bai toan co loi van

10 199 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:10

Toán KIỂM TRA BÀI CŨ : Viết phép tính thích hợp: Có : 14 xe máy Đã bán: Còn xe máy : xe máy ? Toán KIỂM TRA BÀI CŨ : Viết phép tính thích hợp: Có : 14 xe máy Đã bán: Còn xe máy : xe máy ? 14 - = 10 Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có toán: Bài toán : Có …bạn, có thêm….bạn tới Hỏi có tất bạn ? Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có toán : Bài toán : thỏ, có thêm … Có … thỏ chạy tới Hỏi có tất thỏ? Một toán có lời văn gồm có hai phần: - Phần biết: gồm số gắn với thông tin mà đề cho biết - Phần câu hỏi: thông tin cần tìm Bài 3: Nêu tiếp câu hỏi lời để có toán: Bài toán: Có gà mẹ gà tất gà ? Hỏi có ……………………………… Bài 3: Nêu tiếp câu hỏi lời để có toán: Bài toán: Có gà mẹ gà Hỏi …………………………… có tất gà ? Bài hìn tranh vẽ, nêu số thích hợp câu hỏi lời để có toán: Bài toán: bạn gái có Một tổ học sinh có có tất cả bạn ?? bạn trai Hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: bai toan co loi van , bai toan co loi van , bai toan co loi van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay