bài toán về nhiều hơn

11 64 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:10

M«n To¸n líp Toán Bài toán nhiều Kiểm tra cũ: Hình hình hình chữ nhật? Hình a Hình b Hình c Hình d Kiểm tra cũ: Có hình tứ giác hình đây? a hình b hình c hình d hình Bµi to¸n: Hµng trªn cã qu¶ cam, hµng d­íi cã nhiÒu h¬n hµng trªn qu¶ cam Hái hµng d­íi cã bao nhiªu qu¶ cam ? Tãm t¾t Bµi gi¶i Hàng trªn : qu¶ Sè qu¶ cam hµng d­íi cã lµ: Hàng d­íi nhiÒu h¬n hàng trªn: + = ( qu¶ ) qu¶ Hàng d­íi : qu¶? §¸p sè : qu¶ cam Luyện tập: Bài 1: Hòa có hoa Bình có nhiều Hòa hoa Hỏi Bình có hoa? Hòa Bình Luyện tập: Bài 3: Mận cao 95cm, Đào cao Mận 3cm Hỏi Đào cao xăng – ti - mét? Tóm tắt Mận cao 95cm 3cm Đào cao ?cm Củng cố: Củng cố: Đặt đề toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt bạn Tổ bạn Tổ ? bạn Kính chúc thầy cô mạnh khỏe
- Xem thêm -

Xem thêm: bài toán về nhiều hơn , bài toán về nhiều hơn , bài toán về nhiều hơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay