Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP

162 175 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:44

B GIO DC O TO TRNG I HC THNG LONG -o0o - KHểA LUN TT NGHIP TI: MT S GII PHP HON THIN CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP SINH VIấN THC HIN : NGUYN M HNH M SINH VIấN : A22173 CHUYấN NGNH : QUN TR KINH DOANH H NI - 2016 B GIO DC O TO TRNG I HC THNG LONG -o0o - KHểA LUN TT NGHIP TI: MT S GII PHP HON THIN CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP Giỏo viờn hng dn : Th.S Lờ Huyn Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn M Hnh Mó sinh viờn : A22173 Chuyờn ngnh : Qun tr kinh doanh H NI - 2016 Thang Long University Library LI CM N cú th hon thnh tt bi Khúa lun ny, u tiờn em xin c gi li cm n chõn thnh nht ti cụ giỏo Lờ Huyn Trang l ngi ó hng dn em rt tn tỡnh, chu ỏo sut thi gian em lm Khúa lun ng thi, em cng xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo khoa Kinh t - Qun lý cựng cỏc cỏn b, cụng nhõn Tng Cụng ty May 10 - CTCP ó to c hi cho em lm vic v hc hon thnh tt bi Khúa lun ny Em xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 05 thỏng 07 nm 2016 Sinh viờn Nguyn M Hnh LI CAM OAN Em xin cam oan Khúa lun tt nghip ny l t bn thõn thc hin cú s h tr t giỏo viờn hng dn v khụng chộp cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca ngi khỏc Cỏc d liu thụng tin th cp s dng Khúa lun l cú ngun gc v c trớch dn rừ rng Em xin chu hon ton trỏch nhim v li cam oan ny! H Ni, ngy 05 thỏng 07 nm 2016 Sinh viờn Nguyn M Hnh Thang Long University Library MC LC LI GII THIU CHNG C S Lí LUN CHUNG V TO NG LC LM VIC CHO NGI LAO NG 1.1 Khỏi nim v phõn loi ngi lao ng doanh nghip .1 1.1.1 Khỏi nim v ngi lao ng 1.1.2 Phõn loi ngi lao ng doanh nghip 1.1.2.1 Cn c vo vic qun lớ lao ng v tr lng 1.1.2.2 Cn c vo mc ớch tuyn dng v thi gian s dng 1.1.2.3 Cn c vo phm vi hot ng 1.1.2.4 Cn c vo chc nng ca ngi lao ng quỏ trỡnh sn xut .2 1.2 Khỏi nim v ng lc v to ng lc lm vic cho ngi lao ng 1.2.1 Khỏi nim v ng lc 1.2.2 Khỏi nim to ng lc lm vic cho ngi lao ng 1.3 Vai trũ ca to ng lc lm vic cho ngi lao ng 1.3.1 i vi bn thõn ngi lao ng 1.3.2 i vi doanh nghip 1.3.3 i vi xó hi 1.4 Cỏc hc thuyt v to ng lc lm vic cho ngi lao ng .5 1.4.1 Hc thuyt nhu cu (Abraham Maslow) 1.4.2 Hc thuyt h thng hai yu t (Frederick Herzberg) 1.4.3 Hc thuyt v s k vng (Victor Vroom) 1.4.4 Hc thuyt cụng bng (John Stacy Adams) 1.5 Cỏc yu t tỏc ng n ng lc lm vic ca ngi lao ng 1.5.1 Yu t thuc v cỏ nhõn ngi lao ng 1.5.1.1 Nhu cu ca ngi lao ng 1.5.1.2 Kh nng v kinh nghim lm vic ca ngi lao ng 1.5.1.3 Thỏi , quan im ca ngi lao ng 10 1.5.1.4 c im tớnh cỏch ca ngi lao ng 10 1.5.2 Yu t thuc v cụng vic 11 1.5.2.1 Tớnh hp dn ca cụng vic i vi ngi lao ng 11 1.5.2.2 Mc chuyờn mụn húa ca cụng vic 11 1.5.2.3 Kh nng thng tin cụng vic i vi ngi lao ng .11 1.5.3 Yu t thuc v doanh nghip 12 1.5.3.1 Chớnh sỏch nhõn s ca doanh nghip 12 1.5.3.2 Mụi trng lm vic ca ngi lao ng 12 1.5.3.3 Phong cỏch lónh o doanh nghip 13 1.5.4 Yu t bờn ngoi doanh nghip 13 1.5.4.1 Chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc 13 1.5.4.2 Chớnh sỏch nhõn s ca cỏc doanh nghip khỏc 14 1.6 Cỏc cụng c to ng lc lm vic cho ngi lao ng 14 1.6.1 To ng lc lm vic thụng qua cụng c ti chớnh 14 1.6.1.1 To ng lc lm vic thụng qua cụng c tin lng 14 1.6.1.2 To ng lc lm vic thụng qua cụng c ph cp lng 16 1.6.1.3 To ng lc lm vic thụng qua cụng c tin thng 16 1.6.1.4 To ng lc lm vic thụng qua cụng c phỳc li lao ng 17 1.6.2 To ng lc lm vic thụng qua cụng c phi ti chớnh 18 1.6.2.1 To ng lc lm vic thụng qua b trớ, s dng hp lý lao ng 18 1.6.2.2 To ng lc lm vic thụng qua o to ngi lao ng 19 1.6.2.3 To ng lc lm vic thụng qua to c hi thng tin cho ngi lao ng 20 1.6.2.4 To ng lc lm vic thụng qua mụi trng lm vic .20 1.6.2.5 To ng lc lm vic thụng qua ỏnh giỏ thc hin cụng vic chớnh xỏc 21 TểM TT CHNG 22 CHNG THC TRNG CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP 23 2.1 Gii thiu v Tng Cụng ty May 10 - CTCP 23 Thang Long University Library 2.1.1 Khỏi quỏt chung v Tng Cụng ty May 10 - CTCP 23 2.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh - phỏt trin ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 23 2.1.3 Nhim v ch yu ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 23 2.1.4 Cỏc sn phm ch yu ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 24 2.1.5 C cu t chc ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 24 2.1.6 Chc nng, nhim v ca cỏc b phn phũng ban ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 26 2.1.7 Kt qu sn xut kinh doanh ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP nhng nm gn õy 27 2.1.8 S lng v c im cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 28 2.1.8.1 S lng cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 28 2.1.8.2 c im cụng nhõn theo gii tớnh, trỡnh ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 29 2.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 31 2.2.1 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c ti chớnh 31 2.2.1.1 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c tin lng 31 2.2.1.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c ph cp lng 37 2.2.1.3 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c tin thng 38 2.2.1.4 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua phỳc li lao ng 42 2.2.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c phi ti chớnh 46 2.2.2.1 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua b trớ, s dng hp lớ lao ng 46 2.2.2.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua o to, nõng cao tay ngh cho cụng nhõn 48 2.2.2.3 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua to c hi thng tin cho cụng nhõn 52 2.2.2.4 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua mụi trng lm vic 53 2.2.2.5 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua ỏnh giỏ thc hin cụng vic chớnh xỏc 57 2.2.3 ỏnh giỏ cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 62 2.2.3.1 u im 62 2.2.3.2 Hn ch 63 2.2.3.3 Nguyờn nhõn ca cỏc hn ch 64 TểM TT CHNG 65 CHNG MT S GII PHP HON THIN CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP 66 3.1 nh hng phỏt trin ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP n nm 2020.66 3.1.1 nh hng phỏt trin kinh doanh 66 3.1.2 nh hng phỏt trin ngu n nhõn lc 66 3.2 nh hng cụng tỏc to ng lc lm vic i vi cụng nhõn ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 67 3.3 Mt s gii phỏp hon thin cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 67 3.3.1 Xỏc nh h thng nhu cu ca cụng nhõn v mc u tiờn ca tng nhu cu 67 3.3.2 Hon thin cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cỏc cụng c ti chớnh 69 3.3.2.1 Hon thin cụng tỏc tr lng v ph cp cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty 69 Thang Long University Library II Cỏc ỏnh giỏ v cỏc bin phỏp to ng lc Anh/Ch cú th cho bit mc hi lũng ca bn thõn vi cỏc yu t liờn quan n cụng tỏc to ng lc cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP Xin khoanh trũn vo ụ sỏt nht vi ý kin ca Anh/Ch ỏnh giỏ cho im t 1-5 Mc 1: hon ton khụng ng ý, mc 2: khụng ng ý, mc 3: bỡnh thng, mc 4: ng ý, mc 5: hon ton ng ý STT CU HI Anh/Ch cú cho rng mc lng hin ti phự MC 5 5 5 5 hp vi nng lc v úng gúp ca bn thõn Anh/Ch cú cho rng mc thng hin ti ca Tng Cụng ty l hp lý Anh/Ch cú cho rng cỏc ch phỳc li v dch v ti Tng Cụng ty rt tt Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng ty luụn to iu kin o to, nõng cao trỡnh tay ngh, ỏp ng yờu cu cụng vic Anh/ch tin rng Anh/Ch cú c hi phỏt trin vi cụng vic hin ti Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng ty cung cp y mỏy múc, thit b cụng nhõn lm vic Anh/Ch cú cho rng Anh/ch c lm vic ti mt th vui v, thoi mỏi, hũa ng Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng ty thng xuyờn t chc gp g, giao lu, trao i gia cỏc cụng nhõn Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng ty thc hin cụng tỏc ỏnh giỏ thc hin cụng vic cụng bng, chớnh xỏc Anh/Ch cho rng õu l yu t quan trng nht nh hng ti ng lc lm vic ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP (Xin ỏnh du vo mc la chn) Yu t Lng, thng hp lý Mụi trng lm vic thoi mỏi Cụng vic phự hp vi kh nng, s trng Cp trờn to c hi thng tin Cụng tỏc ỏnh giỏ cụng vic cụng khai, hp lý Lý khỏc Kt qu Thang Long University Library PH LC 02 KT QU KHO ST BNG BNG HI Bng kt qu kho sỏt mc hi lũng ca cụng nhõn vi cỏc yu t liờn quan n cụng tỏc to ng lc ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP STT CU HI Anh/Ch cú cho rng mc lng Ngi hin ti phự hp vi nng lc v % úng gúp ca bn thõn MC TNG 16 15 17 28 84 19,05 17,86 20,24 33,33 9,52 100 Anh/Ch cú cho rng mc thng Ngi hin ti ca Tng Cụng ty l hp % lý Anh/Ch cú cho rng cỏc ch Ngi 26 20 16 14 84 9,52 30,95 23,81 19,05 16,67 100 12 17 30 17 84 phỳc li v dch v ti Tng Cụng ty rt tt 9,52 14,29 20,24 35,71 20,24 100 16 25 20 19 84 4,76 19,05 29,76 23,81 22,62 100 33 22 17 11 84 27,38 26,19 32,14 13,10 1,19 100 % Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng Ngi ty luụn to iu kin o to, % nõng cao trỡnh tay ngh, ỏp ng yờu cu cụng vic Anh/ch tin rng Anh/Ch cú c Ngi hi phỏt trin vi cụng vic hin ti S lng % Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng Ngi ty cung cp y mỏy múc, % thit b cụng nhõn lm vic Anh/Ch cú cho rng Anh/ch Ngi 13 21 29 13 84 9,52 15,48 25,00 34,52 15,48 100 16 25 20 19 84 c lm vic ti mt th vui v, thoi mỏi, hũa ng 4,76 19,05 29,76 23,81 22,62 100 % Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng Ngi ty thng xuyờn t chc gp g, giao lu, trao i gia cỏc cụng % nhõn Anh/Ch cú cho rng Tng Cụng Ngi 22 23 27 11 84 26,19 27,28 32,14 13,10 1,19 100 16 19 20 25 84 ty thc hin cụng tỏc ỏnh giỏ thc hin cụng vic cụng bng, chớnh xỏc 19,05 22,62 23,81 29,76 4,76 100 % Yu t quan trng nht nh hng n ng lc lm vic ti Tng Cụng Ty May 10 - CTCP Yu t Lng, thng hp lý Mụi trng lm vic thoi mỏi Cụng vic phự hp vi kh nng, s trng Cp trờn to c hi thng tin Cụng tỏc ỏnh giỏ cụng vic cụng khai, hp lý Lý khỏc Tng S ngi ỏnh giỏ 29 15 18 12 84 Phn trm ỏnh giỏ 34,52 17,86 21,43 7,14 14,29 4,76 100 Thang Long University Library PH LC 03 BN Mễ T CễNG VIC I VI MT S V TR CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 CTCP V TR 1: CễNG NHN MAY MU Tờn cụng vic: MAY MU TH NGHIM Mó s cụng vic: A3 I Mễ T CễNG VIC Ct bỏn thnh phm, may th nghim, hon thin mu th nghim II CC TIấU CH THC HIN - Ct chớnh xỏc theo mu thit k (hoc mu dp ca khỏch hng) - Cỏc chi tit bỏn thnh phm ỳng canh si, ỳng chiu - Quy trỡnh cụng ngh may hp lý - S dng trit thit b, cụng c, gỏ - An ton cho ngi, thit b v sn phm III CC K NNG V KIN THC THIT YU K nng - Ct mu, ct bỏn thnh phm - S dng thnh tho cỏc loi thit b, cụng c, gỏ - May rỏp sn phm - L, hon thn sn phm, kim tra Kin thc - Bit cỏc loi ti liu k thut, hiu bit v an ton - Hiu bit cụng ngh may qun ỏo - Bit thng kờ s lng cỏc chi tit ca sn phm - Hiu bit cỏc du hiu, ký hiu ghi tr ờn mu thit k - Bit phng phỏp sp t cỏc chi tit trờn vi - Hiu tớnh cht ca nguyờn liu - Bit nguyờn lý lm vic, tớnh nng cụng dng ca thit b, dng c, gỏ IV CC IU KIN THC HIN CễNG VIC - Ti liu k thut - Sn phm mu - Mu dp hoc mu thit k - Bn ct, kộo ct vi, kộo bm, thc, phn - Bỏn thnh phm - Ch may, mỏy may - Mỏy chuyờn dựng (Mỏy vt s, thựa khuy, ớnh cỳc) - Cỏc loi gỏ, ke c, mu dng - Cỏc thit b, dng c l ộp - Húa cht, dng c, thit b lm sch sn phm V TIấU CH V CCH THC NH GI K NNG Tiờu ỏnh giỏ Cỏch thc ỏnh giỏ - chun xỏc ca nột ct cỏc chi tit - Quan sỏt thao tỏc ct mu mu rp hoc mu thit k - Kim tra i chiu vi bng thng kờ cỏc chi - s lng cỏc chi tit tit, sn phm mu - m bo ỳng chiu, ỳng canh si - Kim tra theo mu chun - S dng ỳng nguyờn, ph liu - i chiu theo ti liu - Mc hp lý ca quy trỡnh cụng - Theo dừi quỏ trỡnh may th nghim ngh - Ti u húa s dng - i chiu vi iu kin thc tin thit b chuyờn dng, cụng c, gỏ - Hỡnh dỏng, kớch thc sn phm - chun xỏc ca ng may theo tiờu chun, sn phm mu - An ton, v sinh - Kim tra sn phm may th nghim, i chiu theo bng thụng s kớch thc, sn phm mu - Quan sỏt, i chiu vi ti liu khỏch hng, sn phm mu - Theo dừi quỏ trỡnh thc hin, i chiu vi tiờu chun cht lng sn phm, cỏc bin phỏp an ton Thang Long University Library V TR 2:CễNG NHN CT CC CHI TIT Tờn cụng vic: CT CC CHI TIT Mó s cụng vic: B2 I Mễ T CễNG VIC Chun b trc ct, ct phỏ, ct tinh II CC TIấU CH THC HIN - Thc hin ỳng qui trỡnh cụng nghờ, tiờu chun ct - Cỏc chi tit trờn bn vi c nh v chc chn - Cỏc ng ct chớnh xỏc, ỳng theo s giỏc mu - m bo an ton lao ng - m bo nh mc thi gian III CC K NNG V KIN THC THIT YU K nng - Quan sỏt - S dng cỏc thit b ct - S dng dng c Kin thc - Hiu bit v cu to, tớnh cht ca cỏc loi nguyờn, ph liu - Hiu c tớnh nng, cụng dng, phng phỏp s dng cỏc thit b ct - Bit cỏc yờu cu k thut, phng phỏp ct - Bin phỏp ton lao ng, an ton in IV CC IU KIN THC HIN CễNG VIC - Ti liu tiờu chun k thut ct - Phiu tỏc nghip ct - S giỏc mu, bn vi - Mỏy ct phỏ, mỏy ct gt, mỏy khoan, mỏy ct t ng - Bn kp vi V TIấU CH V CCH TH C NH GI K NNG Tiờu ỏnh giỏ Cỏch thc ỏnh giỏ - chun xỏc ca chi tit sau ct -Quan sỏt, so sỏnh vi mu - chun xỏc v thao t ỏc hnh cỏc -Quan sỏt thao tỏc ct loi thit b -Giỏm sỏt thao tỏc ca ngi lm v i - S an ton cho ngi lao ng v thit b chiu vi qui nh an ton lao ng - phù hợp v thi gian ct với định-Theo dừi thi gian ct thc t i chiu vi thi gian quy nh V TR 3: CễNG NHN MAY BC TAY O JACKET Tờn Cụng vic: MAY BC TAY O JACKET Mó s Cụng vic: C15 I Mễ T CễNG VIC - Chun b, may chun vo bỏc tay, kim tra cụng on II CC TIấU CH THC HIN - Thc hin ỳng quy trỡnh cụng ngh v k thut thao tỏc - Bỏc tay ỳng v trớ, hỡnh dỏng, kớch thc, cõn i - m bo ng may ỳng tiờu chun, yờu cu k thut - Thi gian thc hin ỳng nh mc - m bo an ton, v sinh III CC K NNG V KIN THC THIT YU K nng - S dng mỏy may thnh tho, iu chnh mi may t yờu cu - May bỏc tay ỳng k thut - T chc sp xp ni lm vic, hp lý hoỏ thao tỏc Kin thc - Yêu cu k thut v phng phỏp may tng loi bỏc tay ỏo Jacket - Cỏc yêu cầu an toàn sản xuất IV CC IU KIN THC HIN CễNG VIC - Phiu cụng ngh , tiờu chun k thut Thang Long University Library - Bỏn thnh phm v ph liu may bỏc tay ỏo Jacket - Kộo thc, phn - Cỏc loi thit b - Sn phm mu - ng may V TIấU CH V CCH TH C NH GI K NNG Tiờu ỏnh giỏ Cỏch thc ỏnh giỏ - chun xỏc ca bỏc tay ỏo Jacket m - Quan sỏt ỏnh giỏ so sánh vi sn phm bo tiờu chun yờu cu k thut - chun xỏc thao tỏc may ỳng qui trỡnh - phù hợp v thi gian may với định mức -S an ton cho ngi sn xut v mu, tiờu chun v yờu cu k thut - Giỏm sỏt thao tỏc ca ngi lm, i chiu vi tiờu chun qui nh phiu cụng ngh - Theo dừi thi gian gia cụng thc t i chiu vi thi gian qui nh thit b V TR 4: CễNG NHN MAY CP QUN U Tờn Cụng vic: MAY CP QUN U Mó s Cụng vic: C24 I Mễ T CễNG VIC Chun b, may ln cp, sa ln cp, kim tra cụng on II CC TIấU CH THC HIN - Thc hin ỳng quy trỡnh cụng ngh v k thut thao tỏc - Cp qun õu ỳng hỡnh dỏng, kớch thc v ờm phng - m bo ng may cp ỳng tiờu chun, yờu cu k thut - Thi gian thc hin ỳng nh mc - m bo an ton, v sinh III CC K NNG V KIN THC THIT YU K nng - S dng mỏy may thnh tho, iu chnh mi may t yờu cu - May cp qun õu ỳng k thut - T chc sp xp ni lm vic, hp lý hoỏ thao tỏc Kin thc - Yêu cu k thut v phng phỏp may cp qun õu - Cỏc yêu cầu an toàn sản xuất IV CC IU KIN THC HIN CễNG VIC - Phiu cụng ngh , tiờu chun k thut - Bỳt, s ghi - Bỏn thnh phm v ph liu may cp qun õu - Kộo thc, phn - Cỏc loi thit b - Sn phm mu, Xng may V TIấU CH V CCH TH C NH GI K NNG Tiờu ỏnh giỏ Cỏch thc ỏnh giỏ - chun ca cp qun õu m bo tiờu - Quan sỏt ỏnh giỏ so sánh vi sn phm chun v yờu cu k thut - chun xỏc thao tỏc may ỳng qui trỡnh - phù hợp v thi gian gia công với định mức -S an ton cho ngi sn xut v thit b mu, tiờu chun yờu cu k thut - Giỏm sỏt thao tỏc ca ngi lm, i chiu vi tiờu chun qui nh phiu cụng ngh - Theo dừi thi gian gia cụng thc t i chiu vi thi gian qui nh - Giỏm sỏt thao tỏc ca ngi lm v i chiu vi qui nh an ton lao ng Thang Long University Library V TR 5: CễNG NHN MAY RP O S MI N Tờn cụng vic: MAY RP O S MI N Mó s cụng vic: D1 I Mễ T CễNG VIC May vai con, tra c, may sn ỏo, tra bỏc tay May bng tay, tra tay, may gu ỏo II CC TIấU CH THC HIN - ỳng quy trỡnh cụng ngh may rỏp ỏo s mi n - ỳng k thut thao tỏc - m bo hỡnh dỏng, kớch thc, v trớ, hng t ca cỏc b phn - m bo i xng, ờm phng ca cỏc b phn - ng may ỳng tiờu chun v yờu cu k thut - Sn phm sch - ỳng nh mc thi gian - m bo an ton cho ngi, thit b v sn phm III CC K NNG V KIN THC THIT YU K nng - S dng thnh tho cỏc loi thit b, cụng c, gỏ - May ỏo s mi phự hp vi tớnh cht nguyờn liu - Kim tra, ỏnh giỏ theo tiờu chun v yờu cu k thut Kin thc - Yờu cu k thut v phng phỏp may rỏp ỏo s mi n - S dng cỏc loi thit b may, gỏ - Tớnh cht c lý ca nguyờn liu may - Quy tc an ton IV CC IU KIN THC HIN CễNG VIC - Phiu cụng ngh, tiờu chun k thut - Bỳt, s ghi - Bỏn thnh phm v ph liu may rỏp ỏo s mi n - Kộo, thc, phn, sn phm mu - Cỏc loi thit b, cụng c, gỏ - Xng may V TIấU CH V CCH TH C NH GI K NNG Tiờu ỏnh giỏ Cỏch thc ỏnh giỏ - chun xỏc v hỡnh dỏng, kớch thc, - Quan sỏt ỏnh giỏ so vi sn phm v trớ, hng t ca cỏc b phn mu, tiờu chun v yờu cu k thut - chun xỏc v i xng, ờm - Giỏm sỏt thao tỏc c a ngi lm, i phng ca cỏc b phn - chun xỏc thao tỏc gia cụng may chiu vi tiờu chun qui nh phiu cụng ngh ỳng qui trỡnh V TR 6: CễNG NHN L, ẫP, MEX Tờn cụng vic: L, ẫP, MEX Mó s cụng vic: E1 I Mễ T CễNG VIC Chun b, l ộp, kim tra II CC TIấU CH THC HIN - y cỏc chi tit, c s cn ộp dỏn - Thit b ộp dỏn m bo hot ng tt - ỏc nh ỳng kh nng chu nhit ca nguy ờn liu - iu chnh chớnh xỏc nhit , lc nộn, thi gian cho mỏy ộp - m bo cht lng ộp dỏn Thang Long University Library III CC K NNG V KIN THC THIT YU K nng - S dng cỏc loi dng c l v cỏc thit b ộp mex - Sp xp khoa hc Kin thc - Bit cỏc loi thit b, cụng c l - Bit phng phỏp kim tra s lng, cht lng bỏn thnh phm - Hiu bit cu to, tớnh cht c, lý, chu nhit ca nguyờn liu - Bit c hỡnh dỏng ca cỏc chi tit - Bit phng phỏp kim tra cht lng l nh hỡnh IV CC IU KIN THC HIN CễNG VIC - Bn tiờu chun l sn phm - Bn l hi, bn l in - Cỏc loi mỏy ộp mex - Bỏn thnh phm, mex V TIấU CH V CCH TH C NH GI K NNG Tiờu ỏnh giỏ Cỏch thc ỏnh giỏ - y s lng, ỳng c s - Quan sỏt, i chiu vi tiờu chun - Vn hnh thun thc thit b ộp dỏn - Theo dừi thao tỏc hnh - chun xỏc v thụng s ộp dỏn - Giỏm sỏt vic iu chnh thụng s cho mỏy ộp - kt dớnh ca mex bn chc, khụng - Kim tra cht lng ộp dỏn bng bong rp, bin dng hay thay i mu mỏy, bng tay hoc qua git sc - chun xỏc v thi gian so vi nh - i chiu vi thi gian nh mc mc - an ton cho ngi, thit b v sn phm - Theo dừi i chiu vi cỏc quy nh v an ton [...]... thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Tại Tổng Công ty May 10 - CTCP +... phục những tồn tại đó, em chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong... TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10 CTCP CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 Khái niệm và phân loại ngƣời lao động trong doanh nghiệp Lao động là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, trong đó yếu tố lao động là yếu tố... ty May 10 - CTCP là một trong những công ty về may mặc lớn nhất cả nước, là một công ty có lực lượng lao động rất lớn, hầu hết là lao động sản xuất Trong những năm qua, Tổng Công ty May 10 - CTCP đã quan tâm đến việc tạo động lực làm việc cho công nhân, tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn một số bất cập, điều này làm giảm động lực và nhiệt huyết làm việc của đội ngũ công nhân trong Tổng Công ty Để khắc... vào số liệu của các năm 2013, năm 2014, năm 2015 để nghiên cứu và đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho công nhân trong giai đoạn tới 3 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp phân tích Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tạo động lực cho công nhân dựa trên cơ sở lý luận và số lượng, đặc điểm công nhân tại Tổng Công ty May. .. tới động lực làm việc của công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP 68 Bảng 3.2 Quy trình thăng tiến của công nhân .78 Bảng 3.3 Phiếu đánh giá công nhân 87 Biều đồ 2.1 Số lượng công nhân của Tổng Công ty giai đoạn 2013-2015 28 Hình 1.1 Tháp nhu cầu của Maslow 6 Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty May 10 - CTCP 25 Hình 2.2 Ngày hội Trăng rằm tại Tổng Công. .. 2.2 Ngày hội Trăng rằm tại Tổng Công ty 44 Hình 2.3 Con em công nhân tổng công ty tại Trường Mầm non May 10 45 Hình 2.4 Ấn phẩm “Phong cách May 10 số mới nhất .45 Hình 2.5 Công nhân tại tổ May 2 tại Tổng Công ty 53 Hình 2.6 Công nhân thao tác với máy may 54 Hình 2.7 Hội thi cán bộ công đoàn tại Tổng Công ty 56 Thang Long University Library LỜI GIỚI THIỆU 1 T nh cấp... thưởng cho các sáng kiến cải tiến quý 4 của công nhân năm 2015 41 Bảng 2.8 Mức thưởng hiện tại của Tổng Công ty là hợp lý .42 Bảng 2.9 Các chế độ phúc lợi và dịch vụ tại Tổng Công ty rất tốt .46 Bảng 2 .10 Tỉ lệ số công nhân tuyển mới, làm trái ngành tại Tổng Công ty năm 20142015 48 Bảng 2.11 Tình hình đào tạo công nhân tại Tổng Công ty giai đoạn 2013-2015 50 Bảng 2.12 Tổng Công ty. .. phương thức và công cụ tác động đến yếu tố ảnh hưởng đến động lực của người lao động theo hướng kích thích các nhân tố tăng cường động lực và hạn chế những nhân tố có thể làm giảm động lực của người lao động 1.3 Vai trò của tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Để tìm hiểu về vai trò của việc tạo động lực làm việc cho người lao động, tìm hiểu trên 3 khía cạnh: đối với bản thân người lao động, đối với... việc tạo động lực làm việc cho người lao động là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với mỗi nhà quản trị Nó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của họ với nhân viên của mình 1.4 Các học thuyết về tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Để tạo động lực làm việc cho người lao động các nhà khoa học đã đi nghiên cứu các cách tiếp cận nhằm tác động tới các yếu tố tạo nên động lực cho người lao động,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP , Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP , Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP , . Quá trình hình thành - phát triển của Tổng Công ty May 10 - CTCP. 23, CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay