Hoàn thiện quy trình đảm bảo chất lượng nước đóng bình tại công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại toàn phát việt nam

104 687 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HO N THIỆN QUY TR NH ĐẢ ẢO CHẤT LƢỢNG NƢ C Đ NG NH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG ẠI TOÀN PHÁT VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN MỸ HƢƠNG MÃ SINH VIÊN : A21603 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HO N THIỆN QUY TR NH ĐẢ ẢO CHẤT LƢỢNG NƢ C Đ NG NH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG ẠI TOÀN PHÁT VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Lê Thị Hạnh Sinh viên thực : Nguyễn Mỹ Hƣơng Mã sinh viên : A21603 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢ ƠN Để hoàn thành tốt đề tài Khóa luận này, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới c gi o ê Th nh ngƣời hƣớng dẫn em tận tình, chu đ o suốt thời gian em thực đề tài Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn c c thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý cán nhân viên C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am t o hội cho em làm việc học tập để hoàn thành tốt đề tài Khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Ngu ễn ỹ Hƣơng LỜI CA ĐOAN T i xin cam đoan Khóa uận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ gi o viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Ngu ễn ỹ Hƣơng Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨ V ĐẢ ẢO CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨ 1.1 Sản phẩ v ph n oại sản phẩ 1.1.1 Khái niệm sản phẩm 1.1.2 Phân loại sản phẩm 1.2 Chất ƣ ng sản phẩ 1.2.1 ệ ả 1.2.2 Đặ đ ểm ch ẩ ng sản phẩm 1.2.2.1 Chất lượn s n p m ược o tho mãn nhu cầu 1.2.2.2 Chất lượng s n ph m khái niệm man tín tươn ối 1.2.2.3 Chất lượng s n ph m ược lượng hoá 1.2.3 ủ ả ẩ 1.2.3.1 a tr c a c ất lượn s n p m ố v ộ 1.2.3.2 a tr c a c ất lượn s n p m ố v doan n ệp 1.2.3.3 a tr c a c ất lượn s n p m ố v n t u d n 1.3 Đả 1.3.1 ảo hất ƣ ng ệ đả ả 1.3.2 ủ đả 1.3.2.1 c n u n t c ả 10 m b o c ất lượn 10 1.3.2.2 c năn m b o c ất lượn 11 1.4 Qu tr nh ả ảo hất ƣ ng o nh nghiệp 12 1.4.1 đ 13 1.4.2 đ ả 13 1.4.3 đ 17 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng ến việ ả ảo hất ƣ ng 17 1.5.1 ủ 18 1.5.2 ủ 18 1.5.3 Sự phát triển khoa họ 1.5.4 Cơ ệ 18 sách, quản lý củ ớc 19 1.5.5 Các y u tố 19 1.6 Thự trạng việ quản v ả ảo hất ƣ ng sản phẩ o nh nghiệp Việt N n 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUY TR NH ĐẢ ẢO CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨ NƢ C Đ NG NH TẠI C NG TY TNHH SẢN XUẤT V ĐẦU TƢ THƢƠNG ẠI TOÀN PHÁT VIỆT NAM .22 2.1 Giới thiệu t ng qu n C ng t TNHH Sản xuất v Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam 22 2.1.1 C ản xu Đ ại Toàn Phát Việt Nam 22 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Sản xu Đ ại Toàn Phát Việt Nam 22 2.1.3 Cơ ệ ủ C TNHH Sản xu Đ ại Toàn Phát Việt Nam 23 2.1.3.1 cấu t c c c a c n t 23 2.1.3.2 Ch c năn , n ệm vụ c a phận 24 2.1.4 ả đ ả ủ C ản xu Đu ại Toàn Phát Việt Nam 27 2.2 Thự trạng qu tr nh ả ảo hất ƣ ng sản phẩ nƣớ ng nh C ng t TNHH Sản uất v Đầu tƣ thƣơng ại To n Phát Việt N 28 2.2.1 đ 29 2.2.1.1 n c u t trư n 29 2.2.1.2 ập o c c o s n p m 29 2.2.1.3 ập o c c o n u n vật l ệu 31 2.2.1.4 ập o c c u n b c o s n uất 33 2.2.1.5 ập o c ểm tra, ểm so t c ất lượn 34 2.2.2 đ ả 36 2.2.2.1 a o n ầu v o 36 2.2.2.2 a o n s n uất 38 2.2.2.3 a o n ầu 48 2.2.3 đ 51 2.3 Cá ếu tố ảnh hƣởng ến ả ảo hất ƣ ng C ng t TNHH Sản xuất v Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam 52 2.3.1 ủ 52 2.3.2 ủ 53 Thang Long University Library 2.3.3 ự ể 2.3.4 Cơ ủ ọ ệ 53 ả 2.3.5 C ủ 54 ố 54 CHƢƠNG ỘT SỐ IỆN PH P NHẰ HO N THIỆN QUY TR NH ĐẢ ẢO CHẤT LƢỢNG NƢ C Đ NG NH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT V ĐẦU TƢ THƢƠNG ẠI TOÀN PHÁT VIỆT NAM 56 3.1 Ph n t h SWOT ho hoạt ng sản uất inh o nh ng t 56 3.1.1 Đ ểm mạnh 56 3.1.2 Đ ểm y u 56 3.1.3 Cơ i 56 3.1.4 Thách th c 57 3.2 3.3 Đánh giá qu tr nh ả ảo hất ƣ ng sản phẩ nƣớ ng nh Công ty TNHH Sản xuất v Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam 57 3.2.1 đ ể 57 3.2.2 đ ể 58 Định hƣớng phát triển inh o nh v tiêu hất ƣ ng C ng t TNHH Sản xuất v Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam Việt Nam 60 3.3.1 Đ 3.3.2 3.4 ể 60 62 t số giải pháp ho n thiện qu tr nh ả ảo hất ƣ ng nƣớ ng nh cho Công ty TNHH Sản xuất v Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam Việt Nam 62 3.4.1 Marketing 62 3.4.2 Xây dự ự 3.4.3 Đảm bảo nguồn cung ng nguyên v t liệu 3.4.4 ố 3.4.5 Đ 3.4.6 3.4.7 ả ả ả ệ đ nh 64 ệ 65 ả ệ 64 ự 65 ệ ố 67 ả 67 3.4.8 ng công tác kiể ể ọ đ ạn trình sản xu t 68 DANH MỤC C C ẢNG IỂU Bảng 2.1: Kết ho t động kinh doanh của C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn Phát Việt am (giai đo n 2013 - 2015) 27 Bảng 2.2: Thống ê số ƣợng tiêu thụ sản phẩm nƣớc đóng nh t i C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am 30 Bảng 2.3: ảng o gi sản phẩm nƣớc uống đóng nh inera t i C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am 31 Bảng 2.4: anh mục trang thiết phục vụ sản xuất t i C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am 33 Bảng 2.5: Kế ho ch iểm so t chất ƣợng sản phẩm sản xuất C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i T an h t iệt am 35 Bảng 2.6: Kết thử nghiệm mẫu nƣớc sản xuất C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am ựa ch tiêu hóa học 37 Bảng 2.7: Kết thử nghiệm mẫu nƣớc sản xuất C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am ựa ch tiêu vi sinh vật 38 Bảng 2.8: Cơ cấu ao động t i Công ty TNHH Sản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn Phát Việt am (giai đo n 2013 - 2015) 39 Bảng 2.9: Kết iểm nghiệm sản phẩm nƣớc uống đóng nh inera ựa c c ch tiêu hóa học 48 Bảng 2.10: Kết thử nghiệm sản phẩm nƣớc uống đóng chai inera ựa c c ch tiêu vi sinh vật 49 DANH MỤC C C H NH V nh 2.1: ản phẩm nƣớc uống đóng nh C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am 30 nh 2.2: iấy chứng nhận sản phẩm nƣớc uống đóng nh inera đủ điều iện an toàn thực phẩm 50 Thang Long University Library DANH MỤC C C SƠ ĐỒ đồ 1.1: Cấu trúc sản phẩm hoàn ch nh đồ 1.2: h m vi đảm ảo chất ƣợng đồ 1.3: uy tr nh đảm ảo chất ƣợng 12 đồ 1.4: uy t c 14 đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn Phát Việt Nam 24 đồ 2.2: h nh tổ chức quản sản xuất C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn Phát Việt Nam 42 đồ 2.3: uy tr nh rửa n p 43 đồ 2.4: uy tr nh rửa nh 43 đồ 2.5: uy tr nh sản xuất nƣớc đóng nh 45 đồ 3.1: Cơ cấu ph ng ar eting 63 DANH MỤC VI T TẮT hiệu tiết tắt BYT Tên ầ ộ Tế TCVN Tiêu chuẩn iệt am TNHH Tr ch nhiệm hữu h Toàn h t n QCVN C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am phải xây ựng cho m nh chiến ƣợc inh oanh để đối phó với th trƣờng c nh tranh ngày hốc iệt Th trƣờng nƣớc uống tinh hiết s i động ao hết o t nh h nh thời tiết thâm nhập iên tục c c c ng ty sản xuất nƣớc uống tinh hiết nh th trƣờng xây ựng có nhiều hởi s c o vậy, để nâng cao ực c nh tranh giữ vững v m nh, c ng ty u n phải đảm ảo chất ƣợng sản phẩm đồng thời ực có ph t triển Để tiếp tục trì kết đ t đƣợc không ngừng mở rộng th trƣờng th c ng ty xây ựng đ nh hƣớng ph t triển năm 2016 nhƣ sau: − Kh ng ngừng xây ựng ph t triển thêm c c văn ph ng đ i iện, đ i phân phối sản phẩm, mở rộng m ng ƣới inh oanh toàn thành phố ội − Tích cực tìm kiếm đối tác nhà cung cấp với giá c nh tranh chất ƣợng tốt − C ng t c quản đƣợc đặt àm trọng tâm, t nh ổn đ nh nhân đƣợc đặt ên hàng đầu Đồng thời quan tâm đào t o đội ngũ nhân viên, gi p họ nâng cao khả th i độ làm việc, tục đào t o chuyên sâu nguồn nhân lực để phục vụ cho chiến ƣợc kinh doanh công ty thời gian tới − iên tục t m iếm hội đầu tƣ nhằm mở rộng ho t động, t o ổn đ nh inh oanh − Đảm ảo thu chi đƣợc cân đối hai ĩnh vực, sử ụng vốn có hiệu quả, ự o c c rủ roi, hoản nợ hó đ i ƣớc o i ch ng Từ giữ vững ng tin c c h ch hàng, đối t c − Ngoài cần tiếp tục xây dựng kế ho ch mở rộng quy mô ngày hoàn thiện phù hợp hơn, mục tiêu năm có phát triển ổn đ nh trờ nên lớn m nh, tăng thêm v th trƣờng, tăng c nh tranh với c c đối thủ trở thành sản phẩm đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa th ch hi họ nghĩ tới nƣớc uống tinh khiết − Hợp tác với doanh nghiệp h c c ng ngành để trao đổi kinh nghiệm sản xuất, k thuật máy móc, hợp t c để nghiên cứu, phát triển sản xuất sản phẩm − ƣớng đến mục tiêu xa nữa, xây dựng công trình, kinh doanh thƣơng m i d ch vụ, công ty đầu tƣ ph t triển số lo i hình d ch vụ h c nhƣ: + Xuất mặt hàng công ty kinh doanh; + Xây dựng công trình k thuật dân dụng, công trình công ích; + L p đặt hệ thống điện 61 3.3.2 o t động ĩnh vực sản xuất nƣớc uống tinh hiết, Toàn h t u n ch trọng việc đảm ảo chất ƣợng sản phẩm coi ch a hóa quan trọng mang i thành c ng cho c ng ty iệc xây ựng cho m nh ch nh s ch quản chất ƣợng ƣu tiên hàng đầu c ng ty o đó, c ng ty đƣa mục tiêu cụ thể chất ƣợng cho sản phẩm m nh thời gian tới nhƣ sau : − Duy trì có hiệu c c phƣơng ph p quản chất ƣợng p ụng; − 100% cán c ng nhân viên đƣợc khám sức h e đ nh ỳ; − Tỷ lệ hàng lỗi khâu sản xuất ƣới 5%; − Nền nhà xƣởng đƣợc lát g ch phù hợp tiêu chuẩn; − 100% đơn hàng đƣợc thực đ ng ế ho ch 3.4 t số giải pháp ho n thiện qu tr nh ả ảo hất ƣ ng nƣớ ng nh cho Công ty TNHH Sản xuất Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam Việt Nam 3.4.1 iện t i c ng ty chƣa có ph ng ar eting riêng iệt mà c ng việc ch o số nhân viên ph ng inh oanh đảm nhận với nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc tiêu thụ c c đ i lý, ập ế ho ch sản phẩm Họ chƣa ch trọng đến việc nghiên cứu th trƣờng, th hiếu, yêu cầu ao , mẫu mã, ngƣời tiêu ng sản phẩm công ty nên nghiên cứu th trƣờng c n chƣa có ài ản, chuyên nghiệp, o c ng ty chƣa n m t đƣợc hết nhu cầu phản nh ngƣời tiêu ng, sản phẩm chƣa đƣợc quảng c o rộng rãi đ a àn thành phố ội ới t nh h nh th trƣờng c nh tranh ngày gay g t th vai tr ho t động mar eting trở nên quan trọng C ng t c marketing tốt x c đ nh đƣợc đ ng tiêu chuẩn sản phẩm cần sản xuất để phù hợp với th hiếu ngƣời tiêu dùng, từ có sách cải tiến chất ƣợng thích hợp Do thành lập ph ng mar eting độc lập biện pháp cần thiết để giúp công ty ĩnh vực đặc biệt công tác đảm ảo chất ƣợng sản phẩm Để àm đƣợc việc này, công ty nên thành lập phòng Marketing với cấu cần đƣợc tiến hành ch đ o thực số nội dung cụ thể nhƣ sau: 62 Thang Long University Library X ựng ấu ph ng r ting: Sơ 3.1 Cơ ấu ph ng r ting h ng Marketing ộ phận nghiên cứu th trƣờng truyền thống ộ phận nghiên cứu th trƣờng chung ộ phận nghiên cứu th trƣờng − Bộ phận Marketing nghiên cứu th trƣờng truyền thống: ục đ ch nghiên cứu để giữ vững sâu vào th trƣờng quen thuộc − Bộ phận Marketing nghiên cứu th trƣờng chung: Tổng hợp kết luận cụ thể cho khu vực th trƣờng − Bộ phận Marketing nghiên cứu th trƣờng mới: Mục đích phát hiện, phát triển mở rộng th trƣờng cho công ty Nghiên cứu nhu cầu, sở th ch h ch hàng c ch xâm nhập th trƣờng N i ung phƣơng hƣớng thự ph ng r ting − Phòng marketing cần phải tổng hợp thông tin chất ƣợng, mẫu mã sản phẩm, yêu cầu, th hiếu ngƣời tiêu ng, từ đƣa c c th ng sỗ k thuật cải tiến cho sản phẩm để sản xuất sản phẩm mẫu thăm th trƣờng − hân viên mar eting phải có iến thức chuyên m n mar eting, có thu thập xử th ng tin, có s ng t o, động c ng việc, am hiểu ngành sản xuất nƣớc uống ơn c ng ty cần trang đầy đủ trang thiết hỗ trợ để t o điều iện tốt cho c ng t c thu thập, xử th ng tin nhân viên − ghiên cứu h i qu t th trƣờng: quy m , cấu, nhu cầu vận động th trƣờng ghiên cứu h ch hàng mục tiêu c ng ty ghiên cứu đối thủ c nh tranh để x c đ nh mức độ c nh tranh đối thủ trực tiếp nhập ngành đối thủ tiềm ẩn Từ àm sở để đƣa phƣơng n th ch hợp − h ng arketing đƣa c c thiết ế cho sản phẩm, xây ựng sách sản phẩm, giá cả, phân phối h nh thức quảng c o an đầu phải đƣa sản phẩm mẫu th trƣờng để quảng c o thăm Thu thập thông tin phản hồi từ phía ngƣời tiêu ng để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp k thuật nhằm nâng cao chất ƣợng sản phẩm, ực sản xuất đ nh giá − Tổ chức tốt kênh tiêu thụ có mở rộng th trƣờng 63 nhằm chiếm lĩnh th trƣờng Đồng thời xây dựng chiến lƣợc khuyến hợp lý, đặc biệt ý đến quảng cáo xúc tiến bán hàng 3.4.2 Xây dựng ự ệ Để đảm ảo chất lƣợng sản phẩm trƣớc hết công ty phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc sản phẩm hợp mà hệ thống ch tiêu đ nh gi chất ƣợng điều h ng thể thiếu Có đƣợc ch nh s ch chất ƣợng hợp , c ng ty đ nh gi đƣợc chất ƣợng sản phẩm m nh từ có c c iện ph p hoàn thiện quy tr nh đảm ảo chất ƣợng từ hâu C ng việc đ i h i i m đốc h ng thiết ế c ng ty phải có nhận thức suy nghĩ sâu s c, toàn iện ối với chất ƣợng để xây ựng hệ thống ch tiêu đ nh gi đ nh gi c ch ch nh x c, toàn iện Từ x c đ nh hƣớng chiến ƣợc, đề mục tiêu đ nh hƣớng ản để giải vấn đề chất ƣợng cách tối ƣu, mang l i hiệu lớn kinh doanh tín nhiệm lâu dài khách hàng Trong trình thực sách chất ƣợng, công ty cần thƣờng xuyên theo dõi, thẩm đ nh, kiểm tra sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thời kỳ đ nh Qua nghiên cứu thực tr ng c ng ty đ i h i th trƣờng th c ng ty nên xây ựng chất ƣợng ằng c ch thực tốt mục tiêu, yêu cầu sách chất ƣợng công ty àm nhƣ sau: − Tuyên truyền, vận động thức tr ch nhiệm ngƣời ao động đảm ảo chất ƣợng Đây gốc r vấn đề nên cần phải đƣợc àm trƣớc tiên Đồng thời yêu cầu cam ết thực từ ngƣời ao động − Xây dựng quy chế chất ƣợng, quy chế kiểm tra, kiểm soát chất ƣợng x c đ nh trách nhiệm ộ phận, c nhân c ng ty, đề quy chế thƣởng, ph t cụ thể: thƣởng ộ phận, c nhân có thành t ch tốt qu tr nh sản xuất, ph t ộ phận, c nhân h ng hoàn thành nhiệm vụ, để xảy sai h ng qu tr nh sản xuất 3.4.3 Đảm bảo nguồn cung ng nguyên v t liệu đ nh Với khối ƣợng sản phẩm sản xuất hàng năm c ng ty lớn nên nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất nhiều Trên th trƣờng có nhiều nhà cung cấp nguyên vật iệu cho ngành sản xuất nƣớc tinh hiết đóng nh, điểm thuận ợi cho việc ựa chọn nhà cung ứng c ng ty Vấn đề đặt mức độ t c động chất ƣợng nguyên vật iệu tới chất ƣợng sản phẩm, o hi thu mua nguyên vật iệu phải giao cho cán có kinh nghiệm, có ực chuyên m n trƣớc hi hợp đồng c ng ty phải đ i h i nhà cung cấp phải đ p ứng đƣợc nhu cầu sau: − Nguyên vật liệu phải đảm bảo chất ƣợng Chất ƣợng nguyên vật iệu 64 phải Thang Long University Library đƣợc chứng nhận quan hà nƣớc có thẩm quyền − Việc giao nguyên vật iệu phải đảm ảo mặt thời gian, chủng lo i, số g, ƣợnchất ƣợng, chi phí thu mua tiền đề cho trình sản xuất đƣợc di n liên tục, nh p nhàng hiệu kinh doanh cao 3.4.4 ố ả ả ệ Trong qu tr nh vận chuyển nguyên vật iệu từ hi thu mua đến hi đƣa vào sản xuất phải trải qua nhiều giai đo n: vận chuyển, bốc dỡ, nhập kho, bảo quản Tuy ch c c giai đo n ng n hoảng c ch i chuyển h ng xa nhƣng h ng thể tr nh h i h ng hóc Để h n chế việc c ng ty cần thực c c việc sau: − Giảm thiểu số ao động làm khâu vận chuyển, bảo quản nguyên vật liệu − ụng pƣơng tiện vận chuyển chuyên ụng, đảm ảo an toàn cho nguyên vật iệu hải có xe đẩy vận chuyển v nh nhập ho, iện th ch tối thiếu đặt đủ nh/xe − p thêm m y th ng gió ho chứa nguyên vật iệu để đảm ảo ho u n h r o, h ng ẩm ƣớt Trang thêm nh chữa ch y đặt ho để đảm ảo an toàn ph ng ch y chữa ch y − c đ nh ch nh x c ƣợng tồn ho đầu kỳ, nhu cầu kỳ mức dự trữ hợp lý tránh tình tr ng mua nhiều gây lãng phí vận chuyển, thu mua, bảo quản 3.4.5 Đ ự Đào t o, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn chất lƣợng cho cán công nhân viên vấn đề quan trọng hàng đầu quản tr chất lƣợng ua phân t ch thực tr ng ao động t i c ng ty àng nhận thấy số ƣợng c ng nhân am hiểu m y móc c ng ty h t c ng ty chƣa thực c c hóa đào t o để nâng cao tr nh độ chuyên m n cho ngƣời ao động o ta đƣa số giải ph p ản nguồn nhân lực cho công ty nhƣ sau: Triển h i ế hoạ h o tạo iệc đảm ảo chất ƣợng sản phẩm h ng ch tr ch nhiệm ộ phận sản xuất mà kết hợp toàn thể cán công nhân viên c ng ty Để thực đƣợc điều th trƣớc hết phải àm r đƣợc tầm quan trọng đảm ảo chất ƣợng sản phẩm vai trò ngƣời ao động việc đóp vào quy tr nh đảm ảo chất ƣợng sản phẩm cho c ng ty T y theo giai đo n yêu cầu c ng việc mà c ng ty cần có c c h nh thức đào t o h c để ph hợp với v tr ngƣời ƣới đề xuất ế ho ch đào t o nhân viên c ng ty thời gian tới: − Đối với nh ạo ấp o − Đối tƣợng: i m đốc, trƣởng ph ng thuật, trƣởng ph ng inh oanh, 65 trƣờng ph ng mar eting + ội ung đào t o: Đào t o vấn đề có tính chất chiến ƣợc nhƣ xây dựng sách chiến ƣợc, kế ho ch chất ƣợng, mục tiêu chiến ƣợc trung ài h n cho doanh nghiệp, c c nguyên ản cho hệ thống quản tr chất ƣợng + nh thức đào t o: ời chuyên gia ĩnh ảo đến đào t o + Thời gian đào t o: ngày − Đối với nh ạo ấp trung + Đối tƣợng: gi m s t viên ph ng thuật, quản phân xƣởng sản xuất, quản hàng ho + ội ung đào t o: Đào t o cụ thể yêu cầu, kiến thức tác nghiệp quản tr chất ƣợng, c c công cụ thống kê kiểm soát chất ƣợng + nh thức đào t o: Cử nhóm từ 2-3 ngƣời tham gia vào chƣơng tr nh đào t o t i trung tâm chứng nhận chất ƣợng thuộc Tổng cục đo ƣờng chất ƣợng au c ng ty để đào t o cho đội ngũ ãnh đ o cấp trung gian + Thời gian đào t o: ngày − Đối với án ng nh n viên + Đối tƣợng: nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất + ội ung đào t o: Đào t o c ch ài ản quy tr nh sản xuất, ảo quản vận chuyển sản phẩm để đảm ảo chất ƣợng; đào t o chuyên sâu để c ng nhân hiểu r nguyên qu tr nh ho t động m y móc i p ngƣời ao động thức đƣợc trách nhiệm, tinh thần tự giác tính tập thể ho t động mục tiêu chung công ty, g n quyền lợi trách nhiệm họ với công việc đƣợc giao + nh thức đào t o: đào t o t i chỗ thuyết ết hợp với thực hành, cử 2-3 ngƣời có tay nghề bậc thợ âu năm hƣớng dẫn, ch bảo, giảng d y cho c c nhân viên + Thời gian đào t o: Từ 1-2 ngày − Phải kiểm tra l i kết ho t động sau khoá đào t o để có hƣớng điều ch nh k p thời − Công ty cần có sách khuyến khích, động viên ngƣời học để họ yên tâm vào đào t o − Công ty phối hợp với công ty khác ngành để tổ chức buổi giao lƣu nhằm học h i kinh nghiệm ho t động quản lý nhƣ sản xuất − Công ty nên thiết lập mối quan hệ với nhiều trƣờng Đ i học, Cao đẳng, Trung cấp để đào t o nguồn nhân lực t i nhƣ tƣơng lai 66 Thang Long University Library Cá iện pháp khuyến h h thƣởng phạt: − Ch đề b t vào v tr ãnh đ o ngƣời có đức, có tài, thể tinh thần nhiệm, tr tráchnh độ chuyên môn, nhân cách, tr nh độ quản lý; − Thƣởng vật chất, ên ƣơng trƣớc thời h n cho nhân viên có nhiều đóng góp, s ng t o c ng việc; − Có biện pháp xử lý thoả đ ng nhân viên h ng hoàn thành c ng việc: với vi ph m ần đầu th nh c nhở, nhiên t i ph m trừ ƣơng − ua qu tr nh đào t o, chuyên m n nhân viên h ng đƣợc nâng ên th chuyển v tr c ng t c, ố tr c ng việc h c ph hợp 3.4.6 ả ả ệ ố Máy móc thiết b , dây chuyền công nghệ sản xuất ảnh hƣởng trực tiếp đến chất ƣợng sản phẩm sản xuất ra, phƣơng tiện để công tác đảm ảo chất ƣợng sản phẩm đ t hiệu cao ệ thống m y móc, trang thiết c ng ty h ng phải c ng nghệ đ i nhƣng ho t động ổn đ nh, o việc đầu tƣ mua việc h ng cần thiết Thay vào đó, để đảm ảo chất ƣợng sản phẩm ổn đ nh qu tr nh sản xuất h ng gi n đo n o trục trặc h ng đ ng có, c ng ty nên ch trọng vào việc ảo ƣỡng, ảo tr thƣờng xuyên hệ thống m y móc m nh ộ phận quản lý k thuật đảm nhiệm việc đ nh gi i toàn ộ trang thiết có công ty sau ên ế ho ch bảo ƣỡng, bảo tr sửa chữa m y móc đ nh kỳ 3.4.7 ệ ả Để đảm ảo chất ƣợng sản phẩm phải có phối hợp đồng phòng ban, phận công ty o cần phải có ộ m y tổ chức quản đồng nhất, quy đ nh r ràng mục tiêu, nhiệm vụ từ i m đốc đến c c trƣờng ph ng, trƣởng phân xƣởng, tới nhân viên c ng ty C c ộ phận cần có phối hợp nh p nhàng, h ng để ộ phận ch biết tập trung cho công việc Để thực đƣợc mục tiêu công ty cần có số giải pháp sau: − Nâng cao nhận thức vai trò nội dung quản lý chất ƣợng theo quan điểm đ i Công ty cần đào t o kiến thức k chất ƣợng quản lý chất ƣợng cho thành viên Công ty từ i m đốc tới công nhân, nội dung hình thức đào t o phải phù hợp với đối tƣợng − i m đốc phải ngƣời ch u trách nhiệm mặt tiêu chuẩn chất ƣợng c ng ty i m đốc phải có th i độ dứt khoát, nhiệt tình việc nghiên cứu chất ƣợng goài i m đốc phải đƣa đ nh cứng r n khen ph t việc nghiên cứu chất ƣợng sản phẩm − Các phòng ban phải thực nghiêm ch nh kế ho ch quản lý chất ƣợng 67 h ng thuật ết hợp chặt chẽ với ộ phận sản xuất ộ phận ho hàng theo dõi giám sát chặt từ khâu cung ứng nguyên vật liệu đến hâu đóng gói để thấy có sơ suất để ngăn chặn k p thời 3.4.8 ng công tác kiểm tra sản xu t ể ch ng mọ đ ạn trình C ng t c iểm tra, iểm so t chất ƣợng ho t động g n iền với qu tr nh sản xuất nhằm h n chế nhăm ngừa sai sót, rủi ro xảy sản phẩm sớm oi sản phẩm h ng đ t yêu cầu chất ƣợng Để chất ƣợng sản phẩm u n đuộc đảm ảo, c ng ty phải tăng cƣờng c ng t c iểm tra c ng đo n qu tr nh sản xuất ới đặc điểm sản xuất c ng ty có quy tr nh sản xuất trải qua nhiều ƣớc, ƣớc i có iên quan tới nhau, chất ƣợng hâu ảnh hƣởng tới hâu tiếp theo, ngƣời c ng nhân nhận thức đƣợc vai trò chất ƣợng, song tất ngƣời tự giác công việc Vì việc tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát chất ƣợng c ng đo n biện pháp cần thiết công ty Để thực biện pháp có hiệu quả, Công ty cần thực tốt ho t động sau: − Tăng cƣờng ho t động iểm tra, iểm so t chật ƣợng, đặc iệt hàng đƣợc sản xuất vào ca đêm − h ng thuật đ nh ỳ th ng/ ần mẫu sản phẩm xét nghiệm để iểm tra c c ch tiêu chất ƣợng đƣa ết uận; − Cnộ thuật xƣởng sản xuất có nhiệm vụ: + Kiểm tra thƣờng xuyên hệ thống ọc nƣớc; + ên ế ho ch thay i ƣợc đ nh ỳ; + hi nhận c c vấn đề xảy qu tr nh sản xuất đề ên cấp đƣa c c phƣơng n giải quyết; − Trƣởng ộ phận sản xuất phải có trách nhiệm nh c nhở với công nhân viên kiểm tra chất ƣợng thƣờng xuyên c ng đo n sản xuất Cần thiết lập chế độ thƣởng ph t nghiêm ngặt đố với công nhân sản xuất nhƣ c n ộ quản lý trực tiếp việc đảm bảo chất ƣợng sản phẩm Tóm t 3: Trên số giải pháp tác giả đề xuất nhằm hoàn thiện quy tr nh đảm ảo chất ƣợng cho C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am y vọng giải ph p đƣợc thực thực tế gi p c ng ty hoàn thiện đƣợc quy tr nh đảm ảo chất ƣợng nói riêng nâng cao hiệu inh oanh nói chung m nh 68 Thang Long University Library T LUẬN au năm thành ập phát triển, Công ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am đ t đƣợc nhiều thành tựu đ ng ghi nhận Tuy nhiên, kinh tế th trƣờng đầy biến động, để đứng vững tiếp tục phát triển, doanh nghiệp cần nâng cao công tác quản tr , phát huy mặt m nh vốn có hoàn thiện c c điểm yếu Thực tế cho thấy, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh công tác đảm ảo chất ƣợng sản phẩm đóng vai tr quan trọng khả c nh tranh hội phát triển doanh ngiệp Vì vậy, hoàn thiện quy tr nh đảm ảo chất ƣợng sản phẩm yêu cầu cấp ch đặt C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am để góp phần t o lợi c nh tranh, giúp giữ chân khách hàng trung thành, thu hút khách hàng tiềm biết sử ụng sản phẩm Công ty nhiều hơn, đồng thời t o điều kiện cho công ty phát triển, tăng th phần Với đề tài khóa luận này, tác giả sâu nghiên cứu vấn đề quy tr nh đảm ảo chất ƣợng sản phẩm nƣớc đóng nh t i C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am thời gian vừa qua để thấy r ƣu, nhƣợc điểm tồn t i quy tr nh đảm ảo chất ƣợng t i C ng ty Đồng thời m nh n đƣa số iện ph p nhằm hoàn thiện quy tr nh đảm ảo chất ƣợng nƣớc đóng nh C ng ty thời gian tới goài việc sâu t m hiểu quy tr nh đảm ảo chất ƣợng t i C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am gi p t c giả nhận thức đƣợc vai tr tầm quan trọng chất ƣợng sản phẩm oanh nghiệp, c ch thức thực giai đo n cần thiết phải đảm ảo chất ƣợng cho sản phẩm Trong qu tr nh thực đề tài ho uận, iến thức hiểu iết thực tế ản thân h n chế nên tránh kh i thiếu sót Em mong nhận đƣợc đóng góp iến thầy c để đề tài đƣợc hoàn thiện Cuối em xin cảm ơn Th ê Th nh c n ộ c ng nhân viên C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am gi p đỡ, t o điều kiện cho em trình thực tập để thu thập th ng tin hoàn thành đề tài khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO o c o ết ho t động inh oanh giai đo n 2013 - 2015 C ng ty T ản xuất Đầu tƣ thƣơng m i Toàn h t iệt am T guy n Đ nh han T Đặng gọc ự (2016), o trìn qu n tr c ất lượn , Đ i học Kinh tế quốc ân, ội Nguy n Quốc Cừ (2000), Qu n lý chất lượng s n ph m theo TQM ISO 9000, NXB Khoa học k thuật ũ Kim Oanh (2012), ột số p p n ằm nâng cao chất lượn s n ph m t n t a uất u n n , Khóa uận tốt nghiệp, Trƣờng Đ i học ân ập ải h ng Tổng cục Tiêu chuẩn đo ƣờng chất ƣợng, Đảm ảo chất ƣợng c c hệ thống đảm ảo chất ƣợng, http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/vi/tin-chi-tiet-nscl-dam-baochat-luong-va-cac-he-thong-dam-bao-chat-luong-jb81erlv.aspx, 23/04/2015 ồng h c, Thời o Kinh tế ài n On ine, gƣời ài n mua g , ngƣời Hà Nội thích gì? http://www.thesaigontimes.vn/135774/Nguoi-Sai-Gon-mua-gi-nguoi-Ha- Noithich-gi.html, 21/09/2015 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình đảm bảo chất lượng nước đóng bình tại công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại toàn phát việt nam , Hoàn thiện quy trình đảm bảo chất lượng nước đóng bình tại công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại toàn phát việt nam , Hoàn thiện quy trình đảm bảo chất lượng nước đóng bình tại công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại toàn phát việt nam , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Lê Thị Hạnh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Mỹ Hƣơng Mã sinh viên : A21603, 4 t số giải pháp ho n thiện qu tr nh ả ảo hất ƣ ng nƣớ ng nh cho Công ty TNHH Sản xuất v Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam Việt Nam 62, 2 Chất ƣ ng sản phẩ, 3 Đả ảo hất ƣ ng, Sơ ồ 1.3 Qu tr nh ả ảo hất ƣ ng, 5 Các yếu tố ảnh hƣởng ến việ ả ảo hất ƣ ng, CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY TR NH ĐẢ ẢO CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨ NƢ C Đ NG NH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT V ĐẦU TƢ THƢƠNG ẠI TOÀN PHÁT VIỆT NAM, Bảng 2.3 ảng áo giá sản phẩ nƣớ uống ng nh in r tại C ng t TNHH Sản uất v Đầu tƣ thƣơng ại To n Phát Việt N, Bảng 2.4 nh tr ng thiết ị ph v sản uất tại C ng t TNHH Sản uất v Đầu tƣ thƣơng ại To n Phát Việt N, Bảng 2.8: Cơ ấu o ng tại Công ty TNHH Sản xuất v Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt N gi i oạn 2 13 - 2015), Sơ ồ 2.3 Qu tr nh r nắp, Sơ ồ 2.5 Qu tr nh sản uất nƣớ ng nh, 3 Cá ếu tố ảnh hƣởng ến ả ảo hất ƣ ng tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam, CHƢƠNG 3. ỘT SỐ IỆN PHÁP NHẰ HO N THIỆN QUY TR NH ĐẢ ẢO CHẤT LƢỢNG NƢ C Đ NG NH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG ẠI TOÀN PHÁT VIỆT NAM, 3 Định hƣớng phát triển inh o nh v tiêu hất ƣ ng Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tƣ thƣơng ại Toàn Phát Việt Nam Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay