các thế hệ trong một gia đình

19 58 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:12

Kiểm Kiểm tra tra bà i cũ cũ: : CơĐể quan phòtuầ ng n bệhoà nh n viêm Bộ đườ nãm onnằ mnở ? ng gồ nhữ g đâ g hô hấ p uchú Tuỷphậ sốcầ ngnà n o?m ta nnằ m ởgì ? đâu ? Tự nhiên Xã hội • C¸c em h·y cho biÕt bµi h¸t nãi ®Õn ? Nãi ®Õn ba , mĐ vµ + Bµi h¸t cho biÕt tình c¶m cđa mäi ng­êi gia đình nh­ thÕ nµo ? Mäi ng­êi gia đình ®Ịu rÊt yªu th­¬ng Tự nhiên Xã hội HOẠT ĐỘNG1 : Tìm hiểu gia đình em * Trong gia đình em lµ ng­êi nhiỊu ti nhÊt? * Trong gia đình em lµ ng­êi Ýt ti nhÊt? Trong mçi gia đình th­êng cã ng­êi ë c¸c løa ti kh¸c cïng chung sèng nh­ : * ¤ng bµ * Cha mĐ * Anh chÞ em Đ­ỵc gäi lµ: “ C¸c thÕ hƯ mét gia đình” Tự nhiên Xã hội Gia đình b¹n Minh Hoạt động : Tìm hiểu hệ gia đình • Quan sát tranh , thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Gia đình Minh gåm cã ? - Ai lµ ng­êi nhiỊu ti nhÊt ? - Ai lµ ng­êi Ýt ti nhÊt ? Tự nhiên Xã hội * Trong gia ®ình b¹n Minh gåm cã «ng bµ, bè mĐ, Minh vµ em g¸i Minh * ¤ng bµ lµ lớp ng­êi nhiỊu ti nhÊt *Minh em lµ lớp ng­êi Ýt ti nhÊt ¤ng bµ Minh ThÕ hƯ thø nhÊt Ba mĐ Minh ThÕ hƯ thø hai Minh vµ em ThÕ hƯ thø ba Gia đình Lan gồm có ?  Gia đình Lan có hệ ?  Gia đình Lan cã bè , mĐ, Lan vµ em cđa Lan Gia đình Lan cã thÕ hƯ Bè mĐ Lan ThÕ hƯ thø nhÊt Lan vµ em ThÕ hƯ thø hai Bè mĐ Minh lµ thÕ hƯ thø mÊy gia đình? Bè mĐ Lan lµ thÕ hƯ thø mÊy gia đình? - Bè mĐ Minh lµ thÕ hƯ thø hai gia ®ình - Bè mĐ Lan lµ thÕ hƯ thø nhÊt gia ®ình C¸c em h·y cho biÕt : * ThÕ nµo lµ gia ®ình cã hai thÕ hƯ? Gia ®ình thÕ hƯ lµ gia ®ình cã bè mĐ vµ c¸c (nh­ gia ®ình Lan) * ThÕ nµo lµ gia đình cã ba thÕ hƯ ? Gia đình thÕ hƯ lµ gia đình cã «ng, bµ, bè , mĐ vµ ch¸u cïng chung sèng (nh­ gia ®ình Minh) • Ngoµi cßn cã gia ®ình thÕ hƯ vµ gia ®ình cã nhiỊu h¬n thÕ hƯ … Tù nhiªn vµ x· héi HOẠT ĐỘNG 3: GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH MÌNH - Gia đình em gåm cã ? - Gia ®ình em cã mÊy thÕ hƯ ? - ThÕ hƯ thø nhÊt gia ®ình em lµ ? - ThÕ hƯ thø hai gia ®ình em lµ ? Tự nhiên Xã hội Củng cố : Thế gia đình có hai, ba hệ ? Dặn dò : Về nhà em tìm hiểu thêm gia đình có nhiều ba hệ Vẽ thành viên gia đình Chuẩn bò họ nội , họ ngoại [...]... Bè mĐ Minh lµ thÕ hƯ thø mÊy trong gia đình? Bè mĐ Lan lµ thÕ hƯ thø mÊy trong gia đình? - Bè mĐ Minh lµ thÕ hƯ thø hai trong gia ®ình - Bè mĐ Lan lµ thÕ hƯ thø nhÊt trong gia ®ình C¸c em h·y cho biÕt : * ThÕ nµo lµ gia ®ình cã hai thÕ hƯ? Gia ®ình 2 thÕ hƯ lµ gia ®ình cã bè mĐ vµ c¸c con (nh­ gia ®ình Lan) * ThÕ nµo lµ gia đình cã ba thÕ hƯ ? Gia đình 3 thÕ hƯ lµ gia đình cã «ng, bµ, bè , mĐ vµ con... sèng (nh­ gia ®ình Minh) • Ngoµi ra cßn cã gia ®ình 1 thÕ hƯ vµ gia ®ình cã nhiỊu h¬n 3 thÕ hƯ … Tù nhiªn vµ x· héi HOẠT ĐỘNG 3: GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH MÌNH - Gia đình em gåm cã những ai ? - Gia ®ình em cã mÊy thÕ hƯ ? - ThÕ hƯ thø nhÊt trong gia ®ình em lµ ai ? - ThÕ hƯ thø hai trong gia ®ình em lµ ai ? Tự nhiên và Xã hội Củng cố : Thế nào là gia đình có hai, ba thế hệ ? Dặn dò : Về nhà các em tìm... em lµ ai ? - ThÕ hƯ thø hai trong gia ®ình em lµ ai ? Tự nhiên và Xã hội Củng cố : Thế nào là gia đình có hai, ba thế hệ ? Dặn dò : Về nhà các em tìm hiểu thêm về những gia đình có nhiều hơn ba thế hệ Vẽ các thành viên trong gia đình mình Chuẩn bò bài họ nội , họ ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: các thế hệ trong một gia đình , các thế hệ trong một gia đình , các thế hệ trong một gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay