bảng nhân 8 toán

16 52 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:11

Phòng giáo dục đào tạo quận tây hồ Trường tiểu học chu văn an - - Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọ Lập bảng nhân 8 đưược lấy lần, ta có : 8x1= 8 lấy lần, ta có: x = + = 16 = x = 16 Vậy: x = 16 lấy lần, ta có: x = x = 24 Vậy: x = 24 Bng nhõn 8x1 =8 +8 x = 16 +8 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x10 = 80 8x2=8x1+8 = = +8 16 8x3=8x2+8 = = 16 +8 24 BNG NHN 8 x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 BNG NHN 8 x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 BNG NHN 8 x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 BNG NHN 8 x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 BNG NHN Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm x = 24 8x2= x = 40 x = 48 x = 64 x 10 = 80 x = 32 8x1= 8 x = 56 0x8= x = 72 8x0= 16 Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 8x1=8 0x8=0 8x0=0 - Số nhân với Lưu ý: số ngược lại - Số nhân với số ngược lại Bi 2: Mi can cú 8l du Hi can nh th cú bao nhiờu lớt du? ? lớt Bi 2: Mi can cú 8l du Hi can nh th cú bao nhiờu lớt du? Túm tt: can : 8l du can :.l du? Bi gii: Sỏu can nh th cú s lớt du l: x = 48 (l) ỏp s: 48 lớt du Bi 3: m thờm ri in s thớch hp vo ụ trng 16 24 32 40 48 56 64 72 80 [...]... TÝnh nhÈm 8x1 =8 0x8=0 8x0=0 - Sè nµo nh©n víi 1 còng b»ng  L­u ý: chÝnh sè ®ã vµ ng­îc l¹i - Sè 0 nh©n víi bÊt kú sè nµo còng b»ng 0 vµ ng­îc l¹i Bài 2: Mỗi can có 8l dầu Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? ? lít Bài 2: Mỗi can có 8l dầu Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: 1 can : 8l dầu 6 can :….l dầu? Bài giải: Sáu can như thế có số lít dầu là: 8 x 6 = 48 (l) Đáp số: 48 lít dầu... 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: 1 can : 8l dầu 6 can :….l dầu? Bài giải: Sáu can như thế có số lít dầu là: 8 x 6 = 48 (l) Đáp số: 48 lít dầu Bài 3: Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng nhân 8 toán , bảng nhân 8 toán , bảng nhân 8 toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay