Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần naviteso việt nam

94 273 1
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:45

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Phạm Hùng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tài sản doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại tài sản doanh nghiệp 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 11 1.2.2 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 12 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 18 1.3.1 Các nhân tố khách quan 18 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM 32 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển công ty 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 32 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 35 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM 38 2.2.1 Thực trạng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam 38 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam 48 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM 56 2.3.1 Những kết đạt 56 2.3.2 Những hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM 64 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TỚI NĂM 2020 64 3.1.1 Sự cần thiết nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty 64 3.1.2 Định hướng, mục tiêu phát triển Công ty 65 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM SẢN TẠI 67 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 68 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn 75 3.2.3 Nhóm giải pháp chung 79 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Về phía Nhà nước 82 3.3.2 Về phía ngân hàng tổ chức tín dụng 85 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa GTGT Giá trị gia tăng TS Tài sản TTS Tổng tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng, biểu bảng, biểu Bảng 2.1 Tình hình tài sản Công ty cổ phần Naviteso Trang 39 Việt Nam Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản ngắn hạn Công ty 42 Bảng 2.3 Cơ cấu tài sản dài hạn Công ty cổ phần 46 Naviteso Việt Nam Bảng 2.4 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tổng tài 48 sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam Bảng 2.5 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng TSNH 51 Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam Bảng 2.6 Hiệu sử dụng tài sản dài hạn Công ty cổ phần 54 Naviteso Việt Nam Bảng 3.1 Bảng dự toán sản lượng sản xuất – Đá 10x20 73 Biểu đồ 2.1 Tình hình cấu tài sản Công ty cổ phần 40 Naviteso Việt Nam Biểu đồ 2.2 Biểu đồ phản ánh xu hướng biến động tỷ suất 49 sinh lời tổng tài Biểu đồ 2.3 Biểu đồ thể xu hướng biến động tỉ suất sinh lời TSDH 55 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Bộ máy tổ chức, quản lý Công ty cổ phần Trang 33 NAVITESO Việt Nam Sơ đồ 2.2 Quy trình khai thác đá 36 Sơ đồ 2.3 Quy trình sản xuất thiết bị khí 37 11 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong điều kiện nay, với biến động thị trường điều kiện kinh tế trị nước quốc tế mang lại hội, tiếm ẩn không rủi ro doanh nghiệp Để tiến hành trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần xây dựng thực thi tốt sách quản lý sử dụng tài sản doanh nghiệp có lợi nhuận cao sản phẩm cạnh tranh Do vậy, việc sử dụng tài sản cách có hiệu vấn đề đặt mối quan tâm hàng đầu mà nhà quản trị doanh nghiệp cần phải quan tâm Vì trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tự hỏi “làm để sử dụng tài sản có hiệu tối đa hóa giá trị tài sản doanh nghiệp” Để trả lời câu hỏi cần phải đánh giá hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp để thấy khả tài chính, hiệu kinh tế mà tài sản mang lại Việc sử dụng tài sản có hiệu đòn bẩy giúp doanh nghiệp phát huy ưu điểm từ đưa biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản cho hoạt động Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác cung cấp trang thiết bị phục vụ khai thác khoáng sản, tài sản có giá trị lớn thiếu quản lý chặt chẽ dẫn tới máy móc hoạt động không hết công suất, doanh thu từ tài sản không đủ bù đắp chi phí dẫn đến thua lỗ Nhận thức tầm quan trọng đó, lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam” Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề khái niệm, đánh giá hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài  Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam khoảng thời gian 2012-2014 Phương pháp nghiên cứu đề tài - Nguồn liệu thứ cấp: sử dụng liệu thu thập từ tài liệu, thông tin nội bộ: Phòng tài kế toán, phòng kinh doanh, số liệu qua mạng internet Các liệu trích dẫn trực tiếp vào luận văn ghi chi tiết phần tài liệu tham khảo - Nguồn liệu sơ cấp: thăm dò ý kiến từ phía Ban lãnh đạo, Trưởng phòng kinh doanh, phòng tài kế toán Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài  Về mặt lý luận Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết hiệu sử dụng tài sản, phương pháp đo lường công cụ quản trị tài sản Từ đó, có sở để đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản phù hợp với thực tế đơn vị  Về mặt thực tiễn - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn chia thành chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tài sản doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào, hoạt động lĩnh vực kinh doanh cần có nguồn lực kinh tế, sở vật chất để tạo điều kiện phục vụ cho hoạt động kinh doanh Các nguồn lực, sở vật chất gọi chung tài sản doanh nghiệp Theo Frederic S.Mishkin tài sản “một vật sở hữu có chứa giá trị” Những thứ tiền, trái phiếu, cổ phiếu, đất đai, thiết bị, máy móc tài sản Theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam: “Tài sản tất có giá trị tiền tệ thuộc sở hữu cá nhân, đơn vị nhà nước; dùng để trả nợ, sản xuất hàng hoá hay tạo lợi nhuận cách Một TS có ba đặc tính thiếu: lợi nhuận kinh tế xảy tương lai; thực thể hợp pháp kiểm soát; thu kết từ hợp đồng kinh doanh giao dịch đầu tiên.” Cũng tương đồng theo quan điểm đó, theo theo Nguyên lý kế toán, tài sản định nghĩa “tất nguồn lực kinh tế mà đơn vị kế toán nắm giữ, sử dụng cho hoạt động đơn vị, thỏa mãn đồng thời điều kiện: (1) Đơn vị có quyền sở hữu kiểm soát sử dụng thời gian dài; (2) Có giá phí xác định; (3) Chắc chắn thu lợi ích tương lai từ việc sử dụng nguồn lực này” Theo Chuẩn mực số 04 – Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS: “Tài sản nguồn lực doanh nghiệp kiểm soát dự tính đem lại lợi ích kinh tế tương lai cho doanh nghiệp” hoạch sử dụng phải sát với nhu cầu thực tế, xác định lượng dự trữ an toàn, xác Bộ phận cung ứng phải cung cấp, đúng, đủ kịp thời đồng thời quản lý chặt chẽ, kiểm kê thường xuyên 3.2.1.3 Quản lý chặt chẽ khoản phải thu Nên tránh tình trạng khoản phải thu mức cao để giảm khả bị chiếm dụng vốn Công ty Với khách hàng với giá trị hóa đơn nhỏ Công ty nên thực sách mua đứt bán đoạn, không để nợ nên cung cấp chiết khấu mức thấp với khách hàng nhỏ thường xuyên Với khách hàng lớn, trước kí kết hợp hợp đồng cần phải tiến hành phân loại khách hàng, tìm hiểu kĩ khả toán đối tác Hợp đồng phải quy định rõ, chặt chẽ thời gian, phương thức toán hình thức phạt vi phạm hợp đồng - Xác định điều kiện toán Công ty cần định thời hạn toán tỷ lệ chiết khấu toán Chiết khấu toán phần giảm trừ số tiền định cho khách hàng khách hàng trả tiền trước thời han toán Chiết khấu toán xác định tỷ lệ phần trăm tính theo doanh số mua hàng ghi hoá đơn Việc tăng tỷ lệ chiết khấu toán thúc đẩy khách hàng toán sớm trước hạn thu hút thêm khách hàng làm tăng doanh thu, giảm chi phí thu hồi nợ làm giảm số tiền thực thu - Thường xuyên kiểm soát nợ phải thu Công ty phải mở sổ theo dõi chi tiết nợ phải thu tình hình toán với khách hàng, thường xuyên xem xét, đánh giá tình hình nợ phải thu dự đoán nợ phải thu từ khách hàng Định kì Công ty cần tổng kết khoản nợ đọng để tiền hành đòi nợ tránh tình trạng khoản nợ rơi vào tình trạng nợ khó đòi Bộ phận kế toán tổng hợp phải: - Áp dụng biện pháp thích hợp thu hồi nợ bảo toàn vốn Đối với khoản nợ đến kỳ hạn toán, Công ty phải chuẩn bị chứng từ cần thiết đồng thời thực kịp thời thủ tục toán, nhắc nhở, đôn đốc khách hàng Đối với khoản nợ hạn, Công ty phải chủ động áp dụng biện pháp tích cực thích hợp để thu hồi Bên cạnh đó, Công ty phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nợ hạn chia nợ hạn thành giai đoạn để có biện pháp thu hồi thích hợp Ngoài ra, việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để chủ động bảo toàn vốn ngắn hạn phải dựa sở thời gian hạn trả nợ tổng mức nợ khách hàng Công ty cần chia thời gian hạn trả nợ tổng nợ mức khác nhau, tương ứng với mức có tỷ lệ trích lập dự phòng phù hợp Mặt khác, việc thường xuyên nhận định, đánh giá khoản phải thu nâng cao nhận thức, trách nhiệm hiệu hoạt động thu nợ 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn 3.2.2.1 Xây dựng kế hoạch sử dụng quản lý TSCĐ Quản lý TSCĐ việc quan trọng Trước hết, hàng năm Công ty phải tiến hành công tác kiểm kê TSCĐ, phân loại TSCĐ theo tiêu chí TSCĐ sử dụng, không cần dùng, chờ lý, nhượng bán, cho thuê, cho mượn, TSCĐ thuê, mượn Cách phân loại cần thiết để Công ty theo dõi tình trạng tài sản cách thường xuyên, có hệ thống từ Công ty đưa định phù hợp cho loại tài sản Các định định lý, nhượng bán TSCĐ có hiệu sử dụng thấp, không cần dùng để tránh ứ đọng vốn, định sửa chữa để tiếp tục đưa phương tiện, máy móc thiết bị vào sử dụng định đầu tư TSCĐ Đối với quản lý cụ thể tài sản, Công ty mở sổ theo dõi tổng hợp chi tiết cho TSCĐ, theo dõi nguyên giá, giá trị lại TSCĐ, theo dõi biến động tăng, giảm giá trị tài sản theo quy định Nhà nước Tuy nhiên, việc theo dõi cần kết hợp với việc kiểm kê thực tế, phân loại đánh giá TSCĐ hàng năm đảm bảo công tác quản lý tài sản toàn diện nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Công ty nên xây dựng quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ, phân cấp quản lý TSCĐ cách hợp lý, rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm cho phận trình sử dụng Việc ban hành quy chế quản lý TSCĐ phải kèm với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành quy chế phận Khi đưa TSCĐ vào sử dụng, Công ty cần lựa chọn phương pháp khấu hao mức khấu hao hợp lý làm sở cho việc thu hồi kịp thời, đầy đủ vốn đầu tư ứng trước vào TSCĐ Từ tạo điều kiện cho Công ty tập trung vốn nhanh để đầu tư đổi TSCĐ Để nâng cao hiệu sử dụng tài sản đòi hỏi Công ty phải sử dụng máy móc thiết bị hết công suất, trì lực sản xuất kéo dài thời gian hoạt động Vì vậy, Công ty phải lập kế hoạch sử dụng TSCĐ hợp lý dựa kế hoạch hoạt động kinh doanh thực trạng tài sản Công ty 3.2.2.2 Tăng cường sửa chữa, nâng cấp TSCĐ kèm với đầu tư hướng Trước hết, Công ty cần thực tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ, xây dựng kế hoạch nâng cấp TSCĐ để khai thác hết công suất máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, trì lực hoạt động, kéo dài tuổi thọ TSCĐ, tránh tình trạng TSCĐ hư hỏng trước thời hạn hư hỏng bất thường làm tăng chi phí sử dụng TSCĐ thiệt hại ngừng hoạt động Đối với công trình xây dựng dở dang, Công ty cần có biện pháp thích hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, nhanh chóng hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng Đối với hoạt động đầu tư mua sắm đổi TSCĐ, Công ty cần phân tích, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng tính đồng TSCĐ Từ đó, Công ty xác định nhu cầu số lượng, lực tính đồng TSCĐ năm Trên sở kết hợp kết phân tích dự báo khả vốn Công ty, Công ty cần tiến hành xây dựng chiến lược đầu tư TSCĐ Chiến lược đầu tư việc xác định số lượng TSCĐ cần mua sắm phải xác định trình độ công nghệ mà TSCĐ phải đáp ứng Đây nhiệm vụ quan trọng, định đến suất, chất lượng dịch vụ, sản phẩm Đầu tư TSCĐ cách hợp lý, hướng có ý nghĩa lớn việc nâng cao khả cạnh tranh cho Công ty đồng thời tăng cường lợi nhuận Tóm lại, làm tốt công tác mua sắm, đầu tư xây dựng kết hợp với việc tăng cường quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng nâng cấp phương tiện, máy móc thiết bị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao suất, giảm chi phí đầu vào, từ nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty 3.2.2.3 Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ cho phù hợp Việc trích khấu hao hợp lý đảm bảo cho việc thực tái đầu tư TSCĐ thông suốt Công ty cần ý lựa chọn phương thức khấu hao hợp lý cho loại tài sản áp dụng phương thức khấu hao nhanh cho tài sản quan trọng, thời gian cường độ làm việc cao để thu hồi vốn đầu tư nhanh đảm bảo việc phản ánh đắn mức độ TSCĐ Một số phương pháp trích khấu hao TSCĐ phương pháp khấu hao nhanh theo số dư giảm dần: Theo phương pháp số tiền khấu hao hàng năm xác định sau: Mki = Gi x Tkh i = (1;n) Mki : mức khấu hao trích năm thứ i Gi : giá trị lại TSCĐ đầu năm i Tkh : tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm TSCĐ Tkh = Tk x Hs Tk: tỉ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng Hs: hệ số điều chỉnh Hệ số điều chỉnh sử dụng sau: Hệ số 1.5 với TSCĐ có thời gian sử dụng từ đến năm Hệ số với tài sản có thời gian sử dụng từ -6 năm Hệ số 2.5 với tài sản có thời gian sử dụng năm Phương pháp khấu hao theo tổng số: Mkt = NG x Tkt NG: nguyên giá TSCĐ Tkt = 2(T + − t) T(T + 1) T: thời gian sử dụng TSCĐ t: thứ tự năm cần tính khấu hao TSCĐ ( t = – n) Sử dụng phương pháp khấu hao nhanh có ưu điểm thu hồi vốn nhanh, giảm bớt tổn thất hao mòn vô hình, biện pháp hoãn thuế năm đầu doanh nghiệp Nhưng nhược điểm gây lên đột biến giá thành năm đầu chi phí khấu hao lớn 3.2.2.4 Thanh lý tài sản cũ, không phù hợp Công ty cần thường xuyên đánh giá lại tài sản vào cuối kì hoạt động giá biến động theo thị trường, loại máy móc đời làm cho hao mòn vô hình tăng nhanh làm giảm giá trị TSCĐ Bộ phận kế toán nên tiến hành mở sổ theo dõi xác toàn TSCĐ có: nguyęn giá, khấu hao, giá trị cňn lại theo chế độ kế toán hành, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình sử dụng biến động tài sản trình hoạt động Để biết tài sản cần phải lý để tiền hành lý kịp thời tài sản cũ, không phù hợp đồng thời có phương án bổ sung tài sản đảm bảo an toàn hiệu sử dụng cao 3.2.3 Nhóm giải pháp chung 3.2.3.1 Phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất – kinh doanh thực thể cấu thành nên giá trị hàng hóa Hiện chi phí sản xuất Công ty cao dẫn đến giá thành cao, giá bán sản phẩm Công ty sức cạnh tranh Để tăng khả cạnh tranh, Công ty cần hạ giá thành sản phẩm chất lượng sản phẩm không ngừng nâng cao Hạ giá thành thu hút khách hàng kéo theo doanh thu tăng cao tăng lợi nhuận, hiệu sử dụng tài sản nói chung Công ty nâng cao Muốn hạ giá thành cách hiệu quả, Công ty phải thực đồng số giải pháp sau: - Đối với hoạt động mua: Do đặc điểm máy móc trang thiết bị phần nhập từ nước ngoài, xét góc độ Công ty bị chi phối nhà cung ứng Để giảm chi phí, Công ty cần tạo mối quan hệ thân thiết với nhà cung ứng phải thường xuyên tìm kiếm nhà cung ứng khác để đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng có hiệu Ngoài ra, cần hạn chế đến mức thấp hao hụt, mát, hư hỏng trình vận chuyển, bảo quản trang thiết bị - Đối với hoạt động sản xuất: + Giảm chi phí cho mua nguyên vật liệu: Muốn giảm chi phí nguyên vật liệu cần phải cải tiến kết cấu sản phẩm, đổi quy trình công nghệ, giảm tỉ lệ phế phẩm, tận dụng triệt để loại phế phẩm, phế liệu, đồng thời có thê nghiên cứu, chế tạo sử dụng loại nguyên vật liệu nước thay cho nhập phải đảm bảo chất lượng yêu cầu sản phẩm + Giảm chi phí tiền lương, tiền công giá thành sản phẩm: Đối với hoạt động sản xuất thiết bị khí để giảm chi phí, Công ty cần cải tiến tổ chức sản xuất, cải tiến tổ chức lao động, áp dụng tiến khoa học kĩ thuật công nghệ, nâng cao trình độ giới hóa, tự động hóa, hoàn thiện định mức lao động, tăng cường kỉ luật lao động, áp dụng hình thức tiền lương, tiền thưởng trách nhiệm vật chất để khích thích lao động, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người lao động + Giảm chi phí cố định giá thành sản phẩm: Muốn vậy, Công ty cần phấn đấu tăng nhanh số lượng sản phẩm sản xuất Tốc độ tăng quy mô tăng sản lượng hàng hóa làm cho chí phí cố định giá thành sản phẩm giảm Để tăng sản lượng sản phẩm sản xuất cần nâng cao suất lao động, mở rộng quy mô sản xuất, giảm thiệt hại ngừng sản xuất gây Tóm lại, với biện pháp trên, Công ty nâng cao khả cạnh tranh thị trường, đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty Do đó, hiệu sản xuất – kinh doanh nói chung hiệu sử dụng tài sản nói riêng Công ty nâng cao 3.2.3.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ Tìm kiếm thị truờng tiêu thụ vấn đề quan trọng việc tồn phát triển Công ty Hiện nay, Công ty bị thu hẹp phần cách đáng kể nên trước mắt để tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định phát triển tương lai thiết Công ty phải giữ bạn hàng Ngoài ra: Về thời hạn giao hàng, cần phải đảm bảo tiến độ giao hàng Nếu tiến độ giao hàng không dẫn đến công trình trình thi công bị ảnh hưởng gây lòng tin với bạn hàng dễ bị phạt vi phạm hợp đồng Về sách bán hàng, Công ty phải đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm, sử dụng sách chiết khấu cách linh hoạt Đặc biệt lĩnh vực đá xây dựng sách chiết khấu thương mại yếu tố cần thiết để tăng tính cạnh tranh giúp thu hút khách hàng 3.2.3.3 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Sức mạnh kinh tế hệ thống doanh nghiệp tạo nên, doanh nghiệp lại đội ngũ nhân lực định Chính sách hướng vào người phát triển nguồn nhân lực phải đầu tư lên vị trí hàng đầu doanh nghiệp Do để nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý đội ngũ lao động làm việc trước tiên cần phải bố trí lại cấu lao động quản lý cho phù hợp với lực người Việc đào tạo nâng cao lực trình độ cho nhà quản lý thường tốn nên phải chọn lựa người có lực thật sự, ham học hỏi để đào tạo tránh gây lãng phí Con người nhân tố định đến hiệu hoạt động kinh doanh Nâng cao tay nghề cho đội ngũ kĩ sư, công nhân kĩ thuật để khai thác tối ưu sử dụng có hiệu máy móc thiết bị vật liệu sản xuất Đào tạo đội ngũ cán quản lý, nguồn nhân lực có chất lượng cần đảm bảo yêu cầu: - Cơ cấu máy quản lý kinh tế gọn nhẹ, xây dựng sách hướng tới người mục tiêu phát triển lâu dài - Đào tạo lại cán công nhân viên, nâng cao trình độ để đạt hiệu cao công việc, tạo điều kiện để người phát huy lực sáng kiến công việc Đối với nhân viên văn phòng, thường xuyên đánh giá lực hiệu làm việc Tiến hành công tác kiểm tra đánh giá lực làm việc theo tháng để theo sát thực tế làm việc Từ có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp Đối với đội ngũ nhân viên bán hàng cần trang bị kiến thức sản phẩm, mà kỹ bán hàng, kỹ giao tiếp, kỹ trình bày thuyết phục thái độ khách hàng Ngoài ra, nguồn nhân lực Công ty tình trạng vừa thừa vừa thiếu Tổ chức cán nhân viên phận chưa hợp lý, phòng có nhiều nhân viên, phòng khác lại thiếu nhân viên Vì công tác đào tạo lực cán nhân viên, Công ty cần tiến hành bổ sung, luân chuyển phận để hỗ trợ làm việc 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Về phía Nhà nước Để đạt mục tiêu sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố gắng từ phía Công ty việc tổ chức thực giải pháp cần hỗ trợ từ Nhà nước thông qua sách kinh tế, xã hội  Hoàn thiện đồng bộ, thống hệ thống pháp luật Nhà nước cần hoàn thành việc xây dựng văn hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung văn không phù hợp Điều tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản nói chung Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam nói riêng có hội cạnh tranh lành mạnh Trong thời kỳ kinh tế hội nhập khoảng cách địa lý ngày xóa mở, kinh tế nước chịu ảnh hưởng kinh tế giới Để tăng khả cạnh tranh, doanh nghiệp cần chuẩn bị cho hành trang định cần xây dựng cho Công ty thương hiệu đăng ký quyền Đặc biệt Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam thiết kế máy móc trang thiết bị phục vụ khai thác khoảng sản cần thiết phải đăng ký quyền tránh tình trạng ăn cắp công nghệ gây ảnh hưởng đến thương hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Ở nước ta nay, văn quy định quyền tác giả, thương hiệu có chưa đồng bộ, thiếu thống văn nên chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nước Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam chưa thực đăng ký quyền tác giả sản phẩm chế tạo máy móc phục vụ khai thác khoảng sản Việc tạo lập logo sở hữu thương hiệu bảo hộ đánh dấu sắc khẳng định vị trước thị trường đầy sôi động  Phát triển mạnh sở hạ tầng phục vụ khai thác Các tỉnh thành cần nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết xây dựng đồng chế, sách phát triển sở hạ tầng khu vực khai thác, thực đầu tư đồng kết hợp đẩy mạnh việc nâng cấp, mở rộng cung đường nối trục tới khu vực khai thác Điều giúp cho doanh nghiệp lĩnh vực khai thác khoáng sản rút ngắn thời gian vận chuyển, cắt giảm chi phí góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh  Bình ổn, phát triển thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán phận quan trọng thị trường tài Sự phát triển thị trường chứng khoán điều kiện tiên để thị trường tài phát triển Để doanh nghiệp huy động vốn cách dễ dàng hiệu cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu chắn phải có tảng hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển Trong đó, tính khoản chứng khoán lưu hành thị trường quan trọng Nếu doanh nghiệp huy động vốn ban đầu thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp, nơi chứng khoán mua bán lại, tạo tính khoản chứng khoán Thị trường thứ cấp sôi động thúc đẩy phát triển thi trường sơ cấp Do đó, doanh nghiệp dễ dàng phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn Thực tế thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có phát triển định, trở thành tâm điểm ý nhà đầu tư nước Lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch tăng mạnh, số lượng nhà đầu tư công ty chứng khoán ngày tăng Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thực trở thành kênh huy động vốn hữu hiệu cho doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro rủi ro khoản, rủi ro thị trường, rủi ro kinh doanh rủi ro kinh tế Các công ty chứng khoán chưa đóng vai trò nhà tạo lập thị trường quan trọng thị trường, nhà đầu tư phần lớn cá nhân nhìn chung chưa có tính chuyên nghiệp, hành vi đầu tư thường mang tính ngắn hạn, “bầy đàn”, gây biến động mạnh giá làm giảm độ tin cậy thị trường, bối cảnh mức độ công khai, minh bạch thị trường chưa cao Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam mởi chủ yếu phát triển thị trường cổ phiếu Thị trường trái phiếu chưa phát triển Hiện thiếu nhiều điều kiện tảng để phát triển thị trường trái phiếu công ty Hệ thống tư pháp, chuẩn mực công bố thông tin kế toán, hệ thống toán… cần cải thiện nhiều Do đó, để bình ổn phát triển thị trường chứng khoán thực trở thành kênh huy động vốn hữu hiệu cho doanh nghiệp, Nhà nước cần có biện pháp nhằm tăng cường minh bạch hoá thông tin, hoàn thiện vấn đề quản trị điều hành, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cải thiện điều kiện giao dịch, tránh biện pháp giao dịch hành Từ đó, doanh nghiệp tăng cường vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu hoạt động  Phát triển hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ thủ tục hành Trong trình sản xuất kinh doanh, công ty gặp không khó khắn thủ tục hành chính, thiếu hỗ trợ doanh nghiệp ngành Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa nhỏ Nhà nước cần có sách cụ thể khuyến khích doanh nghiệp phát triển: - Tiến hành cải cách đồng thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển từ nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp - Quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Tạo bình đẳng khu vực kinh tế, tiến tới xã hội hóa dịch vụ công Bên cạnh Nhà nước cần đưa biện pháp để minh bạch hóa công tác đấu thầu xây dựng để doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng thị trường - Xây dựng sách, thủ tục hành phù hợp với định hướng hội nhập kinh tế giới tạo bảo vệ doanh nghiệp nước hợp pháp 3.3.2 Về phía ngân hàng tổ chức tín dụng  Hỗ trợ vốn tín dụng, lãi suất Vốn yếu tố thiếu để Công ty hay doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh Nó định tới quy mô doanh nghiệp, định tới lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp Với lượng vốn định ta có lượng tài sản tương đương Do để mua sắm đâu tư cho máy móc, thiết bị công ty cần phải vay để triển khai việc đầu tư thực dự án Hiện chi phí vay cao việc tiếp cận nguồn vốn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng tới phát triển Công ty Đối với loại hình doanh nghiệp cổ phần hoá công ty việc huy động thêm vốn góp từ chủ sở hữu vấp phải khó khăn tình hình hoạt đống sản xuất kinh doanh đơn vị có dấu hiệu xuống Do doanh nghiệp hướng tới nguồn cho vay từ ngân hàng để đầu tư tài sản chủ yếu Trong điều kiện kinh tế vừa trải qua khủng hoảng năm vừa qua gây cho doanh nghiệp nói chung hay Công ty nói riêng nhiều khó khăn Nó làm cho kế hoạch công ty không đạt được, Công ty khó khăn vốn…vv Do nhà nước muốn kích thích kinh tế cần có ưu đãi Công ty doanh nghiệp, cần có khoản vay với lãi suất thấp để hỗ trợ cho công ty doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng vực dậy nên kinh tế năm tới  Cải cách thủ tục hành Nhà nước tổ chức tín dụng Các thụ tục hành nước ta rườm rà điều gây cho doanh nghiệp số khó khăn định xin cấp phép đầu tư dự án khai thác khoáng sản công tác vay vốn Làm cho doanh nghiệp nhiều thời gian làm hội kinh doanh Công ty Vì để tạo kiện cho doanh nghiệp Nhà Nước cần hoàn thiện công tác thủ tục hành để khì doanh nghiệp tiến hành thuận lợi không bị nhũng nhiễu hạch sách Để vay vốn tổ chức tín dụng công ty phải tiếp cận khó khăn từ nguồn vốn đến thủ tục, yếu tố chấp, đặc biệt công tác thẩm định tín dụng chặt chẽ nhiều thời gian …vv Do ngân hàng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, cần có sách tiền tệ hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí sử dụng vốn 87 86 KẾT LUẬN Nền kinh tế theo chế thị trường Việt Nam với cạnh tranh, bình đẳng thành phần kinh tế tạo hội cho nhiều doanh nghiệp vươn lên để khẳng định Do vậy, công ty muốn bám trụ thị trường phải không ngừng áp dụng công nghệ mới, đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng Để doanh nghiệp tồn phát triển đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải có định đắn sở lấy hiệu sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu hàng đầu Vì nâng cao hiệu sử dụng tài sản có vai trò quan trọng doanh nghiệp Sau thời gian nghiên cứu nhận thấy nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam cần thiết, giai đoạn cạnh tranh khốc liệt điều kiện khan nguồn lực tài Sử dụng hiệu tài sản có ý nghĩa to lớn việc huy động sử dụng vốn, đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Luận văn “Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam” hoàn thành Các nội dung trình bày luận văn: - Những vấn đề lý luận hiệu sử dụng tài sản - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam - Trên sở lý thuyết đánh giá thực tế, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty thời gian tới, góp phần vào việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Hy vọng, với giải pháp kiến nghị đề xuất đề tài nghiên cứu sở cho Công ty nâng cao hiệu sử dụng tài sản DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Bộ Tài (2005), Hệ thống văn hướng dẫn thực 22 chuẩn mực kế toán, Nxb Tài chính, Hà Nội 2- Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam , Báo cáo tài chính, năm 2012 3- Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam , Báo cáo tài chính, năm 2013 4- Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam , Báo cáo tài chính, năm 2014 5- Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, Nxb Tài chính, Hà Nội - Lưu Thị Hương PGS.TS Vũ Duy Hào (2005), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội - Trần Đăng Khâm (2007), Thị trường chứng khoán – Phân tích bản, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội - Nguyễn Đình Kiệm TS.Bạch Đức Hiền (2007), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội - Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản trị tài chính, Nxb Thống kê, Hà 10 Nội - Nguyễn Tấn Bình (2007), Quản trị tài ngắn hạn, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 - Josette Peyrard (2005), Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tổng hợp, Hồ Chí Minh 12 - Nguyễn Năng Phúc (2006), Phân tích tài công ty cổ phần, Nxb Tài chính, Hà Nội 13 - Nguyễn Năng Phúc (2006), Phân tích tài công ty cổ phần, Nxb Tài chính, Hà Nội 14 - Nguyễn Hải Sản (2005), Quản trị tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 - Nguyễn Hữu Tài (2007), Giáo trình Lý thuyết tài - tiền tệ, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [...]... tổng tài sản càng cao đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản của công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu quả Tuy nhiên muốn có kết luận chính xác về mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản của một công ty chúng ta cần so sánh khả năng sinh lợi tài sản của công ty đó với khả năng sinh lợi tổng tài sản b́ nh quân của ngành b- Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Tỷ số này nói lên 1 đồng tài sản. .. phân chia tài sản thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nhà quản lý cần thực hiện các phương pháp quản lý đối với từng chỉ tiêu cụ thể như: quản lý tiền mặt, quản lý dự trữ hàng tồn kho, quản lý các khoản phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, quản lý tài sản cố định 1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 1.2.2.1 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản a- Khả... các quyết định sử dụng ngân quỹ đúng đắn, làm giảm tối đa các rủi ro về lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái, tối ưu hoá việc đi vay ngắn hạn, tăng hiệu quả sử dụng tài sản Quản lý tiền mặt hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn nói riêng và hiệu quả sử dụng tài sản nói chung cho doanh nghiệp  Quản lý dự trữ, tồn kho Trong quá trình luân chuyển vốn ngắn hạn phục vụ cho sản xuất – kinh... tín dụng thương mại cũng khác nhau dẫn đến tỷ trọng khoản phải thu khác nhau Như vậy, đặc điểm sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp tác động quan trọng đến hiệu quả sử dụng tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu tài sản, vòng quay và hệ số sinh lợi của tài sản 1.3.1.4 Năng lực quản lý tài sản của doanh nghiệp Quản lý tài sản một cách khoa học, chặt chẽ sẽ góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng tài sản. .. nghiệp b -Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn Hiệu suất sử dụng TSDH = Doanh thu thuần Tài sản dài hạn bình quân Chỉ tiêu này cho biết, một đồng TSDH bỏ ra mang lại bao nhiêu đồng doanh thu Chỉ tiêu này càng cao phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng tốt 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 Các nhân tố khách quan 1.3.1.1 Trình độ cán bộ quản lý... trường thì hiệu quả sử dụng tài sản sẽ cao Ngoài ra, sự tiến bộ của khoa học và công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp tiếp cận kịp thời với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ để đổi mới trang thiết bị thì sẽ giảm được hao mòn vô hình của tài sản cố định, nâng cao chất lượng, đổi mới sản phẩm, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh... là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu Để đạt được mục tiêu này, tất cả các doanh nghiệp đều phải nỗ lực khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả tài sản của mình Như vậy, hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp phản ánh trình độ, năng lực khai thác và sử dụng tài sản của doanh nghiệp sao cho quá trình sản xuất - kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất Mỗi doanh nghiệp... đồng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp b- Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn Hiệu suất sử dụng TSNH = Doanh thu thuần Tài sản ngắn hạn bình quân Chỉ tiêu này cho biết, một đồng TSNH bỏ ra mang lại bao nhiêu đồng doanh thu Chỉ tiêu này càng cao phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng tốt Ngoài ra còn một số nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSNH như: chỉ tiêu về khả năng thanh... hạn 16 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp Hiệu quả được coi là một thuật ngữ để chỉ mối quan hệ giữa kết quả thực hiện các mục tiêu của chủ thể và chi phí mà chủ thể bỏ ra để có kết quả trong điều kiện nhất định Như vậy, hiệu quả phản ánh kết quả thực hiện các mục tiêu hành động trong quan hệ với chi phí bỏ ra và hiệu quả được xem... của công nhân: bộ phận công nhân là bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên là nhân tố trực tiếp sử dụng tài sản của doanh nghiệp Đối với công nhân sản xuất có tay nghề cao, có khả năng tiếp thu công nghệ mới, phát huy được tính sáng tạo, tự chủ trong công việc, có ý thức giữ gìn và bảo quản tài sản trong quá trình vận hành thì tài sản sẽ được sử dụng hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần naviteso việt nam , Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần naviteso việt nam , Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần naviteso việt nam , 1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TỚI NĂM 2020 64, DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp., 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, 2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, 3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty CP NAVITESO Việt Nam, - Cơ sở vật chất kỹ thuật:, Bảng 2.2: Cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty, Bảng 2.5 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam, Hệ số sinh lời TSDH, 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM, 1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TỚI NĂM 2020, Mục tiêu phát triển, 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM, Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt, Bảng 3.1: Bảng dự toán sản lượng sản xuất – Đá 10x20

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay