Đan nong mốt thủ công

10 131 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:14

Bước 1: Kẻ, cắt nan 9ô 9ô Bước 2: Đan nong mốt giấy bìa (theo cách đan nhấc nan, đè nan; đan xong nan ngang cần dồn cho khít ) Bước 2: Đan nong mốt giấy bìa (theo cách đan nhấc nan, đè nan; đan xong nan ngang cần dồn cho khít ) Bước 3: Dán nẹp xung quanh nan Bước 1: Kẻ, cắt nan 9ô 9ô Bước 2: Đan nong mốt giấy bìa (theo cách đan nhấc nan, đè nan; đan xong nan ngang cần dồn cho khít ) Bước 3: Dán nẹp xung quanh nan Bước 1: Kẻ, cắt nan 9ô 9ô Bước 2: Đan nong mốt giấy bìa (theo cách đan nhấc nan, đè nan; đan xong nan ngang cần dồn cho khít ) Bước 3: Dán nẹp xung quanh nan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đan nong mốt thủ công , Đan nong mốt thủ công , Đan nong mốt thủ công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay