Cac so tron chuc toán

8 45 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:11

Trường Tiểu học Chu Văn An Giáo viên: Ngơ Thị Thanh Hương Lớp: 1K Kiểm tra cũ: 15 - = 10 10 + = 15 14 + – = 15 14 - + =12 Các số tròn chục Sè chơc ViÕt sè ®äc sè chục 10 Mười chục 20 Hai mươi chục 30 Ba mươi chục 40 Bốn mươi chục 50 Năm mươi chục 60 Sáu mươi chục 70 Bảy mươi chục 80 Tám mươi chục … …90 Chín mươi Bµi 1: ViÕt (theo mÉu) a) ViÕt sè ®äc sè ®äc sè 20 hai m­¬i s¸u m­¬i 60 10 mười t¸m m­¬i 90 chín mươi 80 n¨m m­¬i 50 30 bảy mươi 70 b) c) Ba chơc : 30 Ba m­¬i 40 Bèn chơc : 80 T¸m chơc : 60 S¸u chơc : 10 Mét chơc : 50 N¨m chơc : 20 : hai chơc Năm chục 50 : Bảy chơc 70 : Tám chục 80 : 90 : Chín chơc Ba chục 30 : ViÕt sè Bµi 2: Sè trßn chơc a) 10 20 30 40 50 60 70 70 60 50 40 30 80 90 b) 90 80 20 10 Bµi 3: > < = ? 20 10 > 40 80 < 90 60 > < 40 30 80 > 40 60 < 90 < 70 50 = 40 40 = 90 90 Các số tròn chục “Ai nhanh-Ai đúng” 20 40 60 70 90
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac so tron chuc toán , Cac so tron chuc toán , Cac so tron chuc toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay