Hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại công ty TNHH việt dũng

92 702 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT DŨNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THỊ THÚY DIỆP MÃ SINH VIÊN : A22011 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT DŨNG Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Thúy Diệp Mã sinh viên : A22011 Chuyên ngành : Tài HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, với tình cảm chân thành, em xin gửi lời cảm ơn tới giảng viên trường Đại học Thăng Long tận tình dạy dỗ em năm học vừa qua giúp em có nhiều kiến thức hữu ích Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới PGS.TS Lưu Thị Hương trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin gửi lời cám ơn tới cô chú, anh chị nhân viên công ty TNHH Việt Dũng cungcấp tài liệu tạo điều kiện cho em suốt trình viết khóa luận Do giới hạn kiến thức, khả lý luận kinh nghiệm thân nhiều hạn chế, kính mong dẫn đóng góp thầy cô giáo để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Thúy Diệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Phạm Thị Thúy Diệp Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát dự án Doanh nghiệp 1.1.1 Hoạt động Doanh nghiệp 1.1.2 Dự án Doanh nghiệp 1.2 Phân tích tài dự án Doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm mục tiêu phân tích tài dự án 1.2.2 Nội dung phân tích tài dự án Doanh nghiệp 1.3 Hoàn thiện phân tích tài dự án Doanh nghiệp 21 1.3.1 Khái niệm hoàn thiện phân tích tài dự án Doanh nghiệp 21 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hoàn thiện phân tích tài dự án Doanh nghiệp 22 1.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến hoàn thiện phân tích tài dự án 22 1.4.1 Nhân tố chủ quan 23 1.4.2 Nhân tố khách quan 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT DŨNG 26 2.1 Khái quát Công ty TNHH Việt Dũng 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Việt Dũng 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3 Hoạt động chủ yếu 27 2.2 Thực trạng phân tích tài dự án Công ty TNHH Việt Dũng .27 2.2.1 Quy trình phân tích tài dự án Công ty 27 2.2.2 Minh họa phân tích tài thông qua dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV Công ty TNHH Việt Dũng 29 2.3 Đánh giá thực trạng phân tích tài dự án Công ty TNHH Việt Dũng 34 2.3.1 Kết 34 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 35 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT DŨNG 39 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty 39 3.1.1 Cơ hội thách thức 39 3.1.2 Định hướng phát triển công ty 40 3.2 Giải pháp hoàn thiện phân tích tài dự án Công ty TNHH Việt Dũng 41 3.2.1 Nâng cao nhận thức ban lãnh đạo tầm quan trọng phân tích tài dự án 41 3.2.2 Hoàn thiện công tác thu thập xử lý thông tin 42 3.2.3 Nâng cao chất lượng cán phân tích tài dự án 42 3.2.4 Bổ sung, hoàn thiện nội dung phân tích tài dự án 43 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin phục vụ phân tích 47 3.2.6 Tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến phân tich tài dự án 47 3.3 Kiến nghị 49 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 49 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Xây dựng Bộ, ngành, quan có liên quan 50 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Thang Long University Library DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG Bảng 1.1 Phân loại dự án Bảng 2.1.Tổng hợp chi phí đầu tư máy móc .30 Bảng 2.2 Các tiêu phản ánh hiệu tài dự án 33 Bảng 3.1 Các tiêu hiệu tài dự án sau hiệu chỉnh 48 Sơ đồ 1: Trình tự bước thực dự án .7 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Việt Dũng 26 Sơ đồ 2.2 Quy trình phân tích tài dự án Công ty TNHH Việt Dũng 28 DANH MỤC TÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt TNHH VAT NPV IRR PP Nghĩa đầy đủ Trách nhiệm hữu hạn Thuế giá trị gia tăng Giá trị ròng Tỉ lệ hoàn vốn nội Thời gian hoàn vốn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngu yễn Tấn Bình (2009), Bài giảng phân tích dự án đầu tư PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Lập dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, NXB Tài chính, Hà Nội PGS.TS Lưu Thị Hương (2004), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội Vũ Công Tuấn (2007), Phân tích kinh tế dự án đầu tư, NXB Tài VS TSKH Nguyễn Văn Đáng (2005), Quản lý dự án xây dựng, NXB Tổng hợp Đồng Nai Bộ Xây dựng (2007), Thông tư số 05/2007/TT-BXD Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014, Hà Nội Bộ Xây dựng (1998), Định mức XDCB 1242/1998/QĐ-BXD thông tư 05/2003/TT-BXD việc điều chỉnh chi phí nhân công 10 Bộ Xây dựng (1998), Định mức XDCB số 1242/1998 Căn vào định mức XDCB số 1242/1998/QB-BXD ban hành ngày 25/11/1998 11 Quyết định số 1260/1998/QB-BXD quy định giá dự toán ca máy thiết bị xây dựng 12 Aswath Damodaran, Phần bù rủi ro thị trường Việt Nam, http://pages.stern.nyu.edy/~adamodar~/ 13 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Hệ số beta ngành, www.div.gov.vn 14 Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, https://vcbs.com.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng tập hợp chi phí máy xúc đào bánh xích 0,8 m Đơn vị: Đồng Năm thứ Ca/năm 250 280 280 280 280 270 Nhiên liệu 206.917.200 231.747.264 231.747.264 231.747.264 231.747.264 223.470.576 Lƣơng CN 30.899.228 34.607.135 34.607.135 34.607.135 34.607.135 33.371.166 169.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000 42.250.000 42.250.000 42.250.000 42.250.000 42.250.000 42.250.000 5.870.853 6.575.356 6.575.356 6.575.356 6.575.356 6.340.521 454.937.281 484.179.755 484.179.755 484.179.755 484.179.755 474.432.263 22.746.864 24.208.988 24.208.988 24.208.988 24.208.988 23.721.613 477.684.145 508.388.743 508.388.743 508.388.743 508.388.743 498.153.876 KHCB KHSCL BHXH KPCĐ + Cộng Chi khác Tổng phí (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Thang Long University Library Phụ lục 2: Bảng tập hợp chi phí ô tô 16T Đơn vị: Đồng Năm thứ Ca/năm 250 280 280 280 280 270 Nhiên liệu Lƣơng CN KHCB KHSCL BHXH +KPCĐ Cộng Chi phí khác Tổng Tổng(2 máy) 160.650.000 179.928.000 179.928.000 179.928.000 179.928.000 173.502.000 16.853.348 18.875.749 18.875.749 18.875.749 18.875.749 18.201.615 79.166.667 79.166.667 79.166.667 79.166.667 79.166.667 79.166.667 19.791.667 19.791.667 19.791.667 19.791.667 19.791.667 19.791.667 3.202.136 3.586.392 3.586.392 3.586.392 3.586.392 3.458.307 279.663.817 301.348.475 301.348.475 301.348.475 301.348.475 294.120.256 13.983.191 15.067.424 15.067.424 15.067.424 14.706.013 316.415.899 316.415.899 308.826.269 587.294.016 632.831.798 632.831.798 632.831.798 632.831.798 617.652.538 293.647.008 316.415.899 316.415.899 15.067.424 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Phụ lục 3: Bảng tập hợp chi phí máy theo khoản mục chi phí Đơn vị: Đồng Năm thứ Ca/năm 280 250 280 280 280 270 Nhiên liệu 367.567.200 411.675.264 411.675.264 411.675.264 411.675.264 396.972.576 Lƣơng CN 47.752.576 53.482.884 53.482.884 53.482.884 53.482.884 51.572.781 KHCB 248.166.667 248.166.667 248.166.667 248.166.667 248.166.667 248.166.667 KHSCL 62.041.667 62.041.667 62.041.667 62.041.667 62.041.667 62.041.667 BHXH + KPCĐ 9.072.989 10.161.748 10.161.748 10.161.748 10.161.748 9.798.828 734.601.098 785.528.230 785.528.230 785.528.230 785.528.230 768.552.519 36.730.055 39.276.412 39.276.412 39.276.412 39.276.412 38.427.626 1.064.978.161 1.141.220.541 1.141.220.541 1.141.220.541 1.141.220.541 1.115.806.414 Cộng Chi phí khác Tổng (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Phụ lục 4: Bảng tập hợp chi phí máy theo năm Đơn vị: Đồng Năm thứ Máy xúc đào bánh xích 0,8m Ô tô vận chuyển 16T (3 Tổng cái) 587.294.016 1.064.978.161 (1 cái) 477.684.145 508.388.743 632.831.798 1.141.220.541 508.388.743 632.831.798 1.141.220.541 508.388.743 632.831.798 1.141.220.541 508.388.743 632.831.798 1.141.220.541 498.153.876 617.652.538 1.115.806.414 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Thang Long University Library Phụ lục 5: Bảng Chi phí nhân công Đơn vị: Đồng Năm thứ Đơn giá Số ca 250 Thành tiền 35.748.500 280 40.038.320 280 40.038.320 280 40.038.320 280 40.038.320 270 38.608.380 142.994 Tổng 234.510.160 Phụ lục 6: Bảng Tập hợp chi phí sản xuất hàng năm Đơn vị: Đồng Năm thứ Ca/năm Chi MTC phí Chi NC phí 250 1.064.978.161 35.748.500 53.248.908 280 1.141.220.541 57.061.027 1.123.319.888 280 1.141.220.541 40.038.320 57.061.027 1.123.319.888 280 1.141.220.541 40.038.320 57.061.027 1.123.319.888 280 1.141.220.541 40.038.320 57.061.027 1.123.319.888 40.038.320 Chi phí chung Chi phí sản xuất 1.153.975.569 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Phụ lục 7: Bảng phân tích đơn giá sản phẩm Đơn vị: Đồng Mã hiệu ĐG01 Hạng mục công việc Xúc đất đá lấp hào giếng Đ.vị Đ.mức Đơn giá 100 m Thành tiền đứng phụ +35/-500 máy xúc Huyndai W200 xúc đất đá mặt +35 lên ô tô Kamaz loại 16 A/ Chi phí trực tiếp 658.501 I/ Vật liệu II/ Nhân công (NC x 1.102) Nhân công bậc 3/7 76.584 công 0,486 142994 69.495 ca 0,2016 2.822.449 569.006 III/ Chi phí máy thi công Máy đào 0,8 m IV/ Trực tiếp phí khác 12.912 B/ Chi phí chung 36.218 C/Thu nhập chịu thuế tính 41.683 trước D/Giá trị xây dựng trước thuế 810.042 E/ Thuế giá trị gia tăng đầu 73640 F/ Giá trị xây dựng sau thuế G/ Chi phí xây dựng nhà tạm 810042 8100 trường 1/ Giá trị trước thuế 2/ Thuế giá trị gia tăng Đơn giá tổng hợp Tiết giảm chi phí 10% Đơn giá 7364 736 818142 81814 736.328 Thang Long University Library SG.2310 B S Vận chuyển đất đá ô tô tự đổ 16T, cự ly 3,7km 100 m A/ Chi phí trực tiếp 3.382.282 I/ Vật liệu II/ Nhân công III/ Chi phí máy thi công 3.315.963 Ô tô 16 IV/ Trực tiếp phí (AI+AII+AIII) B/ Chi phí chung Ca khác C/Thu nhập chịu thuế tính trước (A+B) x 6% 1,17 2.824.870 3.315.963 66.319 186.026 214.098 D/Giá trị xây dựng trước thuế (A+B+C) 3.782.406 E/ Thuế giá trị gia tăng đầu (D x 10%) 378.241 F/ Giá trị xây dựng sau thuế (D + E) G/ Chi phí xây dựng nhà tạm trường 1/ Giá trị trước thuế (D x 1%) 2/ Thuế giá trị gia tăng (G1 x 10%) Đơn giá tổng hợp Tiết giảm chi phí 10% Đơn giá 4.160.647 41.606 37.824 3.782 4.202.253 420.225 3.782.028 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Phụ lục 8: Bảng tính lợi nhuận dự án 3 Tổng doanh thu năm = đơn giá 1m x khối lượng (m ) máy thực ca x số ca năm Đơn vị: Đồng Năm thứ Ca/năm 250 280 280 280 Doanh thu chưa có 2.459.021.400 2.754.103.968 2.754.103.968 2.754.103.968 VAT 280 270 2.754.103.968 2.655.743.112 137.705.198 132.787.156 Thuế VAT (5%) 122.951.070 Doanh thu có VAT 2.581.972.470 2.891.809.166 2.891.809.166 2.891.809.166 2.891.809.166 2.788.530.268 Chi phí sản xuất 1.153.975.569 1.238.319.888 1.238.319.888 1.238.319.888 1.238.319.888 1.210.205.114 Lợi nhuận trước thuế 1.305.045.831 1.515.784.080 1.515.784.080 1.515.784.080 1.515.784.080 1.445.537.998 Thuế nhập 365.412.833 424.419.542 424.419.542 404.750.639 939.632.998 1.091.364.538 1.091.364.538 1.091.364.538 1.091.364.538 1.040.787.359 137.705.198 137.705.198 137.705.198 thu Lợi nhuận sau thuế 424.419.542 424.419.542 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Thang Long University Library Phụ lục 9: Bảng kế hoạch khả trả nợ Đơn vị: Đồng Năm Nợ phải trả Khả trả nợ Nợ chuyển năm sau thứ Tổng số Gốc Lãi vay Số trả hàng năm Tổng số KHCB 50% lợi nhuận sau thuế 2.475.910.400 2.264.000.000 211.910.400 520.928.176 520.928.176 339.000.000 181.928.176 1.954.982.224 2.137.968.560 1.954.982.224 182.986.336 564.152.864 564.152.864 339.000.000 225.152.864 1.573.815.696 1.721.124.845 1.573.815.696 147.309.149 564.152.864 564.152.864 339.000.000 225.152.864 1.156.971.980 1.265.264.558 1.156.971.980 108.292.577 564.152.864 564.152.864 339.000.000 225.152.864 701.111.693 766.735.748 701.111.693 65.624.055 564.152.864 564.152.864 339.000.000 225.152.864 202.582.884 221.544.642 202.582.884 18.961.758 549.744.635 549.744.635 339.000.000 210.744.635 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Phụ lục 10: Bảng dòng chi phí sản xuất hàng năm sau thuế Đơn vị: Đồng Năm thứ Chi phí sản xuất Lãi tiền vay Thuế thu nhập KHCB Ct 1.153.975.569 211.910.400 365412832,7 339.000.000 2.070.298.802 1.123.319.888 182.986.336 424419542,4 339.000.000 2.069.725.766 1.123.319.888 147.309.149 424419542,4 339.000.000 2.034.048.579 1.123.319.888 108.292.577 424419542,4 339.000.000 1.995.032.007 1.123.319.888 65.624.055 424419542,4 339.000.000 1.952.363.485 1.210.205.114 18.961.758 365412832,7 339.000.000 1.933.579.705 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Thang Long University Library Phụ lục 11: Bảng giá trị ròng Đơn vị: Đồng Năm thứ Dòng chi Ct Dòng thu Quy đổi Ct/(1+r)t Bt Quy đổi Bt/(1+r)t 2.264.000.000 2.264.000.000 2.070.298.802 1.882.089.820 2.459.021.400 2.235.474.000 2.069.725.766 2.754.103.968 2.276.118.982 2.034.048.579 2.754.103.968 2.069.199.074 1.995.032.007 2.754.103.968 1.881.090.068 1.952.363.485 2.754.103.968 1.710.081.880 1.933.579.705 2.880.743.112 1.626.104.386 1.710.517.162 1.528.210.803 1.362.633.705 1.212.264.118 1.091.455.335 11.051.170.944 11.798.068.389 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Phụ lục 12: Bảng tính tỉ lệ hoàn vốn nội Năm thứ Vốn đầu tƣ Lợi ích (Bt – Ct) NPV1 với IRR1=17% t t NPV2 với IRR2=20% t t (1+r) (Bt – Ct)/ (1+r) (1+r) (Bt – Ct)/ (1+r) 1,17 332.241.537,01 1,20 323.935.498,58 1,37 499.947.550,30 1,44 475.262.640,00 1,60 449.581.383,64 1,73 416.698.720,25 1,87 405.078.788,39 2,07 366.064.795,81 2,19 365.682.775,39 2,49 322.201.518,53 2,57 369.240.848,85 2,99 317.203.108,69 2.264.000.000 388.722.598 684.378 202 720.055 389 759.071 961 801.740 483 947.163 407 2.421.772.884 2.221.366.282 (Nguồn: Báo cáo phân tích tài dự án khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II-IV) Thang Long University Library [...]... đề tài Hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại Công ty TNHH Việt Dũng được lựa chọn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận: Đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại Công ty TNHH Việt Dũng Nhiệm vụ cụ thể: Ngiên cứu cơ sở lý luận về phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng phân tích tài chính dự án tại Công ty TNHH Việt Dũng; Đề xuất giải pháp hoàn thiện. .. cá nhân; dự án tập thể; dự án quốc gia; dự án quốc tế 3 Thang Long University Library Theo (kiểu) lĩnh vực dự án: Dự án được phân thành dự án xã hội, dự án kinh tế, dự án tổ chức, dự án kỹ thuật, dự án hỗn hợp Theo loại hình dự án: Dự án được phân loại thành dự án Giáo dục đào tạo, dự án Nghiên cứu và Phát triển; dự án đổi mới; dự án hỗn hợp Theo thời hạn: Dự án ngắn hạn, dự án trung hạn, dự án dài hạn... thiện phân tích tài chính dự án tại Công ty TNHH Việt Dũng Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tài chính dự án tại Công ty TNHH Việt Dũng trong khoảng thời gian 2012-2015 Giác độ nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu dưới giác độ doanh nghiệp (chủ đầu tư) CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát về dự án. .. vào dự án hay không? Phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp 1.2 Phân tích tài chính dự án của Doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu phân tích tài chính dự án Phân tích tài chính dự án là quá trình tính toán, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đo lường các môi quan hệ tài chính của một dự án nhằm giúp cho chủ đầu tư lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp, hiệu quả nhất trong từng giai đoạn của dự án. .. Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian qua, Công ty TNHH Việt Dũng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực doanh vật liệu xây dựng và khoáng sản Trong quá trình thực hiện các dự án Công ty kinh đã quan tâm tới phân tích tài chính dự án, xong so với yêu cầu của phân tích tài chính dự án Công ty vẫn chưa hoàn thiện Cụ thể công ty gặp nhiều thách thức trong việc quản trị tài chính các dự án đầu tư,... đoạn của dự án Mục tiêu của phân tích tài chính dự án Phân tích tài chính dự án nhằm đánh giá tính khả thi của dự án về mặt tài chính thông qua công việc: - Xem xét nhu cầu và sự đảm bảo các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư (xác định quy mô đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn tài trợ cho dự án) - Dựa trên các kế hoạch kinh doanh của dự án, dự tính các khoản chi phí,... số phù hợp để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án nhằm đưa ra các quyết sách phù hợp 1.2.2.5 Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án Đây là một trong những nội dung quan trọng, là kết quả cuối cùng mà chủ đầu tư mong đợi khi xem xét dự án Phân tích hiệu quả tài chính của dự án được thực hiện thông qua việc tính toán và đánh giá các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính dự án, bao gồm một... chi phí, lợi ích và hiệu quả hoạt động của dự án Trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án Đánh giá dự án và từ đó đưa ra quyết định đầu tư 1.2.2 Nội dung phân tích tài chính dự án Doanh nghiệp 1.2.2 Phân tích tổng mức đầu tư của dự án 1 Đây chính là việc xác định nhu cầu vốn của dự án đầu tư và phân kỳ đầu tư theo tiến độ Phân tích tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu... cần phân tích rõ nguyên nhân thất bại để có giải phpá khắc phục hữu hiệu khi quản lý các dự án sẽ không có tồn tại nên cần bố trí lại công việc cho các thành viên tham gia, xử lý các đề hậu dự án – kết quả hoạt động cũng như các tài sản của dự án Phân tích tài chính dự án nằm trong giai đoạn 2 của dự án, cụ thể nó nằm trong bước nghiên cứ khả thi của dự án Kết quả của phân tích tài chính dự án là một... nhất là tình hình tài chính các dự án đều diễn biến theo các xu hướng không phù hợp so với tính toán ban đầu trước khi thực hiện dự án, gây khó khăn cho công tác quản lý dự án và quản lý đầu tư kinh doanh nói chung của doanh nghiệp Vì vậy, để công ty phát triển bền vững, để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, hoàn thiện phân tích tài chính dự án là một đòi hỏi cấp bách đối với công ty Để góp phần đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại công ty TNHH việt dũng , Hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại công ty TNHH việt dũng , Hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại công ty TNHH việt dũng , Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng Sinh viên thực hiện : Phạm Thị Thúy Diệp Mã sinh viên : A22011, d. Phân tích dòng tiền của dự án, f. Phân tích hiệu quả tài chính dự án, c. Phân tích rủi ro dự án

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay