chú ở bên bác hồ

20 60 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:14

Bài: Chó ë bªn B¸c Hå Gi¸o viªn: NguyÔn Thị Thành Kiểm tra cũ Bài: Ở lại với chiến khu Quần đảo Trường Sa Trường Sa nhìn từ cao Kon Tum Đắk Lắk Chú Nga đội Sao lâu lâu! Nhớ chú, Nga thường nhắc: - Chú đâu? Chú bên Bác Hồ Chú Nga đội Sao lâu lâu! Nhớ chú, Nga thường nhắc: - Chú đâu ? Chú đâu, đâu? Trường Sơn dài dằng dặc? Trường Sa đảo nổi, chìm? Hay Kon Tum, Đắk Lắk? Mẹ đỏ hoe đôi mắt Ba ngước lên bàn thờ: Đất nước không giặc Chú bên Bác Hồ Chú bên Bác Hồ Chú Nga đội Sao lâu lâu! Nhớ chú, Nga thường nhắc: - Chú đâu? Chú đâu, đâu? Trường Sơn dài dằng dặc? Trường Sa đảo nổi, chìm? Hay Kon Tum, Đắk Lắk? Mẹ đỏ hoe đôi mắt Ba ngước lên bàn thờ: - Đất nước không giặc Chú bên Bác Hồ [...]... Chú ở bên Bác Hồ Chú Nga đi bộ đội Sao lâu quá là lâu! Nhớ chú, Nga thường nhắc: - Chú bây giờ ở đâu ? Chú ở đâu, ở đâu? Trường Sơn dài dằng dặc? Trường Sa đảo nổi, chìm? Hay Kon Tum, Đắk Lắk? Mẹ đỏ hoe đôi mắt Ba ngước lên bàn thờ: Đất nước không còn giặc Chú ở bên Bác Hồ Chú ở bên Bác Hồ Chú Nga đi bộ đội Sao lâu quá là lâu! Nhớ chú, Nga thường nhắc: - Chú bây giờ ở đâu? Chú ở đâu, ở đâu?... Nga thường nhắc: - Chú bây giờ ở đâu? Chú ở đâu, ở đâu? Trường Sơn dài dằng dặc? Trường Sa đảo nổi, chìm? Hay Kon Tum, Đắk Lắk? Mẹ đỏ hoe đôi mắt Ba ngước lên bàn thờ: - Đất nước không còn giặc Chú ở bên Bác Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: chú ở bên bác hồ , chú ở bên bác hồ , chú ở bên bác hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay