Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay

124 717 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:31

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT - NGUYN TH HI HNH THC HIN PHP LUT BO V MễI TRNG CP PHNG V VAI TRề CA CNG NG TRONG CễNG TC BO V MễI TRNG NHM PHT TRIN BN VNG VIT NAM HIN NAY LUN VN THC S LUT HC H NI - 2007 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT - NGUYN TH HI HNH THC HIN PHP LUT BO V MễI TRNG CP PHNG V VAI TRề CA CNG NG TRONG CễNG TC BO V MễI TRNG NHM PHT TRIN BN VNG VIT NAM HIN NAY Chuyờn ngnh : Lý lun v lch s nh nc phỏp lut Mó s : 603801 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS HONG TH KIM QU H NI - 2007 MC LC Trang M U Chng 1: C S Lí LUN CA VIC THC HIN PHP LUT BO V MễI TRNG 1.1 C s lý lun - Lut bo v mụi trng ca Vit Nam hin 1.1.1 Khỏi nim mụi trng 13 1.1.2 Khỏi nim v hỡnh thc thc hin phỏp lut BVMT 14 1.1.2.1 Khỏi nim thc hin phỏp lut BVMT 14 1.1.2.2 Hỡnh thc thc hin phỏp lut bo v mụi trng 15 1.1.2.3 Ch th ca phỏp lut bo v mụi trng 23 1.1.2.4 S cn thit phi bo v mụi trng v cp bo v mụi trng 28 Chng 2: THC TRNG THC HIN PHP LUT BO V MễI TRNG PHNG V VAI TRề CA CNG NG TRONG VIC BO V MễI TRNG 2.1 Hin trng mụi trng ti mt s phng H Ni 31 2.1.1 Hin trng mụi trng H Ni 31 2.1.2 Hin trng mụi trng phng - a bn nghiờn cu ca lun 38 a Phng Thng ỡnh 38 b Phng Qunh Mai 39 c Phng Vn Chng 40 d Phng ễ Ch Da 41 2.2 Thc trng thc hin phỏp lut BVMT ti mt s phng H Ni 41 2.2.1 Thc trng thc hin phỏp lut BVMT phng a bn nghiờn 44 cu ca lun a Phng Thng ỡnh 53 b Phng Qunh Mai 55 2.3 c Phng Vn Chng 56 d Phng ễ Ch Da 57 Nhng u im t c: Tỡnh hỡnh chung chỳ ý ti phng 58 nghiờn cu chớnh 2.3.1 Nhng tn ti phõn tớch hn ch, nguyờn nhõn 60 a Trong vic ban hnh, ph bin phỏp lut BVMT 60 b Trong vic thc hin phỏp lut BVMT 63 c Nhng bt cp cỏc quy nh phỏp lut v Thm quyn ca 66 chớnh quyn cp phng 2.4 Vai trũ ca cng ng vic thc hin phỏp lut bo v mụi 72 trng 2.4.1 Khỏi nim cng ng 72 2.4.2 Hỡnh thc v quy mụ cng ng 73 2.4.3 Vic s dng khỏi nim cng ng Vit Nam gn y 73 2.4.4 C cu ca cng ng ụ th Vit Nam 74 2.4.5 Khỏi nim s tham gia ca cng ng 77 2.4.6 Vai trũ ca cng ng vic thc hin phỏp lut BVMT nhm 79 ci thin cht lng mụi trng cng ng 2.4.7 Ti cn cú s tham gia ca cng ng thc hin 81 phỏp lut BVMT 2.4.8 Cỏc loi hỡnh tham gia ca cng ng 84 2.4.8.1 Tham gia trc tip 84 2.4.8.2 Tham gia giỏn tip 84 2.4.9 Tớnh hiu qu t vic tham gia ca cng ng Chng 3: MT S KIN NGH V GII PHP NNG CAO VAI TRề CA CNG NG TRONG VIC BO V MễI TRNG 84 3.1 ỏnh giỏ chung 90 3.1.1 Rỳt t thc trng thc hin phỏp lut BVMT cp phng 90 ti ụ th hin 3.1.2 Rỳt t vai trũ ca s tham gia ca cng ng 94 3.2 xut mt vi bin phỏp 95 3.2.1 Cụng tỏc xõy dng, ban hnh, thc hin phỏp lut BVMT 95 3.2.2 Tng cng v nõng cao hiu qu ca s tham gia ca cng ng 112 vic thc hin phỏp lut BVMT nhm ci thin cht lng mụi trng v phỏt trin bn vng KT LUN 116 DANH MC TI LIU THAM KHO 117 M U TNH CP THIT CA TI Mụi trng hin ang l núng bng ca mi quc gia, dự ú l quc gia phỏt trin hay quc gia ang phỏt trin S ụ nhim, suy thoỏi v nhng bin c mụi trng din ngy cng mc cao ang t ngi trc nhng s tr thự ghờ gm ca thiờn nhiờn Vit Nam ng hng ng ca cỏc quc gia ang phỏt trin v cng ang phi i mt vi mụi trng Mụi trng ang b ụ nhim v suy thoỏi nng n Cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn nh: rng, t, bin, khoỏng sn giu cú, a dng v phong phỳ ca nc ta ang ngy mt cn kit v gim nhanh Khng nh quyt tõm bo v mụi trng ca ng, Nh nc v nhõn dõn ta, iu 29, Hin phỏp nm 1992 ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam quy nh: C quan nh nc, n v v trang, t chc kinh t, t chc xó hi, mi cỏ nhõn phi thc hin cỏc quy nh ca Nh nc v s dng hp lý ti nguyờn thiờn nhiờn v bo v mụi trng Nghiờm cm mi hnh ng lm suy kit ti nguyờn v hy hoi mụi trng Phỏp lut bo v mụi trng ch thc s cú ý ngha c tụn trng, tuõn th cuc sng, cỏc quy nh ca phỏp lut phi phự hp vi cuc sng nh rng, nu ch cú ngi dõn tin tng, tụn trng v tuõn th phỏp lut khụng thụi thỡ cng cha cú th a phỏp lõt vo cuc sng mt cỏch ton din c, m nú cũn ũi hi t phớa Nh nc, ni v t chc thc thi phỏp lut v ngc li nu ch cú Nh nc t chc thc hin, ph bin phỏp lut m khụng c s ng tỡnh, úng gúp ca ngi dõn, cng ng thỡ vic thc thi phỏp lut bo v mụi trng khụng thc s hiu qu, c bit Vit Nam ang giai on xõy dng nh nc phỏp quyn ca dõn, dõn, vỡ dõn, m bo nguyờn tc ca phỏt trin bn vng La chn ti: Xut phỏt t vic hc tp, nghiờn cu chuyờn ngnh lý lun, trờn c s lý lun mụn hc xó hi hc cụng dõn v iu tra xó hi hc Chuyờn ngnh lý lun lch s nh nc v phỏp lut Cụng vic hin ti ang nghiờn cu mụ hỡnh ci thin iu kin mụi trng vi s tham gia ca cng ng nhm phỏt trin bn vng Nm bt hin trng thc thi phỏp lut bo v mụi trng phng ca H Ni, t ú ỏnh giỏ mc , tớnh hiu qu, tớnh kh thi ca phỏp lut bo v mụi trng Trờn c s ú xut gii phỏp cụng tỏc thc thi phỏp lut bo v mụi trng cng ngy kh thi hn Cú ngha l phỏp lut i vo cuc sng v cuc sng phỏp lut TèNH HèNH NGHIấN CU ó cú nhiu ti nghiờn cu v vai trũ ca cng ng cụng tỏc bo v mụi trng Tuy nhiờn lun ny c nghiờn cu thi im hin thc trng mụi trng ang ngy cng b ụ nhim, Vit Nam ang phi i mt vi nhng xung cp nghiờm trng ca mụi trng, t ú xut gii phỏp thc thi phỏp lut bo v mụi trng vi s tham gia ca cng ng nhm phỏt trin bn vng MC CH NGHIấN CU CA TI Nghiờn cu thc trng thc thi phỏp lut bo v mụi trng cp phng trờn c s Lut bo v mụi trng nm 1993 c sa i b sung nm 2005, huy ng s tham gia ca cng ng nhm phỏt trin bn vng PHM VI NGHIấN CU CA TI Khu vc a lý ca nghiờn cu (4 phng H ni) Gii hn: thi gian t nm no n nm no? (T cú PLBVMT) C S KHOA HC Lun cú th lm ti liu nghiờn cu, tham kho cho cỏc nh nghiờn cu, gõy nh hng n cỏc nh hoch nh chớnh sỏch ca quc gia, ph bin quy trỡnh thc hin phỏp lut bo v mụi trng vi s tham gia ca cng ng nhm phỏt trin bn vng PHNG PHP NGHIấN CU Phng phỏp nghiờn cu c s dng bi lun ny l phng phỏp trỡnh by v phõn tớch Trc ht bi trỡnh by nhng lý thuyt v sau ú l phõn tớch thc trng v chng minh bng s liu thc t Phng phỏp so sỏnh cng c s dng bi lun ny C th l bi lun ny trỡnh by trc ht v thc trng thc hin phỏp lut Bo v mụi trng ti cp Phng ti H Ni, khỏi nim v cỏch tip cn cú s tham gia ca cng ng vic qun lý mụi trng H Ni T ú nhng kt qu phõn tớch cng c a Cỏc s liu minh hot bi lun c ly t nhng ngun khỏc nh cỏc bỏo cỏo, cỏc bi bỏo, cỏc n phm cụng cng Cỏc s liu th cp ny cú th khụng thc s chớnh xỏc, ú cú tỏc gi cng cú nhng iu tra c bn thụng qua cỏc bng hi hoc phng phõn tớch k hn cng nh ỏnh giỏ c tỏc ng ca cỏc kt qu u IM MI CA LUN VN Vic thc thi phỏp lut bo v mụi trng vi s tham gia ca cng ng l c nhiu tỏc gi nghiờn cu di cỏc gúc khỏc Thc t ú ó to nhng thun li nht nh cho vic nghiờn cu ti ng thi cng chớnh l khú khn ln i vi tỏc gi nghiờn cu ti vỡ s khụng trỏnh s trựng lp v lý lun c bn ó c tha nhn rng rói gii khoa hc phỏp lý Mc dự vy da trờn nhng nghiờn cu v mt lý lun tỡm hiu thc tin cú th thy nhng im mi ca lun l: - Gúp phn khng nh nhng giỏ tr chung v bn cht, cỏc yu t c bn phỏp lut bo v mụi trng cú tớnh kh thi - a mụ hỡnh thc hin phỏp lut bo v mụi trng ti cp phng vi s tham gia ca cng ng nhm phỏt trin bn vng Vit Nam hin - Tỡm nhng bt cp ca vic thc thi phỏp lut bo v mụi trng hin - im mi quan trng ca lun l trờn c s nghiờn cu thc t ca vic thc thi phỏp lut bo v mụi trng Lun a mt vi gii phỏp vic thc thi phỏp lut bo v mụi trng huy ng s tham gia ca cng ng nhm phỏt trin bn vng Vit Nam v ton cu B CC LUN VN Lun ny bao gm phn m u v chng: Chng 1:C s lý lun ca vic thc hin phỏp lut bo v mụi trng Chng 2: Thc trng thc hin phỏp lut bo v mụi trng cp phng v vai trũ ca cng ng vic bo v mụi trng Chng 3: Mt s kin ngh v gii phỏp nõng cao vai trũ cng ng cụng tỏc bo v mụi trng Cui cựng l phn kt lun Tỏc gi mong nhn c nhng nhn xột cng nh nhng úng gúp quý bỏu vic nghiờn cu c hon thin hn Chng 1: C S Lí LUN CA VIC THC HIN PHP LUT BO V MễI TRNG Mụi trng cú tm quan trng to ln i vi i sng ngi v s phỏt trin kinh t, húa, xó hi ca t nc v nhõn loi Ngy mụi trng l mt nhng ton cu, l thỏch thc to ln i vi mi quc gia v i vi ton nhõn loi Gii quyt ton cu ũi hi tin hnh hng lot bin phỏp, vi cỏc phng tin, cụng c khỏc nhau, ú phỏp lut l mt phng tin cn thit nht Xut phỏt t nhn thc ny, t nm 1993 Nh nc ta ó ban hnh Lut Bo v mụi trng v n nm 2005 Lut bo v mụi trng mi c ban hnh v thay th Lut nm 1993 1.1 C s lý lun - Lut bo v mụi trng ca Vit Nam hin Trong cỏc thp k trc, s phỏt trin kinh t l ng lc phỏt trin ca cỏc quc gia thỡ ti nguyờn, mụi trng khụng phi l quan trng Cỏc Quc gia sn sng khai thỏc ht ti nguyờn thiờn nhiờn cụng nghip hoỏ, phỏt trin v dõn s cha t ti s bỏo ng Ch n phi i mt vi s cn kit ca cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, s mt cõn bng sinh thỏi v nhng thit hi m thiờn nhiờn gõy thỡ bo v mụi trng mi ni lờn nh mt thỏch thc xó hi Vn tt yu l cn phi cú nhng ch ti nhm hn ch, trỡ v bo v ti nguyờn thiờn nhiờn mụi trng Lut Mụi trng i nh l bin phỏp gii quyt thỏch thc ú Ti Vit Nam, Lut Mụi trng phỏt trin tng i mun c chia thnh hai thi k trc v sau thi k i mi iu ny xut phỏt t yu t lch s cng nh phỏt trin kinh t xó h ca quc gia Trc thi k i mi nm 1986, quan tõm ln ca ng v Nh nc l nhm phc hi nn kinh t xó hi sau chin tranh thỳc y mi ngun lc sn xut thoỏt s khng hong kinh t xó hi Trong thi k ny cỏc bin ng xu ca thiờn nhiờn hu hoi mụi trng cha th hin mc cao, s ụ nhim ti cỏc khu vc thnh th l khụng nhiu vỡ cỏc phng tin giao thụng cũn ớtChớnh vỡ vy, cỏc quy nh ca phỏp lut ch liờn quan n mt s khớa cnh ca bo v mụi trng xut phỏt t yờu cu qun lý nh nc ch cha nhm vo vic bo v cỏc yu t mụi trng v nm ri rỏc cỏc bn phỏp lut n hnh Sc lnh s 142/SL Ch tch H Chớ Minh ký ngy 21/12/1949 quy nh vic kim soỏt lp biờn bn cỏc hnh vi vi phm phỏp lut bo v rng cú th c coi l bn phỏp lut sm nht cp n mụi trng Mt s bn khỏc Chớnh ph khụng chớnh thc iu chnh cỏc mụi trng song cng cú th coi l cú liờn quan n mụi trng ú l Ngh quyt 36/CP ngy 11/3/1961 ca Hi ng Chớnh ph v vic qun lý, bo v ti nguyờn di lũng t; Ch th s 127/CP ngy 24/5/1971 ca Hi ng Chớnh ph v cụng tỏc iu tra c bn ti nguyờn v iu kin thiờn nhiờn; Ch th s 07/TTg ngy 16/01/1964 v thu tin bỏn khoỏn lõm sn v thu tin nuụi rng; Ngh quyt s 183/CP ngy 25/9/1966 v cụng tỏc trng cõy gõy rng v c bit l Phỏp lnh v bo v rng ban hnh ngy 11/9/1972 iu ỏng chỳ ý nht giai on ny l vic coi bo v mụi trng l ũi hi hin n, c th c quy nh ti iu 36 Hin phỏp 1980 Cỏc c quan nh nc, xớ nghip, hp tỏc xó, n v v trang nhõn dõn v cụng dõn u cú ngha v thc hin chớnh sỏch bo v ci to v tỏi sinh cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, bo v ci to mụi trng sng [5] Giai on 1986 n nay, khng hong kinh t xó hi cui nhng nm 70 v u nhng nm 80 ó dn n nhng cuc ci cỏch kinh t sõu sc bng vic xúa b c ch trung bao cp v chuyn sang c ch th trng cú s nh hng, iu ny ó lm thay i nhiu lnh vc ca i sng kinh t xó hi Nn kinh t th trng cng l nguyờn nhõn ca nhiu hin tng kinh t xó hi tiờu cc, s ú cú suy thoỏi mụi trng, vỡ chy theo li nhun, lm giu bng vc qun lý ti nguyờn, bo v mụi trng l s bo m ln nht thc hin mc tiờu phỏt trin bn vng Trong n lc hon thin phỏp lut bo v mụi trng, cựng vi vic tip tc hon thin h thng cỏc bn quy phm phỏp lut v Bo v ti nguyờn mụi trng nh: Lut Thu bo v mụi trng, Lut a dng sinh hc, mi õy Quc hi ó thụng qua Lut Bo v Mụi trng 2005 vi nhng ni dung mi quan trng sau õy: o R soỏt li ton b cu trỳc, ni dung tng chng, tng iu b, iu chnh v thờm nhng ni dung mi cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin v cỏc yờu cu bo v mụi trng ca giai on hin Nhng ni dung mi c Lut nhn mnh l: bo v mụi trng phc v phỏt trin kinh t xó hi bn vng, lng ghộp bo v mụi trng vo chin lc quy hoch, k hoch, chớnh sỏch phỏt trin kinh t - xó hi, u t cho bo v mụi trng, s dng cỏc cụng c kinh t qun lý mụi trng, xó hi hoỏ cụng tỏc bo v mụi trng, ỏp ng cỏc yờu cu mụi trng hi nhp kinh t quc t, hoỏ o c mụi trng, an ninh sinh thỏi; chn chnh v tng cng cụng ỏc xõy dng, ban hnh v hng dn ỏp dng cỏc tiờu chun mụi trng : a khung cỏc loi tiờu chun s d kin ban hnh t n 2010; ban hnh cỏc l trỡnh ỏp dng cỏc tiờu chun TCVN-2001 ( thc cht l iu chnh TCVN 2001 cho phự hp vi iu kin thc t v cụng ngh, k thut u t ) ; xõy dng cỏc tiờu chun mụi trng cho cỏc lnh vc sn xut, sn phm c th; nghiờn cu, ci tin phng phỏp v quy trỡnh ban hnh; phõn cp v u quyn ban hnh tiờu chun gia B Khoa hc v Cụng ngh vi B Ti nguyờn Mụi trng; chỳ trng ban hnh cỏc hng dn thc hin cỏc tiờu chun mụi trng cng nh t chc gii thiu v quỏn trit cỏc tiờu chun mụi trng ó ban hnh V c ch, chớnh sỏch lnh vc mụi trng: sm hỡnh thnh ngnh ti nguyờn v Mụi trng bng phõn ngnh kinh t quc dõn Nghiờn cu a c ch, chớnh sỏch to iu kin cho chuyn bin ln lao hot ng bo v mụi trng nh: o H thng phớ, l phớ bo v mụi trng c ch hnh ( cp, mua bỏn, chuyn nhng) quota ụ nhim ( i vi khớ thi v nc thi); Qu bo v mụi trng quc gia, ngnh/ a phng, Qu GEF o Nhón sinh thỏi, c ch khuyn khớch sn xut v s dng cỏc sn phm hng hoỏ thõn thin vi mụi trng o To lp c ch v chớnh sỏch phự hp vi cỏc yờu cu hi nhp kinh t quc t, h tr cỏc doanh nghip Vit nam ỏp ng cỏc yờu cu bo v mụi trng hi nhp kinh t quc t o Tip tc ci tin nhm n gin hoỏ th tc , nõng cao cht lng cụng tỏc ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng, tng cng v lm tt cụng tỏc giỏm sỏt sau ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng; Thụng qua cụng tỏc ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v cỏc ni dung chin lc khỏc : sn xut sch hn, ỏp dng ISO 14001, ỏp dng cỏc cụng ngh sch , ớt cht thi nhm lm tt nguyờn tc thc hin cỏc bin phỏp phũng nga l chớnh, kt hp x lý ụ nhim, khc phc suy thoỏi v ci thin cht lng mụi trng o Nghiờn cu, a c mt c ch thc s lng ghộp cỏc yờu cu bo v mụi trng vo cỏc chin lc, quy hoch, k hoch phỏt trin ca cỏc ngnh , a phng, y mnh s phi hp liờn ngnh, liờn tnh ; tng cng trỏch nhim qu lý nh nc v bo v mụi trng ca cỏc cp, cỏc ngnh cỏc a phng; nõng cao s ch ng, tớnh tớch cc sỏng to ca cỏc t chc chớnh tr, on th, xó hi vic tham gia, giỏm sỏt cỏc hot ng bo v mụi trng o To iu kin cng ng v cụng chỳng tham gia sõu rng vo cỏc cụng vic bo v mụi trng (c ch tip cn thụng tin, bit v úng gúp ý kin cho cỏc ch trng v quyt nh quan trng, tham gia ý kin v ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng i vi mt s cụng trỡnh ln) o Tng cng hiu qu v cht lng hp tỏc quc t lnh vc bo v mụi trng: tng cng s phi hp cỏc nh ti tr, s phi hp gia cỏc d ỏn quc t, gia cỏc d ỏn quc t vi cỏc chng trỡnh/ d ỏn nc; s b trớ hiu qu hn v nhõn lc i ng phớa Vit Nam Cú th núi , vic ban hnh Lut bo v mụi trng 2005 ó to lp c s phỏp lý cho vic tip tc hon thin phỏp lut v bo v mụi trng nc ta thi gian ti Vit nam, hon thin phỏp lut bo v mụi trng nõng cao hiu lc, hiu qu qun lý Nh nc v ti nguyờn, mụi trng luụn luụn c ng v Nh nc ta c bit quan tõm V nhn thc, ng v Nh nc ta quan nim rng, quỏ trỡnh y mnh CNH, HH t nc, vic hon thin phỏp lut bo v mụi trng, qun lý nh nc v ti nguyờn mụi trng l mt nhim v hng u nhm bo m cht lng sng ca ngi v s phỏt trin ca nn KT-XH; l mt nhng ni dung c bn ca phỏt trin bn vng ng thi ú cũn l hoỏ v o c mang tớnh nhõn vn; l tiờu quan trng ca xó hi minh Trờn c s nhn thc ú, Nh nc ta rt quan tõm v coi trng xõy dng phỏp lut v bo v ti nguyờn, mụi trng, nhm hỡnh thnh nờn mt khung phỏp lý lm c s cho s iu chnh, nh hng hot ng ca cỏ ch th theo hng xõy dng v phỏt trin mi quan h hi ho gia t nhiờn, xó hi v ngi c bit, k t sau Lut Bo v mụi trng nm 1993 v nm 2005) c ban hnh, mt h thng Lut ( Lut t ai, Lut khoỏng sn, Lut bo v v phỏt trin rng) cng nh nhiu bn di lut v ti nguyờn, mụi trng c xõy dng, c th hoỏ v ngy cng hon thin Cỏc yờu cu bo v mụi trng c quỏn trit v tr thnh mt ni dung quan trng cỏc ngnh lut khỏc ( hỡnh s, dõn s, kinh t, ti chớnh, hnh chớnh) V t chc v thc hin phỏp lut v bo v mụi trng: Nh nc ta ó xõy dng mt h thng cỏc c quan qun lý nh nc v ti nguyờn mụi trng t Trung ng n cỏc tnh, thnh ph; o to v tng bc nõng cao nng lc i ng cỏn b chuyờn trỏch; khuyn khớch cng ng v xó hi tham gia thc hin mc tiờu bo v ti nguyờn mụi trng Cỏc hot ng qun lý nh kim tra, tra, x lý cỏc vi phm bo v ti nguyờn mụi trng, ỏnh giỏ tỏc ng ca mụi trng, xõy dng h thng tiờu chun mụi trng c coi trng Tuy nhiờn, ng trc nhng ũi hi ca s nghip CNH, HH v ca yờu cu hi nhp quc t v khu vc thỡ chỳng ta cũn rt nhiu cụng vic phi lm tip tc hon thin phỏp lut bo v mụi trng nhm nang cao hiu lc , hiu qu cụng tỏc qun lý nh nc v ti nguyờn mụi trng ng thi cng l ỏp ng nhng ũi hi nờu trờn H thng cỏc chớnh sỏch phỏp lut v bo v mụi trng phi m bo tớnh ng b, thng nht v cht ch, ng thi cú c ch iu chnh mt cỏch linh hot phự hp vi tỡnh hỡnh thc t v nhng yờu cu mi t cụng tỏc qun lý nh nc v ti nguyờn, mụi trng H thng phỏp lut v bo v ti nguyờn, mụi trng phi va cú tớnh cht giỏo dc, ngn nga nhng hnh vi vi phm, va mnh rn e, trng pht nhng k c tỡnh cú nhng biu hin coi thng phỏp lut Tng cng phỏp ch v mụi trng bao gm cỏc ni dung hon thin h thng cỏc bn quy phm phỏp lut v mụi trng theo hng quy nh rừ quyn li, trỏch nhim bo v mụi trng ca cỏc t chc, cỏ nhõn, cỏc ch ti c th cho tng trng hp vi phm; xõy dng cỏc quy nh v bi thng thit hi lnh vc mụi trng; xõy dng i ng cỏn b qun lý, lc lng tra, kim tra, trin khai v x lý nghiờm cỏc trng hp vi phm nhm bo m thc hin nghiờm chnh Lut bo v mụi trng C th l: Nghiờn cu, xõy dng c ch thc s lng ghộp cỏc yờu cu bo v mụi trng vo cỏc chin lc, quy hoch, k hoch phỏt trin ca cỏc ngnh, a phng y mnh s phi hp liờn ngnh, cỏc a phng; nõng cao tớnh tớch cc, ch ng sỏng to ca cỏc t chc chớnh tr, on th, xó hi vic tham gia, giỏm sỏt cỏc hot ng bo v mụi trng Tip tc r soỏt, chnh sa v hon thin h thng bn quy phm phỏp lut bo v mụi trng, khn trng xõy dng Lut Thu bo v mụi trng, Lut bin, Lut a dng sinh hc To lp c ch v chớnh sỏch phự hp vi yờu cu hi nhp kinh t quc t, h tr cỏc doanh nghip Vit Nam ỏp ng cỏc yờu cu bo v mụi trng hi nhp kinh t quc t Tip tc ci tin nhm n gin húa th tc, nõng cao cht lng cụng tỏc ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng; tng cng v lm tt cụng tỏc giỏm sỏt sau ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng To lp mụi trng phỏp lý thun li nhm khuyn khớch a dng húa cỏc ngun u t cho bo v mụi trng, thỳc y xó hi hoỏ cỏc hot ng bo v mụi trng, nhõn rng cỏc mụ hỡnh phỏt trin bn vng cỏc ngnh kinh t: nụng nghip, thy sn, lõm nghip, cụng nghip y mnh ỏp dng cụng c kinh t qun lý mụi trng THc hin nguyờn tc ngi gõy thit hi i vi mụi trng phi khc phc, bi thng Nghiờn cu a c ch chớnh sỏch v h thng phớ, l phớ bo v mụi trng i vi khớ thi v cht thi rn Tng bc hỡnh thnh ngnh mụi trng bng phõn ngnh kinh t quc dõn Tng cng cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt, quy nh v ỏp dng cỏc ch ti cn thit x lý nghiờm cỏc vi phm phỏp lut v bo v mụi trng Sm xõy dng v ban hnh quy nh gii quyt bi thng thit hi v mụi trng o Tng cng cụng tỏc thụng tin tuyờn truyn v giỏo dc v mụi trng: Tỡnh trng thiu hiu bit v mụi trng, vai trũ, ý ngha ca mụi trng i vi i sng ca ngi v cỏc bin phỏp phũng chng ụ nhim mụi trng l mt nguyờn nhõn quan trng tỏc ng xu n mụi trng v cng l mt tr ngi ln vic tỡm kim cỏc gii phỏp bo v mụi trng Mi cụng dõn cn phi cú nhn thc v hnh ng bo v mụi trng, coi phũng nga s c ụ nhim tt hn l b ụ nhim ri mi chng Truyn thụng mụi trng l mt quỏ trỡnh tng tỏc hai chiu, giỳp cho mi i tng tham gia vo quỏ trỡnh cựng to v cựng chia s vi cỏc thụng tin mụi trng, vi mc ớch t c s hiu bit chung v cỏc ch mụi trng cú liờn quan v t ú cựng chia s trỏch nhim bo v mụi trng Hiu bit chung s to c nn múng ca s nht trớ chung v t ú cú th a cỏc hnh ng th bo v mụi trng, t ú thỳc y h t nguyn tham gia vo cỏc hot ng bo v mụi trng t n gin n phc nht v khụng ch t mỡnh tham gia m cũn lụi cun nhng ngi khỏc cựng tham gia Tuyờn truyn, giỏo dc v bo v mụi trng l vic ph bin kin thc v mụi trng, nhm nõng cao nhn thc hnh vi tớch cc bo v mụi trng Cú nhiu hỡnh thc: di dng t ri hay m cỏc lp hun, t chc cỏc cuc thi tỡm hiu v mụi trng v bo v mụi trng ng viờn v hng dn nhõn dõn thc hin np sng sch, hp v sinh, gi gỡn v sinh cụng cng V cn tip tc y mnh cỏc phong tro qun chỳng bo v mụi trng nh phong tro xanh-sch-p, tun l nc sch v v sinh mụi trng, ngy mụi trng ton cu o Phỏt trin kinh t theo hng phỏt trin bn vng, gn mc tiờu phỏt trin kinh t vi bo v mụi trng o Tng cng s dng cụng c kinh t vic bo v mụi trng: cm, hn ch ti a ỏnh thu nng thi gian nm i vi xut khu nguyờn liu thụ i vi cỏc doanh nghip cú cụng ngh sn xut quỏ lc hu gõy ụ nhim ln n mụi trng thỡ phi kiờn quyt khụng cho phộp tip tc sn xut o Tng cng u t cho cụng tỏc bo v mụi trng: nhõn lc, vt lc 3.2.2 Tng cng v nõng cao hiu qu s tham gia ca cng ng vic thc hin phỏp lut bo v mụi trng nhm ci thin cht lng mụi trng v phỏt trin bn vng phỏt huy kt qu bo v mụi trng v m bo s phỏt trin, nghiờn cu theo nh hng bn vng, nhm xõy dng cỏc phng thnh khu dõn c kiu mu v húa sch p, qua trao i i thoi vi chớnh quyn, cng ng v mi ngi dõn phng cựng thng nht phi hp v cng tỏc vi bt u thc hin chng trỡnh phỏt trin bn vng ca phng: 3.2.2.1 y mnh cuc ng Ton dõn on kt xõy dng i sng húa xõy dng phng xanh, sch, p Chớnh quyn v ton th nhõn dõn phng cựng cng tỏc vi ý thc trỏch nhim cao nht quỏ trỡnh xõy dng phng phỏt trin: Mi gia ỡnh v mi ngi dõn phng khụng phõn bit la tui, gii tớnh v hon cnh kinh t u tham gia tớch cc cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng, Nh nc v cỏc bn phỏp lut mụi trng cng nh cỏc ngh quyt, ch o ca chớnh quyn a phng mỡnh Phỏt huy cỏc sỏng kin ca cng ng v tng ngi dõn ci thin iu kin mụi trng ca a phng Thc hin quy ch quy c dõn ch c s v tụn trng ý kin tham gia úng gúp vo cỏc quyt nh ca cng ng Nhn thc ỳng n v trỏch nhim ca cỏ nhõn v cng ng i vi s phỏt trin ca Phng hin ti cng nh sau ny Con em ca mi gia ỡnh phng u c giỏo dc ý thc trỏch nhim bo v mụi trng v xõy dng phng thnh khu dõn c húa kiu mu Thng xuyờn phỏt ng cỏc chin dch tng bc nõng cao hn na nhn thc ca cỏc c quan, t chc, mi ngi dõn phng v cụng tỏc v sinh mụi trng (bng nhiu hỡnh thc thụng tin i chỳng trờn loa i, bng tin ca phng v.v ) 3.2.2.2 Thc hin np sng minh ụ th bo v mụi trng phng Ton th cng ng cỏc phng cựng cam kt thc hin cỏc mc tiờu bo v mụi trng sau õy: a Xõy dng v bo qun cỏc khụng gian giao lu cụng cng Gi gỡn, bo qun cỏc sõn chi v cỏc khụng gian giao lu cụng cng Khụng vt rỏc, khụng chim lnh din tớch v khụng gian ca sõn chi giao lu cho cỏc hot ng buụn bỏn, nghiờm cm hot ng tiờm chớch ma tỳy, sinh hot húa i try Gi gỡn v sinh thng xuyờn, trng thờm cõy v bo qun cõy xanh, hoa Khụng th sỳc vt phúng u ba bói ni cụng cng b Thu gom v qun lý rỏc thi Rỏc thi H ni núi chung v phng a bn nghiờn cu ca ti núi riờng ang ngy cng gia tng v chng loi cng nh ngun phỏt sinh Rỏc thi gia ỡnh, ph liu xõy dng v rỏc cụng nghip c cho l nguyờn nhõn chớnh ca s gia tng ny Riờng rỏc thi t cỏc h gia ỡnh chim khong ắ tng lng rỏc, khong 50% lng rỏc thi l rỏc hu c Ton th cỏc cng ng dõn c v cỏc c quan, doanh nghip trờn a bn cỏc phng phn u: Gim lng rỏc thi ti ngun Khụng vt rỏc ba bói ti cỏc khu cụng cng, sõn chi v ng ph, giỏo dc ý thc r rỏc vo cỏc thựng cụng cng Thc hin phõn loi rỏc ti ngun mt cỏch cú ý thc trỏch nhim Ton cng ng cn nhn thc khụng vt rỏc hoc rỏc thnh tng ng cỏc khu cụng cng, vỡ s nh hng nghiờm trng n cht lng ca mụi trng sinh thỏi v sc khe cng ng Giỏo dc ý thc cng ng vt rỏc ỳng ni quy nh v tin ti vic x pht nhng ngi khụng lm ỳng quy nh c Cp nc v thoỏt nc thi Cỏc h gia ỡnh t ci to h thng tr nc ca gia ỡnh mỡnh Cỏc cng ng cựng huy ng t ci to h thng thoỏt nc khu mỡnh, cn thit huy ng s tham gia ca cỏc c quan, t chc úng trờn a bn khu mỡnh, phng mỡnh d To iu kin v sinh mụi trng nh Thc hin tng v sinh ton khu nh v ng ph hng tun (c quan, trng hc vo chiu th sỏu, h gia ỡnh vo sỏng th by) Ci thin iu kin tin nghi khớ hu nh , m bo ỏnh sỏng t nhiờn v thụng thoỏng Gi gỡn v sinh nh bp, phũng v sinh, nh tm Chỳ ý b trớ ni rỏc v cỏc h thoỏt nc thi Nh vy, chỳng ta cn chỳ ý ti vic r soỏt, phỏp in húa, cng nh ban hnh cỏc bn phỏp lut bo v mụi trng ngy cng hon thin v ng b, ú quy nh y , rừ rng trỏch nhim ca cỏc c quan, cỏc bin phỏp bo v mụi trng - ú l c s lý lun vng chc cho cỏc c quan nh nc, n v v trang, cỏc t chc kinh t, cỏ nhõn thc hin tt cỏc quy nh ca phỏp lut bo v mụi trng Mt mt, cng cn chỳ ý ti vai trũ ca cng ng nh: cỏc t chc chớnh tr xó hi, cng ng, ngi dõn phng vic huy ng s tham gia ca h vo cụng tỏc bo v mụi trng Nu cú h thng phỏp lut bo v mụi trng y , ng b m khụng tuyờn truyn ph bin sõu rng cỏc tng lp nhõn dõn thỡ phỏp lut cng cha i vo cuc sng, hay cuc sng cha cú phỏp lut c Cụng tỏc tuyờn truyn ph bin v thc hin phỏp lut bo v mụi trng nờn thc hin theo quy trỡnh bi bn: Tuyờn truyn phỏp lut theo h thng ngnh dc cỏc c quan qun lý hnh chớnh nh nc, cỏc t chc qun chỳng xó hi, Cỏc c quan qun lý hnh chớnh cp phng t chc thc hin phỏp lut mụi trng cng thnh mt h thng, xõy dng chng trỡnh hnh ng c th cho phng mỡnh, ph bin sõu rng n tng khu dõn c, ngi dõn phng cựng thc hin Ngoi ra, xõy dng cỏc bin phỏp khuyn khớch, khen thng kp thi i vi hnh ng tt bo v mụi trng, hoc phỏt hin v xut bin phỏp gii quyt kp thi i vi hnh vi gõy ụ nhim mụi trng ca cỏ nhõn, t chc, n v trờn a bn phng mỡnh Cú nh vy, mi gii quyt trit tỡnh trng gõy ụ nhim mụi trng, mụi trng khu t dõn ph, phng sch p, ú l úng gúp vo s nghip bo v mụi trng ca quc gia v ton cu KT LUN Vấn đề bảo vệ môi tr-ờng đ-ợc nhà n-ớc quan tâm đ-ợc thể chủ tr-ơng, sách, pháp luật Đảng Nhà n-ớc Phỏp lut bo v mụi trng ch thc s cú ý ngha c tụn trng, tuõn th cuc sng, cỏc quy nh ca phỏp lut phi phự hp vi cuc sng nh rng, nu ch cú ngi dõn tin tng, tụn trng v tuõn th phỏp lut khụng thụi thỡ cng cha cú th a phỏp lõt vo cuc sng mt cỏch ton din c, m nú cũn ũi hi t phớa Nh nc, ni v t chc thc thi phỏp lut v ngc li nu ch cú Nh nc t chc thc hin, ph bin phỏp lut m khụng c s ng tỡnh, úng gúp ca ngi dõn, cng ng thỡ vic thc thi phỏp lut bo v mụi trng khụng thc s hiu qu, c bit Vit Nam ang giai on xõy dng nh nc phỏp quyn ca dõn, dõn, vỡ dõn, m bo nguyờn tc ca phỏt trin bn vng Nh nc ta ó v ang tớch cc trin khai nhiu bin phỏp nhm ci thin rừ rt tỡnh trng xung cp ca mụi trng Tuy nhiờn, khụng th ph nhn thc t hin mụi trng nc ta b ụ nhim v ang suy thoỏi nng n Mt nhiu nguyờn nhõn dn n tỡnh trng ú l cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc v o to i ng cỏn b v mụi trng cỏc k hoch phỏt trin kinh t - xó hi cha c coi trng; phỏp lut bo v mụi trng cha thc s phự hp vi i sng thc tin, tớnh kh thi cha cao; c s vt cht gii quyt cỏc mụi trng cũn thiu v.v c bit, nhn thc v quyn, ngha v v trỏch nhim ca khụng ớt cỏc t chc, cỏ nhõn v bo v mụi trng cũn hn ch, vi phm phỏp lut v bo v mụi trng cũn nhiu m ớt b x lý Nhm gúp phn nõng cao s hiu bit ca t chc cỏ nhõn v quyn, ngha v v trỏch nhim vic bo v mụi trng, t ú tuõn th v thi hnh nghiờm chnh phỏp lut bo v mụi trng Vi nhng kin thc c trang b khúa hc ti Khoa lut - i hc quc gia H ni v qua thc tin cụng vic nghiờn cu, lm vic, hc viờn xin nghiờn cu ti lun nhm phỏt hin v xut mt vi bin phỏp vic thc thi phỏp lut bo v mụi trng cp phng vi s tham gia ca cng ng mang tớnh hiu qu cao hn cuc sng, gúp phn vo s nghip bo v mụi trng ca quc gia núi riờng v ton cu núi chung Trong phm vi nghiờn cu ca lun ó ỏnh giỏ c hin trng thc hin phỏp lut mụi trng v nờu bt c vai trũ, s tham gia ca cng ng cụng tỏc bo v mụi trng nhm phỏt trin bn vng Qua ú thy c tm quan trng ca cng ng, vi cỏch tip cn ca mụ hỡnh s tham gia ca cng ng lun nờu Tỏc gi mong mun xut mụ hỡnh thc hin phỏp lut bo v mụi trng ti cp phng theo phng phỏp tip cn mi, nhm huy ng s tham gia tớch cc ca ngi dõn, cng ng cụng tỏc bo v mụi trng xut ny ch mang tớnh cỏ nhõn nờn khú cú th trỏnh nhng hn ch nht nh k c v mt quan im Tuy nhiờn tỏc gi mong mun to nhng mụ hỡnh mi mi ngi tham kho, nghiờn cu phỏt trin hn, nhm to iu kin cho phỏp lut bo v mụi trng ngy cng hon thin hn, hon ton mang li nhng úng gúp thit thc s nghip bo v mụi trng ca nc nh Cũn rt nhiu iu Tụi mun trỡnh by nhng khuụn kh cú hn ca lun cng nh kh nng nhn thc, lý lun cng nh cỏch din t cũn hn ch Tụi xin dng phn vit ca mỡnh ti õy Hy vng s nhn c nhng ý kin phn bin, li gúp ý chõn thnh v quý bỏu ti lun c hon thin, thc s cú ý ngha thit thc vic xõy dng, hon thin v thc thi phỏp lut bo v mụi trng ngy cng cú hiu qu, ng b t vic phõn cụng, phõn cp qun lý mụi trng n vic thc thi phỏp lut mụi trng ti cp phng, huy ng s tham gia ngy cng nhiu hn ca ngi dõn, cng ng vo cụng tỏc bo v mụi trng, cú ngha l phỏp lut i vo cuc sng v cuc sng phỏp lut, gúp phn vo s nghip bo v mụi trng nhm phỏt trin bn vng ca quc gia v ton cu DANH MC TI LIU THAM KHO A CC VN KIN CA NG CNG SN VIT NAM ng cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi ng ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi ng ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng cng sn Vit Nam (2003), Vn kin hi ngh ln th by ban chp hnh Trung ng khoỏ IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi ng ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B CC VN BN PHP LUT Hin phỏp Vit Nam 1946, 1959, 1980, 1992 (2003), Quc Hi Lut bo v mụi trng nm 1993 Lut bo v mụi trng nm 2005 Lut khoỏng sn nm 1996 Lut bo v sc khe nhõn dõn nm 1989 10 B lut dõn s 11 Lut bo v v phỏt trin rng nm 1991 12 Lut du khớ nm 1993; 2000 13 Lut t nm 1993; mt s iu sa i b sung Lut t 1998; 2000; 2001; Lut t 2003 14 Lut ti nguyờn nc 1998 15 B lut hỡnh s 1999 16 Lut thy sn 2003 17 Phỏp lnh an ton v kim soỏt bc x ban hnh ngy 25/6/1996 18 Phỏp lnh cht lng hng húa 1999 19 Phỏp lnh bo v v kim dch thc vt ngy 08/8/2001 thay th phỏp lnh bo v v kim dch thc vt 1993 20 Phỏp lnh an ton thc phm 2003 21 Ngh nh s 23/HBT ngy 24/01/1991 ban hnh iu l v sinh; 22 Ngh nh s 121/2004/N-CP ngy 12/5/2004 ca Chớnh ph quy nh x pht vi phm hnh chớnh lnh vc bo v mụi trng (thay th ngh nh s 26/CP ngy 26/4/1996) 23 Ngh quyt 246/HBT ngy 20/9/1985 v vic y mnh cụng tỏc iu tra c bn s dng hp lý ti nguyờn bo v mụi trng 24 Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/8/2006 hng dn thc hin Lut bo v mụi trng 25 Ngh nh s 81/2006/N-CP ngy 09/8/2006 v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc bo v mụi trng C SCH, BO, TP CH V CC TI LIU KHC 26 i hc Lut H Ni (2005), Giỏo trỡnh Lut mụi trng Nh xut bn cụng an nhõn dõn 27 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (1997), Giỏo trỡnh Lý lun chung v nh nc v phỏt lut, Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 28 B khoa hc cụng ngh v mụi trng, Ban khoa giỏo trung ng (2001) Tin ti kin ton h thng c quan qun lý nh nc v bo v mụi trng Vit Nam - Nh xut bn chớnh tr quc gia 29 Nguyn Quang Ngc (2003), Tin trỡnh lch s Vit Nam, Nxb Giỏo dc 30 (2002) Tỡm hiu cỏc ti phm v mụi trng Nh xut bn lao ng 31 B T phỏp, Vin khoa hc phỏp lý (2005), Quyn, ngha v v trỏch nhim ca cỏc t chc, cỏ nhõn v bo v mụi trng Nh xut bn t phỏp 32 D ỏn VIE/01/2001, H tr xõy dng v thc hin chng trỡnh ngh s 21 quc gia ca Vit Nam (2004), Phỏt trin bn vng k yu hi ngh ton quc ln th nht - B K hoch v u t 33 Vin Khoa hc phỏp lý (2005), Kim tra ca c quan hnh chớnh nh nc i vi vic thc hin phỏp lut bo v mụi trng Vit Nam hin Nh xut bn t phỏp 34 (2006) Tỡm hiu phỏp lut v bo v mụi trng Nh xut bn chớnh tr quc gia v nh xut bn giỏo dc 35 (2004) Mt s v bo v mụi trng vi phỏt trin kinh t nc ta hin Nh xut bn chớnh tr quc gia 36 Sỏch chuyờn kho, Quyn ngi, quyn cụng dõn nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam (2004), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 37 T in Hỏn Vit (2002), Nxb Vn hoỏ - Thụng tin, H Ni T in ting Vit (2002), Nxb Nng [...]... nhiệm thực hiện đúng những quy định của pháp luật, các quy tắc của cộng đồng để giữ gìn môi trường sống Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở PHƢỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 2.1 Hiện trạng môi trường tại một số phường ở Hà Nội: 2.1.1 Hiện trạng môi trường ở Hà Nội Hà nội, trung tâm chính trị, khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá và giao dịch cả nước Trong. .. phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến, giải thích, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường, huy động sức người, sức của của toàn xã hội để thực thi pháp luật bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do chính mình ban hành và kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện... hành pháp luật bảo vệ môi trường (hoặc thi hành pháp luật bảo vệ môi trường) – các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý bằng những hành vi tích cực mà pháp luật bảo vệ môi trường đã quy định Nhà nước bắt buộc mọi chủ thể pháp luật không những phải thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ môi trường bằng hành vi tích cực của mình, mà còn thông qua hành vi tích cực ấy thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ môi trường. .. trọng, nhằm hạn chế các hành động, hoạt động của con người tác động xấu đến môi trường 1.1.2 Khái niệm và hình thức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường 1.1.2.1 Khái niệm thực hiện pháp luật BVMT Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường là hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân nhằm đưa các quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường vào... nhất của pháp luật môi trường Việt Nam hiện hành Như vậy sự ra đời của Luật bảo vệ Môi trường đã cho thấy tính toàn diện và hệ thống hơn, trong các quy định của Luật đã đề cập đến hầu hết các yếu tố và vấn đề của môi trường và bảo vệ môi trường từ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong khai thác, sử dụng và bảo vệ các... vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu 1.1.2.4 Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và các cấp độ bảo vệ môi trường Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác,... thái ở Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ áp dụng mọi biện pháp, trong đó có biện pháp quản lý và pháp lý để bảo vệ môi trường trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân Bảo vệ môi trường là mối quan tâm của toàn xã hội, do đó về nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân phải có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; ... hoàn thiện các quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành; tổng kết, đánh giá việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường Ngoài ra, còn là các hoạt động tham gia tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường của các đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân Theo Luật bảo vệ môi trường khái niệm ô nhiễm môi trường được hiểu là... là bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền con người được sống trong một môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu Việc áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ở nước ta hiện ta có ý nghĩa thực tiễn quan trọng Bởi vì, một trong những yếu tố bảo đảm thực. .. bảo vệ môi trường Các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như đã được nêu ở trên – Trong đó quan trọng nhất là Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Bảo vệ môi trường vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các tổ chức và cá nhân Nhà nước ta đã coi vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những quyết sách quan trọng nhằm bảo đảm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, công dân trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay, Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay, Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG., Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở PHƢỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG., Chƣơng 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay