bài luyện tập

9 50 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:10

Phòng GD – ĐT Quận TÂY HỒ Trường Tiểu học CHU VĂN AN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG Môn: Toán Bài: Luyện tập Giáo viên: Phạm Hoàng Phương Lớp: 5K I Kiểm tra cũ Bài 1: a) Số thập phân với số 12,3070 là: A 102,37 B 12,37 C 120,37 D D 12,307 b) Số thập phân với số 100,0100 là: A 100,100 B 100,1 C C 100,01 D 1,1 Bài 2: Nhận xét sau hay sai? a) 17,95 > 18,59 S b) 3,7 < 3,689 S c) 63,149 < 63,1491 Đ Bài 2: Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5, ; 6,02 ; 4,23 ; 4,32 ; 5,3 Bài 3: Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718 Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết: a) 0,9 < x < 1,2 b) 64,97 < x < 65,14 0,9 1,2 64,97 65,14 63 64 65 66 0,9 1,2 Bài tập củng cố Tìm số thập phân cho số lớn 2011,1 bé 2011,2
- Xem thêm -

Xem thêm: bài luyện tập , bài luyện tập , bài luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay