Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ môi trường công trình đô thị sơn tây

136 253 1
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - Phan Quyết Tiến NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Hà Nội - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - Phan Quyết Tiến NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ ĐÔNG Hà Nội - Năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học hoàn toàn độc lập không trùng lắp với công trình nghiên cứu công bố Tôi xin cam đoan toàn số liệu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Phan Quyết Tiến DANH MỤC VIẾT TĂT Viết tắt Nghĩa đầy đủ DN Doanh nghiệp VCĐ Vốn cố định VKD Vốn kinh doanh ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức máy quản lý Công ty 36 Biểu đồ 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty số năm gần ………………………………………………………………………………43 Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng quy mô vốn Công ty 45 Biểu đồ 2.3: Vốn lưu động bình quân Công ty qua năm 49 Bảng 2.1: Thành viên Hội đồng quản trị 37 Bảng 2.2: Thành viên Ban kiểm soát Công ty 38 Bảng 2.3: Thành viên Ban giám đốc Công ty .39 Bảng 2.4: Cơ cấu tài sản Công ty qua năm .45 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn Công ty qua năm .46 Bảng 2.6: Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn Công ty qua năm 47 Bảng 2.7: Hiệu sử dụng vốn lưu đồng 48 Bảng 2.8: Biến động tài sản ngắn hạn Công ty năm 2013 51 Bảng 2.9: Hiệu sử dụng vốn cố định 52 Bảng 2.10: Hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu .54 Bảng 2.11: Hiệu sử dụng vốn vay .54 Bảng 2.12: Hiệu sử dụng tổng tài sản 55 Bảng 2.13: Vòng quay hàng tồn kho Công ty qua năm 55 Bảng 2.14: Tỷ trọng hàng tồn kho tài sản ngắn hạn 56 Bảng 2.15: Hiệu quản lý khoản phải thu khách hàng 57 Bảng 2.16: Hiệu suất sử dụng tài sản cố định .58 Bảng 2.17: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 59 iii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam thời kỳ xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với công cải cách kinh tế, tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, từ đòi hỏi nhu cầu vốn cho kinh tế nói chung cho doanh nghiệp nói riêng vấn đề lớn Thực tiễn cho thấy, doanh nghiệp nước ta phải cạnh tranh khốc liệt để tồn có chỗ đứng vững thương trường Để tồn phát triển, doanh nghiệp phải tận dụng lợi mình, bước khắc phục điểm yếu để nâng cao khả cạnh tranh Đồng thời, phải quản lý sử dụng nguồn vốn cách hiệu để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện cạnh tranh ngày liệt Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vốn đóng vai trò quan trọng, định đời, tồn phát triển doanh nghiệp Vốn đảm bảo cho nhập đạt từ hoạt động sản xuất trình sản xuất kinh kinh doanh doanh nghiệp doanh tiến hành nào? Như vậy, việc tổ chức sử liên tục Để tiến hành dụng vốn tiết kiệm có hiệu trình sản xuất kinh doanh nào, doanh nghiệp cần phải có vốn Trong kinh tế thị trường, vốn điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa định tới giai đoạn trình kinh doanh, vốn điều kiện vật chất cần thiết để thành lập doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh Trong trình hoạt động doanh nghiệp thực chất trình doanh nghiệp tìm câu trả lời cho ba câu hỏi: Vốn cần lấy từ đâu? Tổ chức sử dụng vốn cho tiết kiệm có hiệu quả? Và phân phối thu cao vấn đề quan trọng để trì tồn hay phát triển doanh nghiệp tương lai Trong kinh tế thị trường, mục tiêu quan trọng doanh nghiệp suy cho tối đa hoá lợi nhuận, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết cao với chi phí thấp Hiệu sử dụng vốn phải gắn liền với việc thực mục tiêu doanh nghiệp vấn đề mang tính chất sống doanh nghiệp Nếu không trọng tới quản lý vốn, doanh nghiệp gặp khó khăn việc trì mở rộng sản xuất kinh doanh Nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững phát huy mạnh Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây” để nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Bài báo “ Nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Nhà nước trình hội nhập” Trần Văn Quảng, tạp chí kinh tế dự báo- số 2/2005 Bài báo đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty Nhà nước thời gian từ 2003 – 2004, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hiệu sử dụng vốn công ty Nhà nước trình hội nhập thời gian tới - Bài nghiên cứu, “Nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp kinh tế thị trường” Th.S Nguyễn Văn Tạo, Tạp chí Thương mại, (số 10) trang 10 năm 2004 Bài nghiên cứu đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp kinh tế thị trường Trong đó, nghiên cứu phân tích cụ thể đặc điểm vốn kinh tế thị trường - Luận văn thạc sỹ, Nguyễn Thanh Nhàn (2011), Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty thương mại sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải TMT, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Bài luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn hiệu sử dụng vốn, đồng thời đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty thương mại sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải TMT từ năm 2008 – 2010 Trên sở tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty thời gian tới Cùng nhiều tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sỹ công bố hiệu hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Tuy nhiên, tính thời điểm tại, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể giải pháp nâng cao hiệu hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ có liên quan đến điều kiện đặc thù giống Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây” Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa mặt lý luận vấn đề vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Phân tích đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Cần quy định rõ trách nhiệm Kế toán trưởng Giám đốc công ty việc hạch toán, chi sai so với dự toán - Lập dự toán chi phí hàng năm: Công ty phải tính toán trước chi phí cho sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch Để làm điều đòi hỏi công ty phải có hệ thống định mức chi phí hoàn chỉnh phù hợp để làm sở cho việc lập dự toán khoản chi phí kỳ - Công ty cần tiến hành loại bỏ chi phí bất hợp lý, hợp lệ trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn Đồng thời, cần xây dựng hệ thống định mức chi cho phù hợp 3.3 ĐIỀU KIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 3.3.1 Về phía Nhà nước - Hoàn thiện sách tín dụng: Lãi suất ngân hàng nhiều bất hợp lý, hành lang pháp chế chưa rõ ràng, gây không khó khăn cho ngân hàng doanh nghiệp Các sách tín dụng cần sửa đổi đảm bảo tăng trưởng vững cho ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn - Khuyến khích phát triển loại hình công ty cổ phần: Cần có sách khuyến khích loại hình doanh nghiệp hình thức cụ thể như: miễn thuế thời gian cụ thể công ty cổ phần - Quan tâm đến doanh nghiệp vừa nhỏ, đồng thời tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp lơn: Tạo bình đẳng khu vực kinh tế, tránh tình trạng ưu tiên đến doanh nghiệp lớn, tạo ỷ lại cho doanh nghiệp lớn đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước - Tập trung tháo gỡ rào cản hành Doanh nghiệp; điều góp phần đẩy nhanh phát triển doanh nghiệp, gián 83 tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm - Thiết kế sách công cụ hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển quy định tổ chức kinh tế quốc tế mà Việt Nam gia nhập, tất yếu khách quan phải tạo phù hợp với thể chế mong có hoà nhập phát triển - Tạo thuận lợi cho dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội hoá dịch vụ công - Phát triển phát huy mạnh vai trò hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt đại diện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, hỗ trợ, xúc tiến thương mại Điều đặc biệt cần thiết thời buổi cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp Việt Nam phải đứng trước cạnh tranh ạt, lấn sân từ công ty nước Vì vậy, yêu cầu phải có hiệp hội doanh nghiệp ngành đứng liên kết để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp 3.3.2 Về phía Ngân hàng tổ chức tín dụng Trong giai đoạn nay, để mở rộng phát triển quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cần lượng vốn lớn Ngoài việc huy động vốn từ nguồn bên trong, công ty cần huy động vốn từ nguồn bên ngoài, đặc biệt giai đoạn nay, hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng phát triển mạnh cho phép công ty huy động vốn với chi phí hợp lý Sau số giải pháp ngân hàng tổ chức tín dụng áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty huy động vốn: - Ngân hàng tổ chức tín dụng cần linh hoạt nhanh chóng thực thủ tục cho công ty vay vốn để công ty chủ động vay vốn, nắm Thang Long University Libraty bắt hội kinh doanh nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn - Ngân hàng tổ chức tín dụng cần phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Ngân hàng tổ chức tín dụng nên phân doanh nghiệp thành nhóm khách hàng để áp dụng sách lãi suất linh hoạt doanh nghiệp Cần ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp thành lập có tiềm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu doanh nghiệp có quy mô lớn đóng vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Đặc biệt bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, cần có mối liên kết chặt chẽ ngân hàng, tổ chức tính dụng doanh nghiệp nước để tạo sức mạnh chiến thắng sức cạnh tranh khốc liệt ngân hàng quốc tế doanh nghiệp nước 3.3.3 Về phía Công ty Thứ nhất, Ban lãnh đạo Công ty cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tới tồn phát triển không ngừng Công ty Thứ hai, Công ty cần chuẩn bị sở vật chất trang thiết bị Cơ sở vật chất phương tiện phục vụ công tác thu thập thông tin tài phục vụ quản trị kinh doanh, như: trang bị máy vi tính, nối mạng, cài đặt phần mềm phục vụ phân tích tài quản trị kinh doanh Thứ ba, Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán để Công ty có nguồn nhân lực tốt 85 Kết luận chương Nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề cần thiết quan trọng doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần môi trường công trình đô thị Sơn Tây Trong năm qua, hiệu kinh doanh Công đạt chưa cao Do vậy, chương 3, luận văn sâu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần môi trường công trình đô thị Sơn Tây thời gian tới Các giải pháp bao gồm nhóm giải pháp huy động vốn, hiệu sử dụng tài sản giải pháp hỗ trợ khác Thang Long University Libraty KẾT LUẬN Nền kinh tế nước ta trình hội nhập điều tạo hội thách thức cho doanh nghiệp nước Trước sức ép cạnh tranh ngày lớn khát vọng lợi nhuận đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải có chiến lược giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây tế bào kinh tế Vì vậy, muốn nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhằm tồn phát triển bền vững cần phải có thay đổi: phương thức sản xuất kinh doanh, thay đổi nguồn nhân lực, tài lực, vật lực… Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây” giải vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Hiệu sử dụng vốn phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lợi tối đa với chi phí hợp lý Hiệu sử dụng vốn đo lường nhiều tiêu khác Chương hệ thống hóa nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn số doanh nghiệp Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng vốn hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây Luận văn rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ ba, sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây thời gian tới 87 Tuy nhiên, vấn đề hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vấn đề có quy mô lớn đòi hỏi nghiên cứu sâu rộng Mặt khác, Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây có hoạt động phức tạp liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành đặc thù, giai đoạn nghiên cứu giai đoạn có biến động công ty Vì vậy, việc nghiên cứu hiệu sử dụng vốn công ty vấn đề khó khăn tránh khỏi khiếm khuyết định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để đề tài hoàn thiện 12 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Nguyễn Tấn Bình (2007), Quản trị tài ngắn hạn, Nxb Thống kê, Hà Nội 2- Công ty CP Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây, Báo cáo tài chính, năm 2012 3- Công ty CP Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây, Báo cáo tài chính, năm 2013 4- Công ty CP Môi trường Công trình đô thị Sơn Tây, Báo cáo tài chính, năm 2014 5- PGS.TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, Nxb Tài chính, Hà Nội 6- PGS.TS Lưu Thị Hương (2005), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội 7- TS Trần Đăng Khâm (2007), Thị trường chứng khoán – Phân tích bản, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 8- PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm TS Bạch Đức Hiền (2007), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 9- TS Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản trị tài chính, Nxb Thống kê, Hà Nội 10- Nguyễn Thanh Nhàn (2011), Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty thương mại sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải TMT, Luận văn thạc sũ, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11- Josette Peyrard (2005), Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tổng hợp, Hồ Chí Minh 12- PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2007), Phân tích kinh doanh, Nxb Tài chính, Hà Nội 89 13- PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2006), Phân tích tài công ty cổ phần, Nxb Tài chính, Hà Nội 14- Trần Văn Quảng (2005), Nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Nhà nước trình hội nhập”, tạp chí kinh tế dự báo- số 2/2005 15- Th.S Nguyễn Văn Tạo (2004) Bài nghiên cứu, “Nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp kinh tế thị trường” Tạp chí Thương mại, (số 10) trang 10 năm 2004 16- TS Trần Ngọc Thơ (2003), Tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống kê, Hà Nội 13 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN 1.1.1 Khái niệm vốn 1.1.2 Vai trò vốn hoạt động sản xuất kinh doanh .8 1.1.3 Phân loại vốn 10 1.1.3.1 Theo nguồn hình thành 10 1.1.3.2 Theo thời gian sử dụng .10 1.1.3.3 Theo tính chất 13 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 15 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn 15 1.2.1.1 Hiệu 15 1.2.1.2 Hiệu sử dụng vốn 17 1.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn 19 1.2.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động .19 1.2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 21 1.2.2.3 Các tiêu đánh giá chung hiệu sử dụng vốn .22 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn .24 1.2.3.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 24 1.2.3.2 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp .27 1.3 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 30 Kết luận chương .32 91 Chương THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Môi trường & Công trình Đô thị Sơn Tây 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phương hướng phát triển Công ty .35 2.1.2.1 Chức 35 2.1.2.2 Đặc điểm máy quản lý Công ty 35 2.1.2.3 Đặc điểm ngành kinh doanh .40 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 42 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 44 2.2.1 Thực trạng vốn 44 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn .47 2.2.2.1 Hiệu sử dụng vốn 47 2.2.2.2 Hiệu sử dụng tài sản 55 2.2.2.3 Hiệu hoạt động 58 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 59 2.3.1 Những kết đạt 59 2.3.2 Những tồn tạị nguyên nhân 60 2.3.2.1 Những tồn 60 2.3.2.2 Nguyên nhân 61 Kết luận chương 66 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 67 Thang Long University Libraty 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 67 3.1.1 Những định hướng công ty thời gian tới 67 3.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty .68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 70 3.2.1 Giải pháp huy động vốn 70 3.2.1.1 Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động sử dụng vốn 70 3.2.1.2 Tăng cường huy động nguồn vốn nhằm bổ sung vốn, gia tăng lực sản xuất 73 3.2.1.3 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cách hợp lý74 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản 77 3.2.2.1 Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu 77 3.2.2.2 Tăng cường quản lý tiền khoản tương đương tiền 78 3.2.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định 81 3.2.3 Giải pháp khác 81 3.2.3.1 Đổi chế quản lý, đổi công tác tổ chức cán tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán công nhân viên công ty 81 3.2.3.2 Quản lý chặt chẽ chi phí 82 3.3 ĐIỀU KIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 83 3.3.1 Về phía Nhà nước 83 3.3.2 Về phía Ngân hàng tổ chức tín dụng 84 3.3.3 Về phía Công ty 85 Kết luận chương 86 93 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 13 [...]... hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây trong 3 năm 20122014 * Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: nghiên cứu thực hiện tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây - Về thời gian: Thực trạng trong vòng 3 năm 2012-2014, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị. .. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây 5 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN 1.1.1 Khái niệm vốn Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thừa nhận bởi... gia tại công ty 6 Kết quả nghiên cứu Về mặt lý luận: luận văn góp phần hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan tới vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp Thang Long University Libraty Về mặt thực tiễn: luận văn đã đánh giá và làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây hiện nay nhằm đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả. .. dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lợi tối đa với chi phí hợp lý Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không những đảm bảo cho doanh nhiệp an toàn về mặt tài chính, hạn chế rủi do, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên,... sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận mà còn giúp doanh nghiệp tăng uy tín, nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trên thương trường Có thể nói rằng hiệu quả sử dụng vốn thực chất là thước đo trình độ sử dụng nguồn nhân lực, tài chính của doanh nghiệp, đó là vấn đề cơ bản gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp 34 Trong quá trình sử dụng vốn, để đạt hiệu quả cao doanh nghiệp... thì hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu quả sản xuất kinh doanh) là gì? Để hiểu được phạm trù hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước tiên chúng ta tìm suất lao động, máy móc thiết bị và hiệu suất tiêu hao vật tư, còn hiệu quả tính bằng giá trị là hiệu quả của hoạt động quản trị chi phí 1.2.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn Vốn là điều kiện cần cho quá trình hoạt... Hiệu quả kinh doanh là mối tương quan giữa đầu vào và đầu ra của quá trình kinh doanh (hàng hoá, dịch vụ) Mối tương quan này được đo lường bằng thước đo tiền tệ Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố đầu vào (các nguồn nhân tài, vật lực) của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí tiết kiệm nhất Khái niệm hiệu quả kinh. .. hoàn 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn 1.2.1.1 Hiệu quả Thứ nhất, theo Đại từ điển tiếng việt thì: "Hiệu quả là kết quả đích thực" Khái niệm này đã coi kết quả đồng nghĩa với hiệu quả Trong đó, "kết quả là đại lượng tuyệt đối có được sau một thời kỳ, không cho phép so sánh với chi phí bỏ ra" [10] Thứ hai, từ góc độ doanh nghiệp, một số tác giả cho rằng: "Hiệu quả được... xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp, nhưng chưa đủ để đạt được mục đích kinh doanh của doanh nghiệp bởi lẽ trong nền kinh tế thị trường mục đích cao nhất của mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chính là lợi nhuận Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải khai thác và sử dụng triệt để mọi nguồn lực sẵn có của mình, trong đó sử dung có hiệu quả nguồn vốn là yêu cầu bắt buộc đối với mọi hoạt động kinh. .. kinh doanh được dùng làm một tiêu chuẩn để xem xét các tài nguyên được phân phối ở mức độ tốt như thế nào Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn được sử dụng nhằm thu được lợi nhuận trong tương lai Nói cách khác, mục đích của việc sử dụng vốn là thu lợi nhuận, cho nên hiệu quả sản xuất kinh doanh thường được đánh giá dựa trên so sánh tương đối giữa lợi nhuận và vốn bỏ ra hay hiệu quả sử dụng vốn Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ môi trường công trình đô thị sơn tây , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ môi trường công trình đô thị sơn tây , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ môi trường công trình đô thị sơn tây , Kết cấu của luận văn, Từ đó có thể hiểu: Vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản hữu hình và tài sản vô hình được đầu tư vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời., Như vậy, vốn ngắn hạn của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư, mua sắm các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp., Chính sách kinh tế của Nhà nước đối với các doanh nghiệp:, Kết luận chương 1, + Các phòng ban chức năng, Một là, hiệu quả sử dụng vốn lưu động, Bốn là, hiệu quả sử dụng vốn vay, Thứ tư, hiệu quả sử dụng tài sản cố định, Thứ nhất; Nguyên nhân khách quan, Kết luận chương 2, 1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY, 3 ĐIỀU KIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY, Kết luận chương 3, DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay