Cac so tron chuc

8 48 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:11

Kiểm tra cũ: 15 - = 10 10 + = 15 14 + – =15 14 - + =12 Các số tròn chục Sè chơc chục ViÕt sè Đäc sè 10 Mười chục 20 Hai mươi chục 30 Ba mươi chục 40 Bốn mươi chục 50 Năm mươi chục 60 Sáu mươi chục 70 Bảy mươi chục Tám mươi chục …… …… ……… 90 Chín mươi Bµi 1: ViÕt (theo mÉu) Các số tròn chục a) ViÕt sè §äc sè §äc sè b) c) ViÕt sè 20 hai m¬i S¸u m¬i 60 10 Mười T¸m m¬i 90 Chín mươi 80 N¨m m¬i 70 Bảy mươi Ba m¬i 50 30 Ba chơc : 30 40 Bèn chơc : 80 T¸m chơc : 60 S¸u chơc : 10 Mét chơc : 50 N¨m chơc : 20 : hai chơc Năm chục 50 : Bảy chơc 70 : Tám chục 80 : 90 : Chín chơc Ba chục 30 : Các số tròn chục Bµi 2: Sè trßn chơc a) 10 20 30 40 50 60 70 70 60 50 40 30 80 90 b) 90 80 20 10 Các số tròn chục Bµi 3: > < = ? 20 10 > 40 80 < 90 60 > < 40 30 80 > 40 60 < 90 < 70 50 = 40 40 = 90 90 Các số tròn chục “Ai nhanh-Ai đúng” 20 40 60 70 90
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac so tron chuc , Cac so tron chuc , Cac so tron chuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay