Dao duc bai 9

25 124 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:14

Bài tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Trả lại rơi người thật thà, đáng quý trọng Đ b) Chỉ nên trả lại rơi có người biết c) Trả lại rơi đem lại niềm vui cho người cho S Đ d) Nhặt rơi mà không trả lại biểu người tham lam, ích kỉ Đ đ) Chỉ nên trả lại nhặt số tiền lớn vật đắt tiền S Th¶o luËn t×nh huèng Bài tập 3: Em làm tình đây? Vì sao? Tình 1: Em làm trực nhật lớp nhặt truyện bạn để quên ngăn bàn Tình 2: Giờ chơi, em nhặt bút đẹp sân trường Tình 3: Bạn em nhặt rơi không chịu trả người bị Tình 4: Trên đường học về, em nhặt điẹn thoại Tình 1: Em làm trực nhật lớp nhặt truyện bạn để quên ngăn bàn Em làm gì? Tình 2: Giờ chơi, em nhặt bút đẹp sân trường Em làm gì? Tình 3: Bạn em nhặt rơi không chịu trả người bị Em làm gì? Tình 4: Trên đường học về, em nhặt điện thoại Em làm gì? Em làm tình đây? Vì sao? Em nhặt truyện trực nhật lớp Em nhặt bút sân trường Bạn em không chịu trả lại đồ nhặt Em nhặt điện thoại đường học Tình 1: Em làm trực nhật lớp nhặt truyện bạn để quên ngăn bàn Em làm gì? Tình 2: Giờ chơi, em nhặt bút đẹp sân trường Em làm gì? Tình 3: Bạn em nhặt rơi không chịu trả người bị Em làm gì? Tình 4: Trên đường học về, em nhặt điện thoại Em làm gì? Em làm tình đây? Vì sao? Em nhặt truyện trực nhật lớp Em nhặt bút sân trường Bạn em không chịu trả lại đồ nhặt Em nhặt điện thoại đường học Trao ®æi Bµy tá ý kiÕn Bài tập 4: Kể với bạn em câu chuyện gương người thật thà, không tham rơi mà em sưu tầm Liªn hÖ thùc tÕ Mỗi nhặt rơi, Em tìm trả cho người, chẳng tham Bà Còng chợ trời mưa Cái Tôm, Tép đưa bà Còng Đưa bà đến quãng đường cong Đưa bà tận ngõ nhà bà Tiền bà túi rơi Tép Tôm nhặt trả bà mua rau DÆn dß: - Thực nhắc nhở người thực việc “nhặt rơi trả lại người mất” - Chuẩn bị sau: “ Biết nói lời yêu cầu đề nghị”
- Xem thêm -

Xem thêm: Dao duc bai 9 , Dao duc bai 9 , Dao duc bai 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay