nc ta la sõn bay Nụi bai Ha Nụi a Nng a Nng Tõn Sn Nhõt TP Hụ Chi Minh e) Ba phụ co cang biờn ln bõc nhõt nc ta la: Hai Phong miờn Bc a Nng miờn Trung TP Hụ Chi Minh miờn Nam Chơ ro Khơ mú Cơ ho Lào Ê đê Mảng Hà nhì Pà Thẻn Sán chay Cơ lao Thái Ba Na Gia Lai Hoa Chứt Kinh Lô Lô Thổ Mường Bố Y Phù Lá Chăm Sán Dìu Cơ Tu Giáy HRê Gié Triêng Khơ Me Tà Ôi Tày Nùng Dao Lược đồ dân cư Trong cac cõu di õy, cõu nao ung () cõu nao sai (S) S a) Dõn c nc ta tõp trung ụng uc vung nui va cao nguyờn b) nc ta, lua gao la loai cõy c trụng nhiờu nhõt c) Trõu, bo c nuụi nhiờu vung nui; ln va gia cõm c nuụi nhiờu ụng bng d) Nc ta co nhiờu nganh cụng nghiờp va thu cụng nghiờp S e) ng st co vai tro quan nhõt viờc võn chuyờn hang hoa va hanh khach nc ta g) Thanh phụ Hụ Chi Minh va la trung tõm cụng nghiờp ln, va la ni co hoat ụng thng mai phat triờn nhõt ca nc Hi Phũng Ch trờn bn Vit Nam ng st Bc Nam, quc l 1A, cng bin ln , sõn bay quc t Nng TP H Chớ Minh P H U S H ễ C 10 11 12 N ễ N G DN G V I N H H A L O N G A L A O C A I H I M I N H V U N G N U I C O I H I ấ T I T YNGUY ấN N ễ I H A A M U ễ I Hang ngang 1: Co ch cai Nc Viờt Nam nm trờn ban ao nao? Hang ngang 2: Co 10 ch cai Ni õy hai lõn c UNESSCO tụn vinh la Di san thiờn nhiờn thờ gii Hang ngang 3: Co ch cai Tờn mụt loai õt chinh nc ta? Hang ngang 4: Co ch cai Tinh co nganh khai thac a pa tit phat triờn nhõt nc ta Hang ngang 5: Co ch cai Thanh phụ nao tr trung tõm cụng nghiờp ln nhõt nc ta? Hang ngang 6: Co ch cai Cac dõn tục it ngi sụng chu yờu õu? Hang ngang 7: Co ch cai Nga Sn (Thanh Hoa) nụi tiờng vi nghờ thu cụng nao? Hang ngang 5: Co ch cai Viờt Nam nm i hõu nao? Hang ngang 9: Co ch cai Ca phờ c trụng nhiờu õu? Hang ngang 10: co ch cai õy la phụ co Sõn bay quục tờ Nụi Bai Hang ngang 11: Co ch cai õy la ng quục lụ dai nhõt nc ta Hang ngang 12: Co ch cai õy la tai nguyờn cua biờn co mau trng va vi mn [...]... tít phát triển nhất nước ta Hàng ngang 5: Có 9 chữ cái Thành phố nào trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta? Hàng ngang 6: Có 7 chữ cái Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu? Hàng ngang 7: Có 3 chữ cái Ở Nga Sơn (Thanh Hóa) nổi tiếng với nghề thủ công nào? Hàng ngang 5: Có 8 chữ cái Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Hàng ngang 9: Có... 1 2 3 P H Ù S 4 5 H Ồ C 6 7 8 9 10 11 12 N Đ Ô N G DƯƠN G V Ị N H H Ạ L O N G A L À O C A I H Í M I N H V Ù N G N Ú I C Ó I H I Ệ T Đ Ớ I T ÂYNGUY ÊN N Ộ I H À 1 A M U Ố I Hàng ngang 1: Có 9 chữ cái Nước Việt Nam nằm trên bán đảo nào? Hàng ngang 2: Có 10 chữ cái Nơi đây hai lần được UNESSCO tôn vinh là Di sản thiên nhiên thế giới Hàng ngang 3: Có 5 chữ cái Tên một... Hóa) nổi tiếng với nghề thủ công nào? Hàng ngang 5: Có 8 chữ cái Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Hàng ngang 9: Có 9 chữ cái Cà phê được trồng nhiều ở đâu? Hàng ngang 10: có 5 chữ cái Đây là thành phố có Sân bay quốc tế Nội Bài Hàng ngang 11: Có 2 chữ cái Đây là đường quốc lộ dài nhất nước ta Hàng ngang 12: Có 4 chữ cái Đây là tài nguyên của biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia li 5 TUAN 16 ON TAP , Dia li 5 TUAN 16 ON TAP , Dia li 5 TUAN 16 ON TAP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay