Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư thương mại và săn xuất kinh doanh xốp nhựa tiến đạt

106 736 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH XỐP NHỰA TIẾN ĐẠT SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG LAN HƢƠNG MÃ SINH VIÊN : A21285 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH XỐP NHỰA TIẾN ĐẠT Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Đào Diệu Hằng Sinh viên thực : Hoàng Lan Hƣơng Mã sinh viên : A21285 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo – Thạc sỹ Đào Diệu Hằng, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo cho em suốt thời gian nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy cô giáo công tác Trường Đại học Thăng Long, người giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt năm học tập trường, giúp em có kiến thức tảng để thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo anh chị phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt hướng dẫn giúp đỡ em nhiều suốt thời gian thực tập đơn vị Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Hoàng Lan Hương Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất .1 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2 Giá thànhsản phẩm 1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm .3 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.2.1 Đối tƣợng phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất .6 1.2.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 1.2.2.2 Các tài khoản sử dụng: 1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 11 1.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11 1.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 11 1.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 12 1.2.3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 13 1.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kì 14 1.3 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 15 1.3.1 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lƣợng ƣớc tính tƣơng đƣơng 15 1.3.2 Xác định giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến 16 1.3.3 Xác định giá trị SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 16 1.4 Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm 17 1.4.1 Đối tƣợng kì tính giá thành sản phẩm 17 1.4.2 Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm .18 1.4.2.1 Phương pháp trực tiếp (Phương pháp giản đơn) 18 1.4.2.2 Phương pháp hệ số .18 1.4.2.3 Phương pháp tỷ lệ 19 1.4.2.4 Phương pháp tổng cộng chi phí 20 1.4.2.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 20 1.5 Các hình thức ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH XỐP NHỰA TIẾN ĐẠT 23 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt 23 2.1.1 Thông tin chung Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Xốp Nhựa Tiến Đạt 23 2.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 23 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 24 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán sách áp dụng Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt 26 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt 26 2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt 28 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại sản xuất kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt 28 2.2.1 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại sản xuất kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt 28 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 30 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 36 2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 43 2.2.4.1 Kế toán chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng 43 2.2.4.2 Chi phí nguyên, vật liệu 46 2.2.4.3 Chi phí dụng cụ sản xuất 48 2.2.4.4 Chi phí khấu hao TSCĐ 49 2.2.4.5 Chi phí dịch vụ mua 51 2.2.5 Tổng hợp phân bổ chi phí sản xuất 53 2.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 60 2.4 Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Xốp Nhựa Tiến Đạt 60 2.4.1 Đối tƣợng phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm 60 2.4.2 Thẻ tính giá thành 62 Thang Long University Library CHƢƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH XỐP NHỰA TIẾN ĐẠT 63 3.1 Nhận xét công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Xốp Nhựa Tiến Đạt 63 3.1.1 Ƣu điểm 63 3.1.2 Hạn chế 64 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Xốp Nhựa Tiến Đạt 65 3.2.1 Kiến nghị áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán công ty 65 3.2.2 Kiến nghị việc trích kinh phí công đoàn 65 3.2.3 Kiến nghị việc đánh giá sản phẩm dở dang 74 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CNTT Công nhân trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung GTGT Giá trị gia tăng K/c Kết chuyển KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên KPCĐ Kinh phí công đoàn NVL Nguyên vật liệu PX Phân xưởng QLDN Quản lý doanh nghiệp SP Sản phẩm SPDD Sản phẩm dở dang SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC Sơ đồ 1.1 Kế toán tập hợp CPNVLTT theo phương pháp KKTX 11 Sơ đồ 1.2 Kế toán tập hợp CPNCTT theo phương pháp KKTX 12 Sơ đồ 1.3 Kế toán tập hợp CPSXC .13 Sơ đồ 1.4 Kế toán tổng hợp CPSX .14 Sơ đồ 1.5 Kế toán tập hợp CPSX theo phương pháp KKĐK .15 Sơ đồ 1.6 Quy trình tổ chức sổ theo hình thức Nhật ký chung 21 Sơ đồ 1.7 Trình tự kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm theo hình thức sổ Nhật ký chung 22 Sơ đồ 2.1 Quy trình sản xuất 23 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 24 Sơ đồ 2.3 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 26 Bảng 2.1 Hợp đồng kinh tế đơn đặt hàng Công ty TNHH Hải Mạnh 29 Bảng 2.2 Sổ chi tiết TK 1521 .31 Bảng 2.3 Phiếu xuất kho số PXK1102 33 Bảng 2.4 Sổ chi tiết TK 6212 .34 Bảng 2.5 Sổ TK 621 35 Bảng 2.6 Bảng chấm công 38 Bảng 2.7 Bảng toán tiền lương tháng 11/2015 39 Bảng 2.8 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 40 Bảng 2.9 Sổ chi tiết TK 622 41 Bảng 2.10 Sổ TK 622 42 Bảng 2.11 Bảng thánh toán tiền lương 45 Bảng 2.12 Phiếu xuất kho PXK1106 47 Bảng 2.13 Bảng tính phân bổ chi phí trả trước 48 Bảng 2.14 Bảng tính phân bổ khấu hao 50 Bảng 2.15 Hóa đơn GTGT tiền điện thoại tháng 11/2015 51 Bảng 2.16 Sổ TK 627 52 Bảng 2.17 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 54 Bảng 2.18 Sổ chi tiết TK 1542 .55 Bảng 2.19 Sổ TK 154 56 Bảng 2.20 Sổ Nhật ký chung 57 Bảng 2.21 Thẻ tính giá thành 62 Thang Long University Library 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm đạt được, công tác kế toán công ty tồn hạn chế sau: - Về việc áp dụng phần mềm vào công tác kế toán công ty Hình thức sổ kế toán công ty Nhật Ký Chung có nhược điểm lượng ghi chép nhiều, có phần khó khăn việc lưu trữ quản lý sổ sách Nhưng kế toán công ty áp dụng kế toán Excel để xử lý số liệu lệnh, hàm đơn giản Điều khiến công tác kế toán nhiều thời gian làm giảm hiệu suất nhân viên kế toán - Về chi phí dịch vụ mua Các chi phí dịch vụ mua tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại công ty thực hạch toán gối chi phí thực phát sinh tháng sang chi phí tháng sau Việc sai với nguyên tắc phù hợp kế toán gây ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm sản xuất kỳ - Về trích kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn sử dụng cho mục đích chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động Góp phần ổn định quan hệ lao động, động viên người lao động nỗ lực làm việc, giúp nâng cao suất công ty Nhưng Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Xốp Nhựa Tiến Đạt chưa trích KPCĐ theo quy định Điều phần ảnh hưởng đến tinh thần làm việc người lao động, ảnh hưởng đến suất lao động - Về đánh giá sản phẩm dở dang Hiện Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Xốp Nhựa Tiến Đạt áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo CPNVLTT sản phẩm sản xuất cho nhu cầu sử dụng kinh doanh riêng Công ty Tuy đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp giảm tải khối lượng tính toán cho kế toán công ty không xác Phương pháp phù hợp với quy trình sản xuất giản đơn, CPNVLTT chiếm tỷ trọng lớn tổng CPSX, chi phí lại chiếm tỷ trọng không đáng kể Nhưng Công ty, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung chiếm khoảng 50% tổng CPSX, xem chiếm tỷ trọng nhỏ Bởi Công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp độ xác thấp 64 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Xốp Nhựa Tiến Đạt 3.2.1 Kiến nghị áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán công ty Đối với hình thức sổ Nhật Ký Chung có nhược điểm lượng liệu lưu trữ lớn công ty nên áp dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp thay sử dụng phần mềm Excel Việc áp dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp giúp kế toán công ty tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất làm việc nhân viên Hiện có nhiều phần mềm kế toán Smart Pro, Gama, Misa, FAST với thiết kế thông minh giúp giảm tải khối lượng tính toán, thời gian ghi chép, giảm thiểu tối đa sai sót trình tính toán, thao tác đơn giản, dễ lưu trữ, quản lý Theo em, công ty nên sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro phần mềm có tính động cao, đáp ứng yêu cầu biến động Công ty Do đó, sử dụng phần mềm Smart Pro giúp doanh nghiệp hạn chế phụ thuộc vào công ty phần mềm doanh nghiệp có số thay đổi nghiệp vụ kế toán Phần mềm có nhiều ưu điểm trội : - Sao lưu liệu tự động - Tính giá thành theo nhiều phương pháp : Tính giá thành theo định mức, theo tỷ lệ, theo công trình, theo nhiều giai đoạn - Tất báo cáo xuất Excel chỉnh tự độngCó chức Quản trị liệu thông minh : Lọc liệu, phân tích liệu mở giống Subtotal PivotTable Excel - Công nghệ DevExpress Report động cho phép khách hàng tự chỉnh mẫu hóa đơn số mẫu báo cáo khác - Đánh giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp Như bình quân gia quyền theo tháng, Bình quân gia quyền theo thời điểm, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước - Dễ sử dụng nhập liệu cực nhanh áp dụng công nghệ hình nhập liệu mà không chia theo phân hệ phần mềm kế toán khác 3.2.2 Kiến nghị việc trích kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn chi cho hoạt động đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng người lao động; tổ chức thi đua, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, thăm hỏi ốm đau, trả lương cho cán công đoàn Những hoạt động nhằm bảo vệ ổn định, hài hòa quan hệ lao động; động viên người lao động làm việc tồn tại, phát triển doanh nghiệp xã hội 65 Thang Long University Library Trong Nghị định 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 có ghi rõ đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định Khoản Điều 26 Luật công đoàn quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt quan, tổ chức, doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức công đoàn sở Mức đóng 2% quỹ tiền lương làm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động Quỹ tiền lương tổng mức tiền lương người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội 66 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt MẪU SỐ 11 – LĐTL (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 11 năm 2015 TK 334 - Phải trả ngƣời lao động STT Đối tƣợng sử dụng Lƣơng Lƣơng Các khoản khác (1) (2) (3) TK 338 - Phải trả, phải nộp khác Cộng Có BHXH BHYT BHTN KPCĐ Cộng Có TK 334 (18%) (3%) (1%) (2%) TK 338 (7)=(1)*1% (8)=(1)*2% (9) A B TK 622 - CPNCTT 94.600.000 94.344.000 16.060.000 110.404.000 17.028.000 TK 627 – CPSXC 16.000.000 16.000.000 Cộng: 1.000.000 (4)=(2)+(3) (5)=(1)*18% (6)=(1)*3% 17.000.000 2.880.000 183.400.000 183.144.000 24.560.000 207.704.000 33.012.000 2.838.000 946.000 480.000 160.000 5.502.000 1.834.000 (10) 1.892.000 22.704.000 133.108.000 320.000 3.840.000 20.840.000 3.668.000 44.016.000 251.720.000 Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Ngƣời lập bảng Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 67 Thang Long University Library Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt Mẫu số S36-DN (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 142, 242, 335, 632) - Tài khoản: 622 Ngày, tháng ghi sổ - Tên phân xưởng: Phân xưởng Chứng từ Tài khoản đối ứng Diễn giải Ghi Nợ TK 622 Số hiệu Ngày tháng 30/11 BBPBTL 30/11 Lương công nhân trực tiếp sản xuất 334 110.404.000 30/11 BBPBTL 30/11 Các khoản trích theo lương 338 22.704.000 Lƣơng Tổng số tiền Cộng số PS kỳ 133.108.000 Ghi có TK 1542 133.108.000 Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Các khoản trích 110.404.000 22.704.000 110.404.000 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 68 22.704.000 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo TT/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh SỔ CÁI Năm 2015 Tên tài khoản: 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng A B C D 30/11 BPBTL1 30/11 30/01 BPBTL1 30/11 … Số tiền Nợ Có H Lương công nhân sản xuất 334 110.404.000 30/11 Các khoản trích lương 338 22.704.000 PKT 30/11 K/c CPNCTT 1542 … … … … Cộng PS kỳ Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng 25.044.711 … … 133.108.000 133.108.000 Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 69 Thang Long University Library Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Đơn vị tính: VNĐ Tháng 11/2015 TK 627 Đối tƣợng phân bổ Tài khoản TK 6271 TK 6272 Đơn hàng Công ty TNHH Hải Mạnh 1542 3.921.115 1.780.669 … TK6273 491.447 … Tổng 20.840.000 9.463.925 2.611.952 TK6274 7.920.852 TK 6277 Tổng 6.216.831 20.330.914 33.041.308 108.055.045 … 42.097.860 Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 70 Mẫu số S36-DN Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa ch1ỉ: Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH - Tài khoản: 1542 - Tên phân xưởng: Phân xưởng - Tên sản phẩm, dịch vụ: Chế tạo thùng xốp đơn hàng Công ty TNHH Hải Mạnh Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng A B C Ghi Nợ TK 1542 Diễn giải Tài khoản đối ứng Tổng số tiền NVLTT NC SXC D E 0 0 Số dư đầu kỳ Số PS kỳ 30/11 PKT 30/11 K/c CPVNLTT 6212 42.638.400 30/11 PKT 30/11 K/c CPNCTT 622 25.044.711 30/11 PKT 30/11 K/c CPSXC 627 20.330.914 Cộng số PS kỳ 88.014.025 Ghi có TK 155 88.014.025 Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 42.638.400 25.044.711 Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 71 Thang Long University Library 20.330.914 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo TT/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh SỔ CÁI Tháng 11 Năm 2015 Tên tài khoản: 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng B C D H Số dư đầu kỳ Số tiền Nợ Có 33.325.652 30/11 PKT 30/11 K/c CPNVLTT 621 226.615.200 30/11 PKT 30/11 K/c CPNCTT 622 133.108.000 30/11 PKT 30/11 K/c CPSXC 627 108.055.045 30/11 PKT 30/11 Nhập kho thành phẩm hoàn thành 155 Cộng PS kỳ Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 458.602.553 501.103.897 42.501.344 Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 72 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Tháng 11 năm 2015 Đơn hàng Công ty TNHH Hải Mạnh Loại TP Chia theo khoản mục SL ĐVT Tổng số tiền Xốp 400 2500 Bộ 36.130.550 17.503.447 10.281.079 8.346.024 Xốp 704 1000 Bộ 23.123.550 11.202.205 6.579.890 5.341.455 Xốp 801 1000 Bộ 28.759.925 13.932.748 8.183.742 6.643.435 42.638.400 25.044.711 20.330.914 CPNVLTT 88.014.025 Tổng cộng CPNCTT CPSXC Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) - Đơn giá thực tế sản phẩm chuẩn = 88.014.025 / 6090 =14.452,22 đồng => Đơn giá thực tế Xốp 400 = 14.452,22 x = 14.452,22 Đơn giá thực tế Xốp 704 = 14.452,22 x 1,60 = 23.123,55 Đơn giá thực tế Xốp 801 = 14.452,22 x 1,99 = 28.759,92 => Tổng giá thành thực tế Xốp 400 = 14.452,22 x 2.500 = 36.130.550 đồng Tổng giá thành thực tế Xốp 704 = 23.123,55 x 1.000 = 23.123.550 đồng Tổng giá thành thực tế Xốp 801 = 88.014.025 – 36.130.550 – 23.123.550 = 28.759.925 đồng 73 Thang Long University Library 3.2.3 Kiến nghị việc đánh giá sản phẩm dở dang Đối với sản phẩm sản xuất theo nhu cầu sử dụng kinh doanh riêng Công ty, em kiến nghị nên áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp sản lượng ước tính tương đương Đây xem phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang xác nhất, có nhược điểm khối lượng công việc lớn tính toán phức tạp, với trình độ kế toán Công ty hoàn toàn đáp ứng Hơn Công ty áp dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp nhược điểm giải dễ dàng CPNVL tính cho SPDD Chi phí chế biến loại tính cho SPDD Toàn giá trị NVL xuất dùng = Số lượng thành phẩm * Số lượng SPDD cuối kỳ + Tổng chi phí chế biến loại = Số lượng thành phẩm Số lương SPDD qui đổi + Số lượng sản phẩm dở qui đổi = CPSX dở dang cuối kỳ Chi phí NVL tính cho SPDD = Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 74 * + * Số lượng SPDD cuối kỳ Số lượng SPDD qui đổi Mức độ hoàn thành Chi phí chế biến tính cho SPDD KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường với sách mở cửa hội nhập mang lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp nước, doanh nghiệp sản xuất Để đứng vững, tồn phát triển doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm doanh nghiệp Giá thành sản phẩm công cụ quan trọng cạnh tranh, doanh nghiệp phải có biện pháp hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm Bởi việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cách khoa học đóng vai trò trung tâm toàn công tác kế toán doanh nghiệp Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến khả tiêu thụ sản phẩm khả sinh lời, có ý nghĩa định công tác quản trị doanh nghiệp Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt em có hội áp dụng kiến thức học vào thực tế, củng cố thêm kỹ năng, kinh nghiệm kiến thức thân đặc biệt phần kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Trên toàn khóa luận em với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt” Để có kết nhờ bảo, giúp đỡ tận tình cô giáo Th.s Đào Diệu Hằng với giúp đỡ anh chị phòng Tài - Kế toán Công ty Do thời gian thực tập không dài kiến thức, kinh nghiệm thân em hạn chế nên khóa luận em khó tránh khỏi sai sót định Em mong nhận bảo, đóng góp từ thầy cô để em hoàn thiện kiến thức, kinh nghiệm sau Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Ths Đào Diệu Hằng, bảo hướng dẫn tận tình cô suốt trình nghiên cứu, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện kiến thức Em xin cảm ơn cô, chú, anh, chị phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt giúp đỡ em nhiều thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Lan Hương Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.s Đào Diệu Hằng (2014), Slide giảng “Kế toán tài 1”, Đại học Thăng Long Th.s Vũ Thị Kim Lan (2014), Slide giảng “Kế toán tài 1”, Đại học Thăng Long Th.s Đoàn Hồng Nhung, Slide giảng “Tổ chức hạch toán kế toán”, Đại học Thăng Long Thông tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 Tài liệu chứng từ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt Một số khoá luận thư viện trường Đại học Thăng Long Một số tư liệu khác mạng [...]... kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất Chƣơng 2 : Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt Chƣơng 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Xốp. .. phẩm đối với hoạt động của doanh nghiệp sản xuất, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt, em đã quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài : Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt cho khóa luận tốt nghiệp của mình Kết cấu khóa luận gồm 3 phần... trình hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Xốp nhựa Tiến Đạt đã và đang không ngừng đổi mới hoàn thiện để đứng vững để tồn tại trên thị trường Đặc biệt công tác kế toán nói chung kế toán sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .. CPNCTT và CPSXC - Giá thành tiêu thụ (giá thành toàn bộ): Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh lên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (chi phsi sản xuất, quản lý và bán hàng) Giá thành toàn bộ sản phẩm = Giá thành sản xuất sản phẩm+ Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có... xin chân thành cảm ơn ! Thang Long University Library CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao... pháp giảm chi phí không cần thiết tránh lãng phí Một trong những biện pháp phải kể đến đó là công tác kế toán trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất Vì vậy hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý... phí sản xuất phát sinh trong kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = CPSX dở dang đầu kỳ + 5 Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ CPSX phát sinh trong kỳ - CPSX dở dang cuối kỳ 1.2 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.2.1 Đối tư ng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Xác định đối tư ng kế toán CPSX thực chất là xác định địa điểm phát sinh chi phí và đối tư ng... 631 Giá thành sản xuất : Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Tài khoản 631 không có số dư cuối kỳ TK 631 – Giá thành sản xuất - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ; - Chi phí sản xuất, kinh doanh. .. - Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết chuyển vào tài khoản 632 Giá vốn hàng bán” - Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” 10 Thang Long University Library 1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 1.2.3 1 Kế toán tập hợp chi phí. .. Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm Số lượng SPDD * cuối kỳ 1.4.1 Đối tư ng và kì tính giá thành sản phẩm Xác định đối tư ng tính giá thành thực chất là xác định sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định để tính giá thành đơn vị Việc xác định đối tư ng tính giá thành là công việc đầu tiên trong toàn bộ công tác xác định giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Đối tư ng tính giá thành là
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư thương mại và săn xuất kinh doanh xốp nhựa tiến đạt , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư thương mại và săn xuất kinh doanh xốp nhựa tiến đạt , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư thương mại và săn xuất kinh doanh xốp nhựa tiến đạt , CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH XỐP NHỰA TIẾN ĐẠT 23, Sơ đồ 1.3 Kế toán tập hợp CPSXC, Sơ đồ 2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay