Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần huyndai aluminum vina

133 354 2
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI ALUMINUM VINA SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRƢƠNG CÔNG TUẤN ANH MÃ SINH VIÊN : A20361 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI ALUMINUM VINA Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Vũ Lệ Hằng Sinh viên thực : Trƣơng Công Tuấn Anh Mã sinh viên : A20361 Chuyên ngành : Tài HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập trường, em tích lũy nhiều kiến thức kinh tế để trang bị cho hành trang tốt giúp ích cho công việc sau này, để có kiến thức quý báu không kể đến công ơn thầy cô giáo giúp đỡ em suốt năm vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo đặc biệt ThS Vũ Lệ Hằng, người cho em kiến thức quý báu giúp đỡ em nhiệt tình suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Huyndai Aluminum Vina tạo điều kiện cho em hội thực tập để em có trải nghiệm thực tế công việc thực doanh nghiệp thị trường Khóa luận em nhiều hạn chế lực thiếu sót trình nghiên cứu em mong nhận phản hồi từ thầy cô giáo hội đồng phản biện để em bổ sung thêm kiến thức phục vụ cho việc hoàn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trương Công Tuấn Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp hoàn toàn tự thân thực với hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn Các liệu Khóa luận tốt nghiệp có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Sinh viên Trương Công Tuấn Anh Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm cấu trúc tài 1.1.2 Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.3 Thông tin sử dụng phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp .3 1.2 Phƣơng pháp sử dụng phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp .5 1.2.1 Phương pháp so sánh 1.2.2 Phương pháp tỷ số 1.2.3 Phương pháp loại trừ 1.2.4 Phương pháp phân tích Dupont 11 1.3 Quy trình phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 12 1.4 Nội dung phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 14 1.4.1 Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp 14 1.4.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp 19 1.4.3 Phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn doanh nghiếp 22 1.4.4 Phân tích cân tài doanh nghiệp 24 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CTCP HUYNDAI ALUMINUM VINA 30 2.1 Quá trình hình thành phát triển CTCP Huyndai Aluminum Vina 30 2.2 Cơ cấu tổ chức CTCP Huyndai Aluminum Vina 31 2.2.1 Hội đồng quản trị 31 2.2.2 Ban giám đốc 32 2.2.3 Phòng tổ chức hành 32 2.2.4 Phòng kế hoạch vật tư 32 2.2.5 Phòng kinh doanh 33 2.2.6 Phòng kỹ thuật 33 2.2.7 Phòng tài kế toán 33 2.3 Khái quát ngành nghề sản xuất kinh doanh CTCP Huyndai Aluminum Vina 34 2.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh CTCP Huyndai Aluminum Vina 34 2.4.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2013 – 2015 34 2.4.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn giai đoạn 2013 – 2015 43 2.4.3 Các tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .47 2.5 Phân tích cấu trúc tài CTCP Huyndai Aluminum Vina .57 2.5.1 Phân tích cấu trúc tài sản 57 2.5.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn 67 2.5.3 Phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn 73 2.5.4 Phân tích cân tài 74 2.6 Đánh giá cấu trúc tài tổ chức tài hoạt động kinh doanh CTCP Huyndai Aluminum Vina giai đoạn 2013 – 2015 81 2.6.1 Kết đạt 81 2.6.2 Hạn chế tồn nguyên nhân 82 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUYNDAI ALUMINUM VINA 85 3.1 Môi trƣờng kinh doanh định hƣớng phát triển Công ty thời gian tới 85 3.1.1 Môi trường kinh doanh 85 3.1.2 Thuận lợi 85 3.1.3 Khó khăn 85 Thang Long University Library 3.1.4 Định hướng phát triển Công ty thời gian tới 86 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài CTCP Huyndai Aluminum Vina 87 3.2.1 Giải pháp huy động vốn 87 3.2.2 Giải pháp quản lý khoản phải thu 88 3.2.3 Giải pháp quản trị doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 3.2.4 Nâng cao khả toán Công ty .Error! Bookmark not defined 3.2.5 Giải pháp quản lý hàng tồn kho 91 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Báo cáo kết kinh doanh CTCP Huyndai Aluminum Vina giai đoạn 2013 – 2015 35 Bảng 2.2 Tổng quan tình hình tài sản công ty HAV giai đoạn 2013 – 2015 .43 Bảng 2.3 Tổng quan tình hình nguồn vốn công ty HAV giai đoạn 2013 – 2015 .46 Bảng 2.4 Khả toán CTCP Hyundai Aluminum Vina 47 Bảng 2.5 Khả sinh lời CTCP Hyundai Aluminum Vina .51 Bảng 2.6 Phân tích biến động tiêu ROA 53 Bảng 2.7 Phân tích biến động tiêu ROE 55 Bảng 2.8 Tình hình biến động tài sản CTCP Huyndai Aluminum Vina giai đoạn 2013 – 2015 59 Bảng 2.9 Tình hình biến động nguồn vốn CTCP Huyndai Aluminum Vina giai đoạn 2013 – 2015 66 Bảng 2.10 Khả tự chủ tài HAV giai đoạn 2013 – 2015 68 Bảng 2.11 Mối quan hệ cấu trúc tài sản cấu trúc nguồn vốn 73 Bảng 2.12 Nhu cầu VLĐR công ty HAV giai đoạn 2013 – 2015 75 Bảng 2.13 Vốn lưu động ròng HAV giai đoạn 2013 – 2015 76 Bảng 2.14 Ngân quỹ ròng công ty HAV giai đoạn 2013 – 2015 77 Bảng 2.15 Các tiêu phản ánh cân tài Công ty 78 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ doanh thu thuần, giá vốn hàng bán HAV giai đoạn 2013 – 2015 38 Biểu đồ 2.2 Lợi nhuận sau thuế HAV giai đoạn 2013 – 2015 .42 Biểu đồ 2.3 So sánh quy mô tài sản HAV với hai doanh nghiệp ngành CTCP Euroha CTCP Nhôm Đô Thành qua giai đoạn 2013 – 2015 44 Biểu đồ 2.4 So sánh ROS HAV với hai doanh nghiệp ngành CTCP Euroha CTCP Nhôm Đô Thành qua giai đoạn 2013 – 2015 52 Biểu đồ 2.5 So sánh tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu HAV với hai doanh nghiệp ngành CTCP Euroha CTCP Nhôm Đô Thành 56 Biểu đồ 2.6 Tổng quan cấu trúc tài sản công ty HAV giai đoạn 2013 – 2015 57 Thang Long University Library − Thủ tục hành quan nhà nước nhiều phiền hà làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, Luật doanh nghiệp nước ta chưa hoàn thiện nên dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp lách luật, ảnh hưởng lớn đến tính công cạnh tranh − Các loại sản phẩm chưa phải phổ biến, kén chọn khách hàng, phải khách hàng lớn, với công trình yêu cầu bền vững có tầm cỡ… chi phí sản xuất sản phẩm sản phẩm không nhỏ − Thị trường mở rộng nhờ việc gia nhập WTO, Công ty không cạnh tranh với Công ty nước, mà cạnh tranh với Công ty nước 3.1.4 Định hướng phát triển Công ty thời gian tới Lĩnh vực hoạt động CTCP Hyundai Aluminum Vina sản xuất, lắp ráp, kinh doanh sản phẩm nhôm dân dụng công nghiệp Mục tiêu phấn đấu Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu sản phẩm nhôm dân dụng công nghiệp Việt Nam Sau số định hướng chiến lược phát triển Công ty thời gian tới để phục vụ cho mục tiêu Công ty: − Không ngừng đầu tư, đổi công nghệ, thay máy mọc thiết bị lạc hậu thiết bị tiên tiến đại, tiêu hao điện nâng cao công suất chất lượng sản phẩm − Giảm chi phí, tiết kiệm quản lý sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo khả cạnh tranh cao thị trường − Hiện Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nâng cao chất lượng sản phẩm quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất Bên cạnh Công ty thực biện pháp cải thiện môi trường sản xuất, phấn đấu đạt tiêu chuẩn môi trường theo ISO 14000 − Thiết lập hệ thống sản xuất bán hàng theo định hướng thị trường, áp dụng biện pháp, sách để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ trước sau bán hàng nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ − Hoàn thành dự án triển khai thu hút thêm dự án Không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lĩnh vực mà công ty hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp 86 − Tăng cường công tác quản trị Công ty lĩnh vực, hoàn thiện mô hình quản lý phát triển Công ty nhằm nâng cao lực cạnh tranh, gia tăng lợi ích cổ đông, đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động − Không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, thực đầy đủ ngày tăng nghĩa vụ nộp ngân sách, tích cực vận động cán công nhân viên thâm gia hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài CTCP Huyndai Aluminum Vina Cấu trúc tài doanh nghiệp yếu tố quan trọng, tảng giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị Do việc tìm khắc phục khó khăn cấu trúc tài việc làm cấp bách có giá trị lâu dài Thông qua phân tích Chương 2, tác giả điểm chưa hợp lý cấu trúc tài Công ty phần tác giả xin đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài Công ty thời gian tới sau: 3.2.1 Giải pháp huy động vốn Như phân tích chương 2, hệ số nợ Công ty cao, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, mặt khác VCSH Công ty có tăng chưa đủ để bù đắp khoản nợ phải trả Điều cho thấy khả tự chủ tài chưa tốt, gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn vốn thương mại, ảnh hưởng đến trình hoạt động Do việc xác định cấu vốn hợp lý đòi hỏi cấp thiết Bên cạnh đó, khả toán ngắn hạn doanh nghiệp nêu mục 2.4.3.1 gặp phải vấn đề toàn HTK hàng hóa tồn kho Chính vậy, cần điều chỉnh giảm tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng nợ để gia tăng khả toán ngắn hạn trì khả toán nhanh tối thiểu (không phụ thuộc vào HTK) Nếu yếu tố khác không đổi, muốn đạt mục tiêu này, hệ số nợ ngắn hạn Công ty phải thay đổi xuống sau: Khả toán nhanh =  (TSNH – HTK)/ Nợ ngắn hạn =  TSNH – HTK = Nợ ngắn hạn = 533.812 (triệu đồng)  Hệ số nợ ngắn hạn = Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả = 13,55% 87 Thang Long University Library Điều tương ứng với việc Công ty cần tăng tỷ lệ VCSH tiếp cận với nguồn vốn vay dài hạn nhằm trì cấu nợ hợp lý Thời gian qua, phần vốn góp từ ban đầu, Công ty tích lũy lợi nhuận sau thuế để tăng vốn chủ sở hữu, nhiên, đặc thù ngành sản xuất thu hồi vốn chậm, hình thức không đáp ứng nhu cầu tăng vốn doanh nghiệp Do Công ty nên sử dụng hình thức phát hành cổ phiếu để huy động lượng vốn lớn Bên cạnh đó, để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng đồng thời tăng tính chủ động việc sử dụng vốn, Công ty nên phát hành trái phiếu dài hạn Trong giai đoạn tới, ban giám đốc Công ty cần đạo phòng Tài – Kế toán, phối hợp với phòng Kỹ thuật phòng Kế hoạch xây dựng đề án huy động vốn từ năm 2017 - 2022, phù hợp với kế hoạch sản xuất kế hoạch tài chung đơn vị Trong đó, có số tiêu tài cần đạt khả toán nhanh tối thiểu lý tưởng (http://www.saga.vn/thuatngu/quick-ratio-kha-nang-thanh-toan-nhanh~3105); ROE trì mức bình quân chung ngành 3.2.2 Giải pháp quản lý khoản phải thu Do giai đoạn 2013 – 2015 Công ty sử dụng sách tín dụng nới lỏng gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc sử dụng vốn đầu tư Trong giai đoạn tới Công ty cần có giải pháp quản lý cụ thể thắt chặt công tác quản lý thu nợ để giảm thiểu rủi ro, chi phí mà uy tín với khách hàng nhà cung cấp củng cố, khoản phải thu giảm dẫn đến nhu cầu vốn lưu động ròng giảm, từ cân tài cải thiện Giá trị khoản phải thu Công ty chiếm tỷ trọng 7,46% lớn thứ sau tài sản cố định 61,54% hàng tồn kho 23,57% Trong đó, tỷ trọng khoản phải thu khách hàng Công ty có giá trị lớn (214.302 triệu đồng), lợi nhuận sau thuế Công ty 156.607 triệu đồng giai đoạn 2014 – 2015 Do quản lý tốt khoản phải thu khách hàng vấn đề vô cấp thiết Muốn quản lý tốt khoản phải thu khách hàng Công ty sử dụng mô hình Z-score để chấm điểm tín dụng đo lường rủi ro tín dụng khách hàng Cụ thể sau: Mô hình Z-score mô hình nhiều nước công nhận sử dụng rộng rãi giới Chỉ số phát minh giáo sư Edward I.Altman Biến đại diện X thước đo tổng thể cho nhóm tín dụng người vay thương mại 88 Đối với Công ty cổ phần hóa Hàm Z-score có dạng: Trong đó: Để đánh giá khả phá sản công ty, số Z so sánh với 1,81 Với Z < 1,81: Rủi ro phá sản cao 1,81 Z 2,99: Có nguy phá sản 2,99: Lành mạnh, doanh nghiệp chưa có nguy phá sản Đối với công ty chưa Cổ phần hóa, TNHH Công ty nhà nước hàm Z-score có công thức dạng: Điểm ngưỡng cho mô hình sau: Với Z’ 1,23 Z 1,23: Rủi ro phá sản cao 2,9: Có nguy phá sản 2,9: Doanh nghiệp chưa có nguy phá sản Mô hình Z-score điều chỉnh áp dụng cho doanh nghiệp không sản xuất, mô hình Z-score có dạng là: Điểm ngưỡng cho mô hình sau: Với 1,2: Nguy phá sản cao 1,2 2,6: Có nguy phá sản 2,6: Doanh nghiệp chưa có nguy phá sản 89 Thang Long University Library Hiện Công ty cung cấp tín dụng cho nhiều khách hàng, số khách hàng Công ty TNHH dịch vu du lịch vận tải Việt – Nhật với đơn hàng cửa kính phụ tùng nhôm cho ô tô Tóm tắt tiêu tính Z-score năm 2015 Công ty sau: Đơn vị tính: Đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Năm 2015 Tài sản ngắn hạn 44.776 Nợ ngắn hạn 34.470 Tổng tài sản 514.149 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận trước thuế & lãi vay (EBIT) (34.664) Doanh thu 740.390 -120.310 (Nguồn: Trích bảng BCTC năm 2015 công ty TNHH dịch vụ du lịch vận tải Việt – Nhật) Qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty dịch vụ du lịch vận tải Việt – Nhật năm 2015 tính toán biến X sau: Biến X Công thức Giá trị X1 0,02 X2 -0,23 X3 -0,07 X4 Z’’ -0,04 (Nguồn: Tính từ BCTC năm 2015 công ty TNHH dịch vụ du lịch vận tải Việt – Nhật) Dựa vào Z’’ = -0,04, cho thấy khách hàng Công ty tình trạng xấu có nguy phá sản cao Công ty nên cân nhắc việc cấp tín dụng cho khách hàng này, phải thu hồi khoản nợ cách nhanh chóng Nhận xét: Việc sử dụng giải pháp quản lý khoản phải thu theo mô hình hàm Zscore giúp cho Công ty có đánh giá khách quan xác 90 công tác đo lường rủi ro tín dụng từ giúp nhà quản trị đưa định xác việc cấp tín dụng cho khách hàng, giảm thiểu nguy nợ xấu xảy Hệ thống chấm điểm tín dụng nên xây dựng thành chương trình tự động, cán quản lý khoản phải thu Công ty việc điền thông tin cần thiết kết xử lý theo chương trình Hệ thống chấm điểm tín dụng đưa tiêu rõ ràng thống nhất, đồng thời điểm tiêu xác định thông qua trọng số nên tạo điều kiện dễ dàng cho cán quản lý việc đưa đánh giá tổng hợp mức độ rủi ro khách hàng, giảm đáng kể yếu tố chủ quan, cảm tính cán quản lý trình đánh giá Hệ thống áp dụng chung cho tất khách hàng nên giúp Công ty so sánh mức độ rủi ro khách hàng khác nhau, từ hỗ trợ nhiều cho Công ty việc lựa chọn, cân nhắc đối tượng khách hàng việc định Công tác theo dõi khoản phải thu: Theo phòng kế toán, công tác theo dõi đôn đốc thu hồi vốn Công ty phòng đảm nhiệm Tuy nhiên, công việc phòng kế toán chưa thực tốt Đến hạn toán, cán phòng kế toán theo dõi gửi văn tới Công ty đối tác để yêu cầu toán Nếu bên khách hàng nhận mà chưa toán phòng cử nhân viên tới tận nơi để yêu cầu công ty hoàn thành nghĩa vụ Song, công việc chưa cải thiện tình hình Công ty Phòng nên tăng cường đợt tới công ty khách hàng để yêu cầu toán nợ, ra, phòng đề xuất thêm điều khoản vào hợp đồng ví dụ tiền phạt không toán hạn công ty kiên không toán nhanh cho doanh nghiệp yêu cầu bên thứ ba (Pháp luật) để giải Với biện pháp trên, Công ty khiến cho bên khách hàng nghiêm túc thực việc toán, hạn chế việc khách hàng kéo dài thời gian toán chi phí mà Công ty phải bỏ cho phòng kế toán để yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng 3.2.3 Giải pháp quản lý hàng tồn kho Trong ba năm liên tiếp 2013 đến 2015, lượng hàng tồn kho Công ty lớn, việc đồng nghĩa với việc chi phí bảo quản chi phí kho bãi tăng lên Nếu hàng tồn kho không tiêu thụ, bị ứ đọng điều ảnh hưởng không tốt tới hoạt động Công ty, làm lãng phí số tiền đầu tư Công ty.Vì vậy, Công ty cần có 91 Thang Long University Library biện pháp quản lý hàng tồn kho cho hợp lý, tránh trường hợp mua nhiều nguyên vật liệu lại không chủ động tiêu thụ tiêu thụ Khi quản trị hàng tồn kho cần đảm bảo nguyên tắc: Đảm bảo cấp đủ yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục chi phí thấp Để quản lý hàng tồn kho hiệu quả, Công ty sử dụng mô hình quản lý hàng tồn kho ABC Theo mô hình ABC giá trị hàng tồn kho hàng năm xác định cách lấy nhu cầu hàng năm loại hàng tồn kho nhân với chi phí tồn kho đơn vị Tiêu chuẩn để xếp loại hàng tồn kho vào nhóm là: Nhóm A: Bao gồm loại hàng có giá trị 70% tổng giá trị tồn kho, số lượng chiếm 20% hàng tồn kho Nhóm B: Gồm loại hàng có giá trị hàng năm từ 25% tổng giá trị hàng tồn kho, sản lượng chúng chiếm từ 30% tổng số hàng tồn kho Nhóm C: Gồm loại hàng có giá trị hàng năm nhỏ, giá trị hàng năm chiếm 5% tổng giá trị hàng tồn kho Tuy nhiên số lượng chúng lại chiếm khoảng 50% tổng số hàng tồn kho Với số liệu áp dụng mô hình quản lý hàng tồn kho năm với số lượng dự trữ hàng tồn kho Công ty cụ thể sau: Loại Số lượng (m ) vật liệu Nhôm Kính Nhựa Thép Tổng (1) 6000 3000 4000 3000 16000 Số lượng (%) (2) 37,5 18,75 25 18,75 100 Giá trị Tỷ lệ Phâm lưu kho (%) nhóm (%) (3) (4)=(1)*(3) (5) (5)/(2) 1,2 7.200 41,10 1,10 A 1,3 3.900 22,26 1,19 A 0,87 3.480 19,86 0,79 C 0,98 2.940 16,78 0,89 B 17.520 100 (Nguồn: Phòng vật tư – kỹ thuật HAV) Đơn giá (Tr.đồng) Thành tiền (Tr.đồng) − Nhóm A bao gồm: + Nhôm có giá trị 41,1% trị giá HTK, chiếm 37,5% tổng số HTK + Kính có giá trị 22,26% giá trị HTK, chiếm 18,75% tổng số HTK − Nhóm B: Nhựa có giá trị 19,86% HTK, chiếm 25% tổng số HTK − Nhóm C: Thép có giá trị 16,78%, chiếm 18,75% tổng số HTK 92 Tác dụng kỹ thuật phân tích ABC: Đầu tư có trọng tâm mua hàng Chẳng hạn, ta phải dành nguồn lực để mua hàng nhóm A nhiều so với nhóm C Xác định chu kỳ kiểm toán khác cho nhóm khác − Đối với hàng tồn kho thuộc nhóm A, việc tính toán phải thực thường xuyên, thường tháng lần − Đối với loại hàng tồn kho thuộc nhóm B tính toán chu kỳ dài hơn, thường quý lần − Đối với loại hàng tồn kho thuộc nhóm C thường tính toán năm lần Giúp nâng cao trình độ nhân viên quản lý kho Công ty cần thường xuyên thực chu kỳ kiểm toán nhóm hàng, từ có báo cáo tồn kho xác, mức độ xác tùy thuộc vào giá trị hàng tồn kho, áp dụng phương pháp dự báo khác cho nhóm khác Nhóm A phải dự báo cẩn thận nhóm B, C (chẳng hạn mặt hàng giản đơn áp dụng phương pháp dự báo bình quân giản đơn…) Nhận xét: Hiện Công ty chưa có kế hoạch cụ thể cho công tác quản lý hàng tồn kho, toàn nguyên vật liệu đưa vào trình sản xuất, mặt hạn chế lớn điều khiến Công ty không chủ động trình sản xuất đồng thời giá nguyên vật liệu tăng cao dẫn tới giá vốn tăng đột biến, ảnh hưởng đến lợi nhuận mà Công ty nhận Khi thực biện pháp quản lý hàng tồn kho theo mô hình ABC Công ty dự trữ cách xác số lượng nguyên vật liệu cần thiết theo chiến lược phát triển Công ty giai đoạn, giảm thiểu tối đa hạn chế Công ty gặp phải góp phần tăng cường lợi nhuận cho Công ty 93 Thang Long University Library KẾT LUẬN Qua nội dung phân tích cấu trúc tài Công ty Cổ phần Huyndai Aluminum Vina, thấy Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn năm 2014 để phát triển ổn định tăng trưởng bền vững năm 2015, cấu trúc tài Công ty phù hợp với tình hình kinh tế Song tồn số vấn đề trình thiết lập cấu tài sản việc sử dụng nguồn vốn chưa thực hiệu nên lợi nhuận Công ty chưa thực đạt mong muốn Tuy vậy, Công ty Cổ phần Huyndai Aluminum Vina doanh nghiệp lớn lĩnh vực sản xuất cung cấp sản phẩm từ nhôm Công ty đạt tốc độ phát triển ổn định bền vững, xây dựng hệ thống phòng ban hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty Mặt khác, Công ty góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội đất nước, mang lại việc làm, cải thiện đời sống người lao động nâng cao doanh thu Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian trình độ kiến thức thân nên phân tích đánh giá khóa luận em nhiều thiếu sót, em hy vọng thầy cô đóng góp ý kiến để kiến thức đề tài nghiên cứu sau em hoàn thiện Qua lần em xin cảm ơn thầy cô giáo đặc biệt hướng dẫn tận tình, nhiệt huyết giáo viên hướng dẫn – Th.S Vũ Lệ Hằng với nhiệt tình anh chị phòng Tài kế toán Công ty tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Trương Công Tuấn Anh PHỤ LỤC – Bảng tính toán BCTC, khả thanh toán, khả sinh lời Công ty Cổ phần Euroha – Bảng tính toán BCTC, khả thanh toán, khả sinh lời Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành – Báo cáo kết kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 CTCP Huyndai Aluminum Vina –Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2013 – 2015 CTCP Huyndai Aluminum Vina 05 – Báo cáo kết kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 CTCP Euroha – Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2013 – 2015 CTCP Euroha – Báo cáo kết kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 CTCP Nhôm Đô Thành 08 – Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2013 – 2015 CTCP Nhôm Đô Thành 09 – Giấy xác nhận đơn vị thực tập Thang Long University Library Bảng phụ lục 1.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn Công ty Cổ phần Euroha Đơn vị: Triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Tỷ trọng (%) Năm 2014 Tỷ trọng (%) Năm 2013 Tỷ trọng (%) Tài sản 1.830.248 51,23 1.798.896 61,25 1.292.292 55,62 I.Tài sản ngắn hạn 51.475 1,44 32.272 1,10 19.317 0,83 Tiền tương đương 9.353 0,26 132 0,00 7.542 0,32 Đầu tư TC NH 533.158 14,92 619.791 21,10 376.934 16,22 Phải thu ngắn hạn 1.098.217 30,74 972.297 33,11 825.115 35,51 Hàng tồn kho 147.387 4,13 174.403 5,94 63.384 2,73 Tài sản ngắn hạn khác 1.742.140 48,77 1.137.926 38,75 1.031.088 44,38 II.Tài sản dài hạn 1.473.596 41,25 895.119 30,48 1.020.286 43,91 Tài sản cố định 24.816 0,69 10.592 0,36 10.802 0,46 Tài sản dài hạn khác 3.572.388 100 2.936.821 100 2.323.380 100 Tổng tài sản Nguồn vốn 2.932.629 82,09 2.430.355 82,75 1.993.563 85,80 I Nợ phải trả 2.119.367 59,33 1.823.998 62,11 1.414.178 60,87 + Nợ ngắn hạn 813.261 22,77 606.356 20,65 579.385 24,94 + Nợ dài hạn 639.759 17,91 506.466 17,25 329.817 14,20 II Vốn chủ sở hữu 3.572.388 100 2.936.821 100 2.323.380 100 Tổng nguồn vốn (Nguồn: Tính từ BCĐK CTCP Euroha giai đoạn 2013-2015) Bảng phụ lục 1.2 Khả toán CTCP Euroha giai đoạn 2013 – 2015 Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 0,86 0,99 0,91 Khả toán ngắn hạn 0,35 0,45 0,33 Khả toán nhanh 0,02 0,02 0,01 Khả toán tức thời (Nguồn: Tính từ BCĐK CTCP Euroha giai đoạn 2013-2015) Bảng phụ lục 1.1 Khả sinh lời CTCP Euroha giai đoạn 2013 – 2015 Chỉ tiêu ROS ROA ROE Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 0,21 1,31 1,11 0,34 2,61 2,23 1,89 15,13 15,72 (Nguồn: Tính từ BCĐK CTCP Euroha giai đoạn 2013-2015) Bảng phụ lục 2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành giai đoạn 2013 – 2015 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Tỷ trọng (%) Năm 2014 Tỷ trọng (%) Năm 2013 Tỷ trọng (%) Tài sản 1.491.699 52,69 1.721.806 56,92 1.197.746 72,42 I Tài sản ngắn hạn 56.718 2,00 79.133 2,62 55.033 3,33 1.Tiền tương đương tiền 307.944 10,88 286.764 9,48 264.803 16,01 Phải thu ngắn hạn 1.027.436 36,29 1.203.086 39,77 825.442 49,91 Hàng tồn kho 99.601 3,52 152.823 5,05 52.467 3,17 Ngắn hạn khác 1.339.143 47,31 1.303.202 43,08 456.137 27,58 II.Tài sản dài hạn 4.339 0,15 18.287 0,60 0 Các khoản phải thu dài hạn 1.187.818 41,96 1.280.433 42,33 445.066 26,91 Tài sản cố định 134.433 4,75 22.769 0,75 11.071 0,67 Tài sản dài hạn khác 2.830.842 100 3.025.008 100 1.653.884 100 Tổng tài sản Nguồn vốn 2.131.438 75,29 2.576.382 85,17 1.230.481 74,40 I Nợ phải trả 1.564.278 55,26 1.832.968 60,59 1.039.725 62,87 Nợ ngắn hạn 567.160 20,04 743.414 24,58 190.757 11,53 Nợ dài hạn 699.405 24,71 448.626 14,83 423.402 25,60 II Vốn chủ sở hữu 2.830.842 100 3.025.008 100 1.653.884 100 Tổng nguồn vốn (Nguồn: Tính từ BCĐK CTCP Nhôm Đô Thành giai đoạn 2013-2015) Bảng phụ lục 2.2 Khả toán CTCP Nhôm Đô Thành giai đoạn 2013 – 2015 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Lần Khả toán ngắn hạn 0,95 0,94 1,15 Lần Khả toán nhanh 0,30 0,28 0,36 Lần Khả toán tức thời 0,04 0,04 0,05 (Nguồn: Tính từ BCĐK CTCP Nhôm Đô Thành giai đoạn 2013-2015) Bảng phụ lục 2.3 Khả sinh lời CTCP Nhôm Đô Thành giai đoạn 2013 – 2015 Chỉ tiêu ROS ROA ROE Đơn vị Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 % 5,06 0,55 0,99 % 7,64 0,72 1,84 % 30,94 4,87 7,19 (Nguồn: Tính từ BCĐK CTCP Nhôm Đô Thành giai đoạn 2013-2015) Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Bạch Đức Hiển Nguyễn Đình Kiệm (2010), Giáo trình tài doanh nghiệp, Học viện tài chính, nhà xuất tài Nguyễn Năng Phúc (2013), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp, Nguyễn Phương Linh (2015), Phân tích cấu trúc tài Công ty Cổ phẩn du lịch thương mại Vinacomin, Đại học Thăng Long (thuvien.thanglong.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9384)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần huyndai aluminum vina , Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần huyndai aluminum vina , Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần huyndai aluminum vina , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Vũ Lệ Hằng, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUYNDAI ALUMINUM VINA 85, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, .2.Phương pháp thay thế liên hoàn, CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CTCP HUYNDAI ALUMINUM VINA, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay