Cach lam on luyen ngu van thi vao 10

36 597 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:32

CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 CCH LM BI KIM TRA MễN NG VN THCS V THI VO LP 10 ******************************************************************* * CU TO THI V CCH LM BI: Cu trỳc thi thng cú phn trc nghim v t lun I Phn trc nghim thng cú t 10 n 12 cõu mi cõu cú giỏ tr im t 0,25 n 0,5 im Khi lm bi cỏc em ng vi vng m nờn tin hnh theo cỏc bc sau: - c k yờu cu ca tng cõu hi ( phi dnh khong phỳt) - c xem cỏc cõu hi cú ni dung liờn i bc cu gia cõu n vi cõu khụng? - Xỏc nh ý ỳng bc bng cỏch dựng bỳt chỡ khoang nh vo cỏc ý ú - Dựng phng phỏp phõn tớch loi tr tỡnh loi cỏc ý tr li gõy nhiu - Khi thy chc chn thỡquyt nh la chn - Nu thy cha chc chn thỡ tm dng v chuyn xang phn t lun lm, lm song phn t lun quay li lm tip s cú quyt nh khỏch quan hn * Khi ó qua cỏc bc trờn, thy hon ton yờn tõm thỡ mi khoanh hoc ghi ý la chn trỏnh ty xoỏ hoc ỏnh du gõy nhiu II Phn t lun thng cú t n cõu liờn quan ti cỏc kin thc v Ting Vit, Tp lm v Tỏc phm hc, chim khong n im Cõu 1: Thng l chộp thuc lũng mt on th, mt bi th ó hc chng trỡnh hoc yờu cu túm tt tiu s tỏc gi hoc túm tt ni dung tỏc phm xuụi Khi lm dng bi ny, cỏc em phi cn chỳ ý nhng im sau: 1,1 Vi cõu hi yờu cu chộp thuc lũng: - Bỡnh tnh hỡnh dung nh li tờn bi th - Xỏc nh xem bi th ú ca tỏc gi no; on th ú thuc bi th no? Cõu th u ca on ú l cõu gỡ? Bi th hoc on th ú vit theo th th gỡ? chộp li trỡnh by theo ỳng cỏch trỡnh by ca kh th - Chộp nhỏp - c li - Kim tra chớnh t, du cõu, bn nhỏp - Vit vo bi lm Vớ d 1: Hóy chộp thuc lũng cõu th u ca bi th on thuyn ỏnh cỏ ca Huy Cn Vi cõu hi ny cỏc em phi lm m bo yờu cu sau: - õy l on u tiờn ca bi th on thuyn ỏnh cỏ ca tỏc gi Huy Cn vỡ vy ta phi chộp nh sau mi m bo: Mt tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then ờm sp ca on thuyn ỏnh cỏ li Cõu hỏt cng bum cựng giú ( on thuyn ỏnh cỏ-Huy Cn) Vớ d 2: Hóy chộp thuc lũng cõu th miờu t Thuý Võn on Ch em Thuý Kiu ca Nguyn Du - Ta khng nh õy l on th nm gia on th Ch em Thuý Kiu ca Nguyn Du Vỡ vy ta phi chộp li on th ú nh sau: Võn xem trang trng khỏc vi Khuụn trng y n nột ngi n nang Hoa ci ngc tht oan trang Mõy thua nc túc tuyt nhng mu da (Ch em Thuý Kiu-Truyn Kiu-Nguyn Du) Vớ d 3: Hóy chộp thuc lũng cõu th cui bi th ting g tra ca nh th Xuõn Qunh CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 - Ta khng nh õy l on cui cựng ca bi th ting g tra vỡ vy ta phi chộp nh sau: Chỏu chin u hụm Vỡ lũng yờu t quc Vỡ xúm lng thõn thuc B i cng vỡ B Vỡ ting g cc tỏc trng hng tui th (Ting g tra - Xuõn Qunh) 1,2 Vi cõu hi thuc dng túm tt tiu s tỏc gi hoc túm tt ni dung tỏc phm xuụi Khi lm cỏc cõu hi thuc dng ny cỏc em cn vit thnh mt on hon chnh, cú cõu ch v cỏc ý trin khai V tiu s tỏc gi nờn theo cỏc bc sau: -Tờn tht, tờn hiu, tờn ch, cỏc bỳt danh khỏc (nu cú) -Nm sinh, nm mt (nu cú) -Khỏi quỏt s nghip chng theo tng chng -Khỏi quỏt phong cỏch ngh thut c ỏo hoc nột riờng c sc -Cỏc tỏc phm chớnh (k tờn ớt nht tỏc phm) Vớ d: Túm tt tiu s nh th Ch Lan Viờn Ch Lan Viờn (1920-1989) tờn tht l Phan Ngc Hoan, quờ huyn Cam L, tnh Qung Tr nhng ln lờn Bỡnh nh Trc Cỏch mng thỏng Tỏm 1945, Ch Lan Viờn ó ni ting phong tro Th mi vi mt hn th k d (Hoi Thanh) Sau Cỏch mng ụng tip tc cú nhiu tỡm tũi sỏng to, tr thnh mt nhng tờn tui hng u ca nn th Vit Nam th k XX Th Ch Lan Viờn mang tớnh trớ tu v trit lý sõu sc Nm 1996, ụng c Nh nc truy tng Gii thng H Chớ Minh v hc ngh thut Cỏc th chớnh: iờu tn (1937), Hoa ngy thng Chim bỏo bóo (1967) Lu ý, lm bi, nu khụng nh tỏc gi quờ huyn, xó no thỡ ch vit tờn tnh cng c i vi bi yờu cu túm tt tỏc phm xuụi, cỏc em nờn túm tt theo nhõn vt chớnh vi cỏc chi tit quan trng (trỏnh sa vo nhng chi tit vt, tn mn) Vớ d, nhõn vt k chuyn Chic lc ng ca nh Nguyn Quang Sỏng l ụng Ba nhng túm tt nờn theo nhõn vt chớnh l anh Sỏu, cha Thu Cõu Cú dng: 2,1 Thng yờu cu vit mt on t 8-10 cõu theo mt cỏc phng phỏp vit on (din dch, quy np), bỡnh lun v mt cõu núi, ú cú thnh phn bit lp, ng hoc s dng phộp liờn kt ó hc Khi lm nhng dng bi ny cỏc em nờn trung vit on hon chnh trc ri sau ú thờm thnh phn bit lp, ng hoc phộp liờn kt sau Khi ó hon thnh, mt yờu cu bt buc l cỏc em phi ch c th, õu l cõu ch , õu l cỏc thnh phn m ti yờu cu bi thng nhng cõu tc ng hoc danh ngụn mang tớnh trit lý nh Tt g hn tt nc sn, Khụng thy my lm nờn, Khụng cú vic gỡ khú Ch s lũng khụng bn o nỳi v lp bin Quyt t lm nờn Khi bỡnh lun nhng cõu nh vy, cỏc em nờn theo cỏc bc sau: -Gii thiu cõu tc ng, danh ngụn (trớch nguyờn vn) -Gii thớch -ỏnh giỏ ỳng sai -Bỡnh lun m rng: liờn h thc t, liờn h bn thõn -Rỳt ý ngha ca cõu danh ngụn, tc ng Vớ d: Vit mt on ngn (8-10 cõu) nờu suy ngh ca em v li dy ca Bỏc H: Hc hi l mt vic phi tip tc sut i Trong ú cú thnh phn bit lp, phộp liờn kt ó hc Bi lm: H Ch Tch, v lónh t v i ca dõn tc Vit Nam, ó li nhiu cõu núi ni ting cú giỏ tr nh nhng li rn dy Cú l khụng l khụng bit cõu: Hc hi l mt vic phi tip tc sut i Hc hi cú ngha l tip thu tri thc m nhõn loi t sỏch v, t cuc sng, t nhng ngi xung quanh ta Hc hi l mt quỏ trỡnh lõu di ch khụng th mt thi gian ngn bi vy Bỏc H núi ú l vic phi tip tc sut i, khụng ngng ngh, khụng mt mi Tri thc nhõn loi thỡ vụ tn v mi giõy mi phỳt trụi qua l bao tri thc mi c i Nu khụng liờn tc hc hi thỡ chỳng ta s nhanh chúng b lc hu Hc phi i ụi vi hi hiu sõu sc kin thc, bin tri thc thnh ca mỡnh ch khụng phi l s tip nhn th ng Cõu núi ca Bỏc i ó lõu nhng n cũn nguyờn giỏ tr Mi ngi Vit Nam phi hc theo li dy ca Ngi khụng ngng tin b V bn thõn H Ch Tch cng l tm gng sỏng ngi ca mt ngi sut i hc hi Sau ú phi ghi rừ: v lónh t v i ca dõn tc Vit Nam: l thnh phn bit lp, thnh phn ph chỳ cú l: thnh phn bit lp, thnh phn tỡnh thỏi v: phộp liờn kt, phộp ni CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 2,2 Phõn tich giỏ tr s dng ca cỏc phộp tu t, t loi on hoc on th Khi lm ny cỏc em cn: - c k on th ú, nh, v ghi vo bi lm: on th ú nm bi th no? ca tỏc gi no? ni dung ca bi th ú núi v gỡ? ngh thut ch o ca bi th l gỡ? - Ghi nhỏp cỏc tớn hiu ngh thut s dng cỏc cõu th ú, xỏc nh xem phộp tu t hoc t loi no l ch cụng lm toỏt lờn ni dung ca on th ú - Ghi rừ cỏc t ng biu hin cỏc phộp tu t ú - Tỏc dng ca cỏc phộp tu t, t loi, cỏch hip cỏc cõu th ú l gỡ i vi cnh, nhõn vt tr tỡnh v vi ton b bi th v vic th hin cm xỳc ca tỏc gi - c li nhỏp nu thy yờn tõm v tin tng thỡ chộp vo bi lm Cũn nu cha yờn tõm thỡ tm dng mc lm nhỏp chuyn sang lm cỏc phn tip theo v s lm tip sau ó hon thnh cỏc phn khỏc ca bi lm V D: Nờu tỏc dng ca vic s dng t lỏy nhng cõu th sau: Nao nao dũng nc un quanh, Dp cu nho nh cui ghnh bc ngang Số số nm t bờn ng, Ru ru ngn c na vng na xanh Chỳng ta phi lm nh sau: -õy l cõu th on Cnh ngy xuõn trớch truyn Kiu ca Nguyn Du cõu th ó s dng cỏc t lỏy nh: nao nao, nho nh, số số, ru ru ú cỏc t lỏy nao nao, ru ru l cỏc t lỏy gúp phn quan trng to nờn sc thỏi cnh vt v tõm trng ngi - Vic s dng t lỏy ú cú tỏc dng on th, c th l: + Cỏc t lỏy nao nao, ru ru l nhng t lỏy thng c dựng din t tõm trng ngi + Trong on th, cỏc t lỏy nao nao, ru ru chng nhng biu t c sc thỏi cnh vt (t nao nao: gúp phn din t bc tranh xuõn nh vi dũng nc lng l trụi xuụi búng chiu t; t ru ru: gi s m m, mu sc ỳa tn ca c trờn nm m m Tiờn) m cũn biu l rừ nột tõm trng ngi (t nao nao: th hin tõm trng bõng khuõng, luyn tic, xao xuyn v mt bui du xuõn, s linh cm v nhng iu sp xy - Kiu s gp nm m m Tiờn, gp Kim Trng; t ru ru: th hin nột bun, s thng cm ca Kiu ng trc nm m vụ ch) + c o lờn u cõu th, cỏc t lỏy trờn cú tỏc dng nhn mnh tõm trng ngi - dng ý ca nh th Cỏc t lỏy nao nao, ru ru ó lm bt lờn ngh thut t cnh c sc on th: cnh vt c miờu t qua tõm trng ngi, nhum mu sc tõm trng ngi Cõu (5 im): Thng yờu cu phõn tớch th hoc phõn tớch nhõn vt tỏc phm xuụi Yờu cu bt buc l trc thi, cỏc em phi c k SGK c Kt qu cn t bit nhng n v kin thc cn nm c k bn tỏc phm: i vi th, yờu cu thuc lũng, vi xuụi thỡ phi nh cỏc chi tit v túm tt li c c chỳ thớch hiu v tỏc gi v hon cnh sỏng tỏc tỏc phm c chỳ thớch hiu t khú (c bit l in tớch, in c, t khú hc c, nhng t a phng) Xem li c hiu bn v tr li li cỏc cõu hi Nh k phn ghi nh i vi dng bi phõn tớch mt on th hoc mt on trớch thỡ phi nhc li v trớ ca on, phõn tớch phi t chnh th tỏc phm hiu hn on trớch Khi bi yờu cu phõn tớch nhõn vt hoc nhng liờn quan n ni dung, cỏc em cng phi nhc n nhng yu t ngh thut m tỏc gi s dng chuyn ti ni dung (ngh thut xõy dng tỡnh truyn, ngh thut miờu t nhõn vt) V thi gian lm bi, cỏc em cn phõn b thi gian hp lý cho cỏc cõu Khụng nờn mt quỏ nhiu thi gian cho cõu ớt im, n lm cõu nhiu im hn li khụng cũn thi gian Trỏnh tỡnh trng lm bi u voi, uụi chut s phõn b thi gian khụng hp lý S cu th mt bi rt d em li s phn cm cho ngi chm, dự bi lm tt Vỡ vy, ch cỏc em cú th khụng p nhng phi d nhỡn v trỡnh by sch s Nờn lm dn ý trc vit bi bi lm khụng b ln xn, thiu ý Hóy vit gin d, sỏng Trỏnh din t quỏ cu k, hoa m bi rt d sa vo sỏo rng Bài tập rèn luyện kĩ dựng đoạn Đoạn văn diễn dịch Em viết đoạn văn theo kiểu diễn dịch (toàn thể phận) nh đợc sử dụng đoạn văn sau: Chẳng có nơi nh sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng Thân cọ cao vút Búp cọ dàinh kiếm sắc Lá cọ tròn xoè nhiều phiến nhọn dài (Nguyễn Thái Vận) Gợi ý: Đoạn văn đợc viết theo kiểu toàn thể phận Đó đoạn văn câu đầu ý toàn thể, câu sau phận toàn thể Ví dụ: CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Chú chuồn chuồn nớc đẹp làm sao! Màu vàng lng lấp lánh Bốn cánh mỏng nh giấy bóng Cái đầu tròn hai mắt long lanh nh thuỷ tinh Thân nhỏ thon vàng nh màu vàng nắng mùa thu (Nguyễn Thế Hội) Mới dạo nào, ngô lấm nh mạ non, mà thành rung rung trớc gió Những ngô rộng, dài, trổ mạnh mẽ, nõn nà Núp cuống lá, bắp ngô non nhú lên lớn dần Mình có nhiều khía vàng sợi râu ngô đợc bọc áo mỏng óng ánh (Nguyễn Hồng) Đoạn văn quy nạp Cho câu chủ đề sau đứng cuối đoạn Em viết câu khác vào trớc câu chủ đề để tạo thành đoạn văn theo kiểu quy nạp Trong thơ Bác, ánh trăng luôn tràn đầy Gợi ý: Trăng vào nhiều thơ hệ thi sĩ Trăng vào thơ Bác nhiều thơ thuộc giai đoạn khác Trăng ánh sáng, bình, hạnh phúc, ớc mơ, niềm an ủi, ngời bạn tâm tình Bác ánh trăng làm cho đẹp cảnh vật trở nên êm đềm, sâu sắc, làm cho cảm nghĩ ngời thêm thâm trầm, trẻo Trong thơ Bác, ánh trăng luôn tràn đầy Hoặc Quan lại tiền mà bất chấp công lí; sai nha tiền mà tra cha V ơng Ông; Tú Bà, Mã Giám Sinh, Bạc Bà, Bạc Hạnh tiền mà làm nghề buôn thịt bán ngời; Sở Khanh tiền mà táng tận lơng tâm; Khuyển Ưng tiền mà lao vào tội ác Cả xã hội chạy theo tiền Đoạn văn tổng phân hợp Vì đoạn văn sau đợc gọi đoạn văn có kiểu kết cấu tổng phân hợp Tiếng Việt đẹp: đẹp nh nào, điều khó nói Chúng ta nói tiếng ta đẹp nh nào, nh phân tích đẹp ánh sáng, thiên nhiên Nhng ngời Việt Nam, chuiúng ta cảm thấy thởng thức cách tự nhiên đẹp tiếng nớc ta, tiếng nói quần chúng nhân dân ca dao dân ca, lời cácnhà văn lớn Có lẽ tiếng Việt đẹp, tâm hồn ngời Việt Nam ta đẹp, đời sống, đấu tranh nhân dân ta từ trớc tới cao quý, vĩ đại, nghĩa đẹp (Phạm Văn Đồng) Dựa vào nội dung gợi ý sau đây, em viết thành đoạn văn theo kiểu kết cấu tổng phân hợp - Bình Ngô đại cáo làmột văn chơng bất hủ Gợi ý: Bình Ngô đại cáo văn chơng yêu nớc bất hủ Nguyễn Trãi, niềm tự hào văn học cổ Việt Nam T tởng chủ đạo toàn văn chơng niềm tự hào dân tộc đất nớc giàng đợc thắng lợi vẻ vang, đem lại hoà bình, độc lập cho toàn dân sau kháng chiến mời năm chống giặc Minh đầy gay go, gian khổ nhng đầy chiến công hiển hách Lời lẽ cáo vừa rắn rỏi mạnh mẽ, vừa sống động, cụ thể, vừa hào hùng khoáng đạt Bình Ngô đại cáo thiên cổ hùng văn có không hai văn học yêu nớc truyền thống dân tộc MT S THI THAM KHO I S THI VO THPT NGUYN HU MễN NG VN LP 9-NM HC 2007-2008 (Thi gian: 120 phỳt khụng k thi gian giao ) ************************************************* Phn I (7 im): Trong bi th " Mựa xuõn nho nh" ca Thanh Hi cú cõu Ta lm chim hút 1.Chộp chớnh xỏc cõu ni tip cõu th trờn 2.Nờu hon cnh sỏng tỏc bi th.Hon cnh ú cú ý ngha nh th no vic by t cm xỳc ca nh th ? phn u ca bi th, tỏc gi dựng i t "Tụi", nhng on th va chộp li s dng i t "Ta".Vỡ vy? 4.M u on phõn tớch cõu th trờn, mt hc sinh vit: T xỳc cm trc xuõn ca thiờn nhiờn t nc, Thanh hi ó by t khỏt vng mónh lit mun dõng hin cho cuc i Coi õy l cõu m on, hóy hon chnh on bng cỏch vit tip phn thõn on cú di khong 10 cõu, ú cú li dn trc tip v kt on l mt cõu hi tu t Phn II (3 im): Di õy l mt phn ca truyn ngn "Lng'( Kim Lõn): -Th nh õu? -Nh ta lng ch Du -Th cú thớch v lng ch Du khụng? Thng nộp u vo ngc b tr li khe kh: -Cú ễng lóo ụm khớt thng vo lũng, mt lỳc lõu ụng li hi: -, thy hi nhộ.Th ng h ai? Thng gi tay lờn, mnh bo v rnh rt: -ng h C H Chớ Minh muụn nm! CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Nc mt ụng lóo gin ra, chy rũng rũng trờn hai mỏ.ễng núi th th: - ỳng ri, ng h C H nh (Sỏch Vn hc 9, hai-NXB Giỏo dc ) 1.Qua on thoi ny, em thy tõm trng ụng Hai cú gỡ c bit?iu ú th hin ni nim sõu kớn ca nhõn vt ny nh th no? 2.Vỡ xõy dng hỡnh tng nhõn vt chớnh luụn hng v lng ch Du nhng Kim Lõn li t tờn truyn ngn ca mỡnh l "Lng" ch khụng phi l "Lng ch Du' ? 3.Em hóy nờu tờn hai tỏc phm xuụi Vit nam ó c hc, vit v ti ngi nụng dõn v ghi rừ tờn tỏc gi II. S THI VO THPT Lấ QU ễN MễN NG VN LP 9-NM HC 2007-2008 (Thi gian: 150 phỳt khụng k thi gian giao ) ************************************************* A PHN BT BUC I VI MI TH SINH Cõu I 1) Chn mt bn phng ỏn (A, B, C, D) tr li cỏc cõu hi sau: a) Trong s nhng bi th sau, bi no ó c sỏng tỏc mt hon cnh rt c bit v th hin khỏt vng c lm p cho cuc i? A Sang thu; B Mựa xuõn nho nh; C Ving lng Bỏc; D Núi vi b) Cõu vn: "Chỳng my õu ri, õy thy chia qu cho no." thuc loi cõu no? A Cõu trn thut; B Cõu nghi vn; C Cõu cm thỏn; D Cõu cu khin 2) Phõn tớch giỏ tr gi hỡnh, gi cm ca hai t "lom khom" v "lỏc ỏc" hai cõu th sau: Lom khom di nỳi tiu vi chỳ, Lỏc ỏc bờn sụng ch my nh (Th B Huyn Thanh Quan) 3) Bi th "ễng " ca V ỡnh Liờn cú hai cõu th sau: Giy bun khụng thm; Mc ng nghiờn su Trong hai cõu th trờn, tỏc gi ó s dng bin phỏp tu t no? Hóy nờu hiu qu ngh thut ca bin phỏp tu t ú Cõu II on trớch "Kiu lu Ngng Bớch" (Trớch Truyn Kiu ca Nguyn Du) cú hai cõu th sau: Xút ngi ta ca hụm mai Qut nng p lnh nhng ú gi? Nờu cm nhn ca em trc v p tõm hn ca Thỳy Kiu hai cõu th trờn bng cỏch: Vit on khong 10 - 12 cõu theo phng phỏp din dch, ú cú s dng mt cõu hi tu t (Chỳ ý: gch chõn di cõu hi tu t m em ó dựng) B PHN T CHN (Thớ sinh chn mt hai cõu IIIa hoc IIIb lm bi) Cõu IIIa Em hóy phõn tớch on th sau õy (Trớch bi th "Ving lng Bỏc" ca nh th Vin Phng): Con Nam thm lng Bỏc ó thy sng hng tre bỏt ngỏt ễi! Hng tre xanh xanh Vit Nam Bóo tỏp ma sa ng thng hng Ngy ngy mt tri i qua trờn lng Thy mt mt tri lng rt Ngy ngy dũng ngi i thng nh Kt trng hoa dõng by mi chớn xuõn Bỏc nm gic ng bỡnh yờn Gia mt vng trng sỏng du hin Vn bit tri xanh l mói mói M nghe nhúi tim! (Theo Ng II, NXB Giỏo dc, H Ni 2005, trang 58) Cõu IIIb ''Bng ngũi bỳt hin thc sinh ng, on Tc nc v b (Trớch tiu thuyt Tt ốn ca Ngụ Tt T) ó vch trn b mt tn ỏc, bt nhõn ca xó hi thc dõn phong kin; ng thi nờu cao v p tõm hn ca ch Du, ngi ph n nụng dõn, va giu tỡnh yờu thng, va cú sc sng tim tng, mnh m" Qua on trớch "Tc nc v b", em hóy lm sỏng t nhn nh trờn S GIO DC-O TO THA THIấN HU K THI TUYN SINH LP 10 THPT THNH PH HU Khúa ngy 12.7 2007 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 CHNH THC Thi gian lm bi: 120 phỳt Mụn: NG VN Cõu 1: (2 im) 1.1 Hóy k tờn cỏc kiu bn chng trỡnh Ng trung hc c s 1.2 lp 9, em ó hc cỏc bn ngh lun no? (Nờu tờn bn v tỏc gi) Cõu 2: (3 im) Cho on sau: Ma xuõn xụn xao, phi phi Nhng ht ma nh, mm mi, ri m nh nhy nhút Ht n tip ht an xung mt t ( ) Mt t ó kit sc bng thc dy, õu ym ún ly nh it ma m ỏp, lnh t tri li du mm, li cn mn tip nha cho cõy c Ma xuõn ó mang li cho chỳng cỏi sc sng y, trn lờn cỏc nhỏnh lỏ mm non V cõy tr ngha cho ma bng c hoa thm trỏi ngt. ( Ting ma - Nguyn Th Thu Trang) 2.1 Xỏc nh v nờu ngn gn tỏc dng ca cỏc bin phỏp tu t t vng c dựng on trờn 2.2 Ch rừ tớnh liờn kt ca on Cõu 3: (5 im) 3.1 Túm tt on trớch truyn ngn Chic lc ng (Nguyn Quang Sỏng) sỏch giỏo khoa Ng lp bng mt on di khụng quỏ mi hai dũng giy thi 3.2 Phõn tớch tỡnh cm cha ca ụng Sỏu v Thu T cõu chuyn, em rỳt c cho mỡnh bi hc gỡ? HNG DN CHM Cõu 1: (2 im) 1.1 K tờn cỏc kiu bn chng trỡnh Ng trung hc c s: (1 im) - Vn bn t s - Vn bn miờu t - Vn bn biu cm - Vn bn thuyt minh - Vn bn ngh lun - Vn bn iu hnh (hnh chớnh - cụng v) * Cho im: + HS k kiu bn : im + HS k 4-5 kiu bn : 0,75 im + HS k kiu bn : 0,5 im + HS k 1-2 kiu bn : 0,25 im 1.2 Nờu tờn cỏc bn ngh lun ó hc lp (cú tờn tỏc gi): (1 im) - Bn v c sỏch (Chu Quang Tim) - Ting núi ca ngh (Nguyn ỡnh Thi) - Chun b hnh trang vo th k mi (V Khoan) - Chú súi v cu th ng ngụn ca La Phụng-ten (Hi-pụ-lit Ten) * Cho im: Tớnh im riờng cho tờn bn (0,5 im) v tờn tỏc gi (0,5 im); khụng tớnh im nu gỏn nhm ln tờn tỏc gi cho bn : + HS nờu ỳng tờn : 0,5 im + HS nờu ỳng 1-3 tờn : 0,25 im Cõu 2: (3 im) 2.1 Xỏc nh v nờu ngn gn tỏc dng ca cỏc bin phỏp tu t t vng: (1,5 im) - Phộp nhõn húa (0,25 im) lm cho cỏc yu t thiờn nhiờn (ma, t tri, cõy c)(0,25 im) tr nờn cú sinh khớ, cú tõm hn.(0,25 im) - Phộp so sỏnh (0,25 im ) lm cho chi tit, hỡnh nh (nhng ht ma) (0,25 im) tr nờn c th, gi cm.(0,25 im) 2.2 Ch rừ tớnh liờn kt ca on vn: (1,5 im) - Liờn kt ni dung:(0,75 im) + Cỏc cõu on cựng phc v ch ca on (0,25 im) l: miờu t ma xuõn v s hi sinh ca t tri (0,25 im) + Cỏc cõu on c sp xp theo mt trỡnh t hp lý (0,25 im) - Liờn kt hỡnh thc: (0,75 im) CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 + Phộp lp: ma xuõn, ma, mt t + Phộp ng ngha, liờn tng: ma, ht ma, git ma; mt t, t tri; cõy c, cõy, nhỏnh lỏ mm non, hoa thm trỏi ngt + Phộp th: cõy c - chỳng + Phộp ni: v * Cho im: + HS xỏc nh ỳng, cú dn chng phộp liờn kt : 0,75 im + HS xỏc nh ỳng, cú dn chng 2-3 phộp liờn kt : 0,5 im + HS xỏc nh ỳng, cú dn chng phộp liờn kt : 0,25 im Cõu 3: (5 im) 3.1.Túm tt on trớch truyn ngn Chic lc ng(Nguyn Quang Sỏng) (1 im) - Hỡnh thc: on di khụng quỏ 12 dũng giy thi (0,25 im) - Ni dung: Nờu c ct truyn, nhõn vt v cỏc tỡnh tit chớnh (0,75 im) 3.2 Phõn tớch tỡnh cm cha ca ụng Sỏu v Thu, t ú rỳt bi hc: (4 im) Yờu cu v k nng: - Bi lm cú ba phn: M - Thõn - Kt - Bi lm th hin k nng ngh lun v mt tỏc phm hc - B cc cht ch; lun im mch lc, lý l xỏc ỏng, dn chng chớnh xỏc, chn lc; suy ngh chõn thnh; din t trụi chy, bi sch s, ch rừ rng Yờu cu v kin thc: Phõn tớch tỡnh cm cha ca ụng Sỏu v Thu: (3,5 im) - Cú th phõn tớch theo hai nhõn vt chớnh (ễng Sỏu v Thu) - Cng cú th phõn tớch theo hai tỡnh truyn (Cuc gp g sau nm xa cỏch ca hai cha v s kin ụng Sỏu lm chic lc ng khu cn c) - Sau õy l cỏc ý trng tõm cn lm rừ: + S bc l tỡnh cm mnh m, nng nhit ca Thu i vi cha, mc dự trc ú em c tỡnh xa cỏch, cng u, ng ngnh (1,25 im ) + S th hin tỡnh cm sõu sc, thit tha ca ụng Sỏu i vi con, c bit qua k vt chic lc ng- biu hin ca tỡnh cha cao p.(1,75 im) + din t tỡnh cha sõu nng, xỳc ng, thiờng liờng hon cnh ộo le ca chin tranh, Nguyn Quang Sỏng ó xõy dng thnh cụng: tỡnh truyn bt ng, hp lý; h thng nhõn vt chõn thc, t nhiờn; ngụn ng tỏc phm c sc, m cht Nam b.(0,5 im) Bi hc rỳt t cõu chuyn: (0,5 im) Hc sinh cú th nờu nhiu bi hc khỏc nhau, ú cỏc ý c bn l: + Tỡnh cm cha núi riờng, tỡnh cm gia ỡnh núi chung l tỡnh cm quý bỏu, mi ngi cn bit trõn trng, gi gỡn, phỏt huy + Con ngi phi sng v lm vic cho xng ỏng vi cỏc tỡnh cm cao quý ú + õy cng l truyn thng o lý ca dõn tc, cn k tha v gỡn gi Chỳ ý: - Giỏm kho cho im cỏc ý v yờu cu ni dung kin thc trờn c s gn lin vi yờu cu v k nng - Trong phnPhõn tớch tỡnh cm cha , giỏm kho khụng cho quỏ 0,5 im nu hc sinh sa vo k chuyn K THI TUYN SINH LP 10 THPT Năm học 2008 - 2009 Môn thi : Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút(không kể thời gian giao đề) (Đề gồm câu trắc nghiệm, 1câu tự luận, có trang) I Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu 0,25 điểm, tổng 3,0 điểm) Ghi lại chữ câu trả lời nhất: Tác phẩm Làng nhà văn Kim Lân đợc viết theo thể loại nào? A Tiểu thuyết C Hồi kí B Truyện ngắn D Tuỳ bút Truyện ngắn Làng viết theo đề tài gì? A Ngời trí thức C Ngời nông dân B Ngời phụ nữ D Ngời lính 3.Tác giả đặt ông Hai vào tình nh để ông tự bộc lộ tính cách mình? A Ông Hai chữ, phải nghe, nhờ ngời khác đọc B Tin làng ông theo giặc mà tình cờ ông nghe đợc từ ngời tản c C Bà chủ nhà hay nhòm ngó, nói bóng gió vợ chồng ông Hai D Ông Hai lúc nhớ tha thiết làng Chợ Dầu Mục đích việc ông Hai trò chuyện với đứa út gì? A Để tỏ lòng yêu thơng cách đặc biệt đứa út B Để cho bớt cô đơn buồn chán để nói chuyện C Để thổ lộ nỗi lòng làm vơi bớt nỗi buồn khổ D Để mong hiểu nỗi lòng ông Dòng dới nói đầy đủ tính cách ông Hai tác phẩm CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 A Yêu tự hào làng quê B Căm thù giặc Tây kẻ theo Tây làm Việt gian C Thuỷ chung với kháng chiến, với cách mạng lãnh tụ D Cả A,B, C Tâm lý nhân vật tác phẩm đợc tác giả miêu tả cách nào? A Bằng hành động, cử B Bằng lời nói độc thoại C Bằng lời nói đối thoại D Cả A, B, C Nhận định nói loại ngôn ngữ đợc sử dụng truyện Làng? A Ngôn ngữ đối thoại nhân vật B Ngôn ngữ độc thoại độc thoại nội tâm nhân vật C Ngôn ngữ trần thuật D Cả A, B, C Đoạn văn: Nhìn lũ con, tủi thân, nớc mắt ông lão giàn Chúng trẻ làng Việt gian ? Chúng bị ngời ta rẻ rúng hắt hủi ? Khốn nạn, tuổi đầu sử dụng hình thức nghệ thuật nào? A Đối thoại C Độc thoại nội tâm B Độc thoại D Không sử dụng hình thức Dòng nêu từ địa phơng đợc dùng truyện Làng: A Bực cửa, thầy, (chẳng có gì) sất, trầu B Bực của, trầu, thầy C Trầu, bực cửa, thầy D Thầy, bực cửa, (chẳng có gì) sất, trầu 10 Dòng nêu nhận xét không phù hợp với nét đặc sắc nghệ thuật tác phẩm? A Xây dựng tình tâm lý đặc sắc B Miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng nhân vật C Sử dụng xác ngôn ngữ nhân vật quần chúng D Giọng văn giàu màu sắc trữ tình, biểu cảm 11 Câu sau lời đối thoại: A Cha mẹ tiên s nhà chúng nó! B Hà, nắng gớm, C Chúng trẻ làng Việt gian D Ông lão vờ vờ đứng lảng chỗ khác, thẳng 12 Qua truyện ngắn Làng thấy nhà văn Kim Lân ngời nh nào? A Am hiểu sâu sắc ngời giới tinh thần ngời, đặc biệt ngời nông dân B Yêu thiết tha làng quê đất nớc, thuỷ chung với kháng chiến cách mạng C Căm thù giặc Pháp kẻ làm Việt gian D Cả A, B, C II Phần tự luận: (7 điểm) Trình bày cảm nhận tình cảm cha sâu sắc hoàn cảnh éo le hai nhân vật Ông Sáu bé Thu qua đoạn trích học truyện ngắn Chiếc lợc ngà nhà văn nguyễn Quang Sáng Mã kí hiệu Đ02V-O8-KTBK I L10 HNG DN CHM K THI TUYN SINH LP 10 THPT Năm học 2008- 2009 Môn: Ngữ Văn Thời gian 120 phút I Phần trắc nghiệm: ( điểm) Mỗi câu 0,25 điểm II Phần tự luận: (7 điểm) Yêu cầu kĩ năng: - Đúng phơng pháp tạo lập văn nghị luận tác phẩm truyện - Hiểu yêu cầu đề bài: Trình bày cảm nhận tình cảm cha sâu sắc hoàn cảnh éo le hai nhân vật Ông Sáu bé Thu qua đoạn trích học truyện ngắn Chiếc lợc ngà nhà văn nguyễn Quang Sáng - Những cảm nhận thí sinh cần phải xuất phát từ cốt truyện, nhân vật chi tiết tình tiết - Kĩ hành văn cách cảm thụ tác phẩm Yêu cầu nội dung: Thí sinh có nhiều cách diễn đạt miễn đảm bảo nội dung sau: * Nói qua nội dung tác phẩm rõ hai tình huống: - Tình thứ nhất: Ông Sáu khát khao gặp nhng bé Thu kiên không nhận cha.Khi gặp cha - Tình thứ hai: Ông Sáu làm Lợc ngà tặng con, nhng ông hi sinh cha kịp trao cho * Những biểu tình cha con: - Nhân vật Thu cử lời nói gặp cha nhận cha(chọn chi tiết tiêu biểu xúc động) - Nhân vật ông Sáu: tâm trạng, thái độ, hành động với * Thí sinh cảm nhận đợc tình cha cảm động hoàn cảnh eo le thời kì chiến tranh Tình đa phù hợp, hấp dẫn Từ câu chuyện rút học cho thân Đáp án biểu điểm: - Điểm 5- 6: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, diễn đạt tốt có cảm nhận sâu sắc Còn vài sai xót diễn đạt - Điểm 4-3: Đáp ứng 2/3 yêu cầu trên, diễn đạt vài sai xót S GIO DC V O TO TP H NI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2007-2008 Phn I: (7 im) Cuc i Ch tch H Chớ Minh l ngun cm hng vụ tn cho sỏng to ngh thut M u tỏc phm ca mỡnh, mt nh th vit: CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 "Con Nam thm lng Bỏc V sau ú, tỏc gi thy: Bỏc nm gic ng bỡnh yờn Gia mt vng trng sỏng du hin Vn bit tri xanh l mói mói M nghe nhúi tim! " Cõu 1: Nhng cõu th trờn trớch tỏc phm no? Nờu tờn tỏc gi v hon cnh i ca bi th y Cõu 2: T nhng cõu ó dn kt hp vi nhng hiu bit ca em v bi th, hóy cho bit cm xỳc bi c biu hin theo trỡnh t no? S tht l Ngi ó i nhng vỡ nh th dựng t thm v cm t gic ng bỡnh yờn? Cõu 3: Da vo kh th trờn, hóy vit mt on khong 10 cõu theo phộp lp lun quy np (cú s dng phộp lp v cú mt cõu cha thnh phn ph chỳ) lm rừ lũng kớnh yờu v nim xút thng vụ hn ca tỏc gi i vi Bỏc vo lng Cõu 4: Trng l hỡnh nh xut hin nhiu thi ca Hóy chộp chớnh xỏc mt cõu th khỏc ó hc cú hỡnh nh trng v ghi rừ tờn tỏc gi, tỏc phm Phn II: (3 im) T mt truyn dõn gian, bng ti nng v s cm thng sõu sc, Nguyn D ó vit thnh Chuyn ngi gỏi Nam Xng õy l mt nhng truyn hay nht c rỳt t Truyn kỡ mn lc Cõu 1: Gii thớch ý ngha nhan Truyn kỡ mn lc Cõu 2: Trong Chuyn ngi gỏi Nam Xng, lỳc vng chng, V Nng hay ựa con, ch vo búng mỡnh m bo l cha n Chi tit ú ó núi lờn iu gỡ nhõn vt ny? Vic tỏc gi a vo cui truyn yu t k o núi v s tr v chc lỏt ca V Nng cú lm cho tớnh bi kch ca tỏc phm mt i khụng? Vỡ sao? MễN VN (GI í TR LI) Phn 1: (7 im) Cõu 1: on th trờn c trớch bi Ving lng Bỏc ca nh th Vin Phng Bi th c vit nm 1976, sau cuc khỏng chin chng M kt thỳc, t nc thng nht, Lng H Ch tch va khỏnh thnh Vin Phng thm Bc, vo lng ving Bỏc Cõu 2: Cm xỳc bi th c biu hin theo trỡnh t t ngoi vo trong, ri li tr ngoi, hp vi thi gian mt chuyn ving lng Bỏc - T "thm" th hin tỡnh cm ca nh th i vi Bỏc va kớnh yờu, va gn gi - Cm t "gic ng bỡnh yờn" l mt cỏch núi trỏnh, núi gim nhm miờu t t th ung dung thn ca Bỏc - v lónh t c i lo cho dõn, cho nc, cú ờm no yờn gic ó cú c gic ng bỡnh yờn Cõu 3: on vit cn t c nhng yờu cu sau: - Bỏm sỏt ni dung kh th: phõn tớch c hỡnh nh ca Bỏc c miờu t t th ung dung thn, thy c cm xỳc tro dõng ca nh th ng trc Bỏc - Khụng vit quỏ di hoc quỏ ngn so vi yờu cu 10 cõu ca Trỡnh t ngh lun l qui np, cú s dng phộp lp v mt thnh phn ph chỳ Cõu 4: Mt bi th cú nhc n trng, vớ d nh nh trng ca Nguyn Duy "Trng c trũn vnh vnh/ k chi ngi vụ tỡnh/ ỏnh trng im phng phc/ cho ta git mỡnh" Hay "u sỳng trng treo" ng ca Chớnh Hu Phn 2: (3 im) Cõu 1: Truyn k mn lc: ghi chộp tn mn nhng iu k l c lu truyn Cõu 2: Chi tit V Nng ch cỏi búng ca mỡnh ri núi vi a l Cha n chng t: - V Nng l mt ngi m rt thng con, khụng mun cho thiu thn tỡnh cm ca cha - V Nng l mt ngi v thy chung vi chng, lỳc no cng ngh n chng - V Nng rt cụ n ch bit ch bit truyn trũ cựng búng Vic a vo nhng yu t kỡ o, V Nng hin hn v chc lỏt cú lm du i chỳt ớt tớnh bi kch ca tỏc phm vỡ nh th l V Nng khụng cht, vi chng nng ó c minh oan Nhng dự nng khụng c sng vi chng con, hnh phỳc trn gian õu cũn na.ú l mt bi kch S GIO DC V O TO TP H CH MINH TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2007-2008 Cõu (1 im):Chộp li nguyờn kh th u bi on thuyn ỏnh cỏ (Huy Cn) Cõu Tỡm cỏc thnh phn tỡnh thỏi, cm thỏn nhng cõu sau: a Nhng cũn cỏi ny na m ụng s, cú l cũn ghờ rn hn c nhng ting nhiu (Kim Lõn, Lng) b Chao ụi, bt gp mt ngi nh l mt c hi hón hu cho sỏng tỏc, nhng hon thnh sỏng tỏc cũn l mt chng ng di (Nguyn Thnh Long, Lng l Sa Pa) CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Cõu (3 im):Vit mt on ngh lun (t 10 n 12 cõu) nờu suy ngh ca em v o lý Ung nc nh ngun Cõu (5 im):Cm nhn ca em v on th T hi v thnh ph quen ỏnh in, ca gng vng trng i qua ngừ nh ngi dng qua ng Thỡnh lỡnh ốn in tt phũng buyn-inh ti om vi bt tung ca s t ngt vng trng trũn Nga mt lờn nhỡn mt cú cỏi gỡ rng rng nh l ng l b nh l sụng l rng Trng c trũn vnh vnh k chi ngi vụ tỡnh ỏnh trng im phng phc cho ta git mỡnh (Nguyn Duy, nh trng, SGK Ng tr.156 NXBGD - 2005) S Giỏo dc-o to Qung Nam Nm hc 2006-2007 TUYN SINH VO LP 10 THPT Mụn thi: Ng (chuyờn) Thi gian: 150 phỳt (khụng th thi gian giao ) CHNH THC: Phn I: Trc nghim (2,5 im) Thi gian ca phn ny l 15 phỳt c k on trớch sau v tr li cỏc cõu hi bng cỏch ghi ch cỏi u cõu tr li ỳng vo giy lm bi "Va lỳc õy, tụi ó n gn anh Vi lũng mong nh ca anh, chc anh ngh rng, anh s chy xụ vo lũng anh, s ụm cht ly c anh Anh va bc, va khom ngi a tay ún ch Nghe gi, git mỡnh, trũn mt nhỡn Nú ng ngỏc, l lựng Cũn anhg, anh khụng ghỡm ni xỳc ng Mi ln b xỳc ng, vt tho bờn mỏ phi li ng lờn, gin git, rt d s.Vi v mt xỳc ng y v hai tay a v phớa trc, anh chm chm bc ti, ging lp bp run run: - Ba õy con! - Ba õy con! Con thy l quỏ, nú chp mt nhỡn tụi nh mun hi ú l ai, mt nú bng tỏi i, ri vt chy v kờu thột lờn: "Mỏ! Mỏ!" Cũn anh, anh ng sng li ú, nhỡn theo con, ni au n khin mt anh sm li trụng tht ỏng thng v hai tay buụng xung nh b góy." (Ng 9, 1) 1/Nhõn vt cú c nhc n nhng cha xut hin on trớch l nhõn vt no? A-Nhõn vt ngi cha B-Nhõn vt ngi m C-Nhõn vt ngi D-Nhõn vt k chuyn 2/Cõu "Cũn anh, anh khụng ghỡm ni xỳc ng" l cõu cú thnh phn gỡ? A-Ph chỳ B-Tỡnh thỏi C-Khi ng D-Gi, ỏp 3/Chi tit no th hin rừ nht ni bng hong, au n ca ngi cha a khụng nhn mỡnh? A-Ging lp bp run run B-Vt tho di bờn mỏ phi ng lờn, gin git C-Hai tay a v phớa trc D-Hai tay buụng xung nh b góy 4/Nhõn vt xng "tụi" on trớch l ai? A-Nhõn vt ngi m B-Nhõn vt ngi k chuyn C-Nhõn vt ngi D-Nhõn vt ngi cha 10 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 13 Cõu 1: a Chộp li nhng cõu th miờu t tõm trng ca Thỳy Kiu on Mó Giỏm Sinh mua Kiu (Ng 9, mt) b Cho bit i tng ca miờu t ni tõm l nhng gỡ ? Cõu 2: úng vai Thỳy Kiu k li cho mi ngi nghe vic bỏo õn bỏo oỏn Trong li k giỳp mi ngi hỡnh dung c cnh vt v tõm trng ca Thỳy Kiu gp li Hon Th Gi ý gii Cõu 1: a."Ni mỡnh thờm tc ni nh, Thm hoa mt bc l hoa my hng ! Ngi ngựng dn giú e sng, Ngng hoa búng thn trụng gng mt dy" (Mó Giỏm Sinh mua Kiu_Ng 9, mt) b i tng ca miờu t ni tõm : ý ngha, cm xỳc, tỡnh cm nhõn vt, Cng cú th l: cnh vt, nột mt, trang phc, ca nhõn vt Cõu 2: "L chi to xoay i ngi lm ni gian truõn khú lng" Cha! M! Hai em! Chng! Nu mi ngi mun bit cuc sng ca tng y nm phiờu bt thỡ ch xin k quóng i v vang nht ca Liu cú ng rng t mt tm thõn ụ nhc, bng chc tr thnh mt phu nhõn tng quõn nm quyn sinh sỏt ca nhiu k gian ỏc bt lng Nu mi ngi thu hiu lũng thỡ hóy lng nghe chuyn k : Bỏo õn, bỏo oỏn Nh chng T Hi - mt v tng ó rch ụi sn h, chng li triu ỡnh, tr thnh mt phu nhõn tng quõn Chng hi v nhng ngi ó tng cú n vi con, nhng k ó hóm hi con, y vo b kh Ri chng mi ht nhng ngi cú n, bt ht nhng k gian ỏc y v cho ton quyn x ti Th l hụm y, v chng ngi trờn in xột x - bỏo õn v bỏo oỏn u tiờn l Thỳc Sinh, ngi ó tng cú n cu lu xanh Chng Thỳc bc vo, mt nh chm, mỡnh my run run Con ngh, chc chng quỏ s õy m Con bit chng l ngi nhu nhc nhng khụng trỏch múc Dự v c chng l Hon Th luụn ghen tuụng hnh h nhng chuyn ú khỏc! Gi õy phi n n chng Con ct ting : "Cho chng Thỳc! Hụm mi chng n õy l tụi by t chỳt lũng thnh, xin c n n cho chng!" Chng chng dỏm núi gỡ nhng nghe n õy chng ó s nờn chng lờn ting : "Võng !" Con li núi : "Ngha chng dnh cho tụi nng n nghỡn non, tr lm ht õy cú gm trm cun, bc nghỡn cõn t lũng chng gi l cú vy Mong chng nhn cho" Ngi hu bng l ra, chng ly t nhn l Nhng ngh : "Sao chng phi ly t, chng cũn s chng" Thụi ta chng i vỡ cũn nhiu ngi phi bỏo õn na" Con ch núi thờm :"V chng qu quỏi tinh ma, phen ny k cp b gi gp nhau" Chng i v tip ú bỏo õn cho nhiu ngi khỏc Sau ú l n vic bỏo oỏn, ngi u tiờn m phi tr thự, tr ht oỏn chớnh l Hon Th, v c ca Thỳc Sinh M va vo ti ca ó núi ún : "Tiu th cng cú bõy gi n õy ?" Ri li dừng dc hn : "n b d cú my tay T xa n c my ngi nhiu mu mụ, tinh quỏi nh b" M vi vng qu xung, phn vỡ nhn ang ngi trờn, phn vỡ thy hng hng tng lớnh ỏo giỏp, gm ao y mỡnh Con ngh : "Chc phen ny m s phỏt hong lờn, s ly lc van xin Vỡ bit mỡnh cú ti, m s bit th no l "gieo nhõn no c qu ny" Con li dừng dc hn : "D dng l kip hng nhan, n m cng cay nghit thỡ s cng chu nhiu oan trỏi" n õy Hon Th ó hiu Nhng m tinh ranh quỏ, m cũn bỡnh tnh khu u ri xin tha Con bit m s kờu ca, s cha ti cho mỡnh, lỳc ny cú th cho m t gió cừi i nhng mun xem m s núi gỡ, v cng mt phn vỡ mun xem m cú hi ci khụng Nu cú, cú th m lng khoan hng tha khụng git m M bt u tha : "Tha phu nhõn, tụi õy l phn n b hốn kộm nờn cng nh Tụi ghen tuụng thỡ cng l chuyn thng tỡnh, ngh li ngy y k hốn mn ny ó phu nhõn gỏc vit kinh , vi li phu nhõn b i, tụi õu dỏm chi, cng chng ui theo bt v mc dự bit gỏc vin ó mt vi th ỏng giỏ Vi li cng ti ch a thờ, mt chng m nhiu v, chng chung thỡ d chiu cho Nhng cng ti k hốn mn ny gõy vic chụng gai, gi thỡ ch cũn bit trụng ch vo tm lũng bao dung rng ln nh bin c ca phu nhõn m thụi Xin phu nhõn ngh cho m thng cho k hốn kộm ny" Con bng hong vụ cựng, khen cho m khụn ngoan n mc m núi nng phi li M tht gio hot, khụn ngoan, tinh quỏi, ranh mónh Nhng li núi ca m cú lớ quỏ, cng l n b thỡ cn hiu c suy ngh chung ca n b l : hay ghen tuụng Tha cho m thỡ may i cho m cũn lm thỡ li l ngi nh nhen, vi li ó cú ý khoan hng nu m bit hi ci Dự cha thy hnh ng nhng li núi ca m thỡ cng cú tỡnh, cú lớ M ó nhn ht li vo mỡnh thỡ cng khoan dung cho m v ch núi thờm : "Hóy bit hi ci vỡ sng m to nhiu n ngha thỡ s gp nhiu iu tt p Nờn nh cõu hin gp lnh, ỏc gp d" Sau ú cũn x ti nhiu tờn khỏc Tt c chỳng u l l gian ỏc, c a, bt nhõn Con ch k cú vy thụi ó tri qua bit bao ng cay, kh nhc, cng thm thớa cỏi l i : "Hng nhan bc mnh" Nhng thụi, gi õy ó on t vi c nh, cú cha, cú m, cú anh em, cú ngi yờu chung thu thỡ cuc sng cũn gỡ khụng hnh phỳc Cuc sng luụn theo ngha ca nú l : "Gp nhiu tai ng ri s cú c nim hnh phỳc" Con thy tht ỳng! 14 Cõu 1: Nh th T Hu miờu t cn nh Bỏc ni lng Sen ban u ó vit : "Ba gian nh trng khụng hng khúi Mt chic ging tre chiu chng lnh Mt thi gian sau nh th sa li : Ba gian nh trng nm a vừng Mt chic ging tre chiu mng manh." Hóy cho bit s thay i t ng cú nh hng nh th no Cõu 2: Trỡnh by suy ngh ca em v nhõn vt lóo Hc truyn ngn cựng tờn ca Nam Cao n ý ngha ca hai cõu th ? Gi ý gii Cõu 1: Cỏch thay i t ng lm cõu th hay hn, gi d õm v khụng khớ m ỏp v s sinh ng ca cnh vt nh cũn phng pht bn tay v hi m ngi ú, khụng lnh lo hoang tn nh hai cõu th ban u Cõu 2: a M bi : Gii thiu chung v Nam Cao v tỏc phm Lóo Hc, nờu ni dung ch l tỏc phm vit v ngi nụng dõn, v cỏi v nhõn cỏch cao p ca ngi vi cỏi nhỡn nhõn o sõu sc b Thõn bi : Phõn tớch cỏc c im sau ca nhõn vt : 22 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 * Lóo Hc in hỡnh cho cuc sng nghốo kh ca ngi nụng dõn trc Cỏch mng thỏng Tỏm - Cuc sng cy thuờ, cuc mn, v lóo vỡ lm nhiu, lao lc m cht - Lóo nghốo khụng cú tin ci v cho khin lóo phn b i n in cao su - Lóo b m ng thi lng mt ngh ve si nờn khụng kim c vic lm, sng tm b n c chui qu sung qua ngy, cui cựng phi bỏn vng l ngi bn nht ca lóo - Bỏn xong, vi nhng day dt lng tõm cựng nhng tớnh toỏn ca ngi lng thin, lỳc tui gi lóo ó tỡm n cỏi cht bng liu b chú.Cỏi cht ca lóo phn ỏnh s cựng qun b tc ca ngi nụng dõn xó hi ng thi, vic lm, cỏi úi, ming n ố nng lờn vai ngi nụng dõn * Tm lũng lng thin ca mt ngi cha thng v giu lũng t trng - Lóo yờu vi ni nim day dt ca ngi cha cha lm trũn bn phn, cha lo ci v c cho nờn cỏc cõu chuyn vi ụng giỏo hay cu Vng lóo u nhc ti vi ni nh nhung cựng nhng tớnh toỏn cho nú tr v - Lóo bũn vn, bỏn chú, gi tin v nh hng xúm trụng nom cho ri i ch quyt khụng tiờu ca ly mt ho S hi sinh ca lóo õm thm m cao thng - Lóo tỡm n cỏi cht khng nh nhõn cỏch cao thng ca mỡnh bi lóo ó t chi s giỳp ca mi ngi, lóo s sng na s khụng gi mỡnh m i theo gút Binh T chng ? - Cnh lóo õu ym vng cựng nhng cỏch chm súc, tõm s ca lóo vi nú, cnh lóo khúc nh nớt bỏn nú khin ngi c cm ng v thng cm ngm ngựi cho s phn ca lóo c Kt lun : Nam Cao ó gn c trong, phỏt hin nhng cuc i en ti y th ỏnh sỏng ca lng tri, ca tỡnh thng lm ngi ta thy tin yờu cuc i hn 15 Cõu 1: Chộp li ba cõu th cui bi th ng ca Chớnh Hu v phõn tớch ý ngha ca hỡnh nh kt thỳc bi th Cõu 2: (Vi nhan : Mụi trng sng ca chỳng ta, da vo nhng hiu bit ca em v mụi trng, vit mt bi ngn trỡnh by quan im ca em v cỏch ci to mụi trng sng ngy mt tt p hn Gi ý gii Cõu 1: Chộp chớnh xỏc dũng th c 0,5 im, nu sai li v chớnh t hoc t ng tr 0,25 im : "ờm rng hoang sng mui ng cnh bờn ch gic ti u sỳng trng treo" (ng - Chớnh Hu) Phõn tớch ý ngha ca hỡnh nh "u sỳng trng treo" c im Hc sinh cn lm rừ giỏ tr ni dung v ngh thut ca on th nh sau : - Cnh thc ca nỳi rng thi chin khc lit hin lờn qua cỏc hỡnh nh : rng hoang, sng mui Ngi lớnh sỏt cỏnh cựng ng i : ng cnh bờn nhau, mai phc ch gic - Trong phỳt giõy gii lao bờn ngi ng ca mỡnh, cỏc anh ó nhn v p ca vng trng lung linh treo l lng trờn u sỳng : u sỳng trng treo Hỡnh nh trng treo trờn u sỳng va cú ý ngha t thc, va cú tớnh biu trng ca tỡnh ng i v tõm hn bay bng lóng mn ca ngi chin s Phỳt giõy xut thn y lm tõm hn ngi lớnh lc quan thờm tin tng vo cuc chin u v m c n tng lai ho bỡnh Cht thộp v cht tỡnh ho qun tõm tng t phỏ thnh hỡnh tng th y sỏng to ca Chớnh Hu Cõu 2: Nờu v trin khai thnh bi ngh lun gm cỏc ý c bn sau : a Nờu ngh lun : Mụi trng sng ca chỳng ta thc t ang b ụ nhim v ngi cha cú ý thc bo v b Biu hin v phõn tớch tỏc hi : - ễ nhim mụi trng lm hi n s sng - ễ nhim mụi trng lm cnh quan b nh hng c ỏnh giỏ : - Nhng vic lm ú l thiu ý thc bo v mụi trng, phỏ hu mụi trng sng tt p - Phờ phỏn v cn cú cỏch x pht nghiờm khc d Hng gii quyt : - Tuyờn truyn mi ngi t rốn cho mỡnh ý thc bo v mụi trng - Coi ú l cp bỏch ca ton xó hi ôn tập, tổng kết chơng trình ngữ văn 23 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 A Văn học I - Thơ việt nam đại TT Tên thơ Đồng chí Đoàn thuyền đánh cá Con cò Bếp lửa Bài thơ tiểu đội xe không kính Khúc hát ru em bé lớn lng mẹ lăng Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Chính Hữu 1948 Tự Huy Cận Chế Lan Viên Bằng Việt Phạm Tiến Duật Nguyễn Khoa Điềm Viễn Phơng 1958 chữ 1982 Tự 1963 chữ chữ 1969 Tự 1971 chữ chữ 1976 chữ Viếng Bác ánh trăng Nguyễn Duy 1978 chữ Nói với Y Phơng Sau 1975 chữ 10 Mùa xuân nho nhỏ Thanh Hải 198 chữ 11 Sang thu Hữu Thỉnh 1998 chữ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ thuật Vẻ đẹp chân thực giản dị anh đội thời chống Pháp tình đồng chí sâu sắc, cảm động Vẻ đẹp tráng lệ, giàu màu sắc lãng mạn thiên nhiên, vũ trụ ngời lao động Ca ngợi tình mẹ ý nghĩa lời ru sống ngời Tình cảm bà cháu hình ảnh ngời bà giàu tình thơng, giàu đức hy sinh Vẻ đẹp hiên ngang, dũng cảm ngời lính lái xe Trờng Sơn Chi tiết, hình ảnh tự nhiên, bình dị, cô động gợi cảm Từ ngữ giàu hình ảnh, sử dụng biện pháp ẩn dụ, nhân hoá Vận dụng sáng tạo ca dao Biện pháp ẩn dụ, triết lý sâu sắc Hồi tởng kết hợp với cảm xúc, tự sự, bình luận Ngôn ngữ bình dị, giọng điệu hình ảnh thơ độc đáo Tình yêu thơng ớc vọng ngời Giọng thơ tha thiết, hình ảnh giản mẹ dân tộc Tà Ôi kháng chiến dị, gần gũi chống Mĩ Lòng thành kính niềm xúc động sâu sắc Bác vào thăm lăng Bác Gợi nhớ năm tháng gian khổ ngời lính, nhắc nhở thái độ sống "Uống nớc nhớ nguồn" Tình cảm gia đình ấm cúng, truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ quê hơng dân tộc, gắn bó với truyền thống Cảm xúc trớc mùa xuân thiên nhiên, vũ trụ khát vọng làm mùa xuân nho nhỏ dâng hiến cho đời Những cảm nhận tinh tế tác giả chuyển biến nhẹ nhàng thiên nhiên từ cuối hạ sang thu Giọng điệu trang trọng, thiết tha, sử dụng nhiều ẩn dụ gợi cảm Giọng tâm tình, hồn nhiên Hình ảnh gợi cảm Từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi cảm Hình ảnh đẹp, gợi cảm, so sánh ẩn dụ sáng tạo Gần gũi dân ca Hình ảnh thơ giàu sức gợi cảm Sắp xếp theo giai đoạn lịch sử Từ 1945 - 1954: Đồng chí Từ 1954 - 1964: Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Con cò Từ 1965 - 1975; Khúc hát ru em bé lớn lng mẹ, Bài thơ tiểu đội xe không kính Sau 1975: ánh trăng, Viếng lăng Bác, Mùa xuân nho nhỏ, Nói với con, Sang thu Phản ánh tình cảm t tởng ngời (tình yêu quê hơng, đất nớc; tình cảm đồng chí gắn bó với Bác, tình cảm gắn bó bền chặt nh tình mẹ con, bà cháu) Một số nội dung, chủ đề lớn thơ Việt Nam đại Tình mẹ con: Con cò, Khúc hát ru, Mây sóng - Điểm chung (giống nhau) ca ngợi tình mẹ đằm thắm, thiêng liêng Dùng lời ru ng ời mẹ ngời (em bé với ngời mẹ) - Điểm khác: (Nét riêng nội dung cách biểu tình mẹ con) - Bài "Khúc hát ru" thể thống tình yêu với lòng yêu n ớc, gắn bó với cách mạng ý chí chiến đấu ngời mẹ dân tộc Tà Ôi hoàn cảnh gian khổ chiến khu miền Tây Thừa Thiên thời kì kháng chiến chống Mĩ 24 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Bài "Con cò" khai thác phát triển tứ thơ từ hình tợng cò ca dao hát ru để ngợi ca tình mẹ ý nghĩa lời hát ru Bài "Mây sóng" hoá thân vào lời trò chuyện hồn nhiên, ngây thơ em bé với mẹ để thể tình yêu mẹ thắm thiết trẻ thơ Ngời lính tình đồng chí Đồng chí, Bài thơ tiểu đội xe không kính, ánh trăng (Nét chung nét riêng) Bút pháp nghệ thuật (Nét chung nét riêng) II - Truyện việt nam đại TT tác phẩm Tác giả Nớc Năm sáng tác Làng Kim Lân Việt Nam 1948 Lặng SaPa lẽ Nguyễn Thành Long Việt Nam 1970 Chiếc ngà lợc Nguyễn Quang Sáng Việt Nam 1966 Lỗ Tấn Trung Quốc Trong tập "Gào thét" 1923 Cố hơng Những đứa trẻ Mác xim Gorơki Nga Bến quê Nguyễn Minh Châu Việt Nam Những xa xôi Lê Minh Khuê Việt Nam Trích tiểu thuyết "Thời thơ ấu" (1913 - 1914) Trong tập "Bến quê" (1985) 1971 Tóm tắt nội dung Qua tâm trạng đau xót, tủi hổ ông Hai nơi tản c nghe tin đồn làng theo giặc, truyện thể tình yêu làng quê sâu sắc, lòng yêu nớc tinh thần kháng chiến ngời nông dân Cuộc gặp gỡ tình cờ ông hoạ sĩ, cô kỹ s trờng với ngời niên làm việc trạm khí tợng núi cao SaPa Qua đó, ca ngợi ngời lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức cho đất nớc Câu chuyện éo le cảm động hai cha con: ông Sáu bé Thu lần ông thăm nhà khu Qua đó, truyện ca ngợi tình cha thắm thiết hoàn cảnh chiến tranh Trong chuyến thăm quê, nhân vật "tôi" chứng kiến đổi thay theo hớng suy tàn làng quê sống ngời nông dân Qua đó, truyện miêu tả thực trạng xã hội nông thôn Trung Hoa đơng thời vào tiêu điều suy ngẫm đờng ngời nông dân đờng ngời nông dân xã hội Câu chuyện tình bạn nảy nở bé Alisôsa với đứa trẻ viên sĩ quan sống thiếu tình thơng bên hàng xóm Qua đó, khẳng định tình cảm hồn nhiên, sáng trẻ em, bất chấp cản trở quan hệ xã hội Qua cảm xúc suy ngẫm nhân vật Nhĩ vào lúc cuối đời giờng bệnh, truyện thức tỉnh ngời trân trọng giá trị vẻ đẹp bình dị, gần gũi sống, quê hơng Cuộc sống, chiến đáu ba cô gái niên xung phong cao điểm tuyến đờng Trờng Sơn năm chiến tranh chống Mĩ cứu nớc Truyện làm bật tâm hồn sáng giàu mơ mộng, tinh thân dũng cảm, sống chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhng hồn nhiên, lạc qua họ III - Chơng trình văn học việt nam (Từ lớp - lớp 9) văn học dân gian Thể loại Truyện Định nghĩa - Truyền thuyết: Kể nhân vật kiện có liên quan đến lịch sử thời khứ, thờng có yếu tố tởng tợng, kì ảo Thể thái độ cách đánh giá nhân vật kiện nhân vật lịch sử đợc kể - Cổ tích: Kể đời số kiểu nhân vật quen thuộc (bất hạnh, dũng sĩ, tài năng, thông minh ngốc nghếch động vật) Có yếu tố hoang đờng, thể mơ ớc, niềm tin chiến thắng - Ngụ ngôn: Mợn chuyện vật, đồ vật (hay ngời) để nói bóng, gió kín đáo chuyện ngời, để khuyên nhủ răn dạy học - Truyện cời: Kể tợng đáng cời sống nhằm tạo tiếng cời mua vui hay phê phán thói h tật xấu xã hội Các văn đợc học - Con Rồng cháu Tiên Bánh chng, bánh giày Thánh Gióng Sơn Tinh - Thuỷ Tinh Sự tích Hồ Gơm - Sọ Dừa Thạch Sanh Em bé thông minh - ếch ngồi đáy giếng 25 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Ca dao - dân ca Tục ngữ Sân khấu (chèo) Chỉ thể loại trữ tình dân gian, kết hợp lời nhạc, diễn tả đời sống nội tâm ngời Là câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh thể kinh nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên, lao động, xã hội) đợc nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ lời ăn tiếng nói hàng ngày Là loại kịch hát, múa dân gian: kể chuyện diễn tích hình thức sân khấu (diễn sân đình gọi chèo sân đình) Phổ biến Bắc Bộ Thày bói xem voi Đeo nhạc cho mèo Tây, chân, Tai, Mũi, Miệng - Treo biển Lợn cới, áo Những câu hát tình cảm gia đình Những câu hát tình yêu quê hơng, đất nớc, ngời Những câu hát than thân Những câu hát châm biếm Văn học trung đại Thể loại Tên văn Thời gian Tác giả Những nét nội dung nghệ thuật Con Hổ có nghĩa (NXB GD 1997 Đầu kỷ 15 Vũ Trinh Hồ Nguyên Trừng Chuyện ngời gái Nam Xơng (trích Truyền kì mạn lục) Thế kỉ 16 Nguyễn Dữ Chuyện cũ phủ chúa (trích Vũ trung tuỳ bút) Hoàng Lê thống chí (trích) Đầu kỉ 19 Đầu kỉ 19 Phạm Đình Hổ Sông núi nớc Nam 1077 Lý Thờng Kiệt Mợn chuyện loài vật để nói chuyện ngời, đề cao ân nghĩa đạo làm ngời Ca ngợi phẩm chất cao quý vị thái y lệnh họ Phạm: tài chữa bệnh lòng thơng yêu ngời, không sợ quyền uy Thông cảm với số phận oan nghiệt vẻ đẹp truyền thống ngời phụ nữ Nghệ thuật kể chuyện, miêu tả nhân vật Phê phán thói ăn chơi vua chúa, quan lại qua lối ghi chép việc cụ thể, chân thực, sinh động Ca ngợi chiến công Nguyễn Huệ, thất bại quân Thanh Nghệ thuật viết tiểu thuyết chơng hồi kết hợp tự miêu tả Tự hào dân tộc, ý chí chiến thắng với giọng văn hào hùng Ca ngợi chiến thắng Chơng Dơng, Hàm Tử học thái bình giữ cho đất nớc vạn cổ Sự gắn bó với thiên nhiên sống vùng quê yên tĩnh mà không đìu hiu Nghệ thuật tả cảnh tinh tế Sự giao hoà thiên nhiên v ới tâm hồn nhạy cảm nhân cách cao Nghệ thuật tả cảnh, so sánh đặc sắc Nỗi sầu ngời vợ, tố cáo chiến tranh phi nghĩa Cách dùng điệp từ tài tình Thầy thuốc giỏi cốt lòng Truyện ký Phò giá kinh Ngô Gia Văn Phái Trần Quang Khải Trần Nhân Tông Buổi chiều đứng phủ Thiên Trờng Bài ca Côn Sơn Trớc 1442 Nguyễn Trãi Sau phút chia ly (trích Chinh phụ ngâm khúc) Đầu TK 18 Bánh trôi nớc Đầu TK 18 Đặng Trần Côn (Đoàn Thị Điểm dịch) Hồ Xuân Hơng Qua đèo ngang Thế kỉ 19 Bà Huyện Thanh Quan Bạn đến chơi nhà Cuối TK 18 đầu TK 19 Nguyễn Khuyến Thơ Trân trọng vẻ đẹp trắng ngời phụ nữ ngậm ngùi cho thân phận Sử dụng có hiệu hình ảnh so sánh ẩn dụ Vẻ đẹp cổ điển tranh Đèo Ngang tâm yêu nớc qua lời thơ trang trọng, hoàn chỉnh thể Đờng luật Tình cảm bạn bè chân thật, sâu sắc, hóm hỉnh hình ảnh thơ giản dị, linh hoạt 26 Truyện thơ Nghị luận CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Truyện Kiều, trích: - Chị em Thuý Đầu kỉ Nguyễn Du Kiều 19 - Cảnh ngày xuân - Mã Giám Sinh mua Kiều - Kiều lầu Ngng Bích - Thuý Kiều báo ân báo oán Truyện Lục Vân Tiên trích: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Lục Vân Tiên gặp nạn Chiếu dời đô Giữa TK 19 Nguyễn Đình Chiểu 1010 Lý Công Uẩn Hịch tớng sĩ (trích) Trớc 1285 Trần Quốc Tuấn Nớc Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) Bàn luận phép học 1428 Nguyễn Trãi 1791 Nguyễn Thiếp Cách miêu tả vẻ đẹp tài hoa chị em Thuý Kiều.- Cảnh đẹp ngày xuân cổ điển, sáng - Phê phán, vạch trần chất Mã Giám Sinh nỗi nhớ nàng Kiều - Tâm trạng nỗi nhớ Thuý Kiều với lối dùng điệp từ - Kiều báo ân báo oán với giấc mơ thực công lý qua đoạn trích kết hợp miêu tả với bình luận - Vẻ đẹp sức mạnh nhân nghĩa ngời anh hùng qua giọng văn cách biểu cảm tác giả - Nỗi khổ ngời anh hùng gặp nạn chất bọn vô nhân đạo Lí dời đô nguyện vọng giữ nớc muôn đời bền vững phồn thịnh Lập luận chặt chẽ Trách nhiệm đất nớc lời kêu gọi thống thiết tớng sĩ Lập luận chặt chẽ, luận xác đáng, giàu sức thuyết phục Tự hào dân tộc, niềm tin chiến thắng, luận rõ ràng, hấp dẫn Học để có tri thức, để phục vụ đất nớc cầu danh Lập luận chặt chẽ, thuyết phục Văn học đại Thể loại Truyện kí Tên văn Sống chết mặc bay Thời gian 1918 Tác giả Những nét nội dung nghệ thuật Tố cáo tên quan phủ vô nhân đạo Thông cảm với nỗi khổ nhân dân Nghệ thuật miêu tả tơng phản, đối lập tăng cấp Đối lập nhân vật: Va ren- gian trá, lố bịch; Phan Bội Châu- kiên cờng bất khuất Giọng văn sắc sảo, hóm hỉnh Tố cáo xã hội phong kiến tàn bạo, thông cảm nỗi khổ ngời nông dân, vẻ đẹp tâm hồn ngời phụ nữ nông thôn Nghệ thuật miêu tả nhân vật Những cay đắng tủi nhục tình yêu thơng ngời mẹ tác giả thời thơ ấu Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật Kỉ niệm ngày đầu học Nghệ thuật tự xen miêu tả biểu cảm Vẻ đẹp cờng tráng, tính nết kiêu căng nỗi hối hận Dế Mèn gây chết thảm thơng cho Dế Choắt Nghệ thuật nhân hoá, kể chuyện hấp dẫn Số phận đau thơng vẻ đẹp tâm hồn Lão Hạc, thông cảm sâu sắc tác giả Cách miêu tả tâm lí nhân vật cách kể chuyện hấp dẫn Tình yêu quê hơng đất nớc ngời phải tản c Tình truyện độc đáo, hấp dẫn Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật Chợ Năm Căn, cảnh sông nớc Cà Mau rộng lớn, hùng vĩ, đầy sức sống hoang dã Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên qua cảm nhận tinh tế tác giả Tình cảm cha sâu đậm, đẹp đẽ cảnh ngộ éo le chiến tranh Cách kể chuyện hấp dẫn, kết hợp với miêu tả bình luận Vẻ đẹp ngời niên với công việc thầm lặng Tình truyện hợp lí, kể chuyện tự nhiên Kết hợp tự với trữ tình bình luận Vẻ đẹp tâm hồn tính cách cô gái niên xung phong đờng Trờng Sơn Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, ngôn ngữ sinh động, trẻ trung; miêu tả tâm lí nhân vật Vẻ đẹp thơ mộng, hùng vĩ thiên nhiên vẻ đẹp sức mạnh ngời trớc thiên nhiên Tự kết hợp với trữ tình Bức tranh cụ thể, sinh động giới loài chim vùng quê Cách quan sát miêu tả tinh tế Trân trọng vẻ đẹp giá trị bình dị, gần gũi gia đình, quê hơng Tình truyện, hình ảnh giàu tính biểu tợng, tâm lí nhân vật Thông cảm với em bé gia đình bất hạnh Nghệ thuật miêu tả nhân vật, kể chuyện hấp dẫn Tâm hồn sáng, nhân hậu ngời em giúp anh nhận phần hạn chế mình.Cách kể chuyện theo thứ miêu tả tinh tế tâm lí nhân vật 27 Những trò lố Varen Phan Bội Châu Tức nớc vỡ bờ (trích Tắt đèn) 1925 1939 Phạm Duy Tốn Nguyễn Quốc Ngô Tất Tố Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) Tôi học Bài học đờng đời (trích Dế Mèn phiêu lu ký) Lão Hạc 1940 Nguyên Hồng 1941 1941 Thanh Tịnh Tô Hoài 1943 Nao Cao Làng 1948 Kim Lân Sông nớc Cà Mau (trích Đất rừng phơng Nam) 1957 Đoàn Giỏi Chiếc lợc ngà 1966 Lặng lẽ sapa 1970 Nguyễn Quang Sáng Nguyễn Thành Long Những xa xôi 1971 Lê Minh Khuê Vợt thác (trích Quê nội) 1974 Võ Quảng Lao Xao (trích Tuổi thơ im lặng) Bến quê 1985 Duy Khán 1985 Nguyễn Minh Châu Cuộc chia tay búp bê Bức tranh em gái 1992 Khánh Hoài 1999 Tạ Duy Anh CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Tuỳ bút Thơ Một quà lúa non: Cốm Cây tre Việt Nam 1943 Thạch Lam 1955 Thép Mới Mùa xuân Vũ Bằng Cô Tô Trớc 1975 1976 Nguyễn Tuân Sài Gòn yêu 1990 Minh Hơng Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Đập đá Côn Lôn 1914 Phan Bội Châu Phan Chu Trinh Tản Đà Muốn làm thằng Cuội Đầu TK20 1917 Hai chữ nớc nhà 1924 Quê hơng 1939 Trần Tuấn Khải Tế Hanh Khi tu hú 1939 Tố Hữu Tức cảnh Pắc Bó 1941 Hồ Chí Minh Ngắm trăng 19421943 19421943 1943 Hồ Chí Minh Ông đồ (Thi nhân Việt Nam) Cảnh khuya 1943 Vũ Đình Liên 1948 Hồ Chí Minh Rằm tháng giêng 1948 Hồ Chí Minh Đồng chí 1948 Chính Hữu Lợm 1949 Tố Hữu Đêm Bác không ngủ 1951 Minh Huệ Đoàn thuyền đánh cá 1958 Huy Cận Con cò 1962 Chế Lan Viên Bếp lửa 1963 Bằng Việt Ma 1967 Trần Đăng Khoa Tiếng gà tra 1968 Xuân Quỳnh Bài th tiểu đội xe không kính Khúc hát ru em bé lớn lng mẹ 1969 Phạm Tiến Duật Nguyễn Khoa Điềm Đi đờng Nhớ rừng (Thi nhân Việt Nam Viếng Lăng Bác 1971 1976 Hồ Chí Minh Thế Lữ Viễn Phơng Thứ quà riêng biệt, nét đẹp văn hoá Cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng mà sâu sắc Qua hình ảnh ẩn dụ, ca ngợi tre (con ngời Việt Nam) anh hùng lao động chiến đấu, thuỷ chung chịu đựng gian khổ hi sinh Nỗi nhớ Hà Nội da diết ngời xa quê từ bộc lộ tình yêu quê hơng đất nớc Tâm hồn tinh tế nhạy cảm ngòi bút tài hoa Cảnh đẹp thiên nhiên vẻ đẹp ngời vùng đảo Cô Tô, Ngòi bút điêu luyện, tinh tế tác giả Sức hấp dẫn thiên nhiên, khí hậu Sài Gòn Con ngời Sài Gòn cởi mở, chân tình, trọng đạo nghĩa Cách cảm nhận tinh tế, ngôn ngữ giàu sức biểu cảm Phong thái ung dung, khí phách kiên cờng ngời chí sĩ yêu nớc vợt lên cảnh tù ngục Giọng thơ hào hùng, có sức lôi Hình tợng đẹp lẫm liệt, ngang tàn ngời anh hùng cứu nớc dù gặp gian nguy Bút pháp lãng mạn, giọng thơ hào hùng Bất hoà với thực tầm thờng muốn lên cung trăng để bầu bạn với chị Hằng Hồn thơ lãng mạn pha chút ngông nghênh Mợn câu chuyện lịch sử để bộc lộ cảm xúc khích lệ lòng yêu nớc, ý chí cứu nớc đồng bào Thể thơ, giọng thơ trữ tình thống thiết Bức tranh tơi sáng, sinh động vùng quê Những ngời lao động khoẻ mạnh đầy sức sống Lời thơ bình dị, gợi cảm, tha thiết Lòng yêu sống nỗi khao khát tự ngời chiến sĩ chốn lao tù Thể thơ lục bát giản dị, sáng mà sâu sắc Vẻ đẹp hùng vĩ Pắc Bó, niềm tin sâu sắc Bác vào nghiệp cứu nớc Lời thơ giản dị, sáng mà sâu sắc Tình yêu thiên nhiên tha thiết chốn tù ngục lòng lạc quan cách mạng Bài thơ sử dụng biện pháp nhân hoá linh hoạt, tài tình Nỗi gian khổ bị giải vẻ đẹp thiên nhiên đờng Lời thơ giản dị mà sâu sắc Mợn lời Hổ bị nhốt để diễn tả nỗi chán ghét thực tầm thờng, khao khát tự mãnh liệt Chất lãng mạn tràn đầy cảm xúc thơ Thơng cảm với ông đồ, với lớp ngời "đang tàn tạ" Lời thơ giản dị mà sâu sắc, gợi cảm Cảnh thiên nhiên, nỗi lo vận nớc Hình ảnh thơ sinh động, cách so sánh độc đáo Cảnh đẹp đêm rằm tháng giêng Việt Bắc, sống chiến đấu Bác, niềm tin yêu sống Bút pháp cổ điển đại Tình đồng chí tạo nên sức mạnh đoàn kết, thơng yêu, chiến đấu Lời thơ giản dị, hình ảnh chân thực Vẻ đẹp hồn nhiên Lợm việc tham gia chiến đấu giải phóng quê hơng Sự hi sinh anh dũng Lợm Thơ tự kết hợp trữ tình Hình ảnh Bác Hồ không ngủ, lo cho đội dân công Niềm vui ngời đội viên đêm không ngủ Bác Lời thơ giản dị, sâu sắc Cảnh đẹp thiên nhiên niềm vui ngời lao động biển Bài thơ giàu hình ảnh sáng tạo Ca ngợi tình mẹ ý nghĩa lời ru sống ngời Vận dụng sáng tạo ca dao, nhiều câu thơ đúc kết nhữngsuy ngẫm sâu sắc Những kỉ niệm tuổi thơ ngời bà, bếp lửa nỗi nhớ quê hơng da diết giọng thơ truyền cảm, da diết; hình ảnh thơ chân thực giàu sức biểu cảm Cảnh vật thiên nhiên trớc ma rào làng quê Việt Nam Thể thơ tự do, nhịp nhàng, mạnh, khả quan sát tinh tế; ngôn ngữ phóng khoáng Những kỉ niệm ngời lính đờng trận sức mạnh chiến thắng kẻ thù Cách sử dụng điệp ngữ "Tiếng gà tra" ngôn ngữ tự nhiên Những gian khổ hy sinh niềm lạc quan ngời lính lái xe Lời thơ giản dị, tự nhiên dễ vào lòng ngời Tình yêu gắn với tình yêu quê hơng đất nớc tinh thần chiến đấu ngời mẹ Tà - Ôi Giọng thơ ngào, trìu mến, giàu nhạc tính Tình cảm nhớ thơng, kính yêu, tự hào Bác Lời thơ tha thiết, ân tình, giàu nhạc tính 28 Nghị luận Kịch CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 ánh trăng 1978 Nguyễn Duy Nhắc nhở năm tháng gian lao ngời lính, nhắc nhở thái độ sống uống nớc nhớ nguồn Giọng thơ tâm tình, tự nhiên, hình ảnh giàu sức biểu cảm Mùa xuân nho nhỏ 1980 Thanh Hải Tình yêu gắn bó với mùa xuân, với thiên nhiên Tự nguyện làm mùa xuân nhỏ dâng hiến cho đời.Thể thơ chữ quen thuộc ngôn ngữ giàu sức truyền cảm Nói với 1945Y Phơng Tình cảm gia đình ấm cúng, truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ (thơ Việt Nam) 1985 quê hơng, dân tộc Từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi cảm Sang thu 1998 hữu thỉnh Sự chuyển biến nhẹ nhàng từ hạ sang thu qua cảm nhận tinh tế, qua hình ảnh giàu sức biểu cảm Thuế máu (trích Bản án 1925 Nguyễn Tố cáo thực dân biến ngời nghèo nớc thuộc địa thành vật hy chế độ thực dân Pháp) Quốc sinh cho chiến tranh tàn khốc Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực Tiếng nói văn nghệ 1948 Nguyễn Đình Văn nghệ sợi dây đồng cảm kì diệu Văn nghệ giúp ngời sống Thi phong phú tự hoàn thiện nhân cách Bài văn có lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh cảm xúc Tinh thần yêu nớc 1951 Hồ Chí Minh Khẳng định, ca ngợi tinh thần yêu nớc nhân dân ta Lập luận chặt nhân dân ta chẽ, giọng văn tha thiết, sôi nổi, thuyết phục Sự giàu đẹp Tiếng 1967 Đặng Thai Tự hào giàu đẹp Tiếng Việt nhiều phơng diện, biểu Việt Mai sức sống dân tộc Lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục cao Đức tính giản dị 1970 Phạm Văn Giản dị đức tính bật Bác đời sống, Bác Hồ Đồng viết Nhng có hài hoà với đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp Lời văn tha thiết, có sức truyền cảm ý nghĩa văn chơng NXB Hoài Thanh Nguồn gốc văn chơng vị tha, văn chơng hình ảnh sống GD phong phú Lối văn nghị luận chặt chẽ, có sức thuyết phục 1998 Chuẩn bị hành trang Vũ Khoan Chỗ mạnh yếu tuổi trẻ Việt Nam Những yêu cầu khắc phục vào kỉ 2001 yếu để bớc vào kỉ Lời văn hùng hồn, thuyết phục Bắc Sơn 1946 Nguyễn Huy Phản ánh mâu thuẫn cách mạng kẻ thù cách mạng; thể Tởng diễn biến nội tâm nhân vật Thơm Nghệ thuật thể tình mâu thuẫn Tôi NXB Lu Quang Vũ Quá trình đấu tranh ngời dám nghĩ dám làm, có trí tuệ sân lĩnh để phá bỏ cách nghĩ chế lạc hậu đem lại hạnh phúc cho khấu ngời Cách khai thác tình kịch 1994 Nhìn chung văn học Việt Nam 1.Các phận hợp thành văn học Việt Nam a Văn học dân gian - Hoàn cảnh đời: Trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội - Đới tợng sáng tác: Chủ yếu ngời lao động tầng lớp dới văn học bình dân, sáng tác mang tính cộng đồng - Đặc tính: Tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, tính tiếp diễn xớng - Thể loại: Phong phú (truyện, ca dao dân ca, vè, câu đố, chèo), có văn hoá dân gian dân tộc (Mờng, Thái, Chăm) - Nội dung: Sâu sắc, gồm: + Tố cáo xã hội cũ, thông cảm với nỗi nghèo khổ + Ca ngợi nhân nghĩa, đạo lý + Ca ngợi tình yêu quê hơng đất nớc, tình bạn bè, gia đình + Ước mơ sống tốt đẹp, thể lòng lạc quan yêu đời, tin tởng tơng lai b Văn học viết: - Về chữ viết: Có sáng tác chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, tiếng Pháp ( Nguyễn Quốc) Tuy viết tiếng n ớc nhng nội dung nét đặc sắc nghệ thuật thuộc dân tộc tính dân tộc đậm đà - Về nội dung: Bám sát sống, biến động thời kỳ, thời đại + Đấu tranh chống xâm lợc, chống phong kiến, chống đế quốc + Ca ngợi đạo đức nhân nghĩa, dũng khí + Ca ngợi lòng yêu nớc anh hùng + Ca ngợi lao động dựng xây + Ca ngợi thiên nhiên + Ca ngợi tình bạn bè, tình yêu, tình vợ chồng, mẹ cha Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam (Chủ yếu văn học viết) a Từ kỷ X đến kỉ XIX Là thời kì văn học trung đại, điều kiện XHPK suốt 10 kỉ giữ đợc độc lập tự chủ 29 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 - Văn học yêu nớc chống xâm lợc (Lý - Trân - Lê - Nguyễn) có Lý Thờng Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu) - Văn học tố cáo xã hội phong kiến thể khát vọng tự do, yêu đ ơng, hạnh phúc (Hồ Xuân Hơng, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Tú Xơng) b Từ đầu kỉ XX đến 1945 - Văn học yêu nớc cách mạng 30 năm đầu kỷ (trớc Đảng CSVN đời): có Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, sáng tác Nguyễn Quốc nớc ngoài) - Sau 1930: Xu hớng đại văn học với văn học lãng mạn (Nhớ rừng), văn học thực (Tắt đèn), văn học cách mạng (Khi tu hú) c Từ 1945 - 1975 - Văn học viết kháng chiến chống Pháp (Đồng chí, Đêm Bác không ngủ, Cảnh khuya, Rằm tháng giêng) - Văn học viết kháng chiến chống Mĩ (Bài thơ tiểu đội xe không kính, Những xa xôi, ánh trăng) - Văn học viết sống lao động (Đoàn thuyền đánh cá, Vợt thác) d.Từ sau 1975 - Văn học viết chiến tranh (Hồi ức, Kỉ niệm) - Viết nghiệp xây dựng đất nớc, đổi Mấy nét đặc sắc bật văn học Việt Nam (Truyền thống văn học dân tộc) a T tởng yêu nớc: Chủ đề lớn, xuyên suốt trờng kì đấu tranh giải phóng dân tộc (căm thù giặc, tâm chiến đấu, dám hi sinh xả thân, tình đồng chí đồng đội, niềm tin chiến thắng) b Tinh thần nhân đạo: Yêu nớc thơng yêu ngời hoà quyện thành tinh thần nhân đạo (Tố cáo bóc lột, thông cảm với ngời nghèo khổ, lên tiếng bênh vực quyền lợi ngời - ngời phụ nữ, khát vọng tự hạnh phúc c Sức sống bền bỉ tinh thần lạc quan: Trải qua thời kì dựng nớc giữ nớc, lao động đấu tranh, nhân dân Việt Nam thể chịu đựng gian khổ sống đời thờng chiến tranh Tạo nên sức mạnh chiến thắng Tinh thần lạc quan, tin tởng đợc nuôi dỡng từ sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh hào hùng Là lĩnh ngời Việt, tâm hồn Việt Nam d Tính thẩm mĩ cao: Tiếp thu truyền thống văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn học nớc (Trung Quốc, Pháp, Anh) văn học Việt Nam tác phẩm đồ sộ, nhng với tác phẩm quy mô vừa nhỏ, trọng đẹp tinh tế, hài hoà, giản dị (những câu ca dao tục ngữ, sử thi, tiểu thuyết, thơ ca) Tóm lại: + Văn học Việt Nam góp phần bồi đắp tâm hồn, tính cách t tởng cho hệ ngời Việt Nam + Là phận quan trọng văn hóa tinh thần dân tộc thể nét tiêu biểu tâm hồn, lối sống, tính cách t tởng ngời Việt Nam, dân tộc Việt Nam thời đại IV Văn học nớc TT 10 11 Tên Cây bút thần Ông lão đánh cá cá vàng Xa ngắm thác núi L Thể loại Truyện Tác giả (Nớc) Dân gian (Trung Quốc) Truyện Dân gian (Nga) Thơ Lí Bạch (Trung Quốc) Nội dung chủ yếu Quan niệm công lý xã hội, mục đích tài nghệ thuật, ớc mơ khả kì diệu Ca ngợi lòng biết ơn ngời nhận hậu, phê phán kẻ tham lam Đặc sắc nghệ thuật Trí tởng tợng phong phú, truyện kể hấp dẫn Vẻ đẹp núi L tình yêu thiên nhiên đằm thắm bộc lộ tính cách phóng khoáng nhà thơ Tình cảm quê hơng ngời sống xa nhà đêm trăng yên tĩnh Hình ảnh thơ tráng lệ, huyền ảo Tình cảm sâu sắc mà chua xót ngời sống xa quê lâu ngày khoảnh khắc quê Nỗi khổ nghèo túng ớc mơ có nhà vững để che chở cho ngời nghèo Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt Cảm xúc chân thành, hóm hỉnh; kết hợp với tự Cảm nghĩ đêm tĩnh Ngẫu nhiên viết nhân Thơ Lí Bạch Thơ Hạ Tri Chơng (Trung Quốc) Bài ca nhà tranh bị gió thu phá Mây sóng Thơ Đỗ Phủ (Trung Quốc) Thơ Ta - go (ấn Độ) Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục Buổi học cuối Cô bé bán diêm Đánh với cối xay gió Kịch Mô-li-e (Pháp) Truyện Đô - đê (Pháp) Phê phán tính cách lố lăng tên trởng giả học làm sang Yêu nớc yêu tiếng nói dân tộc Truyện An-đéc-xen (Đan Mạch) Xéc-van-téc (Tây Ban Nha) Nỗi bất hạnh, chết đau khổ niềm tin yêu sống em bé bán diêm Sự tơng phản nhiều mặt giữa nhận vật Đôn -ki-hô-tê, Xan -chô-Phan- Trích tiểu thuyết Lặp lại tăng tiến cốt truyện, nhân vật đối lập, yếu tố hoang đờng Từ ngữ giản dị, tinh luyện Cảm xúc chân thành Kết hợp trữ tình với tự sự, nghị luận Hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tợng trng Kết hợp biểu cảm với kể chuyện Chọn tình tạo tiếng cời sảng khoái châm biếm sâu cay Xây dựng nhân vật thầy giáo cậu bé Phăng Kể chuyện hấp dẫn, đan xen thực mộng tởng Nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật gây cời 30 12 13 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 xa qua ngợi ca mặt tốt, phê phán xấu Chiếc cuối Truyện O.Hen-ri (Mĩ) Tình yêu thơng cao ngời nghèo khổ: Cụ Bơ-men, Giôn Xi Xiu Hai phong Truyện Ai-ma-tốp (C Tình yêu quê hơng câu chuyện ngời -rơ -giơ -xtan) thầy vun trồng mơ ớc, hy vọng cho HS 14 Cố hơng Truyện Lỗ Tấn (Trung Quốc) 15 Những đứa trẻ Truyện Gorơki (Nga) 16 Rô bin xơn đảo hoang Bố Ximông Trích tiểu thuyết Đi-phô (Anh) Truyện Mô-pa-xăng (Pháp) 18 Con chó Bấc Trích tiểu thuyết Lân đơn (Mĩ) 19 Lòng yêu nớc Nghị luận E ren bua (Nga) Đi ngao du Nghị luận Ru - Xô (Pháp) Chó sói Cừu Nghị luận Ten (Pháp) 17 Sự thay đổi làng quê, nhân vật Nhuận Thổ phê phán xã hội phong kiến, đặt vấn đề đờng cho nông dân, cho xã hội Tình bạn thân thiết đứa trẻ (tác giả, đứa trẻ đại tá) sống thiếu tình thơng, bất chấp cản trở xã hội) Cuộc sống khó khăn tinh thần lạc quan nhân vật vùng hoang đảo 10 năm trời Nỗi tuyệt vọng Xi mông, tình cảm chân tình ngời mẹ (Blăng - sốt), bao dung Phi- líp Tình cảm yêu thơng tác giả loài vật Lòng yêu nớc lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quênh suối chảy sông, sông bể Ca ngợi giản dị, tự do, thiên nhiên muốn ngao du cần tự Nêu lên đặc trng sáng tác nghệ thuật làm đậm dấu ấn, cách nhìn, cách nghĩ riêng nhà văn Tình tiết hấp dẫn, kết hợp cấu đảo ngợc tình lần Lối kể chuyện hấp dẫn, lối miêu tả theo phong cách hội hoạ, gây ấn tợng mạnh Lối tờng thuật hấp dẫn, kết hợp kể bìnhngôn ngữ giản dị, giàu hình ảnh Lối kể chuyện giàu hình ảnh, đan xen chuyện đời thờng với cổ tích Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn nhân vật " tôi" tự hoạ, kết hợp miêu tả Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật; kết hợp tự với nghị luận Trí tởng tợng sâu vào "thế giới tâm hồn"của chó Bấc Cảm xúc chân thành, mãnh liệt Biện pháp so sánh hợp lí Lập luận chặt chẽ, luận sinh động có sức thuyết phục Nghệ thuật so sánh, nghệ thuật lập luận nghị luận văn học hấp dẫn Ghi chú: (Về thời gian sáng tác đợc SGK tổng hợp, trang 181) Những nội dung chủ yếu Những sắc thái phong tục, tập quán nhiều dân tộc, nhiều châu lục giới (Cây bút thần, Ông lão đánh cá cá vàng, Bố Xi mông, Đi ngao du ) Thiên nhiên tình yêu thiên nhiên (Đi ngao du, Hai phong, Lòng yêu nớc, Xa ngắm thác núi L) Thơng cảm số phận ngời nghèo khổ, khát vọng giải phóng ngời nghèo (Bài ca nhà tranh bị gió thu phá, Em bé bán diêm, Chiếc cuối cùng, Cố hơng) Hớng tới thiện, ghét ác xấu (Cây bút thần, Ông lão đánh cá cá vàng, Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục) Tình yêu làng xóm quê hơng, tình yêu đất nớc (Cố hơng, Cảm nghĩ đêm tĩnh, Lòng yêu nớc ) Những nét nghệ thuật đặc sắc Về truyện dân gian: Nghệ thuật kể chuyện, trí tởng tợng, yếu tố hoang đờng (so sánh với số truyện dân gian Việt Nam) Về thơ: - Nét đặc sắc thơ Đờng (Ngôn ngữ, hình ảnh, hàm súc, biện pháp tu từ) - Nét đặc sắc thơ tự (Mây sóng) - So sánh với thơ Việt Nam? Về truyện: - Cốt truyện nhân vật -Yếu tố h cấu - Miêu tả, biểu cảm nghị luận truyện? Về nghị luận: - Nghị luận xã hội nghị luận văn học - Hệ thống lập luận (luận điểm, luận cứ, luận chứng) - yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, thuyết minh hay nghị luận Về kịch Mâu thuẫn kịch, ngôn ngữ hành động kịch? 31 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 ( Mỗi thể loại hớng dẫn HS phân tích so sánh ới văn học Việt Nam) V Văn băn nhật dụng Lớp Tên văn nhật dụng Cầu Long Biên - chứng nhận lịch sử Động Phong Nha Bức th thủ lĩnh da đỏ Cổng trờng mở Mẹ Cuộc chia tay búp bê Ca Huế sông Hơng Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000 Ôn dịch thuốc Bài toán dân số Tuyên bố giới sống còn, quyền đợc bảo vệ phát triển trẻ em Đấu tranh cho giơi hoà bình Phong cách Hồ Chí Minh Nội dung Nơi chứng kiến kiện lịch sử hào hùng, bi tráng Hà Nội Là kì quan giới, thu hút khách du lịch, tự hào bảo vệ danh thắng Con ngời phải sống hoà hợp với thiên nhiên lo bảo vệ môi trờng Tình cảm thiêng liêng cha mẹ với Vai trò nhà trờng ngời Tình yêu thơng kính trọng cha mẹ tình cảm thiêng liêng Tình cảm thân thiết anh em nỗi đau chua xót hoàn cảnh gia đình bất hạnh Vẻ đẹp sinh hoạt văn hoá ngời tài hoa xứ Huế Tác hại việc sử dụng bao ni lông môi trờng Hình thức (Phơng thức biểu đạt) Tự sự, miêu tả biểu cảm Tác hại thuốc (kinh tế sức khoẻ) Thuyết minh, nghị luận biểu cảm Thuyết minh nghị luận nghị luận, thuyết minh biểu cảm Mối quan hệ dân số phát triển xã hội Trách nhiệm chăm sóc bảo vệ phát triển trẻ em cộng đồng quốc tế Nguy chiến tranh hạt nhân trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh hoà bình giới Vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh; tự hào, kính yêu tự hào Bác Thuyết minh, miêu tả Nghị luận biểu cảm Tự sự, miêu tả thuyết minh, nghị luận, biểu cảm Tự sự, miêu tả nghị luận, biểu cảm Tự sự, nghị luận, biểu cảm Thuyết minh, nghị luận, tự sự, biểu cảm Nghị luận hành Nghị luận biểu cảm Nghị luận biểu cảm + Lu ý nội dung thích văn nhật dụng + Liên hệ vấn đề văn nhật dụng đời sống xã hội + Có ý kiến, quan điểm trớc vấn đề + Vận dụng tổng hợp kiến thức môn học khác để làm sáng tỏ vấn đề đợc đặt văn nhật dụng +Căn vào đặc điểm phơng thức biểu để phân tích văn nhật dụng B Tiếng Việt I Từ ngữ: Đơn vị học Khái niệm Từ đơn Là từ gồm tiếng Từ phức Là từ gồm hai hay nhiều tiếng Từ ghép Là từ phức đợc tạo cách ghép tiếng có quan hệ với nghĩa Từ láy Là từ phức có quan hệ láy âm tiếng Thành ngữ Là loại cụm từ có cấu tạo cố đinh, biểu thị ý nghĩa hoàn chỉnh (tơng đơng nh từ) Là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ) mà từ biểu thị Là từ mang sắc thái ý nghĩa khác tợng chuyển nghĩa Là tợng đổi nghĩa từ tạo từ nhiều nghĩa (nghĩa gốc nghĩa chuyển) Nghĩa từ Từ nhiều nghĩa Hiện tợng chuyển nghĩa từ Cách sử dụng Thờng dùng để tạo từ ghép, từ láy làm cho vốn từ thêm phong phú Dùng định danh vật, tợng phong phú đời sống Dùng định danh vật, tợngrất phong phú đời sống, sử dụng loại từ ghép giao tiếp, làm Tạo nên từ tợng thanh, tợng hình văn miêu tả, thơ casử dụng từ láy giao tiếp, làm Làm cho câu văn thêm hình ảnh, sinh động, tăng tính hình tợng tính biểu cảm Dùng từ chỗ, lúc, hợp lý Dùng nhiều văn chơng, đặc biệt thơ ca Hiểu tợng chuyển nghĩa văn cảnh định 32 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 Là từ giống âm nhng nghĩa khác xa nhau, không liên quan với Từ đồng âm Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Trờng từ vựng Từ mợn Từ Hán Việt Thuật ngữ Biệt ngữ xã hội Từ tợng hình Từ tợng So sánh ẩn dụ Nhân hoá Nói Nói giảm, nói tránh Là từ có nghĩa giống gần giống Là từ có nghĩa trái ngợc Là nghĩa từ ngữ rộng (khái quát hơn) hẹp (ít khái quát hơn) nghĩa từ ngữ khác (nghĩa rộng, nghĩa hẹp ) Là tập hợp từ có nét chung nghĩa Là từ vay mợn nhiều từ tiếng nớc để biểu thị vật, tợng, đặc điểmmà tiếng Việt cha có từ thật thích hợp để diễn đạt Là từ gốc Hán đợc phát âm theo cách ngời Việt Là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thờng đợc dùng văn khoa học, công nghệ Là từ ngữ đợc dùng tầng lớp xã hội định (từ địa phơng địa phơng) Là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ trạng thái vật Là từ mô âm tự nhiên ngời Là đối chiếu vật, việc với vật, việc khác có nét tơng đồng để làm tăng sức gợi cảm, gợi hình cho diễn đạt Là gọi tên vật, tợng tên vật, tợng khác có nét tơng đồng với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt Là gọi tả vật, cối, đồ vậtbằng từ ngữ vốn đợc dùng để gọi tả ngời, làm cho giới loài vật trở lên gần gũi Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất vật, tợng đợc mô tả để nhấn mạnh, gây ấn tợng, tăng sức biểu cảm Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch Là xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ loại để diễn tả đợc đầy đủ hơn, sâu sắc khía cạnh khác thực tế, t tởng, tình cảm Là biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc câu) để làm bật ý, gây cảm xúc mạnh Là lợi dụng đặc sắc âm, nghĩa từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hớclàm câu văn hấp dẫn thú vị Khi dùng từ đồng âm phải ý đến ngữ cảnh để tránh gây hiểu nhầm Thờng dùng thơ trào phúng Dùng từ đồng nghĩa loại từ đồng nghĩa để thay phải phù hợp với ngữ cảnh sắc thái biểu cảm Dùng thể đối, tạo hình tợng tơng phản, gây ấn tợng mạnh, làm cho lời nói sinh động Sử dụng nghĩa từ ngữ theo cấp độ khái quát, tránh vi phạm cấp độ khái quát từ ngữ Chú ý cách chuyển trờng từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật ngôn ngữ từ khả diễn đạt (phép nhân hoá, ẩn dụ, so sánh) Mợn từ lúc, chỗ để tăng hiệu giao tiếp, biểu đạt Biết sử dụng từ Hán Việt ngữ cảnh cụ thể (trang trọng, tôn nghiêm) Dùng thuật ngữ xác nghĩa Không nên lạm dụng từ ngữ địa phơng biệt ngữ xã hội giao tiếp, làm văn Dùng nhiều văn tả tự Dùng nhiều văn tả tự Tăng sức gợi hình gợi cảm ca dao, thơ, miêu tả, nghị luận Chọn nét tơng đồng để tạo ẩn dụ văn miêu tả, thuyết minh, nghị luận, sáng tác thơ ca Dùng nhiều thơ ca, văn miêu tả, thuyết minh Dùng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể Dùng hoàn cảnh giao tiếp phù hợp Biết vận dụng kiểu liệt kê theo cặp, không theo cặp, tăng tiếntrong văn miêu tả, thuyết minh Sử dụng dạng điệp ngữ viết văn, thuyết minh, làm thơ Sử dụng lối chơi chữ đồng âm, điệp âm, nói láitrong thơ trào phúng, câu đối, câu đố II Ngữ pháp Đơn vị học Danh từ Là từ ngời, vật, khái niệm Động từ Là từ hành động, trạng thái vật Tính từ Là từ đặc điểm, tính chất vật hành động, trạng thái Là từ số lợng thứ tự vật Số từ Đại từ Lợng từ Chỉ từ Khái niệm Là từ dùng để ngời, vật, hoạt động tính chất đợc nói đến ngữ cảnh định lời nói dùng để hỏi Là từ lợng hay nhiều vật Là từ dùng để vào vật, nhằm xác định vị trí Cách sử dụng Thờng làm chủ ngữ câu Dùng loại danh từ phù hợp văn miêu tả, tự Thờng làm vị ngữ câu Dùng loại động từ phù hợp văn miêu tả, tự Có thể làm chủ ngữ, vị ngữ câu Dùng câu văn nghị luận, miêu tả Trong đòi sống tác phẩm văn học(một canh.hai canh.lại ba canh) Dùng đại từ phù hợp giao tiếp, hội thoại để giữ vai giao tiếp, hội thoại Trong đời sống tác phẩm văn học Làm phụ ngữ cụm danh từ Có thể làm chủ ngữ 33 Phó từ Quan từ hệ Trợ từ Tình thái từ Thán từ Cụm danh từ Cụm động từ cụm tính từ Thành phần câu Thành phần phụ câu Chủ ngữ Vị ngữ Trạng ngữ Thành phần biệt lập Khởi ngữ Câu trần thuật đơn Câu đặc biệt Câu rút gọn Câu ghép Dấu câu Mở câu rộng Chuyển đổi câu Câu trần thuật Câu cảm CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 vật không gian thời gian Là từ chuyên kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ Là từ dùng để biểu thị ý nghĩa quan hệ nh sở hữu, so sánh, nhân quảgiữa phận câu hay câu với câu đoạn văn Là từ chuyên kèm từ ngữ câu để nhấn mạnh biểu thị thái độ đánh giá vật, việc đợc nói đến từ ngữ Là từ đợc thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm để biểu thị sắc thái tình cảm ngời nói Là từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc ngời nói dùng để gọi đáp Là loại tổ hợp từ danh từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Loại tổ hợp động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Loại tổ hợp tính từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Là thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh diễn đạt đợc ý trọn vẹn trạng ngữ câu Tạo nên giá trị biểu cảm văn miêu tả, thuyết minh Sử dụng quan hệ, cặp quan hệ từ để câu văn sáng, rành mạch - văn nghị luận Đợc dùng nhiều hội thoại, kịch văn học Sử dụng tình thái từ phù hợp hoàn cảnh, giao tiếp (quan hệ xã hội, tuổi tác) Đợc dùng nhiều hội thoại, văn biểu cảm Giống danh từ hoạt động câu Giống động từ hoạt động câu Giống tính từ hoạt động câu Viết văn miêu tả, văn nghị luận Là thành phần không bắt buộc có mặt câu Cho câu văn thêm ý, sinh động Là thành phần câu nêu vật, tợng có hành động, đặc điểm, trạng tháiđợc miêu tả vị ngữ Là thành phần câu có khả kết hợp với phó từ quan hệ thời gian, trả lời cho câu hỏi làm gì?, làm sao? Là thành phần phụ câu nhằm xác định thêm thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, cách thứcdiễn việc nêu câu Là thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa việc câu (Tình thái, cảm thán, gọi- đáp, phụ chủ) Tìm đặt chủ ngữ câu cho phù hợp, linh hoạt phong phú văn nghị luận, miêu tả Tìm đặt Vị ngữ câu cho phù hợp, linh hoạt phong phú văn nghị luận, miêu tả Là thành phần câu đứng trớc chủ ngữ để nêu lên đề tài đợc nói đến câu loại câu cụm C- V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả kể việc, vật hay để nêu ý kiến Là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ Dùng nhiều hội thoại, kịch văn học, văn nghị luận, tự Dùng có hiệu câu trần thuật đơn có từ từ Dùng liệt kê (văn miêu tả, thuyết minh), gọi đáp, bộc lộ cảm xúc (hội thoại) Dùng câu rút gọn phải ý ngữ cảnh, tránh làm ngời đọc, ngời nghe hiểu sai, hiểu không đầy đủ Dùng lời thoại kịch văn học Xác định thành phần câu, vế câu ghép Dựa vào nội dung ý nghĩa để lựa chọn cách nối vế câu ghép Dùng nhiều văn nghị luận câu mà nói viết lợc bỏ số thành phần câu nhằm thông tin nhanh, tránh lặp lại từ ngữ Là câu hai nhiều cụm C-V không bao chứa tạo thành Mỗi cụm C-V đợc gọi vế câu + Nối quan hệ từ + Nối cặp quan hệ từ + Nối phó từ, đại từ + Không dùng từ nối, dùng dấu phẩy, hai chấm Là dấu hiệu hình thức dùng để kết thúc câu, tách ý, diễn đạt ý hay biểu đạt sắc thái ý nghĩa (khi viết); đánh dấu chỗ ngừng, nghỉ, hình thức diễn đạt ý (khi nói) Là nói viết dùng cụm C-V làm thành phần câu CN có C- V, TN có C- V, BN có C- V, ĐN có C-V, TN có C-V Là chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (và ngợc lại) đoạn văn nhằm liên kết câu đoạn thành mạch văn thống Là câu dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả hay yêu cầu, đề nghi, bộc lộ tình cảm, xúc cảm câu có từ ngữ cảm thán dùng để bộc lộ trực tiếp cảm sử dụng trạng ngữ vị trí câu cho phù hợp.Thêm trạng ngữ cho câu để tăng diễn đạt, làm rõ ý tởng , tăng tính nối kết mạch lạc Sử dụng dấu câu góp phần tạo hiệu biểu đạt Tăng lý giải, tăng sức biểu đạt, làm rõ nghĩa thành phần câu Dùng nhiều văn nghị luận Chú ý chủ thể củ hoạt động đối tợng hoạt động trình chuyển đổi câu dùng nhiều giao tiếp văn miêu tả tự dùng nhiều giao tiếp văn chơng (biểu cảm) 34 thán Câu nghi vấn Câu cầu khiến Câu phủ định Liên kết câu đoạn văn Nghĩa tờng minh hàm ý Hội thoại Cách dẫn trực tiếp Cách dẫn gián tiếp Đoạn văn Liên kết đoạn văn Hành động nói CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 xúc ngời nói (ngời viết); xuất ngôn ngữ giao tiếp ngôn ngữ văn chơng Là câu có từ nghi vấn, từ nối vế có quan hệ lựa chọn Chức để hỏi, dùng để khẳng định, bác bỏ, đe doạ Là câu có từ cầu khiến hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo Là câu có từ ngữ phủ định dùng để thông báo, phản bác Các đoạn văn văn nh câu đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nội dung hình thức (phục vụ chủ đề, xếp theo trình tự hợp lý) - Nghĩa tờng minh phần thông báo đợc diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu - Hàm ý phần thông báo không đợc diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu nhng xảy từ từ ngữ Là hoạt động giao tiếp Vai xã hội (Vị trí cảu ngời tham gia hội thoại) đợc xác định quan hệ xã hội (thân - sơ, - dới_ Là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ ngời nhân vật,đặt dấu ngoặc kép Là thuật lại lời nói hay ý nghĩ ngời nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp Là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc dấu chấm xuống dòng thờng biểu đạt ý tơng đối hoàn chỉnh Đoạn văn thờng nhiều câu tạo thành Là sử dụng phơng tiện liên kết (từ ngữ, câu) chuyển từ đoạn văn sang đoạn văn khác để thể quan hệ ý nghĩa chúng Là hành động đợc thực lời nói nhằm mục đích định (hỏi, trình bày, điều khiển, báo tin, bộc lộ cảm xúc) Dùng câu nghi vấn hội thoại, đối thoại, độc thoại, kịch văn học Dùng nhiều giao tiếp hàng ngày Dùng giao tiếp, văn nghị luận Dùng văn nghị luận - Dùng nhiều giao tiếp, hội thoại - Hàm ý dùng nhiều sáng tác thơ ca Sử dụng ngôn ngữ vai trình tham gia hội thoại: đối tợng, văn hoásử dụng tốt phơng châm hội thoại Dùng văn nghị luận, thuyết minh Dùng nhiều văn nghị luận, thuyết minh Liên kết câu để thành đoạn văn hoàn chỉnh Biết sử dụng phơng tiện từ ngữ, kiểu câu, cách kết cấu đoạn vănđể có đoạn văn hay liên kết đoạn văn văn dùng văn nghị luận tìm cách liên kết đoạn văn cho phù hợp, linh hoạt sinh động Dùng kiểu câu chức năng, phù hợp với hành động nói để tăng hiệu giao tiếp, hiệu biểu đạt c Tập làm văn Tổng kết kiểu văn học TT Kiểu văn Văn tự Văn miêu tả Văn biểu cảm Văn thuyết minh Văn luận nghị Văn điều hành (hành công vụ) Phơng thức biểu đạt Ví dụ hình thức văn cụ thể - Trình bày việc (sự kiện) có quan hệ nhân dẫn đến kết cục - Mục đích biểu ngời, quy luật đời sống, bày tỏ thái độ Tái tính chất thuộc tính vật, tợng, giúp ngời cảm nhận hiểu đợc chúng - Bản tin báo chí - Bản tờng thuật, tờng trình - Lịch sử - Tác phẩm văn học nghệ thuật (truyện, tiểu thuyết) - Bản tin báo chí - Bản tờng thuật, tờng trình - Lịch sử - Tác phẩm văn học nghệ thuật (truyện, tiểu thuyết) - Điện mừng, thăm hỏi, chia buồn - Tác phẩm văn học: Thơ trữ tình, tuỳ bút - Thuyết sản phẩm - Giới thiệu di tích, thắng cảnh, nhân vật - Trình bày tri thức phơng pháp khoa học - Cáo, hịch, chiếu, biểu - Xã luận, bình luận, lời kêu gọi - Sách lí luận - Tranh luận vấn đề trị xã hội, văn hoá - Đơn từ - Báo cáo - Đề nghị - Biên - Tờng trình Thông báo - Hợp đồng Bày tỏ trực tiếp gián tiếp tình cảm, cảm xúc ngời, tự nhiên xã hội, vật Trình bày thuộc tính, cấu tạo, nguyên nhân, kết có ích có hại vật, tợng,đẻ giúp ngời đọc có tri thức khả quan có thái độ đắn với chúng Trình bày t tởng, chủ trơng, quan điểm ngời thiên nhiên, xã hội, ngời qua luận điểm, luận lập luận thuyết phục Trình bày theo mẫu chung chịu trách nhiệm pháp lý ý kiến, nguyện vọng cá nhân, tập thể quan quản lý hay ngợc lại bày tỏ yêu cầu, định ngời có thẩm quyền ngời có trách nhiệm thực thi thoả thuận công dân với lợi ích chức vụ 35 CCH LM, ễN LUYN MễN NG VN THI VO 10 So sánh kiểu văn Sự khác biệt kiểu văn - Tự sự: trình bày việc - Miêu tả: Đối tợng ngời, vật, tợng tái đặc điểm chúng - Thuyết minh: Cần trình bày đối tợng đợc thuyết minh, cần làm rõ chất bên nhiều phơng diện có tính khách quan - Nghị luận: Bày tỏ quan điểm - Biểu cảm: Cảm xúc - Điều hành: Hành Phân biệt thể loại văn học kiểu văn a Văn tự thể loại văn học tự - Giống: Kể việc - Khác: Văn tự sự: xét hình thức, phơng thức Thể loại tự sự: Đa dạng, gồm: +Truyện ngắn + Tiểu thuyết + Kịch Tính nghệ thuật tác phẩm tự sự: - Cốt truyện - nhân vật- việc - Kết cấu b Kiểu văn cảm thể loại trữ tình: - Giống: Chứa đựng cảm xúc tình cảm chủ đạo - Khác nhau: + Văn biểu cảm: bày tỏ cảm xúc đối tợng (văn xuôi) + Tác phẩm trữ tình: đời sống cảm xúc phong phú chủ thể trớc vấn đề đời sống (thơ) Vai trò yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự văn nghị luận - Thuyết minh: giải thích cho sở vấn đề bàn luận - Tự sự: việc dẫn chứng cho vấn đề - Miêu tả: V BA kiểu văn học lớp Hệ thống đặc điểm kiểu văn lớp Đặc điểm Kiểu văn Đích (mục đích) Các yếu tố tạo thành (Khả kết hợp) đặc điểm cách làm Văn thuyết minh Phơi bày nội dung sâu kín bên đặc trng đối tợng - Đặc điểm khả quan đối Phơng pháp thuyết minh: giải thích Văn tự - Trình bày việc - Sự việc - Nhân vật Giới thiệu, trình bày diễn biến Văn nghị luận Bày tỏ quan điểm nhận xét đánh giá vai trò Luận điểm, luận cứ, dẫn chứng - Hệ thống lập luận - Kết hợp miêu tả, tự 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Cach lam on luyen ngu van thi vao 10, Cach lam on luyen ngu van thi vao 10, Cach lam on luyen ngu van thi vao 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay