nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH thương mại và sản xuất lợi đông

169 308 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LỢI ĐÔNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN GIA LỢI MÃ SINH VIÊN : A22797 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LỢI ĐÔNG Giáo Viên Hƣớng Dẫn : Th.s Thân Thế Sơn Tùng Sinh viên thực : Nguyễn Gia Lợi Mã sinh viên : A22797 Chuyên ngành : Tài Chính HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em gặp không khó khăn, vấn đề thực tế phát sinh Những kiến thức trƣờng cho em hiểu đƣợc tổng quan, lý thuyết, nhƣng thực tế lại đòi hỏi phải biết vận dụng linh hoạt điều vào vấn đề, trƣờng hợp cụ thể Vì vậy, em xin chân thành cảm ơn đến Th.s Thân Thế Sơn Tùng, ngƣời thầy hƣớng dẫn, giúp đỡ, lắng nghe góp ý cho em nhiều điều không suốt thời gian hoàn thành khóa luận, mà môn học khác Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Kinh tế Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long, ngƣời hết lòng bảo, truyền đạt, giúp em đƣợc trang bị kiến thức từ tảng, tới chuyên ngành, cộng thêm đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng học tập nghiên cứu tốt Em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông cung cấp số liệu, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do giới hạn kiến thức thân nhƣ lần đầu thực nghiên cứu khoa học nhiều hạn chế thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý dẫn thầy cô để khóa luận em hoàn chỉnh hơn, rút kinh nghiệm lần nghiên cứu sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Gia Lợi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Gia Lợi Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài sản doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài sản doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại tài sản doanh nghiệp 1.1.2.1 Căn nguồn hình thành 1.1.2.2 Căn theo hình thái biểu 1.1.2.3 Căn hình thức sở hữu 1.1.2.4 Căn thời gian 1.1.3 Vai trò tài sản doanh nghiệp 1.1.3.1 Vai trò mặt pháp lý 1.1.3.2 Vai trò mặt kinh tế 1.2 Hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp .8 1.2.2 Tính cấp thiết việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản 1.2.2.1 Xuất phát từ mục đích kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2.2 Xuất phát từ ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản 1.2.2.3 Xuất phát từ thực trạng hiệu sử dụng tài sản 1.3 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản 10 1.3.1 Xem xét quy mô cấu tổng tài sản 10 1.3.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng tài sản 10 1.3.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 12 1.3.4 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản 19 1.3.5 Hạn chế phương pháp sử dụng tiêu phản ánh 21 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng tài sản 22 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 22 1.4.1.1 Bộ máy quản trị doanh nghiệp 22 1.4.1.2 Đội ngũ nhân lực doanh nghiệp 23 1.4.1.3 Môi trường bên doanh nghiệp 24 1.4.1.4 Tình hình tài 25 1.4.2 Các nhân tố khách quan 26 1.4.2.1 Bên ngành 26 1.4.2.2 Bên ngành 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LỢI ĐÔNG 32 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông.32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 32 2.1.1.1 Giới thiệu thông tin chung công ty 32 2.1.1.2 Một số số liệu vốn 32 2.1.1.3 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 33 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 34 2.1.4 Thực trạng hoạt động sản xuất – kinh doanh công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 36 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty thời gian 2013-2015 .38 2.2 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông 44 2.2.1 Thực trạng tài sản công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông .44 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng tổng tài sản công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 50 2.2.3 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 52 2.2.3.1 Quy mô cấu tài sản ngắn hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 52 2.2.3.2 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 57 2.2.4 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản dài hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 71 2.2.4.1 Quy mô cấu tài sản dài hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 71 Thang Long University Library 2.2.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản dài hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 74 Đánh giá hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông 76 2.3.1 Những kết đạt 76 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 78 2.3.2.1 Một số hạn chế 78 2.3.2.2 Nguyên nhân 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LỢI ĐÔNG 84 3.1 Định hƣớng phát triển công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông 84 3.1.1 Đánh giá môi trường kinh doanh 84 3.1.2 Định hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 85 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông 86 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 87 3.2.1.1 Nâng cao hiệu quản lý khoản phải thu ngắn hạn rút ngắn thời gian thu nợ trung bình 87 3.2.1.2 Nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho 91 3.2.1.3 Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng tiền khoản tương đương tiền 96 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông 97 3.2.3 Một số giải pháp nâng cao khác 98 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM & SX Thƣơng mại Sản xuất DTT Doanh thu EOQ Economic Order Quantity TMCP Thƣơng mại Cổ phần VNĐ Việt Nam Đồng CĐKT Cân đối kế toán HTKK Hỗ trợ kê khai HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế ASEAN Association of Southeast Asian Nations AEC ASEAN Economic Community VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời gian 2013-2015 38 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông giai đoạn 2013-2014-2015 46 Bảng 2.3 Cơ cấu tài sản ngắn hạn công ty giai đoạn 2013-2015 47 Bảng 2.4 Cơ cấu tài sản dài hạn công ty giai đoạn 2013-2015 49 Bảng 2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng tài sản giai đoạn 2013-2015 .50 Bảng 2.6 Các tiêu hoạt động hiệu sử dụng TSNH công ty giai đoạn 2013-2015 58 Bảng 2.7 Các tiêu đánh giá khả toán Công ty giai đoạn 2013-2015 60 Bảng 2.8 Nhóm tiêu khoản phải thu công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông giai đoạn 2013-2015 66 Bảng 2.9 Nhóm tiêu hàng tồn kho công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông giai đoạn 2013-2015 68 Bảng 2.10 Quy mô, tỷ trọng tài sản dài hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông giai đoạn 2013-2015 72 Bảng 2.11 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản dài hạn công ty giai đoạn 2013-2015 74 Bảng 3.1 Phân loại nhóm khách nợ công ty 89 Bảng 3.2 Bảng phân loại khoản phải thu khách hàng theo tuổi nợ với khách hàng thời kỳ 90 Bảng 3.3 Bảng tổng hợp nhân tố giả định năm 2016 93 Bảng 3.4 Tổng hợp kết kiểm định mô hình động 95 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH TM & SX Lợi Đông 33 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tài sản công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông giai đoạn 2013-2014-2015 46 Biểu đồ 2.2 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản công ty giai đoạn 2013-2015 (%) 51 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu tài sản ngắn hạn công ty giai đoạn 2013-2015 (%) 53 Biểu đồ 2.4 Quy mô khoản phải thu ngắn hạn công ty giai đoạn 2013-2015.54 Biểu đồ 2.5 Quy mô hàng tồn kho công ty giai đoạn 2013-2015 55 Biểu đồ 2.6 Quy mô Tài sản ngắn hạn khác công ty giai đoạn 2013-2015 56 Biểu đồ 2.7 Khả toán hành giai đoạn 2013-2015 61 Biểu đồ 2.8 Khả toán nhanh giai đoạn 2013-2015 63 Biểu đồ 2.9 Khả toán tức thời giai đoạn 2013-2015 .65 Biểu đồ 2.10 Thời gian thu nợ trung bình giai đoạn 2013-2015 67 Biểu đồ 2.11 Thời gian lưu kho trung bình giai đoạn 2013-2015 70 Biểu đồ 2.12 Các yếu tố cấu thành nên tài sản cố định 73 Thang Long University Library tác động nhân tố thay đổi, đƣa số kiểm định, dự báo biến số tƣơng lai Nhƣng phạm vi Khóa luận này, tác giả tập trung sử dụng mô hình động vào phân tích ảnh hƣởng Hàng tồn kho nhân tố liên quan lên Lợi nhuận ròng (EAT) công ty Ngoài ra, mối quan hệ lại phần giải thích giả định chi tiết đƣợc tác giả trình bày phần Phụ lục cuối Khóa luận Bảng 3.3 Bảng tổng hợp nhân tố giả định năm 2016 Thông tin Đơn vị tính Giá trị Tổng doanh thu VNĐ 250.062.269.953 Giá vốn hàng bán VNĐ 205.051.061.362 Hàng tồn kho VNĐ 8.202.225.045 Tổng số hàng cần mua sản xuất đƣợc Tổng số hàng bán đƣợc SP/năm 515.702 SP/tháng 42.975 SP/năm 536.364 SP/tháng 44.697 Hàng tồn kho/tháng SP/tháng 21.455 Chi phí lƣu kho cố định hàng tháng VNĐ 140.520.000 Tổng doanh thu/SP VNĐ 466.218 Giá vốn hàng bán/SP VNĐ 382.299 Chi phí cố định cho lần đặt hàng 5% giá trị đơn hàng Mức dự trữ kho tối ưu năm 2016 là: Q * 2*S*O √ C √ 2*515.702*394.304.021 103.827 SP 37.726 Khoảng thời gian dự trữ tối ưu là: Q* 103.827 * T 365* 365* 73,5 ngày S 515.702 Với số liệu giả định tiêu, khoản mục năm 2016, tác giả vẽ đƣợc mô hình nhân sau: 93 Thang Long University Library Dựa vào thông số tính toán đƣợc từ mô hình EOQ, mô hình động ảnh hƣởng hàng tồn kho lên hiệu suất sử dụng tài sản Công ty Lợi Đông nhƣ khoản lợi nhuận ròng (EAT) đƣợc kiểm định cho kết sau: Bảng 3.4 Tổng hợp kết kiểm định mô hình động Năm Chỉ tiêu Đơn vị tính Hiệu suất sử dụng TSNH Lần 4,88 4,82 4,76 Hiệu suất sử dụng TSDH Lần 14,13 30,27 46,42 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Lần 7,658 12,456 17,255 1.210,29 1.820,43 2.430,87 EAT Triệu VNĐ 2016 2017 2018 Do tác giả đề cập đƣa số tính toán giả định cho năm 2016, nên tiêu thuộc năm 2016 nhiều khả xác Còn vấn đề dự báo cho năm sau đó, cụ thể năm 2017 2018 độ xác không đƣợc cao giả định kinh tế xã hội cho tƣơng lai thƣờng có sai số, chênh lệch không ổn định, tiêu năm cao thấp so với số kiểm định mà mô hình đƣa Nhận xét: Qua sơ đồ nhân stock and flow mô hình động kết kiểm định mô hình qua năm, lần đưa kết luận chắn rằng, Hiệu suất sử dụng Tổng tài sản công ty có quan hệ với phần Lợi nhuận r ng mà công ty đạt năm Hay nói cách khác, sử dụng tổng tài sản mà công ty có cách hiệu quả, làm tăng Hiệu suất sử dụng Tổng tài sản dẫn đến Lợi nhuận r ng tăng theo Có thể nhận thấy rằng, điểm hạn chế sử dụng mô hình động System Dynamic để phân tích công ty việc phức tạp, đ i hỏi có số liệu đầy đủ, cỡ mẫu lớn kèm nhiều công thức toán học định lượng Những điều gây khó khăn cho nhà quản lý họ chọn phân tích theo phương pháp này, nữa, giống phương pháp phân tích tỷ số, System Dynamic dựa vào số liệu cung cấp, xác, hiệu mô hình phụ thuộc nhiều vào xác, trung thực số liệu Chi phí tiến hành thực quy trình để kiểm định mô hình động lớn cần có nhiều thời gian thực hiện, điều làm cho kết 95 tính cấp thiết sai lệch so với thực tế gia tăng Nhưng với phương pháp dùng tỷ số có ưu điểm nhanh chóng, tiết kiệm, kết dự báo lại chưa cho thấy mối liên hệ biến Như với số liệu cần thiết năm 2015 mà tác giả có công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông cộng với giả định năm 2016 dựa nhiều nguyên nhân khác nhau, tác giả tính toán mức dự trữ kho tối ưu để công ty vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh để chi phí lưu kho tiết kiệm 103.827 sản phẩm lần Và khoảng thời gian dự trữ tối ưu 73,5 ngày Song hạn chế thông tin, số liệu cung cấp chưa cụ thể, chi tiết cho mặt hàng, nhóm sản phẩm nên tác giả tính toán mức dự trữ tối ưu tính trung bình tổng số sản phẩm, để có mức độ đáng tin cậy xác phận quản lý, kế toán công ty nên tính toán mức dự trữ kho tối ưu chi tiết cho dòng sản phẩm Điều góp phần nâng cao lợi nhuận cho công ty, tiết kiệm nhiều chi phí theo kèm, có lịch trình hoạt động sản xuất kinh doanh xác, sai lệch, làm tăng hiệu suất quản lý hàng tồn kho cải thiện khả toán, hiệu sử dụng tổng tài sản công ty 3.2.1.3 Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng tiền khoản tương đương tiền Có thể thấy tiền khoản tƣơng đƣơng tiền công ty trung bình năm chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản ngắn hạn (5,96%) Do đó, việc quản lý sử dụng tiền không quan trọng biện pháp giải vấn đề phải thu khách hàng hàng tồn kho song nghĩa công ty xem nhẹ vấn đề Việc dự trữ tiền mặt sử dụng chúng nhƣ có ý nghĩa quan trọng vấn đề tài chính, hoạt động công ty Qua năm tác giả thấy đƣợc khả toán tức thời công ty thấp mang lại nhiều rủi ro, công ty thực tốt biện pháp quản lý khoản phải thu hàng tồn kho tất yếu làm lƣợng tiền mặt tăng thêm, kèm với việc cấu lại khoản nợ ngắn hạn cho giảm số lƣợng giá trị nợ Nếu biện pháp đồng mang lại hiệu quả, khả toán tức thời công ty đƣợc cải thiện, nhƣng rõ ràng công ty cần thời gian để thực công việc lƣợng nợ ngắn hạn mức cao, điều làm cho phần lớn tiền mặt thu từ bán hàng dùng để toán nợ làm lƣợng tiền dƣ ra, nhàn rỗi nhỏ, khó đƣợc sử dụng để đầu tƣ vào tài sản tài khác để tránh rủi ro toán Do đó, để việc sử dụng tiền khoản tƣơng đƣơng tiền có hiệu trƣớc mắt, hay cụ thể năm tới công việc mà công ty cần làm dự trữ hay đầu tƣ tiền vào quỹ sinh lời mà sử dụng chúng để trả khoản nợ nhƣ cho hợp lý quan trọng Công ty cần phân loại nhóm nợ ngắn hạn, lên danh sách chi tiết thời gian trả nợ, đàm phán để giúp kéo dài khoảng thời gian Có thể lƣợng 96 Thang Long University Library tiền khoản tƣơng đƣơng tiền dự trữ đƣợc năm tới tăng chậm, chiếm tỷ lệ nhỏ cấu tổng tài sản ngắn hạn song kết mộtquá trình giải quyết, giảm bớt nợ ngắn hạn hợp lý hay nhƣ việc sử dụng để trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho… điều chứng minh đƣợc rằng, công ty quản lý sử dụng tiền khoản tƣơng đƣơng tiền hiệu 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông Tuy tỷ trọng tài sản dài hạn cấu tổng tài sản doanh nghiệp năm chiếm trung bình 29,69% nhƣng với đặc thù công ty chuyên sản xuất, thiết kế, phải vận hành, sử dụng, quản lý khối lƣợng lớn dây chuyền, máy móc tài sản cố định hữu hình khác, cộng thêm vào việc công ty đổi lại dây chuyền, đƣa vào sử dụng nhiều hạng mục nhằm phục vụ cho sản xuất hơn, việc quản lý cho đạt hiệu sử dụng tài sản dài hạn cao vô quan trọng với công ty Để quản lý thật tốt hạng mục này, tác giả có đƣa số giải pháp sau: − Đưa định đầu tư tài sản cố định: Công tác đầu tƣ mua sắm tài sản cố định hay tự xây dựng có ảnh hƣởng trực tiếp đến lực sản xuất công ty Đầu tƣ vào tài sản cố định đầu tƣ dài hạn với số vốn lớn, ảnh hƣởng nhiều đến tình hình tài công ty Chính vậy, định gia tăng tài sản cố định cần đƣợc nghiên cứu, lên kế hoạch kỹ lƣỡng, xem xét nhu cầu tài sản cố định nhƣ tiềm lực tài công ty Với công ty Lợi Đông, công ty vài năm gần tiến hành đổi dây chuyền máy móc, đƣa vào sử dụng hạng mục công trình tự đầu tƣ, xây dựng nên năm sau, việc mua sắm tài sản cố định giá trị lớn, ảnh hƣởng nhiều đến tài công ty cần hạn chế Và đổi lại công ty nên tận dụng tối đa tài sản có nhằm tăng suất, tăng hiệu sử dụng phù hợp với môi trƣờng hoàn cảnh tƣơng lai Tất nhiên, có khả công ty đầu tƣ tiếp vào tài sản cố định song với hoàn cảnh tại, lƣợng tiền mặt có không nhiều cộng với áp lực toán nợ ngắn hạn cao… nên công ty nên cân nhắc thật kỹ trƣớc định vấn đề − Hệ thống theo dõi tài sản cố định: Công ty cần hoàn thiện hệ thống theo dõi tài sản cố định kiểm soát toàn lƣợng tài sản cố định Có thể sử dụng phƣơng pháp lập sổ theo dõi tổng hợp chi tiết Sổ tổng hợp phản ánh khái quát tình hình quản lý, sử dụng nhóm tài sản cố 97 định, chủng loại trang thiết bị thông tin Bên cạnh cần cập nhật thƣờng xuyên có thay đổi tài sản cố định Ngoài ra, với xu công nghệ hóa, liệu số hóa nay, công ty thay sổ ghi chép sử dụng phần mềm theo dõi chuyên biệt, có nhớ lƣu kho lƣu trữ trực tuyến − Quản lý tài sản cố định mặt kỹ thuật: Với đặc thù công ty chuyên kinh doanh, sản xuất mặt hàng liên quan đến nội thất công trình, trang trí thiết kế sản phẩm đƣợc sản xuất theo quy trình đƣợc nghiên cứu chuẩn hóa, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật khách hàng Chính vậy, vấn đề kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật tình trạng hoạt động máy móc thiết bị vấn đề quan tâm hàng đầu công ty + Quy trình kỹ thuật, chế độ vận hành cần đƣợc trì nghiêm ngặt để nâng cao suất lao động đồng thời hạn chế tổn thất ngƣời tài sản đến mức tối đa + Phải lập trình vận hành theo dõi cho hệ thống thiết bị Lên lịch kiếm tra, bảo dƣỡng máy móc định kỳ, đảm bảo an toàn cho tài sản nhƣ cho ngƣời lao động trình sử dụng + Đối với tài sản, dây chuyền nhập về, công ty nên có buổi trainning, hƣớng dẫn trực tiếp kỹ thuật, vận hành, xử lý cố cho lao động mới, chƣa có kinh nghiệm áp dụng công nghệ + Hợp lý hóa việc lắp đặt thiết bị, máy móc phân xƣởng để giảm tối đa chi phí vận hành hệ thống − Xác định lại giá trị tài sản cố định: Tài sản cố định có thời gian sử dụng dài bị ảnh hƣởng mạnh tiến nhanh khoa học kỹ thuật Do đó, máy móc bị hao mòn vô hình mức độ cao Vì vậy, định kỳ hàng năm công ty nên đánh giá lại toàn giá trị tài sản cố định để xác định xác giá trị khấu hao Bên cạnh đó, việc đánh giá lại giá trị tài sản, cập nhật xu hƣớng công nghệ giúp cán công ty nắm bắt xác tình hình sử dụng tài sản cố định để từ có định đầu tƣ xác − Tiến hành lý, nhượng bán tài sản cố định: Sau đánh giá lại giá trị thực kiểm kê tài sản cố định, công ty nên cân nhắc việc có nên lý, nhƣợng bán số tài sản mà đƣợc tính toán cho không giá trị sử dụng trình sản xuất công ty hay không 3.2.3 Một số giải pháp nâng cao khác Để nâng cao hiệu sử dụng tài sản cần nhiều giải pháp đồng bộ, có trọng tâm thật chi tiết, hợp lý Ngoài khoản mục quan trọng cần nâng cao 98 Thang Long University Library hơncủa công ty Lợi Đông nhƣ vấn đề quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu ngắn hạn,tài sản dài hạn xem xét việc vấn đề khác nhƣ quản lý chi phí giá vốn, quản lý nguồn nhân lực… Giá vốn công ty chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu ngày có xu hƣớng tăng dần, gây giảm doanh thu, lợi nhuận, ảnh hƣởng lớn đến việc sử dụng tài sản công ty Vấn đề ảnh hƣởng lớn tới từ việc chọn nhà cung cấp công ty, nguyên vật liệu đòi hỏi khả gia công cao, chất lƣợng tốt nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc nên bắt buộc công ty phải đặt hàng nƣớc ngoài, điều đẩy giá vốn lên cao Do đó, ngắn hạn, công ty nên tích cực tìm kiếm nhà cung cấp khác với giá thành rẻ có chất lƣợng nguyên vật liệu không cách xa nhà cung cấp trƣớc, ƣu tiên chọn quốc gia lân cận để tối thiểu hóa chi phí vận chuyển, bảo hiểm song tiếp tục thƣơng thảo hợp đồng với nhà cung cấp mà công ty mua, cố gắng đàm phán đƣợc nhiều ƣu đãi có thể, sau năm mua hàng họ, công ty nhận đƣợc nhiều mức hỗ trợ giá thời gian toán Còn phía dài hạn, tới thị trƣờng Việt Nam gần nhƣ mở rộng cửa với hàng hóa nƣớc loại thuế suất giảm mạnh 0, hội tốt để công ty nhập nguyên vật liệu nƣớc với giá thành rẻ trƣớc nhiều Đi kèm với thời cơ, thuận lợi nhƣ vậy, công ty nên lập định mức chi phí dòng sản phẩm để thuận tiện theo dõi, so sánh với thực tế sử dụng để xác định đƣợc mức tối ƣu, tìm hiểu nguyên nhân xảy chênh lệch lớn để khắc phục, qua tiết kiệm chi phí sai sót, nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng, định khả thành công hay thất bại kế hoạch, sách Do đó, việc ban lãnh đạo quan tâm, có nhiều chế độ ƣu đãi nhƣ có phân chia công việc cách rõ ràng, hợp lý cho công nhân viên giúp họ phát huy khả mình, làm phát triển công ty Các tài sản công ty cần đƣợc giao cho nhóm cá nhân có trách nhiệm quản lý Phải vào quy trình công nghệ, cách thức tổ chức phân xƣởng để phân định trách nhiệm, trách nhiệm gắn liền với chế độ bàn giao, theo dõi thƣởng phạt nhằm khuyến khích cá nhân công ty có ý thức tốt quản lý tài sản Nên quy định chế độ báo cáo định kỳ cấp ban giám đốc tình hình sử dụng tài sản phận để từ đƣa chiến lƣợc, định hƣớng đầu tƣ, quản lý tài sản kỳ 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng này, phần đầu chƣơng, tác giả nêu khái quát môi trƣờng kinh doanh công ty tƣơng lai có điều thay đổi, từ mang đến thời thách thức Tiếp đến định hƣớng cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông năm tới Và phần trọng tâm việc đƣa phƣơng pháp đo lƣờng tối ƣu, biện pháp nhằm giúp công ty nâng cao hiệu sử dụng tài sản 100 Thang Long University Library KẾT LUẬN Cùng với phát triển không ngừng nhƣ xu kinh tế ngày muốn tiến đến gần để hội nhập, điều xác quy mô nhỏ công ty, doanh nghiệp, tập đoàn Nếu cá thể không hoạt động tốt, sử dụng tài sản hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát vốn, nguồn lực thiết yếu khác chắn bị thâu tóm đến thất bại, phá sản Việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty chủ đề không không muốn nói liên tục đƣợc mang tranh luận, nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp khác với mục tiêu để doanh nghiệp phát triển hơn, lợi nhuận tăng cao sử dụng nguồn lực đầu vào Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông với mạnh sản phẩm, chiến lƣợc kinh doanh, sách phát triển hợp lý, cộng với việc có vị trí mạng lƣới sâu rộng thị trƣờng nƣớc từ trƣớc giúp công ty ngày phát triển, đón nhận nhiều hội mới, với định hƣớng tƣơng lai mang thƣơng hiệu Việt tới nƣớc Với tầm nhìn dài hạn nhƣ vậy, buộc công ty không đƣợc thỏa mãn với thành tích có mà phải cố gắng thay đổi, có chiến lƣợc, kế hoạch hợp lý, xác, khắc phục điều tồn tại, biết cách sử dụng nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản Trong suốt trình nghiên cứu thực tế công ty, kiến thức học đƣợc trƣờng với hƣớng dẫn giáo viên hƣớng dẫn cán nhân viên công ty, em tìm hiểu đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất Lợi Đông” ba năm 2013-2015 Qua hiểu thêm việc áp dụng lý thuyết đƣợc học vào thực tế công việc thu kiến thức thực tiễn vô quý báu cho thân, đƣa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Song Khóa luận nghiên cứu đƣợc viết, khả kinh nghiệm chuyên môn chƣa sâu, vốn kiến thức chƣa thật đầy đủ nên nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý giúp đỡ thầy cô môn để Khóa luận đƣợc hoàn thiện Để lần nghiên cứu sau đầy đủ, xác Và lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ngƣời thầy hƣớng dẫn em nhiệt tình, em trao đổi đề tài, cho em nhiều kinh nghiệm phân tích đáng quý – Th.S Thân Thế Sơn Tùng Bên cạnh thầy cô Khoa Kinh tế-Quản lý toàn thể cán nhân viên Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Gia Lợi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lƣu Thị Hƣơng (2010) – Giáo trình: “Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm & TS Bạch Đức Hiền (2008) – Giáo trình “Tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Dƣơng Hữu Hạnh (2011) – “TÀI CHÁNH CÔNG TY – Các nguyên tắc & áp dụng”, Nhà xuất Phƣơng Đông Viện Ngôn ngữ học (2002) – “Từ điển tiếng Việt”, Nhà xuất Đà Nẵng Bộ luật Dân năm 1995 Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam năm 2010 Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam Website: − http://voer.edu.vn/m/tai-san-luu-dong-va-hieu-qua-su-dung-tai-san-luu-dong- cua-doanh-nghiep/aef06974 − http://luatduonggia.vn/tai-san-trong-phap-luat-viet-nam − http://www.daotaoketoanhcm.com/thu-vien/phap-luat-thue/thue-mon-bai/khai- niem-va-phan-loai-tai-san-co-dinh/ − http://nganhangbanle.org/lai-suat-ngan-hang/tiep-tuc-cap-nhat-lai-suat-tien- gui-tiet-kiem-dau-nam-2016.html − http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u5IHQK7mSKgJ:ww w.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/trienvongkinhtevietnam-nd17057.html+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&client=firefox-b-ab − http://www.adb.org/vi/countries/viet-nam/economy#tabs-0-1 − http://www.vnpost.vn/Tint%E1%BB%A9c/ArticleDetail/tabid/70/CateId/37/It emId/1008/Default.aspx Thang Long University Library PHỤ LỤC KÈM THEO 1) Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 2) Bảng cân đối kế toán năm 2013, 2014, 2015 3) Cải thiện thực trạng Hiệu sử dụng tài sản Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lợi Đông phương pháp mô hình động (System Dynamic) phương pháp EOQ 4) Tờ xác nhận đơn vị thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH thương mại và sản xuất lợi đông , nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH thương mại và sản xuất lợi đông , nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH thương mại và sản xuất lợi đông , Giáo Viên Hƣớng Dẫn : Th.s Thân Thế Sơn Tùng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Gia Lợi, CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LỢI ĐÔNG 84, Chương 1: Lý thuyết chung về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp Chương 2: Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và, CHƢƠNG 1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP, Tài sản ngắn hạn:, Tài sản dài hạn:, Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý tài sản:, Yếu tố tự nhiên, KẾT LUẬN CHƢƠNG 1, Trƣởng phòng kỹ thuật, Các khoản phải thu ngắn hạn, Khả năng thanh toán hiện hành:, Khả năng thanh toán nhanh:, Khả năng thanh toán tức thời:, Nhận xét chung về nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán:, Nhóm chỉ tiêu về hàng tồn kho:, Nhận xét chung về hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty:, KẾT LUẬN CHƢƠNG 2, Áp dụng mô hình động (System Dynamic) có sử dụng mô hình quản lý hàng tồn kho EOQ vào Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Lợi Đông vào năm 2016, KẾT LUẬN CHƢƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay