Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại hội sở chính

137 309 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HỘI SỞ CHÍNH SINH VIÊN THỰC HIỆN: HOÀNG HUYỀN TRANG MÃ SINH VIÊN : A22016 CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HỘI SỞ CHÍNH Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Nguyễn Thị Tuyết Sinh viên thực : Hoàng Huyền Trang Mã sinh viên : A22016 Chuyên ngành : Ngân Hàng HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận tốt nghiệp có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sinh viên thực Hoàng Huyền Trang LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết, ngƣời hƣớng dẫn quan tâm, giúp đỡ em tận tình suốt trình thực khóa luận Bên cạnh đó, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tri ân đến với thầy cô giáo trƣờng Đại học Thăng Long giảng dạy cung cấp cho em nguồn kiến thức nhƣ kỹ cần thiết để em vận dụng khóa luận Ngoài ra, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán nhân viên thuộc Phòng Chuyển tiền quốc tế - Khối Vận hành Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội sở nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học hỏi, tiếp xúc làm việc thực tế lĩnh vực hoạt động toán quốc tế giúp em có thêm kiến thức hiểu biết lĩnh vực nghiên cứu Do trình độ hiểu biết, kiến thức chuyên môn, thời gian thực tập nhiều, khả nghiên cứu có hạn nên vấn đề đƣa biện pháp giải chƣa hẳn hoàn toàn thấu đáo không tránh khỏi thiếu sót Em mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô nhƣ ý kiến anh,chị ngân hàng để khóa luận tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sinh viên thực Hoàng Huyền Trang Thang Long University Library MỤC LỤC QUỐƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN C TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm phân loại hoạt động toán quốc tế 1.1.2 Vai trò hoạt động toán quốc tế .2 1.1.3 Một số phƣơng tiện dùng hoạt động toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Các phƣơng thức toán quốc tế thông dụng 1.2 Hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động toán quốc tế .14 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HỘI SỞ CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013-2015 25 2.1 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – MBBank 25 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – MBBank 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 26 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015 29 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động toán quốc tế Hội sở Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội sở 35 2.2.1 Giới thiệu chung hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội sở 35 2.2.2 Quy trình phƣơng thức toán Hội sở – Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 37 2.2.3 Thực trạng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội - Hội sở giai đoạn 2013-2015 46 2.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội - Hội sở giai đoạn 2013-201562 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 71 2.3.1 Kết đạt đƣợc từ hoạt động toán quốc tế Hội sở – Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 71 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội - Hội sở 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HỘI SỞ CHÍNH 78 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2016-2020 78 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh chung Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2016-2020 78 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội sở 79 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội sở 79 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ toán quốc tế cung cấp cho khách hàng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 79 3.2.2 Giải pháp giúp đẩy mạnh tiêu chí đòn bẩy hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 83 3.2.3 Phát triển dịch vụ tƣ vấn 87 3.2.4 Giải pháp sở hạ tầng, trang thiết bị ứng dụng công nghệ 89 3.2.5 Nâng cao lực, trình độ cho cán TTQT 92 3.2.6 Tạo cho khách hàng thấy giá trị mà sản phẩm dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 95 3.3 Khuyến nghị 97 3.3.1 Khuyến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 97 3.3.2 Khuyến nghị với Chính phủ 99 3.3.3 Khuyến nghị với doanh nghiệp xuất nhập 100 LỜI KẾT 102 Thang Long University Library DANH MỤC MINH HỌA Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn phân theo đối tƣợng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013-2015 29 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động cho vay theo thời hạn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013-2015 31 Bảng 2.3 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013-2015 32 Bảng 2.4 Sản phẩm dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng TMCP Quân đội 47 Bảng 2.5 Số hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013 – 2015 49 Bảng 2.6 Doanh số hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013-2015 51 Bảng 2.7 Doanh thu, chi phí lợi nhuận từ hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013-2015 55 Bảng 2.8 Mức phí dịch vụ hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Quân đội so với số ngân hàng thƣơng mại khác 57 Bảng 2.9 Số lƣợng khách hàng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2013-2015 58 Bảng 2.10 Thị phần toán quốc tế Ngân hàng TMCP Quân đội 59 Bảng 2.11.Hạn mức tín dụng tài khoản Nostro số ngân hàng đại lý cấp cho Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013 – 2015 61 Bảng 2.12 Đánh giá tiêu quy trình toán chuẩn .62 Bảng 2.13 Xác định tỷ trọng doanh thu toán phƣơng thức tổng doanh thu toán quốc tế toàn Ngân hàng TMCP Quân đội 66 Bảng 2.14 Tỷ lệ lợi nhuận toán quốc tế tổng lợi nhuận toàn ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 67 Bảng 2.15 Tỷ lệ doanh thu toán quốc tế tổng doanh thu dịch vụ ngân hàng 68 Bảng 2.16 Tỷ lệ doanh thu lợi nhuận toán quốc tế tổng số cán toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 69 Bảng 2.17 Đánh giá tỷ lệ điện chuẩn ngân hàng thƣơng mại 70 Bảng 3.1 Các tiêu kế hoạch năm 2016 78 Bảng 3.2 Giải pháp chiết khấu theo trị giá chứng từ 84 Biểu đồ 2.1 Thu nhập kinh doanh ngoại hối từ hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2013-2015 63 Biểu đồ 2.2 Doanh số bảo lãnh trả chậm Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2013 – 2015 64 Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền Sơ đồ 1.2 Quy trình nhờ thu trơn Sơ đồ 1.3 Quy trình nhờ thu kèm chứng từ Sơ đồ 1.4 Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ .11 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức giai đoạn 2011-2015 Ngân hàng TMCP Quân đội .27 Sơ đồ 2.2 Quy trình chuyển tiền quốc tế chiều đến Ngân hàng TMCP Quân đội – Hội sở 37 Sơ đồ 2.3 Quy trình chuyển tiền quốc tế chiều Ngân hàng TMCP Quân đội – Hội sở 39 Sơ đồ 2.4 Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ xuất Ngân hàng TMCP Quân đội 41 Sơ đồ 2.5 Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ nhập Ngân hàng TMCP Quân đội 43 Sơ đồ 2.6 Quy trình toán nhờ thu nhập 44 Sơ đồ 2.7 Quy trình toán nhờ thu xuất 45 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT CTQT Chuyển tiền quốc tế D/A Nhờ thu trả chậm D/P Nhờ thu trả L/C Tín dụng chứng từ MB Ngân hàng TMCP Quân đội NHđCĐ Ngân hàng đƣợc định NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHPH Ngân hàng phát hành NHTB Ngân hàng thông báo NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHXN Ngân hàng xác nhận NK Nhập SWIFT Hội Viễn thông Tài Liên ngân hàng giới T24 Phần mềm chuyên dụng quản lý hoạt động ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TK Tài khoản TMCP Thƣơng mại cổ phần TPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng TTQT Thanh toán quốc tế VB Văn XK Xuất XNK Xuất Nhập Chuyển tiền quốc tế có chức tiếp nhận xử lý đƣợc lệnh TTR, Phòng Xuất Nhập thấy xử lý nghiệp vụ L/C Nhờ thu Bƣớc 3: Xác định vị trí chức danh trách nhiệm vị trí chức danh: Với vị trí chức danh ngƣời xây dựng KPIs cần số trách nhiệm mà ngƣời đảm nhận vị trí công việc phải thực (mô tả công việc) Bƣớc 4: Xác định số đo lƣờng hiệu suất (chỉ số đánh giá): KPIs phận xác định hệ thống số đo lƣờng hiệu suất cho vị trí chức danh Bƣớc 5: Xác định mức độ điểm số cho kết đạt đƣợc Bƣớc 6: Liên hệ kết đánh giá KPIs lƣơng, thƣởng Ngoài ra, MB nên tổ chức chuyến thăm quan, dã ngoại giúp nhân viên đƣợc thƣ giãn giảm bớt căng thẳng làm việc vất vả − Quan tâm đến chế độ lƣơng, thƣởng hợp lý: Để nhân viên làm việc hết mình, nỗ lực thân họ MB cần có sách lƣơng thƣởng hợp lý Mức lƣơng phải phù hợp với lực cống hiến nhân viên công việc Đối với nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc có đóng góp định cho phát triển quan, MB nên có sách khen thƣởng đáng − Tạo nhiều phong trào giao lƣu văn nghệ trao đổi thông tin nhân viên MB Không giao lƣu học hỏi nội mà cần chủ động kết nối với ngân hàng địa bàn tỉnh tạo buổi họp, thảo luận cho tất nhân viên tham gia Điều giúp nhân viên học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm từ nhân viên ngân hàng bạn nhƣ kinh nghiệm sách đào tạo bí giữ chân nhân viên ngân hàng bạn − Cần quan tâm bồi dƣỡng đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên Đây yếu tố quan trọng việc đào tạo nguồn nhân lực theo ý nghĩa hoàn hảo, với nghiệp vụ toán quốc tế, rủi ro xảy lúc nhân viên có đạo đức nghề nghiệp Vì MB cần thƣờng xuyên theo dõi đánh giá mặt đạo đức có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời có dấu hiệu vi phạm 3.2.6 Tạo cho khách hàng thấy giá trị mà sản phẩm dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Hoạt động TTQT hoạt động không xa lạ với NHTM, thấy, tất ngân NHTM cung cấp thị trƣờng dịch vụ gần nhƣ giống Với ngân sách khiêm tốn mà MB có, MB khó lòng cạnh tranh với ngân hàng tên tuổi, nên để cạnh tranh với ngân hàng có uy tín hoạt động 95 MB nên tạo cho khách hàng thấy giá trị mà sản phẩm dịch vụ TTQT mang lại cho khách hàng nhằm tạo cảm giác thoải mái trả khoản tiền tƣơng đƣơng nhƣng khách hàng lại đƣợc sử dụng dịch vụ tốt Đây yếu tố định giúp MB thu hút khách hàng lựa chọn sản phẩm mình, giữ chân khách hàng cũ tối đa hóa lợi nhuận cuối mà hoạt động TTQT nhận đƣợc với khoản chi phí nho nhỏ so với chi phí đối thủ đồng thời không cần cắt giảm mức phí áp dụng cho khách hàng MB học tập Công ty Huthwaite (Công ty dịch vụ tƣ vấn bán hàng Mỹ) để tạo đƣợc giá trị sản phẩm thông qua Chiến lƣợc 3C (Candor: Sự thật thà, Competence: Năng lực Concern: Sự Quan tâm) Candor - Sự thật Khách hàng hoạt động TTQT chủ yếu doanh nghiệp XNK hay cá nhân có nhu cầu khẩn cấp cần toán nƣớc ngoài, đó, điều họ cần đến ngân hàng trung thực đơn giản tƣ vấn chuyên viên Họ muốn ngƣời chuyên viên thẳng thắn vấn đề, xác định rõ điều Đặc biệt, họ ấn tƣợng trƣớc chuyên viên ngân hàng sẵn sàng trả lời rằng: "Tôi câu trả lời xác cho ông/ bà nhƣng có sau tiếng (hay ngày) sau” Và tất nhiên sau đó, khách hàng nhận đƣợc lời giải thích đầy đủ từ chuyên viên Sự thật giúp khách hàng tiết kiệm đƣợc thời gian chờ đợi câu trả lời cuối từ MB mà giúp MB thể đƣợc phong cách làm việc chuyên nghiệp Muốn có đƣợc điều này, MB cần có khóa đào tạo kỹ cho chuyên viên tƣ vấn, áp dụng giải pháp công nghệ giúp cho thời gian xử lý hồ sơ giảm Competence - Khả Khách hàng muốn đƣợc phục vụ nhân viên có lực Họ cần cảm thấy gặp rủi ro làm việc với ngân hàng thân TTQT hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro cho ngƣời sử dụng Do đó, MB cần chứng tỏ khả kĩ giao tiếp, thuyết phục nhƣ hiểu biết sâu rộng sản phẩm Và muốn có đƣợc điều này, MB cần tập trung vào giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực Concern - Sự quan tâm Khách hàng muốn nhận đƣợc ngân hàng ý quan tâm Do , MB cần quan tâm tới tâm tƣ, nguyện vọng, vấn đề không liên quan tới công việc Đây thƣờng yếu tố bị chuyên viên bỏ qua thuyết phục khách hàng dù nhân tố quan trọng Có thể nói quan tâm yếu tố định Do đó, chuyên viên MB cần đặt hoàn cảnh khách hàng 96 Thang Long University Library c hú ý tới cảm nhận họ nhiều cách ghi nhớ đặc điểm khách hàng , thƣờng xuyên gửi tới khách hàng phiếu khảo sát (đính kèm mẫu phần phụ lục khóa luận này) kèm theo quà tặng nhỏ có dấu ấn thƣơng hiệu MB (nhƣ: áo mƣa, móc chìa khóa, sổ tay, ) nhằm giúp đối tƣợng khách hàng dù khách hàng vừa sử dụng dịch vụ hay khách hàng thân thiết cảm thấy thỏa mãn giao dịch MB 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Khuyến nghị với Ngân hàng nhà nước Hệ thống pháp luật với hoạt động toán quốc tế Hiện nay, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động TTQT gồm có: nguồn luật công ƣớc quốc tế, nguồn luật quốc gia, thông lệ tập quán quốc tế Mặc dù vậy, thông lệ tập quán quốc tế có hƣớng dẫn dẫn rõ ràng cho nghiệp vụ lại không mang tính chất bắt buộc nhƣ văn pháp lý quốc tế hay nguồn luật quốc gia, xảy tranh chấp, nguồn luật rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp nhƣ ngân hàng nƣớc Đối với nguồn luật quốc gia điều chỉnh cho hoạt động TTQT đƣợc NHNN ban hành chủ yếu điều chỉnh hoạt động ngoại hối văn giúp tránh hành vi rửa tiền, sai sót từ phƣơng tiện toán chƣa có nguồn luật riêng biệt cho phƣơng thức TTQT cho ngân hàng nhƣ doanh nghiệp áp dụng Việc ban hành nguồn luật chặt chẽ, đáp ứng đƣợc tình hình thay đổi không ngừng giới ngăn chặn sớm đƣợc hành vi sai lệch ngày tinh vi tổ chức tài quốc tế giúp cho NHNN rõ ràng minh bạch tính thống chung pháp luật Việt Nam, hạn chế đƣợc sai sót xảy Ngoài ra, giúp cho NHTM xây dựng chế quản lý nhƣ vận hành hoạt động TTQT tốt hạn chế tranh chấp xảy Ổn định sách liên quan đến tỷ giá hối đoái lãi suất cho vay ngoại tệ Trong giai đoạn 2013-2015, biến động lãi suất ngoại tệ đặc biệt lãi suất đồng USD NHNN gây khó khắn việc mua bán ngoại tệ để phục vụ hoạt động XNK doanh nghiệp, tính chung năm 2015, NHNN thực điều chỉnh tăng tỉ giá 3% nới biên độ thêm 2% từ mức +/-1% lên +/-3%, doanh nghiệp nhƣ NHTM phải mua ngoại tệ với giá cao Do vậy, giai đoạn tới, khuyến nghị NHNN có chủ trƣơng điều hành thị trƣờng ngoại hối cách linh hoạt đảm bảo ổn định giúp cho doanh nghiệp vững tâm hoạt động, tránh bị ảnh hƣởng tỷ giá dao động bất ổn nhƣ cách chuyển sang chế neo giữ giỏ tiền tệ lựa chọn hợp lý, vừa giữ đƣợc ổn định tỷ giá mức độ định, vừa đảm bảo tính linh hoạt sách 97 Ngoài ra, để tiếp tục thực giải pháp đồng nhằm thực chủ trƣơng chống đô la hóa Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động - cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ, ngày 17/12/2015, NHNN ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN mức lãi suất tối đa tiền gửi đô la Mỹ tổ chức, cá nhân TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc theo quy định Thông tƣ số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, có hiệu lực từ 18/12/2015 Theo đó, NHNN điều chỉnh giảm lãi suất tối đa tiền gửi USD cá nhân từ 0,25%/năm xuống 0%/năm Ngay có hiệu lực, từ sáng ngày 18/12/2015, TCTD áp dụng mức lãi suất huy động USD theo quy định trần lãi suất USD NHNN Hiện lãi suất huy động USD TCTD phổ biến mức 0%/năm tiền gửi cá nhân tổ chức Lãi suất cho vay USD tƣơng đối ổn định Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến mức 3-6,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến mức 3-5,3%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn mức 5,5-6,5%/năm Có thể thấy, giai đoạn 2013-2015, doanh nghiệp có xu hƣớng không gửi ngoại tệ ngân hàng mà thay vào mua bán ngoại tệ trực tiếp thông qua công cụ phái sinh lãi suất cho vay lại cao, khiến nguồn ngoại tệ thu không đủ chi trả cho hoạt động TTQT Do vậy, NHNN cần đƣa lãi suất ngoại tệ mặt hợp lý phù hợp với ba mục tiêu: - Kiềm chế lạm phát - Giảm thâm hụt cán cân thƣơng mại - Tăng hấp dẫn VNĐ Hoàn thiện chế đưa đồng tiền Việt Nam (VNĐ) tham gia vào toán xuất Theo định hƣớng phủ NHNN, đến năm 2013 chế đƣa đồng tiền Việt Nam vào hoạt động toán xuất đƣợc xây dựng, mục tiêu đƣợc đặt đề án nâng cao tính chuyển đổi đồng VNĐ tính chuyển đổi đồng VNĐ giới hạn chế hiệp định TPP ngày đến gần, phụ thuộc vào đồng USD VNĐ cao Do vậy, giai đoạn tới phía NHNN nên bám sát lộ trình hoàn thiện chế nhƣ đề án thành công doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XNK Việt Nam có nhiều thuận lợi việc phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời không bị ảnh hƣởng điều kiện toán liên quan đến nguồn ngoại tệ khác 98 Thang Long University Library Ngân hàng Nhà nước cần hỗ trợ ngân hàng thương mại công tác toán quốc tế NHNN nới lỏng quy định ký quỹ, vay để ký quỹ mở L/C cấp tín dụng cho NHTM trƣờng hợp tài trợ cho hợp đồng xuất nhập lớn, tác động mạnh đến phát triển kinh tế 3.3.2 Khuyến nghị với Chính phủ Chính sách thuế ưu đãi hàng xuất Thuế công cụ Nhà nƣớc dùng để đánh vào loại hàng hoá dịch vụ Tác động thuế tới hoạt động xuất tác động xuôi chiều, thuế thấp kích thích xuất (thuế ƣu đãi) Phần lớn nƣớc có xu hƣớng khuyến khích xuất nên việc đánh thuế vào hàng hoá xuất hay đầu vào dùng để xuất đƣợc hƣởng ƣu đãi định Đặc biệt Việt Nam mà tỷ trọng toán hàng hóa nhập luôn nhiều so với hàng hóa xuất đồng thời nguồn ngoại tệ để nhập công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật hạn chế sách thuế hàng hoá xuất đƣợc nhà lập sách cân nhắc cho có lợi cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, tham gia hoạt động xuất Hiện sách ƣu tiên xuất nên hàng hoá đặc biệt xuất đối tƣợng chịu thuế TTĐB Nhƣ việc thực sách ban hành sách ƣu tiên xuất có vấn đề đặt ra: Hàng hoá đặc biệt xuất khẩu, thoát ly khỏi ràng buộc thuế TTĐB ngƣời tiêu dùng lãnh thổ Việt Nam Nhà nƣớc không điều chỉnh tiêu dùng đối tƣợng Tức là, Chính phủ tác động giúp doanh nghiệp xuất chịu thuế giá trị gia tăng xuất hàng nƣớc nhƣng doanh nghiệp muốn đƣa hàng hóa vào thị trƣờng nƣớc Chính phủ chƣa bảo vệ đƣợc doanh nghiệp xuất khiến giá hàng hóa Việt Nam xuất mức giá cao so với mặt chung Chính phủ cần cải thiện cán cân toán quốc tế Cán cân toán, hay cán cân toán quốc tế, ghi chép giao dịch kinh tế quốc gia với phần lại giới thời kỳ định Những giao dịch đƣợc tiến hành cá nhân, doanh nghiệp cƣ trú nƣớc hay phủ quốc gia Những giao dịch đòi hỏi toán từ phía ngƣời cƣ trú nƣớc tới ngƣời cƣ trú nƣớc đƣợc ghi vào bên tài sản nợ Các giao dịch đòi hỏi toán từ phía ngƣời cƣ trú nƣớc cho ngƣời cƣ trú nƣớc đƣợc ghi vào bên tài sản có Tình trạng cán cân TTQT liên quan đến khả toán đất nƣớc, hệ thống NHTM tác động đến tỷ giá hối đoái, dự trữ ngoại tệ đất nƣớc Vì vậy, việc cải thiện cán cân TTQT có vai trò quan 99 trọng Trong năm gần đây, hoạt động XNK mức nhập siêu Vì vậy, Chính phủ cần đẩy mạnh hoạt động xuất bối cảnh Việt Nam cộng đồng AEC tiến tới hiệp định TPP đƣợc ký kết Chính phủ cần có sách bảo hộ sản xuất nƣớc thông qua thuế, quản lý hạn ngạch … nhằm hạn chế nhập trƣớc thị trƣờng bị ảnh hƣởng từ hoạt động hội nhập nêu Chính phủ tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán toán quốc tế Để hiệu hoạt động TTQT đƣợc nâng cao, việc đào tạo hay bồi dƣỡng kiến thức cho cán TTQT vấn đề trọng tâm Song, Việt Nam có Đại học Ngoại thƣơng sở đào tạo chuyên sâu hoạt động này, đáp ứng đủ cho nhu cầu toàn hệ thống NHTM nhƣ giáo dục đại học Việt Nam mang nặng lý thuyết, tức sinh viên sau trƣờng lại khoảng 2-3 tháng để đào tạo nghiệp vụ Từ thấy, phủ cần trọng từ bƣớc đầu đào tạo sinh viên nhằm trang bị kiến thức lý thuyết nhƣ thực tế tốt nhất, để sau trƣờng sinh viên đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp thiết hoạt nhà tuyển dụng Ngoài ra, phủ mở lớp huấn luyện nghiệp vụ cho cán liên kết với trƣờng đại học hay ngân hàng quốc gia có hoạt động TTQT phát triển để học hỏi, trau dồi kiến thức hoạt động 3.3.3 Khuyến nghị với doanh nghiệp xuất nhập Củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại thương cho cán làm công tác xuất nhập doanh nghiệp Doanh nghiệp cần tuyển dụng cán chuyên ngành ngoại thƣơng có kinh nghiệm lĩnh vực XNK để giúp doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cách thuận lợi tránh khỏi sai sót không mong muốn gây ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh hay sản xuất Ngoài ra, cán công tác XNK doanh nghiệp cần có lực ngoại ngữ phù hợp với thị trƣờng mà doanh nghiệp hoạt động để đọc, hiểu xác nội dung hợp đồng nhƣ đàm phán xác yêu cầu doanh nghiệp Để làm đƣợc việc này, doanh nghiệp không đẩy mạnh thắt chặt việc tuyển dụng từ ban đầu mà trình hoạt động doanh nghiệp đào tạo, huấn luyện, cho cán tập huấn thêm để nâng cao trình độ luật pháp, ngôn ngữ, kỹ cần thiết phục vụ cho công việc Thành lập phận tư pháp doanh nghiệp Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XNK Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp hầu nhƣ phận tƣ 100 Thang Long University Library pháp riêng mà gộp cán chứng từ với cán tƣ pháp Trong môi trƣờng quốc tế lại cần đội ngũ cán tƣ pháp giúp doanh nghiệp nhận biết điều không đƣợc, giải bất đồng theo luật pháp quốc tế Mặc dù, việc thành lập phận tƣ pháp khiến doanh nghiệp tốn thêm chi phí chi trả cho cán lao động nhƣng tính thiệt hại mà doanh nghiệp có việc thành lập phận tƣ pháp điều cấp bách mà doanh nghiệp cần thực Nghiên cứu kỹ thị trường để lựa chọn đối tác Với doanh nghiệp xuất khẩu: Cần đẩy mạnh hoạt động phân tích thị trƣờng để nắm bắt đƣợc thông tin nhu cầu thị trƣờng, thị hiếu ngƣời tiêu dùng, điểm mạnh doanh nghiệp so với doanh nghiệp địa nhƣ quy định đất nƣớc Việc xem xét giúp doanh nghiệp xác định đƣợc khả đáp ứng với thị trƣờng đó, xác định đƣợc lợi nhuận đạt đƣợc để xem xét dễ dàng vay vốn ngân hàng nhƣ xây dựng đƣợc thƣơng hiệu thị trƣờng mà không bị trở ngại Với doanh nghiệp nhập khẩu: Cần lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, xem xét kỹ lực tài đối tác, mặt hàng mà nhập có phù hợp với nhu cầu thị trƣờng không, … cách thu thập thông tin đối tác cách chi tiết thông qua hệ thống NHTM Phòng Thƣơng mại Công nghiệp Việt Nam Kết luận chƣơng Trong xu hội nhập tự hóa tài mang đến cho ngành ngân hàng nói chung MB nói riêng nhiều thử thách nhƣ triển vọng Để nâng cao hiệu hoạt động TTQT Hội sở không từ nỗ lực từ Phòng Chuyển tiền quốc tế Phòng Xuất Nhập mà phải có hỗ trợ từ phòng ban liên quan nhƣ ủng hộ từ Chính phủ biện pháp khích lệ hoạt động thƣơng mại quốc tế hay ủng hộ tin tƣởng từ khách hàng Vì vậy, đây, Chƣơng khóa luận nêu số giải pháp nhằm thực đƣợc mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động TTQT thời gian tới 101 LỜI KẾT Ngày nay, xu hƣớng toàn cầu hoá kinh tế thƣơng mại quốc tế ngày phát triển toán quốc tế trở thành hoạt động bản, thiếu NHTM Trong trình phát triển, hoạt động toán quốc tế ngân hàng nảy sinh vấn đề cần đƣợc nghiên cứu để tìm giải pháp giúp cho hoạt động phát triển Trên sở thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân đội – Hội sở chính, vận dụng kiến thức tiếp thu đƣợc, khóa luận em đề cập đến nội dung: Trình bày sở lý luận hoạt động toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại nhƣ đƣa tiêu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động Phân tích thực trạng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Quân đội – Hội sở giai đoạn 2013-2015, từ đánh giá kết đạt đƣợc đồng thời tìm hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế Qua phân tích, đánh giá hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Quân đội – Hội sở chính, khóa luận đƣa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Cùng với hạn chế kiến thức nhƣ kinh nghiệm thực tế nên khóa luận không tránh khỏi sai sót suy nghĩ chƣa thật đầy đủ vấn đề nêu Kính mong nhận đƣợc giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy/cô để khóa luận đƣợc hoàn thiện Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sinh viên thực Hoàng Huyền Trang 102 Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu từ sách Đinh Xuân Trình, 2010, Giáo trình Thanh toán quốc tế, Hà Nội: Nhà xuất Lao động – Xã hội Mai Văn Bạn, 2013, Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thƣơng mại, Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến , 2010, Giáo trình toán quốc tế Tài trợ ngoại thƣơng, Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến, 2006, Cẩm nang thị trƣờng ngoại hối giao dịch kinh doanh ngoại hối, Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến, 2007, Cẩm nang toán quốc tế L/C, Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Phan Thị Thu Hà, 2013, Giáo trình Ngân hàng thƣơng mại, Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân B Tài liệu từ ngân hàng Báo cáo Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2014, 2015, 2016 Báo cáo kết kinh doanh Khối Vận hành – Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2013, 2014, 2015 Báo cáo thƣờng niên Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2013, 2014, 2015 Các hƣớng dẫn, quy định hoạt động Chuyển tiền, Tín dụng chứng từ, Nhờ thu Trung tâm Dịch vụ Thanh toán – Khối Vận hành, Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2013, 2014, 2015 Tham luận Đại hội Đảng năm 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội C Tài liệu từ báo, tạp chí Nguyễn Văn Vỵ Phan Thanh Đức, 2012, “Quản lý quy trình nghiệp vụ - Một cách tiếp cận triển khai phần mềm Web”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Hải phòng Phan Thanh Đức Nhóm thực đề tài, 2015, “Tin học hóa quy trình quản lý hoạt động khoa học – công nghệ ngành Ngân hàng”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Số 163, Trang 68-76 Thu Minh, 2015, “Bức tranh tỷ giá Việt Nam năm qua”, Báo điện tử Vietstock Thùy Linh, 2016, “Xuất nhập 2015: Hiệu từ mở rộng thị trƣờng”, Báo Công thƣơng Điện tử < http://baocongthuong.com.vn/xuat-nhap-khau-2015hieu-qua- tu-mo-rong-thi-truong.html> D Văn pháp luật Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11 Quy tắc thống nhờ thu – URC 522 Quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ - UCP 600 Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thƣ tín dụng ISBP 681 Thang Long University Library PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – MBBANK Xin kính chào Quý khách hàng, Trƣớc hết, xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng thời gian vừa qua tin tƣởng tín nhiệm vào sản phẩm dịch vụ ngân hàng Để ngày hoàn thiện nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung ứng ngân hàng đồng thời đáp ứng đƣợc nhu cầu Quý khách hàng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBbank) xin Quý khách vui lòng dành chút thời gian cho nhận xét đánh giá theo bảng câu hỏi dƣới Chúng mong nhận đƣợc hợp tác Quý khách hàng thông tin Quý khách hàng cung cấp đƣợc bên hoàn toàn giữ bí mật Khi trả lời với câu hỏi có sẵn câu trả lời, xin Quý khách vui lòng đánh dấu (X) vào câu trả lời mà Quý khách lựa chọn; trƣờng hợp có câu hỏi cần giải thích thêm, xin diễn giải chỗ trống có sẵn Vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi bắt buộc Khi nhắc hoạt động toán quốc tế, Quý khách nghĩ đến ngân hàng đầu tiên? * (Chỉ lựa chọn câu trả lời)      Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển (BIDV) Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng VIệt Nam (Techcombank) Ngân hàng TMCP Quân đội (MBbank) Khác Quý khách sử dụng dịch vụ Thanh toán quốc tế Ngân hàng Quân đội hay chƣa?*  Đã sử dụng  Chƣa sử dụng Nếu câu trả lời "Đã sử dụng" quý khách vui lòng trả lời tiếp câu hỏi bên dƣới Nếu câu trả lời "Chƣa sử dụng" quý khách vui lòng cho biết lý quý khách chƣa sử dụng dịch vụ - Quý khách biết đến hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Quân đội qua phƣơng tiện truyền thông nào?     Ngƣời thân Phƣơng tiện thông tin đại chúng (Báo chí, tivi, …) Tự tìm hiểu Khác, Quý khách đánh giá mức độ hài lòng tiêu chí sau Ngân hàng TMCP Quân đội ?* Không hài lòng Các tiêu chí Hài lòng Rất hài lòng Quý khách dàng tiếp nhận thông tin hoạt động toán quốc tế hay không Thời gian xử lý Thủ tục toán Thái độ nhân viên tƣ vấn Chi phí dịch vụ Các dịch vụ đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng hay chƣa Quý khách điều chƣa hài lòng dịch vụ ngân hàng chúng tôi: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn đóng góp Quý khách hàng! Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội Địa chỉ: 21 Cát Linh, P Cát Linh, Q Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 84-(4) 6266 1088 Fax: 84-(4) 6266 1088 Website: www.mbbank.com.vn Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại hội sở chính , Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại hội sở chính , Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại hội sở chính , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Tuyết Sinh viên thực hiện : Hoàng Huyền Trang Mã sinh viên : A22016, Kết cấu đề tài:, CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HỘI SỞ CHÍNH, D. Văn bản pháp luật

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay