Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật việt nam

92 208 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN DUNG MÃ SINH VIÊN : QUÁCH THỊ THÙY : A20386 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên : Th.S Ngô Thị Quyên : Quách Thị Thùy Dung : A20386 Chuyên ngành : Tài Chính Hà Nội - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ động viên từ nhiều phía Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn - Th.S Ngô Thị Quyên, cô người hướng dẫn tận tình cho em biết cách chọn lựa theo sát đề tài nghiên cứu có gợi ý bảo quý báu để khóa luận em đạt kết tốt Ngoài ra, em mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo giảng dạy Trường Đại học Thăng Long, người truyền đạt cho em kiến thức kinh tế từ môn học nhất, giúp em có tảng vững chuyên ngành học để em vận dụng kiến thức việc hoàn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình người bạn bên cạnh, giúp đỡ ủng hộ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Quách Thị Thùy Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Quách Thị Thùy Dung Thang Long University Library MỤC LỤC CH MỜ ĐẦU ƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY 1.1 Tổng quan hiệu kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.2 Vai trò hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3 Phân loại hiệu kinh doanh 1.2 Các phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.2.1 Phương pháp so sánh 1.2.2 Phương pháp Dupont 1.2.3 Phương pháp thay liên hoàn 1.3 Thông tin sử dụng phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty8 1.3.1 Thông tin kế toán 1.3.2 Các thông tin khác 10 1.4 Nội dung phân tích hiệu kinh doanh 10 1.4.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản 10 1.4.2 Phân tích hiệu sử dụng nguồn tài trợ 16 1.4.3 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 17 1.4.4 Phân tích hiệu sử dụng hiệu sử dụng nguồn nhân lực 18 1.5 Các yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 19 1.5.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 19 1.5.2 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 21 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 23 2.1 Tổng quan công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam 23 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 24 2.1.3 Bộ máy quản lý công ty 27 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam 29 2.2.1 Phân tích kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2013 - 2015 29 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng tài sản Công ty giai đoạn 2013 – 2015 33 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng nguồn tài trợ giai đoạn 2013 - 2015 48 2.2.4 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 57 2.2.5 Phân tích hiệu sử dụng hiệu sử dụng nguồn nhân lực 60 2.3 Nhận xét hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 62 2.3.1 Kết đạt 62 2.3.2 Các mặt hạn chế 62 CHƢƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 65 3.1 Định hƣớng phát triển công ty cổ phần đầu tƣ công nghệ phát triển kỹ thuật Việt Nam 65 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần đầu tƣ công nghệ phát triển kỹ thuật Việt Nam 65 3.2.1 Giải pháp quản lý khoản phải thu 65 3.2.2.Giải pháp quản lý hàng tồn kho 66 3.2.3 Xây dựng sách giá hợp lý để tăng sức cạnh tranh 67 3.2.4 Xây dựng sách sản phẩm 68 3.2.5.Một số giải pháp khác 69 KẾT LUẬN Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BCTC Báo cáo tài CPBH Chi phí bán hàng HĐKD Hoạt động kinh HTK doanh Hàng tồn NVL kho Nguyên vật TSCĐ liệu Tài sản cố TSDH định Tài sản dài TSNH hạn VCSH Tài sản ngắn hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Dòng sản phẩm linh kiện điện tử Vinacom 25 Bảng 2.2 Dòng sản phẩm điện thoại cố định Vinacom .26 Bảng 2.3 Báo cáo kết kinh doanh năm 2013 – 2015 30 Bảng 2.4 Cơ cấu tài sản công ty năm 2013 – 2015 .35 Bảng 2.5 Hiệu sử dụng tổng tài sản Vinacom năm 2013 – 2015 38 Bảng 2.6 Hiệu sử dụng tổng tài sản trung bình ngành công nghệ viễn thông năm 2013 - 2015 38 Bảng 2.7 Phân tích ROA theo mô hình Dupont năm 2014 - 2015 40 Bảng 2.8 Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn .41 Bảng 2.9 Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn năm 2013 – 2015 43 Bảng 2.10 Hiệu sử dụng tài sản dài hạn 46 Bảng 2.11 Cơ cấu nguồn vốn năm 2013 – 2015 50 Bảng 2.12 Hiệu sử dụng vốn vay năm 2013 – 2015 53 Bảng 2.13 Hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu .55 Bảng 2.14 Tỷ suất sinh lời trung bình ngành vốn chủ sở hữu (ROE) 55 Bảng 2.15 Phân tích ROE thông qua mô hình Dupont năm 2013 – 2015 56 Bảng 2.16 Tỷ trọng chi phí doanh thu 57 Bảng 2.17 Tỷ suất sinh lời chi phí quản lý doanh nghiệp 59 Bảng 2.18 Hiệu sử dụng nguồn nhân lực 61 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ cấu tài sản .34 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ cấu nguồn tài trợ 49 Biểu đồ 2.3 Tỷ suất sinh lời giá vốn hàng bán 58 Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu phát triển chung kinh tế nước nay, ngành điện tử viễn thông Việt Nam có bước đột phá chiều rộng lẫn chiều sâu Bối cảnh toàn cầu hóa nguyên nhân, tiền đề cho chuyển sâu sắc này, mang đến tiềm to lớn đôi với nhiều thử thách Các doanh nghiệp đua mọc lên để phục vụ cho phát triển kinh tế nhà nước Tuy nhiên trình hội nhập toàn cầu, tránh khỏi khó khăn bước đầu như: trang thiết bị chưa đầy đủ, lực sản xuất hạn chế, khả cạnh tranh chưa cao Những hội thách thức đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải động, sáng tạo, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, đón đầu hội để trụ vững phát triển mạnh mẽ không thị trường nước mà thị trường quốc tế, không thua sân nhà Chính vậy, doanh nghiệp phải thấy điểm yếu để khắc phục từ nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, có nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp tồn phát triển, qua mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán công nhân viên tạo phát triển vững doanh nghiệp Vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh thách thức doanh nghiệp Ở nước ta số doanh nghiệp đạt hiệu trình kinh doanh chưa nhiều, có nhiều nguyên nhân như: quản lý yếu kém, hạn chế lực sản xuất thích ứng với nhu cầu thị trường Do nâng cao hiêu kinh doanh phải cấp bách Qua trình thực tập công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam, với kiến thức tích lũy học trường với nhận thức tầm quan trọng vấn đề em chọn đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam” giai đoạn 2013 – 2015 làm đề tài khoá luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Tổng hợp kiến thức, l thuyết tích lũy đu ợc trình học tập để từ nghiên cứu, phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp cụ thể thực tế Mục tiêu cụ thể: − Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh doanh nghiệp từ giải thích đu ợc nguyên nhân biến động tình hình kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 − Qua phân tích hiệu kinh doanh để kết đạt hạn chế doanh nghiẹ p − Tìm hiểu, đề xuất số biẹ n pháp khả thi để nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiẹ p Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tu ợng nghiên cứu hiệu hoạt động kinh doanh Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu: − Khảo sát thực tế công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam − Thống kê, tổng hợp, so sánh phân tích kinh tế Kết cấu khóa luận Ngoài lời mở đầu kết luận, kết cấu khóa luận tốt nghiệp gồm chương sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh công ty Chƣơng 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam Thang Long University Library Thang Long University Library Bảng 2.18 Hiệu sử dụng nguồn nhân lực Chỉ tiêu Số lao động (người) Doanh thu (đồng) Lợi nhuận sau thuế (đồng) Hiệu suất sử dụng lao động (đồng) Tỷ suất lợi nhuận lao động (đồng) Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Chênh lệch (2015 - 2014) Chênh lệch (2014 - 2013) 69 69 69 - - 82.827.113.308 69.161.287.249 42.162.006.470 13.665.826.059 26.999.280.779 6.395.196.322 6.306.609.048 466.452.430 88.587.274 5.840.156.618 1.200.392.946 1.002.337.496 611.043.572 198.055.450 391.293.924 92.684.004,67 91.400.131,13 6.760.180,14 1.283.874 84.639.951 (Nguồn: Số liệu tính từ BCTC công ty) 61 2.3 Nhận xét hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 2.3.1 Kết đạt Thông qua báo cáo tài công ty, hoạt động kinh doanh công ty thời kì 2013- 2015 đạt hiệu cao phát triển liên tục qua năm Hiệu sử dụng tổng tài sản: Số vòng quay tổng tài sản giai đoạn có biến động (giảm năm 2015) số lớn mức trung bình ngành công nghệ viễn thông, phản ánh hiệu việc quản lý tài sản công ty Hệ số sinh lợi ROA có tăng giảm không ổn định so với mức trung bình ngành giữ mức cao hơn, cho thấy công ty làm ăn hiệu Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn: Số vòng quay tài sản ngắn hạn tăng qua năm Điều cho thấy tính hiệu việc quản lý tài sản ngắn hạn công ty, thời gian luân chuyển vốn đầu tư vào tài sản ngắn hạn từ cải thiện cụ thể giảm qua năm Mức tiết kiệm vốn đầu tư vào tài sản ngắn hạn từ nâng cao, công ty sử dụng vốn để đầu tư sang lĩnh vực khác nhằm đem lại lợi nhuận cho công ty Hiệu sử dụng nguồn tài trợ: Khả toán lãi vay công ty qua năm tốt năm 2015 có giảm tiêu lớn 1, công ty có khả chi trả, hấp dẫn nhà cung cấp tín dụng Tỷ suất sinh lời tiền vay vốn chủ sở hữu mức cao, việc đầu tư sử dụng có hợp lý công ty Hiệu sử dụng nguồn nhân lực: Có lẽ thành công công ty sử dụng có hiệu nguồn lao động hiệu suất sử dụng lao động tỷ suất lợi nhuận cao tăng qua năm Điều góp phần tăng doanh thu cho công ty, nâng cao hiệu kinh doanh 2.3.2 Các mặt hạn chế Bên cạnh thành công đạt trình kinh doanh, công ty vài điểm hạn cần giải sau: Do giai đoạn 2013 – 2014, công tác quản lý nợ phải thu Công ty nhiều hạn chế, công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn khiến công ty bị giảm lượng tiền mặt đầu tư vào hoạt động kinh doanh, công ty thêm khoản chi phí vay ngân hàng Thêm vào kéo theo thời gian luân chuyển tiền công ty chậm, tăng chi phí để quản lý khoản nợ phải thu điều ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh 62 Thang Long University Library công ty giảm Công ty cần xem xét lại sách tín dụng thương mại cách cẩn trọng, đảm bảo an toàn toán điều quan trọng Hơn nữa, chi phí quản l kinh doanh giai đoạn Công ty tăng mạnh (mức tăng khoảng 120,7% so với năm 2013), Công ty nên kiểm soát chi phí mình, tiết kiệm khoản đáng kể cho Công ty Trong giai đoạn 2014 – 2015, hàng tồn kho tăng cao, 6.137.102.976 đồng tương đương với mức tăng 47,85% Công tác quản lý hàng tồn kho Công ty chưa tốt, hàng tồn kho giữ mức cao phải tăng thêm chi phí lưu kho chi phí bảo quản, khiến vòng quay HTK giảm xuống âm 24% so với năm 2014 Điều thể HTK bị ứ đọng nhiều, làm thời gian luân chuyển HTK diễn chậm hơn, gia tăng chi phí lưu kho, bảo quản… Lượng hàng tồn kho tăng qua năm nên dẫn đến tài sản công ty vận động chậm hơn, ảnh hưởng đến việc quản lý tài sản đặc biệt giai đoạn 2013 – 2014 Cơ cấu TSNH Công ty chưa hợp lý, tỷ trọng tiền mặt tăng giảm thất thường, gây khó khăn việc toán khoản nợ, đặc biệt việc toán tức thời khoản nợ đến hạn Các khoản phải thu ngắn hạn đặc biệt phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn, đồng nghĩa Công ty bị chiếm dụng vốn nhiều hơn, từ làm hội sử dụng nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời làm tăng rủi ro liên quan đến công tác thu hồi nợ Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn có chiều hướng giảm gia tăng tài sản ngắn hạn mà lợi nhuận sau thuế có tăng lại tăng Điều cho thấy công ty phải bỏ khoản chi phí để đầu tư cho tài sản ngắn hạn nhiều lợi nhuận mà công ty thu về, chứng tỏ ROA công ty giảm Lợi nhuận sau thuế tăng doanh thu tăng tăng chi phí lại có tốc độ tăng cao hơn, đồng tài sản công ty bỏ thu đồng doanh thu Doanh thu giảm công ty chưa đưa sách sản phẩm, sách giá có hiệu Sản phẩm công ty đưa thị trường chưa thực có sức cạnh tranh cao so với đối thủ khác ngành, giá chưa thực hợp l nhu cầu người tiêu dùng dẫn đến sụt giảm doanh thu qua năm Đây điều công ty nên tâm để cải thiện khả sinh lời tài sản ngắn hạn 63 Tài sản cố định giai đoạn có biến động không tốt, tăng giảm không ổn định Đặc biệt giảm mạnh năm 2015 Đây biểu không tốt, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu công ty Thêm vào doanh thu công ty lớn mức lợi nhuận chứng tỏ công tác quản lý chi phí công ty chưa chặt chẽ Công ty nên có sách hợp lý nhằm nâng cao công tác quản l chi phí để thu lợi nhuận cao cho công ty 64 Thang Long University Library CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng phát triển công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam − Ổn định phát triển có, gia tăng giá trị chất lượng sản phẩm giá trị lợi nhuận − Không ngừng nâng cao phát triển hoạt động thương mại dịch vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có Công ty, nâng cao giá trị Công ty không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước − Xác định người sức mạnh cốt lõi, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đào tọa đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm − Ban lãnh đạo cần đổi tư tưởng điều hành theo hướng đại để bắt kịp với xu xã hội, nhằm đưa định đắn kịp thời, giúp công ty đạt hướng xác − Trong năm tới Công ty cố gắng đổi công nghệ, đổi tài sản cố định, máy móc,trang thiết bị nhằm tăng hiệu sản xuất nâng cao chất lượng cho sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh − Công ty cần quản lý hiệu quy trình sản xuất kinh doanh mình, cần tìm nguyên nhân dẫn đến chi phí tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí nhân công… cần tổ chức lại cấu nguồn vốn, sử dụng đòn bẩy tài có hiệu để đạt giá trị cao từ việc sử dụng nợ vay 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần đầu tƣ công nghệ phát triển kỹ thuật Việt Nam 3.2.1 Giải pháp quản lý khoản phải thu Trong mối quan hệ tài doanh nghiệp, doanh nghiệp đóng vai trò người mua hàng thường cố gắng kéo dài thời hạn toán Ngược lại, 65 doanh nghiệp nhà cung cấp thường nhiều thời gian để quản lý khoản phải thu, để vừa giữ khách hàng, vừa thu tiền bán hàng Để tránh tình trạng này, công ty phải có phương pháp quản lý khoản phải thu cách hợp lý Thứ nhất, cần phải hiểu hiệu hoạt động khoản phải thu không trách nhiệm phận kế toán-tài công ty mà phối hợp hoạt động phận khác phận bán hàng, phòng kinh doanh, phận dịch vụ khách hàng, chí ban giám đốc Yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định việc toán bắt buộc phải thực hạn nêu rõ mức phạt khách hàng phải chịu toán chậm Luôn lưu trữ dạng tài liệu giao dịch, liên hệ bạn với khách hàng email, thư, gọi,…đòi nợ Thứ hai, công ty cho khách hàng toán chuyển khoản để thuận tiện hơn, bớt thời gian chi phí lại Hơn nữa, dễ dàng quản trị tín dụng khách hàng để giảm thiểu việc trì hoãn toán Ngoài công ty nên xây dựng sách chiết khấu toán hợp lý Công ty cần có sách khuyến khích khách hàng toán sớm, hợp tác với khách hàng việc giải khoản phải thu Một số công ty sử dụng chiết khấu tiền mặt để khuyến khích khách hàng toán trước ngày đến hạn Ngoài ra, công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm để làm việc khoản phải thu thay chờ đến ngày hoá đơn hết hạn toán Điều không giúp công ty quản lý tốt khoản phải thu mà trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng Thứ ba thiết lập số nhằm đo lường hiệu hoạt động khoản phải thu Các số giúp nhà quản lý nhìn thấy đo hiệu hoạt động khoản phải thu Hiện công ty thường sử dụng ba tiêu sau để đo lường hiệu hoạt động khoản phải thu vòng quay khoản phải thu, tỷ lệ khoản phải thu doanh thu, xếp tuổi nợ khoản phải thu Các tiêu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn : quán, chuẩn hóa, phải thông báo hiểu phận liên quan công ty 3.2.2 Giải pháp quản lý hàng tồn kho Hàng tồn kho phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn tài sản DN, đặc biệt DN lĩnh vực sản xuất kinh doanh Do đó, hoạt động quản lý hàng tồn kho vô cần thiết Ta kết hợp cách sau: 66 Thang Long University Library Thứ nhất: Phân loại hàng hóa theo nhóm hàng cho phù hợp, dễ tìm kiếm, nhìn đếm,dễ xếp dỡ Phải theo dõi chặt chẽ khâu thu mua, kho bảo quản, nơi sử dụng, người phụ trách vật chất (thủ kho, cán vật tư, nhân viên bán hàng,…) Trong khâu thu mua: mặt phải theo dõi nắm bắt thông tin tình hình thị trường, khả cung ứng nhà cung cấp, sách cạnh tranh tiếp thị nhà cung cấp áp dụng, tính ổn định nguồn hàng,…Đồng thời phải quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, quy cách phẩm chất, chủng loại giá mua, chi phí mua tiến độ thu mua, cung ứng phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong khâu bảo quản dự trữ: phải đảm bảo kho, bến bãi tốt, thực chế độ bảo quản Xác định định mức dự trữ tối thiểu, tối đa cho loại hàng tồn kho, cung ứng kịp thời cho sản xuất, tiêu thụ với chi phí tồn trữ thấp Khi hàng tồn kho vượt định mức tối đa, tối thiểu phải có cảnh báo kịp thời để điều chỉnh cho hợp lý không bị ngưng đọng hàng hóa kho Trong khâu sử dụng: thường xuyên theo dõi trình sản xuất sản phẩm, tiến độ thực Phải tuân thủ việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm sở định mức tiêu hao, dự toán chi phí, tiến độ sản xuất nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Thứ hai: việc quản lý hàng tồn kho phải thường xuyên đảm bảo quan hệ đối chiếu phù hợp giá trị vật thứ, loại hàng tồn kho, số liệu chi tiết với số liệu tổng hợp hàng tồn kho, số liệu ghi sổ kế toán với số liệu thực tế tồn kho 3.2.3 Xây dựng sách giá hợp lý để tăng sức cạnh tranh Giá sản phẩm không phương tiện tính toán mà công cụ bán hàng Chính l đó, giá yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ doanh nghiệp Hiện giá hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp tính dựa theo yếu tố sau: − Giá thành sản xuất, chế biến sản phẩm − Mức thuế Nhà nước quy định − Quan hệ cung cầu thị trường 67 Tuỳ theo biến động yếu tố mà mức giá điều chỉnh theo thời điểm Việc xác lập sách giá hợp lý phải gắn với từnh giai đoạn, mục tiêu chiến lược kinh doanh, chu kỳ sống sản phẩm khu vực thị trường, đối tượng khách hàng Ngoài sách giá không tách rời với sách sản phẩm doanh nghiệp như: • Đưa mức giá cao áp dụng với thị trường định, sản phẩm có vị trí đứng thị trường hay sản phẩm có chất lượng cao • Đưa mức giá thấp sản phẩm giai đoạn suy thoái, doanh nghiệp có định xâm nhập thị trường, theo đuổi mục tiêu doanh số • Áp dụng mức giá thấp khách hàng toán nhằm thu hồi nhanh vốn lưu động 3.2.4 Xây dựng sách sản phẩm Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa ngày trở lên phong phú đa dạng chủng loại Và thị trường khác có khác biệt nhu cầu tiêu dùng Vậy để tận dụng hết tiềm thị trường doanh nghiệp cần phải có sách hợp lí để đa dạng hóa sản phẩm cách khả thi mở rộng tuyến sản phẩm để đạt mục đích cuối tối đa hóa lợi nhuận Để xây dựng sách sản phẩm hợp l , trước hết công ty phải dựa kết nghiên cứu thị trường, phân tích vòng đời giá sản phẩm, phân tích nhu cầu tình hình cạnh tranh thị trường Dựa vào nội lực thực tế giai đoạn định cần phải có chiến lược cụ thể phù hợp với giai đoạn Đối với công ty giai đoạn cần thực chiến lược sản phẩm sau: Thứ nhất, công ty phải không ngừng thay đổi mầu mã hàng hoá cho phục vụ yêu cầu đa dạng khách hàng Những mẫu mã phải thiết kế dựa vào kết nghiên cứu thị trường cho phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng khu vực Thứ hai, công ty nên tập trung vào sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực mà đáp ứng nhu cầu nhiều cấp khác Thứ ba, chất lượng sản phẩm định uy tín kinh doanh công ty phải trọng đến vấn đề chất lượng coi vấn đề then chốt 68 Thang Long University Library 3.2.5 Một số giải pháp khác Cải thiện trình độ lực lượng lao động: Xây dựng, lắp đặt, đại lý, thiết bị viễn thông hãng tiếng giúp công ty có khả cạnh tranh cao thị trường Nhưng công ty phải đầu tư cho việc đào tạo cán kỹ thuật ngày tốt hơn, liên tục cử cán học nước để tiếp thu tiến khoa hoc kỹ thuật mới, tổ chức buổi hội thảo để phổ biến giúp cán công nhân nhân thức công nghệ Qua đáp ứng tốt dịch vụ kèm Điều ảnh hưởng lớn tới sản phẩm dịch vụ công ty Định vị sản phẩm: Để thoả mãn tốt người tiêu dùng, công ty phải thực sách đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng chủng loại, song cần phải chọn lọc khách hàng để không bị rối mắt khả nhận biết Ngoài ra, công ty phải quan tâm nhiều việc quản lý nhãn hiệu trình lâu dài lại phương pháp tốt để gây dựng hình tượng cho sản phẩm, tạo hình ảnh cho doanh nghiệp, thuyết phục cho khách hàng tin trung thành với sản phẩm công ty Nghiên cứu, nắm bắt công nghệ xu hướng tương lai khách hàng chuộng dùng loại thiết bị để kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng đề xuất với nhà sản xuất để đưa sản phẩm thích hợp để phù hợp với ý thích khách hàng 69 KẾT LUẬN Hiện nay, với khó khăn kinh tế cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường, để tồn phát triển, doanh nghiệp nói chung công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam nói riêng cần xây dựng chiến lược kinh doanh để xác định hướng dài hạn mục tiêu doanh nghiệp , lựa chọn cách thức trình thực phân bổ nguồn lực hạn chế doanh nghiệp để thực mục tiêu: khác biệt sản phẩm, phát triển thị trường, nâng cao lực cạnh tranh đa dạng hóa kinh doanh, v.v… Vì mục tiêu kể trên, việc xác định điểm mạnh, điểm yếu công ty mục tiêu thực tế cần thiết để xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty đến năm 2020 Theo đó, góp phần cho Ban giám đốc công ty có nhìn tổng quan, cách nghĩ đắn xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh đưa giải pháp cho việc thực chiến lược, từ tiếp tục nâng cao khả cạnh tranh công ty, xây dựng thương hiệu để trở thành nhà tiên phong hàng đầu lĩnh vực kinh doanh thiết bị viễn thông Việt Nam Sau thời gian ngắn thực tập, chưa thể hiểu sâu sắc vấn đề kinh doanh với kiến thức học trường với giúp đỡ nhiệt tình quý công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam mà em có nhìn khái quát tình hình hiệu hoạt động kinh doanh công ty Do hiểu biết em nhiều giới hạn cộng với thời gian thực tập ngắn nên khóa luận em tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận đóng góp kiến nhiệt tình quý thầy cô để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn toàn thể công nhân viên công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam với Th.S Ngô Thị Quyên nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh”, PGS.TS Phạm Văn Dược, NXB Thông tin Giáo trình “Phân tích báo cáo tài chính”, PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, NXB Đại học kinh tế quốc dân, tái lần năm 2015 Giáo trình “Quản trị kinh doanh”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền, NXB Đại học kinh tế quốc dân http://www.cophieu68.vn http://niceaccounting.com/ http://quantri.vn/ http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ban-chat-va-vai-tro-cua-hieu-qua-san-xuat-kinhdoanh-trong-cac-doanh-nghiep PHỤ LỤC Báo cáo tài năm 2013 -2015 - Báo cáo kết kinh doanh 2013 -2015 - Bảng cân đối kế toán 2013 -2015 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2013 -2015 - Bản thuyết minh báo cáo tài 2013 -2015 Thang Long University Library [...]... VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ và Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ và Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam 2.1.1.1.Thông tin chung Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật Việt Nam Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật Việt Nam Địa chỉ: Số 26 Ngõ 207... Http://www.goldtel.com.vn Mã số thuế: 0101637469 Tên tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật Việt Nam Số tài khoản: 102010000507565 tại ngân hàng Vietin Bank - Thanh Xuân – Hà Nội 2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ và Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật Việt Nam (tên viết tắt là VINACOM J.S.C) được thành... trí tác động rất lớn đến chất lượng của lực lượng lao động xã hội nên tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp Chất lượng của đội ngũ lao động lại là nhân tố bên trong ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 22 Thang Long University Library CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 2.1 Tổng... đổi cơ chế kinh tế vừa qua cho thấy doanh nghiệp nào được chuyển giao công nghệ sản xuất và hệ thống thiết bị hiện đại, làm chủ được yếu tố kỹ thuật thì phát triển được sản xuất kinh doanh, đạt được kết quả và hiệu quả kinh doanh cao, tại được lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành và có khả năng phát triển Ngày nay, công nghệ kỹ thuật phát triển nhanh chóng, chu kỳ công nghệ ngày càng... thu, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho một năm kế toán nhất định, bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh (hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính) và hoạt động khác Báo cáo kết quả kinh doanh được lập dựa trên tính cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh Có thể khái quát chung tính cân đối của báo cáo kết quả kinh doanh qua công thức sau: Tổng doanh thu... hiệu quả kinh doanh cho từng thời kỳ 1 năm Hiệu quả kinh doanh dài hạn là hiệu quả kinh doanh được xem xét, đánh giá trong khoảng thời gian dài Hiệu quả kinh doanh dài hạn thường gắn với các chiến lược, các kế hoạch dài hạn hoặc thậm chí, nói đến hiệu quả kinh doanh dài hạn người ta hay nhắc đến hiệu quả lâu dài, gắn với quãng đời tồn tại và phát triển của doanh nghiệp 4 Thang Long University Library Hiệu. .. chứng Hiệu quả kinh doanh tổng hợp là kết quả “tổng hợp” từ hiệu quả sử dụng các nguồn lực; hiệu quả sử dụng mỗi nguồn lực là điều kiện tiền đề góp phần tạo ra hiệu quả kinh doanh tổng hợp 1.1.3.2 .Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn là hiệu quả kinh doanh được xem xét, đánh giá ở từng khoảng thời gian ngắn như tuần, tháng, qu , năm,… Tuy nhiên, thường người ta chỉ xét hiệu. .. lao động đối với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 1.5.1.2 .Công nghệ kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Công nghệ quyết định năng suất lao động và chất lượng sản phẩm Máy móc thiết bị là công cụ mà con người sử dụng để tác động vào đối tư ng lao động Sự hoàn thiện của máy móc thiết bị, công cụ lao động gắn bó chặt chẽ với quá trình tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm và hạ... ứng dụng kỹ thuật ngày càng tiên tiến, sáng tạo công nghệ kỹ thuật mới,… làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình 1.5.1.3.Nhân tố quản trị doanh nghiệp Càng ngày nhân tố quản trị càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Quản trị tác động đến việc xác định hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động Chất... lược kinh doanh là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất quyết định đến sự thành công, đến hiệu quả kinh doanh cao, và ngược lại, dẫn đến thất bại, kinh doanh phi hiệu quả của một doanh nghiệp Định hướng đúng và luôn định hướng đúng là cơ sở để đảm bảo hiệu quả lâu dài của doanh nghiệp Trong quá trình kinh doanh, quản trị doanh nghiệp khai thác và thực hiện phân bổ các nguồn lực sản xuất Chất lượng của hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật việt nam , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật việt nam , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật việt nam , CHƢƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 65, ƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay