Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh

139 846 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐÀO HUY HOÀNG MÃ SINH VIÊN : A22090 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH Giáo viên hƣớng dẫn : Ths.Đào Diệu Hằng Sinh viên thực : Đào Huy Hoàng Mã sinh viên : A22090 Chuyên ngành : Kế toán Hà Nội – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hƣớng dẫn: ThS Đào Diệu Hằng tận tình hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý, thầy cô trƣờ ững kiến thức kinh nghiệm quý giá trình học tậ ờng Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tớ Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh gian thực tập Công ty ều kiện giúp đỡ em thời Trong trình thực tập, nhƣ trình làm khóa luận tốt nghiệp, trình độ thân nhƣ kinh nghiệm thực tiễn ế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép Công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử ận có nguồn gố ợc trích dẫn rõ ràng ệm lờ Sinh viên Đào Huy Hoàng Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 1.2 Khái quát chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.1.2 Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm6 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.3 Chứng từ tài khoản sử dụng 1.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 11 1.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK 15 1.3 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 17 1.4 Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm 19 1.5 1.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 19 1.4.2 Kì tính giá thành sản phẩm 20 1.4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 20 1.4.4 Thẻ tính giá thành sản phẩm 23 Hình thức sổ kế toán áp dụng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 23 Các hình thức sổ kế toán theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH 26 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tƣ sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh 26 2.1.1 Thông tin chung Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại Đào Thịnh 26 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại Đào Thịnh 26 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Đào Thịnh 27 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán sách kế toán áp dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Đào Thịnh 29 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh 31 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Đào Thịnh 31 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 32 2.2.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 71 2.2.4 Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Đào Thịnh 71 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH 75 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh 75 3.2 3.3 3.1.1 Ưu điểm 75 3.1.2 Những vấn đề tồn cần khắc phục 76 Yêu cầu nguyên tắc hoán thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 77 3.2.1 Yêu cầu 77 3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện 77 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh 78 3.3.1 Về việc trích khoản theo lương 78 Thang Long University Library 3.3.2 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 88 3.3.3 Nâng cao chất lượng công nhân sản xuất sản phẩm 89 KẾT LUẬN DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .12 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .13 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 14 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .15 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kì 16 Mẫu 1.1 Thẻ tính giá thành sản phẩm 23 Sơ đồ 1.6 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung .25 Sơ đồ 2.1 Quy trình sản xuất 27 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 28 Sơ đồ 2.3 Tổ chức máy kế toán Công ty 29 Biểu 2.1 Hợp đồng kinh tế (Trích) 33 Biểu 2.2 Giấy báo có 34 Biểu 2.3 Giấy yêu cầu mua vật tƣ .36 Biểu 2.4 Đơn đặt hàng 37 Biểu 2.5 Hợp đồng mua bán 38 Biểu 2.6 Hóa đơn GTGT mua vật liệu 40 Biểu 2.7 Biên giao nhận hàng .41 Biểu 2.8 Ủy nhiệm chi 42 Biểu 2.9 Phiếu báo nợ 43 Biểu 2.10 Giấy đề nghị tạm ứng mua NVL 44 Biểu 2.11 Phiếu chi 44 Biểu 2.12 Hóa đơn GTGT 45 Biểu 2.13 Giấy toán tạm ứng .46 Biểu 2.14 Sổ chi tiết tài khoản 154 - CPNVLTT 47 Biểu 2.15 Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48 Biểu 2.16 Bảng chấm công (Trích) 50 Biểu 2.17 Bảng chấm công làm thêm 51 Biểu 2.18 Bảng tính lƣơng (Trích) 52 Biểu 2.19 Bảng toán lƣơng 53 Biểu 2.20 Hợp đồng lao động thuê (Trích) .55 Thang Long University Library Biểu 2.21 Bảng phân bổ tiền lƣơng 56 Biểu 2.22 Bảng phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 57 Biểu 2.23 Sổ chi tiết tài khoản 154 - CPNCTT 59 Biểu 2.24 Bảng phân bổ giá trị CCDC (Trich) 62 Biểu 2.25 Bảng tính phân bổ khấu hao 64 Biểu 2.26 Hóa đơn điện thoại 65 Biểu 2.27 Bảng kê chứng từ 66 Biểu 2.28 Bảng kê CPSXC theo yếu tố chi phí 66 Biểu 2.29 Sổ chi tiết tài khoản 154 – CPSXC .67 Biểu 2.30 Sổ chi tiết tài khoản 154 68 Biểu 2.31 Sổ tài khoản 154 69 Biểu 2.32 Thẻ tính giá thành sản phẩm .72 Biểu 2.33 Sổ nhật ký chung (Trích) 73 Biểu 3.1 Bảng toán tiền lƣơng (Kiến nghị) 79 Biểu 3.2 Bảng phân bổ tiền lƣơng (Kiến nghị) 80 Biểu 3.3 Bảng phân bổ chi phí nhân công trực tiếp (Kiến nghị) 81 Biểu 3.4 Sổ chi tiết tài khoản 154 – CPNCTT (Kiến nghị) 82 Biểu 3.5 Bảng kê chứng từ CPSXC (Kiến nghị) 83 Biểu 3.6 Bảng kê CPSXC theo yếu tố chi phí (Kiến nghị) 83 Biểu 3.7 Sổ chi tiết tài khoản 154 – CPSXC (Kiến nghị) 84 Biểu 3.8 Sổ chi tiết tài khoản 154 (Kiến nghị) 85 Biểu 3.9 Sổ tài khoản 154 (Kiến nghị) 86 Biểu 3.10 Thẻ giá thành (Kiến nghị) 88 Biểu 3.11 Bảng kê nguyên vật liệu lại (Kiến nghị) 89 Biểu 3.1 Bảng toán tiền lương (Kiến nghị) BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG THÁNG 10 Họ Tên I Công nhân DS Trần Văn Hải Thợ Bùi Văn Phong Thợ 4.800.000 Trần Mạnh Quân Thợ phụ 4.320.000 Chức vụ Lƣơng Lƣơng CN, lễ, tết 26.280.000 5.055.000 4.800.000 1.200.000 TT Lƣơng làm thêm 7.617.000 1.485.000 Tổng lƣơng 38.952.000 7.485.000 Khấu trừ lƣơng 2.390.063 504.000 900.000 1.506.000 7.206.000 504.000 6.702.000 1.080.000 1.350.000 6.750.000 453.600 6.296.400 Thực lĩnh 36.561.937 6.981.000 Nguyễn Văn Thủy Thợ phụ 2.730.000 390.000 555.000 3.675.000 323.663 3.351.337 Đào Văn Công Thợ phụ 2.280.000 360.000 450.000 3.090.000 302.400 2.787.600 II Công nhân DS 7.200.000 1.350.000 2.856.000 11.406.000 - 11.406.000 Trần Văn Toàn Thợ phụ 3.600.000 675.000 1.506.000 5.931.000 - 5.931.000 Nguyễn Văn Tuấn Thợ phụ 3.600.000 675.000 1.350.000 5.625.000 - 5.625.000 QLPX 5.520.000 1.380.000 1.506.000 8.406.000 579.600 7.826.400 39.000.000 7.785.000 11.979.000 58.764.000 2.969.663 55.794.337 III Trần Văn Tiến Tổng cộng Ngƣời lập (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 79 Biểu 3.2 Bảng phân bổ tiền lương (Kiến nghị) BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG Tháng 10 năm 2015 TK 338 - Các khoản phải trả TK 334 - Phải trả lao động TT Đối tƣợng sử dụng Lƣơng Lƣơng làm thêm CN, lễ tết Cộng có TK 334 BHXH 3383 BHYT 3384 BHTN 3389 KPCĐ 3382 Cộng có TK338 10 TK 335 - Chi CPNCTT 33.480.000 16.878.000 50.358.000 4.881.600 813.600 271.200 542.400 6.508.800 - 56.866.800 - Trong danh sách 26.280.000 12.672.000 38.952.000 4.881.600 813.600 271.200 542.400 6.508.800 - 45.460.800 - Thuê 7.200.000 4.206.000 11.406.000 - CPSXC TK334 - Phải trả lao động 5.520.000 2.886.000 Cộng 39.000.000 8.406.000 19.764.000 58.764.000 - 993.600 165.600 2.611.200 489.600 - - 55.200 110.400 326.400 - - 11 12 - 11.406.000 1.324.800 - 9.730.800 3.427.200 - 3.427.200 8.486.400 1.468.800 652.800 652.800 11.260.800 Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ngƣời lập (Ký, họ tên) 80 70.024.800 Thang Long University Library Biểu 3.3 Bảng phân bổ chi phí nhân công trực tiếp (Kiến nghị) BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP QUÝ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TT Tên công trình Tổng chi phí Chi phí nhân công trực tiếp Tháng 10 Tháng 10 Tháng 11 1.407.599.754 Nhà D trƣờng Hải Quan VN 938.971.754 Công ty TNHH ABB 468.628.000 Nhà S PKKQ - Tháng 12 1.503.273.504 367.997.600 81.559.424 - Tháng 11 Tháng 12 Lƣơng Trích lƣơng Lƣơng Trích lƣơng Lƣơng Trích lƣơng 50.358.000 6.508.800 48.523.800 6.365.951 53.824.300 6.935.712 33.592.461 4.341.845 2.632.637 345.382 16.765.539 2.166.955 45.891.163 6.020.569 53.824.300 6.935.712 1.421.714.080 367.997.600 81 Biểu 3.4 Sổ chi tiết tài khoản 154 – CPNCTT (Kiến nghị) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUÁT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH Mẫu số: S18 – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Công trình: Nhà D Trƣờng Hải Quan Việt Nam Đơn vị tính: VN Đồng Số hiệu: 154 Chứng từ NT GS Số hiệu TK đối ứng Diễn giải NT Số dƣ đầu năm Số phát sinh Nợ Có 31/10 PKT 01 31/10 Phân bổ tiền lƣơng CNTT SX T10 – CT nhà D HQVN 334 33.592.461 31/10 PKT 02 31/10 Phân bổ khoản trích theo lƣơng CNTT SX T10 - CT nhà D HQVN 338 4.341.845 30/11 PKT 09 30/11 Phân bổ chi phí tiền lƣơng CNTT SX T11 – nhà D HQVN 334 2.632.637 30/11 PKT 10 30/11 Phân bổ khoản trích theo lƣơng CNTT SX T11 – CT nhà D HQVN 338 345.382 30/11 PKT 15 30/11 Kết chuyển giá thành CT nhà D HQVN 155 Cộng phát sinh Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) … 1.077.709.074 1.077.709.074 Số dƣ cuối kỳ 1.077.709.074 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 82 Thang Long University Library Biểu 3.5 Bảng kê chứng từ CPSXC (Kiến nghị) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUÁT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Chứng từ Ngày 03/10/2015 31/10/2015 Số HĐ 0494938 PKT04 31/10/2015 BPBTL10 Khoản mục: Chi phí sản xuất chung (154) Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 Tài Diễn giải Phát sinh nợ khoản đối ứng Dịch vụ Viễn thông 111 801.393 Chi phí CCDC 242 1.244.668 Kết chuyển chi phí tiền lƣơng Tháng 10 334 8.406.000 338 1.324.800 Chi phí khấu hao TSCĐ tháng 10 214 5.543.333 31/10/2015 BPBTL10 Trích theo lƣơng T10 31/10/2015 PKT04 Cộng Phát sinh có 66.957.212 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) Biểu 3.6 Bảng kê CPSXC theo yếu tố chi phí (Kiến nghị) 10 Chi phí nhân viên 9.730.800 Chi phí CCDC 1.244.668 Chi phí khấu hao 5.543.333 Chi phí dịch vụ mua 6.122.531 22.641.332 11 8.652.200 1.244.668 5.543.333 5.980.123 21.420.324 12 9.486.200 1.244.668 5.543.333 6.621.355 22.895.556 3.734.004 16.629.999 18.724.009 66.957.212 Tháng Tổng 27.869.200 83 Tổng Biểu 3.7 Sổ chi tiết tài khoản 154 – CPSXC (Kiến nghị) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUÁT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH Mẫu số: S18 – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Công trình: Nhà D Trƣờng Hải Quan Việt Nam Số hiệu: 154 Chứng từ NT GS Số hiệu TK đối ứng Diễn giải NT Đơn vị tính: VN Đồng Số dƣ đầu năm Số phát sinh Nợ Có 31/10 PKT 03 31/10 Phân bổ chi phí tiền lƣơng QLPX tháng 10 – CT nhà D HQVN 334 5.607.415 31/10 PKT 04 31/10 Phân bổ khoản trích theo lƣơng QLPX T10 – CT nhà D HQVN 338 883.738 31/10 PKT 05 31/10 Phân bổ chi phí CCDC T10 – CT nhà D HQVN 242 830.284 31/10 PKT 06 31/10 Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ T10 – CT nhà D HQVN 338 3.697.808 31/10 PKT 07 31/10 Phân bổ chi phí dịch vụ mua T10 – CT nhà D HQVN 111 4.084.175 30/11 PKT15 30/11 Kết chuyển giá thành CT nhà D HQVN Cộng phát sinh Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) … 1.077.709.074 155 1.077.709.074 Số dƣ cuối kỳ 1.077.709.074 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 84 Thang Long University Library Biểu 3.8 Sổ chi tiết tài khoản 154 (Kiến nghị) Mẫu số: S18 – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) CÔNG TY CP ĐT SX & TM ĐÀO THỊNH MST: 0101820295 SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - nhà D Hải Quan Số hiệu: 154 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải NT TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ 06/10 HĐ 0000387 06/10 Mua vật liệu phụ sản xuất 331 16.576.000 08/10 HĐ 0001829 08/10 Thanh nhựa Profile 331 719.320.500 08/10 HĐ 0000825 08/10 Thép cuộn mạ kẽm cắt gấp làm lõi thép gia cƣờng 331 118.299.678 12/10 HĐ 0000473 12/10 Kính trắng 6.38mm, kính trắng 4mm 331 101.335.000 31/10 PKT 01 31/10 Phân bổ tiền lƣơng CNTT SX T10 – CT nhà D HQVN 334 33.592.461 31/10 PKT 02 31/10 Phân bổ khoản trích theo lƣơng CNTT SX T10 - CT nhà D HQVN 338 4.341.845 31/10 PKT 03 31/10 Phân bổ chi phí tiền lƣơng QLPX tháng 10 – CT nhà D HQVN 334 5.607.415 31/10 PKT 04 31/10 Phân bổ khoản trích theo lƣơng QLPX T10 – CT nhà D HQVN 338 883.738 31/10 PKT 05 31/10 Phân bổ chi phí CCDC T10 – CT nhà D HQVN 242 830.284 31/10 PKT 06 31/10 Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ T10 – CT nhà D HQVN 338 3.697.808 31/10 PKT 07 31/10 Phân bổ chi phí dịch vụ mua T10 – CT nhà D HQVN 111 4.084.175 30/11 PKT 09 30/11 Phân bổ chi phí tiền lƣơng CNTT SX T11 – CT nhà D HQVN 85 334 2.632.637 30/11 PKT 10 30/11 30/11 PKT02 30/11 Phân bổ khoản trích theo lƣơng CNTT SX T11 – CT nhà D HQVN 345.382 338 Kết chuyển giá thành CT nhà D HQVN 1.077.709.074 155 1.077.709.074 Cộng phát sinh … Số dƣ cuối kỳ 1.077.709.074 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 3.9 Sổ tài khoản 154 (Kiến nghị) Mẫu số: S18 – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) CÔNG TY CP ĐT SX & TM ĐÀO THỊNH MST: 0101820295 SỔ CÁI (TRÍCH) Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu TK đối ứng Diễn giải NT Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ 02/10 HĐ 0000389 02/10 Cửa nhôm Austdoor CT Công ty TNHH ABB 331 200.000.000 06/10 HĐ 0000387 06/10 Mua vật liệu phụ sản xuất CT nhà D trƣờng HQVN 331 16.576.000 08/10 HĐ 0001829 08/10 Thanh nhựa Profile CT nhà D trƣờng HQVN 331 719.320.500 08/10 HĐ 0000825 08/10 Thép cuộn mạ kẽm cắt gấp làm lõi thép gia cƣờng CT nhà D trƣờng HQVN 331 118.299.678 12/10 HĐ 0000473 12/10 Mua loại kính phục vụ CT nhà D trƣờng HQVN 331 101.335.000 31/10 PKT 01 31/10 Phân bổ tiền lƣơng CNTT SX T10 – CT nhà D HQVN 334 33.592.461 86 Thang Long University Library 31/10 PKT 02 31/10 Phân bổ khoản trích theo lƣơng CNTT SX T10 - CT nhà D HQVN 338 4.341.845 31/10 PKT 03 31/10 Phân bổ chi phí tiền lƣơng QLPX tháng 10 – CT nhà D HQVN 334 5.607.415 31/10 PKT 04 31/10 Phân bổ khoản trích theo lƣơng QLPX T10 – CT nhà D HQVN 338 883.738 31/10 PKT 05 31/10 Phân bổ chi phí CCDC T10 – CT nhà D HQVN 242 830.284 31/10 PKT 06 31/10 Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ T10 – CT nhà D HQVN 338 3.697.808 31/10 PKT 07 31/10 Phân bổ chi phí dịch vụ mua T10 – CT nhà D HQVN 111 4.084.175 31/10 PKT 08 31/10 Kết chuyển giá thành CT Công ty TNHH ABB 155 HĐ 0000473 28/11 28/11 Thanh nhựa profile CT Nhà S Quân chủng PKKQ 495.098.405 331 820.312.500 30/11 PKT 09 30/11 Phân bổ tiền lƣơng CNTT sản xuất T11 – CT nhà D HQVN 334 2.632.637 30/11 PKT 10 30/11 Phân bổ khoản trích theo lƣơng CNTT T11 – CT nhà D HQVN 338 228.703 30/11 PKT 15 30/11 Kết chuyển giá thành CT nhà D trƣờng HQVN 22/12 HĐ 0000543 22/12 Kính loại kinh CT Nhà S Quân chủng PKKQ 155 331 1.077.709.074 367.997.600 Cộng phát sinh 3.518.344.633 1.572.807.479 Số dƣ cuối kỳ 1.945.537.154 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 87 Biểu 3.10 Thẻ giá thành (Kiến nghị) THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH: Nhà D trường Hải quan Việt Nam STT Chỉ tiêu CPSX dở dang đầu kỳ Các khoản mục chi phí Tổng số CPNVLTT NCTT SXC 0 0 CPSX phát sinh kỳ 1.077.709.074 1.020.531.178 40.912.325 16.265.571 Giá thành sản phẩm 1.077.709.074 1.020.531.178 40.912.325 16.265.571 CPSX dở dang cuối kỳ 0 0 Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3.3.2 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán công ty cần yêu cầu quản lý phân xƣởng lập bảng kê vật liệu thừa chƣa sử dụng hết đơn hàng đơn hàng hoàn thành để có phản ánh xác chi phí NVLTT thực tế phát sinh Cần phải làm công việc NVL dù đƣợc mua dựa tính toán theo dự toán kế hoạch sản xuất song việc thừa vật liệu thi sản xuất điều khó tránh khỏi cho dù không nhiều Quản lý phân xƣởng tiến hành bán số vật liệu thừa không sử dụng hết kế toán tính toán xác định giá vốn vật liệu thừa đem bán ghi nhận doanh thu Song vật liệu thừa thƣờng kế toán ghi giảm chi phí tƣơng ứng với số tiền thu đƣợc theo định khoản: Nợ TK 111, 112, 131… Có TK 154 Việc phán ánh nghiệp vụ bán phế liệu làm giảm giá thành sản phẩm đồng thời tăng lợi nhuận Công ty 88 Thang Long University Library Biểu 3.11 Bảng kê nguyên vật liệu lại (Kiến nghị) Công Ty Cổ Phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh Công trình: nhà D trƣờng Hải Quan Việt Nam BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CÒN LẠI Ngày…tháng…năm… STT Tên vật liệu Đơn vị tính Khối lƣợng Đơn giá Thành tiền Ghi Tổng cộng 3.3.3 Nâng cao chất lượng công nhân sản xuất sản phẩm Công ty nên tuyển chọn công nhân tay nghề cao, thành thạo nghề Nhƣ tiết kiệm đƣợc thời gian chi phí đào tạo lao động Điều giúp nâng cao hiệu suất sản xuất sản phẩm nói riêng hiệu suất hoạt động Công ty nói chung Sau hoàn thành khóa luận, em nhận thấy kế toán Công ty nhìn chung hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán hành Cách quản lý chứng từ khoa học dễ theo dõi Em hi vọng với vài kiến nghị em góp phần nhỏ giúp Công ty hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng hạch toán kế toán nói chung Qua đó, Công ty hoạt động hiệu 89 KẾT LUẬN Đối với doanh nghiệp, mục tiêu lợi nhuận đƣợc đặt lên hàng đầu, đặc biệt kinh tế thị trƣờng ngày Chính việc theo dõi, quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, với việc cải tiến chất lƣợng sản phẩm để nâng cao hiệu kinh doanh điều quan trọng doanh nghiệp sản xuất Bên cạnh đó, đóng góp phần không nhỏ vào việc phát triển phải kể đến công tác hạch toán kế toán Nhờ có số liệu, báo cáo kế toán cung cấp, nhà quản lý có kế hoạch sản xuất phù hợp, chiến lƣợc tổ chức sản xuất lâu dài định hƣớng đắn tƣơng lai cho doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh, thân em có hội áp dụng kiến thức đƣợc học trƣờng vào thực tiễn, đặc biệt kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Từ củng cố thêm kiến thức học tìm hiểu thực tế kế toán Công ty Trên toàn khoá luận em đề tài “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh” Để có đƣợc kết nhờ bảo, giúp đỡ tận tình cô giáo Th.s Đào Diệu Hằng với giúp đỡ anh chị phòng Kế toán Công ty Qua em có điều kiện tìm hiểu kỹ vấn đề lý luận thực tiễn công tác kế toán Công ty, từ nhận đƣợc ƣu nhƣợc điểm, mạnh dạn đƣa số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh Mặc dù cố gắng hết mình, nhƣng thân thiếu kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập có hạn nên khoá luận em tránh đƣợc sai sót định Vì vậy, em kính mong nhận đƣợc góp ý, bảo thầy cô để khoá luận em đƣợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Th.s Đào Diệu Hằng tận tình bảo, giúp đỡ em suốt trình thực làm, đồng thời em xin gửi lời cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long cán nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh giúp em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Đào Huy Hoàng Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS NGND Ngô Thế ủy (2013), Giáo trình kế ội PGS TS ết hạch toán kế ội Th.s Đào Diệu Hằng, Slide giảng “Kế toán tài 1”, Đại học Thăng Long PGS.TS Nguyễn Văn Công (2007), “Kế toán tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Thống kê Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 Tài liệu chứng từ Công ty Cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths.Đào Diệu Hằng Sinh viên thực hiện : Đào Huy Hoàng, Đơn vị thực hiện hợp đồng : Đội TB1 – Xí Nghiệp 319.7, A.Đại diện bên giao: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DV TM & SX NGỌC LINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay