Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dệt may hoàng thị loan

121 653 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN SINH VIÊN THỰC HIỆN HƯƠNG MÃ SINH VIÊN NGÀNH HÀ NỘI – 2016 : NGUYỄNVŨTHU : A19751 : KẾ TOÁN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Hương Mã sinh viên Ngành HÀ NỘI – 2016 : Ths.Nguyễn Thu Hoài : Nguyễn Vũ Thu : A19751 : Kế toán Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu vận dụng kiến thức học để hoàn thành đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan” em nhận giúp đỡ hướng dẫn cô giáo Ths.Nguyễn Thu Hoài cán phòng Kế toán tài chính, phòng Điều hành sản xuất Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới cô giáo Ths.Nguyễn Thu Hoài tận tình hướng dẫn góp ý cho em suốt thời gian thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể nhân viên phòng Kế toán tài cung cấp số liệu giúp đỡ em trình vận dụng kiến thức học vào thực tế Em xin cảm ơn cô, làm việc Công ty tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Với kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý thầy cô giáo bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Em xin cảm ơn ! Hà Nội, tháng 07 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Vũ Thu Hương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Vũ Thu Hương Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÁC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu 1.1.2 Vai trò nguyên vật liệu 1.1.3 Phân loại nguyên vật liệu .4 1.1.4 Đánh giá nguyên vật liệu 1.1.4.1 Giá trị nguyên vật liệu nhập kho 1.1.4.2 Giá trị nguyên vật liệu xuất kho 1.1.5 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 1.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng .9 1.2.2 Sổ kế toán sử dụng 10 1.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song 10 1.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .12 1.3.1 Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 12 1.3.1.1 Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên .12 1.3.1.2 Tài khoản sử dụng 12 1.3.1.3 Trình tự hạch toán kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 14 1.3.2 Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì 15 1.3.2.1 Đặc điểm phương pháp kiểm kê định kì .15 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng 15 1.3.2.3 Trình tự hạch toán kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kì 16 1.3.3 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 17 1.3.3.1 Khái quát chung dự phòng giảm giá hàng tồn kho 17 1.3.3.2 Tài khoản sử dụng 18 1.3.3.3 Trình tự hạch toán kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho .19 1.4 Hình thức kế toán áp dụng 19 1.4.1 Hình thức kế toán máy 20 1.4.2 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN 22 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .22 2.1.2 Đặc diểm hoạt động quy trình công nghệ .23 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động 23 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất quy trình công nghệ 23 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 24 2.1.4 Đặc điểm công tác kế toán 27 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán .27 2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng 29 2.2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan 29 2.2.1 Đặc điểm phân loại nguyên vật liệu 29 2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu 29 2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu .30 2.2.2 Đánh giá NVL công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan 31 2.2.2.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 31 2.2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho .32 2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 33 2.2.3.1 Khai báo danh mục từ điển 33 2.2.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu nhập kho 35 2.2.3.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu xuất kho 44 2.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .53 2.2.5 Tổ chức kiểm kê vật tư cuối kỳ 63 CHƯƠNG MỘt sỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN 65 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty cồ phần dệt may Hoàng Thị Loan 65 3.1.1 Ưu điềm .65 3.1.2 Nhược điểm 66 3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan 68 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan 69 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ NVL Nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định DN Doanh nghiệp CKTM Chiết khấu thương mại XDCB Xây dựng VLC Vật liệu NK Nhập QLDN Quản lý doanh nghiệp KT Kế toán GTGT Giá trị gia tăng BQ Bình quân PP Phương pháp QĐ Quyết định BTC Bộ tài HH Hàng hóa DNSX Doanh nghiệp sản xuất KKTX Kê khai thường xuyên KKĐK Kiểm kê định kỳ TK Tài khoản XNK Xuất nhập CBCNV Cán công nhân viên BHYT Bảo hiểm y tế KTTC Kế toán tài BHXH Bảo hiểm xã hội KTDN Kế toán doanh nghiệp ĐHSX Điều hành sản xuất NH Ngân hàng NKCT Nhật ký chứng từ TT Thông tư − Hoàn thiện công tác tính giá vật tư xuất kho Công ty nên thực tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân sau lần nhập Công thức tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân sau lần nhập xác định sau: Đơn giá BQ sau lần = nhập Trị giá NVL tồn trước lần nhập n + Trị giá NVL nhập lần n Số lượngNVL tồn trước lần nhập n + Số lượngNVL nhập lần n Từ ví dụ vàví dụ phần đánh giá NVL, ta có bảng tóm tắt số lượng xuất nhập tồn xơ Tarilin tháng 12/2015 sau: Ngày Nhập Xuất Tồn Tồn đầu kỳ 11/12 22.279 49.679 14/12 17/12 25.383 29.325 45.776 106.260 36.825,5 49.718 20/12 28/12 46.575 97.309,5 31/12 Bảng giá trị NVL nhập tháng : Ngày tháng Tổng giá thực tế 11/12 824.939.667 17/12 825.209.420 28/12 1.583.653.726,5 Tổng 3.233.802.813,5 71 Thang Long University Library Theo phương pháp tính giá bình quân sau lần nhâp ta có đơn giá giá trị xuất xơ tháng 12: Ngày 14/12 Đơn giá BQ sau lần = nhập Giá trị xơ xuất kho = Ngày 20/12 Đơn giá BQ sau lần = nhập Giá trị xơ xuất kho = Ngày 31/12 Đơn giá BQ sau lần = nhập Giá trị xơ xuất kho = Tổng giá trị xơ xuất = tháng 12 300.031.895 + 824.939.667 = 156.33,72 đ 22.279 + 49.679 46.575 x 156.33,72 25.383 x 156.33,72+ 825.209.420 = 728.140.509 đ = 16.272 đ 25.383 + 49.718 29.325 x 16.272 45.776x 16.272 + 1.583.653.726,5 = 477.176.400 đ = 16.273,6 đ 45.776 + 97.309,5 106.260 x 16.273,6 728.140.509 + 477.176.400 + 1.729.232.736 = 1.729.232.736 đ = 2.934.549.645 đ Đơn giá xuất kho thay đổi kéo theo thay đổi chứng từ liên quan đến xuất kho cụ chứng từ sau: 72 Bảng 3.2 Phiếu xuất kho theo đơn giá bình quân sau lần nhập CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN HALOTEXCO Mẫu số 02-VT Ban hành theo 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 BTC PHIẾU XUẤT KHO Ngày 20 tháng 12 năm 2015 Nợ 621NC Số 89/4 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thu Thảo Có 1521 Địa chỉ: Nhà máy sơi Lý xuất kho: Phục vụ sản xuất Xuất kho: Bông xơ STT Tên, nhãn Mã Đơn hiệu, quy cách số vị phâm chất VT, tính SP HH Số lượng Yêu cầu Thực xuất Kg 29.325 29.325 16.272 477.176.400 29.325 477.176.400 Xơ TAIRILIN Cộng Đơn giá Thành tiền -Tổng số tiền (viết chữ): -Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu Người nhận hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày 20 tháng 12 năm 2015 Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 73 Thang Long University Library Bảng 3.3 Bảng kê xuất vật tư theo đơn giá bình quân sau lần nhập TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN BẢNG KÊ XUẤT MỘT VẬT TƯ Vật tư: VLC10 - ĐVT: kg Từ ngày 01/12/2015 đến 31/12/2015 Chứng từ Tên TK Mã kho Số lượng Đơn giá Thành tiền Ngày Số khách ĐƯ 14/12 PX87/4 NM sợi 621NC KHOBX 46.575 16.760,4 728.140.509 20/12 PX89/4 NM sợi 621NC KHOBX 29.325 16.652,7 477.176.400 31/12 PX91/4 NM sợi 621NC KHOBX 106.260 16.395,4 1.729.232.736 Tổng cộng: 182.160 2.934.549.645 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ TOÁN GHI SỔ (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) 74 Bảng 3.4 Sổ chi tiết vật tư TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN Mẫu số S10-DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2015 TK:1521 Kho: KHOBX Vật tư-VLC10: Xơ Tarilin Đvt: KG Chứng từ SH Ngày tháng Diễn giải TKĐƯ Đơn giá A B C D Tồn đầu PN124/5 13/12 Nhập Nhập xơ 3311 14.942,4 Chi phí 3311 1.663 14/12 Cấp xơ 621NC 16.760,4 PN125/5 19/12 Nhập xơ 3311 14.946,8 Chi phí 3311 1.651 PX89/4 20/12 Cấp xơ 621NC 16.652,7 PN132/5 30/12 Nhập xơ 3311 14.611,4 Chi phí 3311 1.663 Cấp xơ 621NC 31/12 Tồn Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 13.647,027 PX87/4 PX91/4 Xuất Cộng tháng 12 49.679 742.323.490 22.279 300.031.895 71.958 1.123.429.317 82.616.177 1.206.045.494 46.575 49.718 728.140.509 743.125.002 25.383 477.904.985 75.101 1.221.029.987 82.084.418 1.303.114.405 29.325 97.309,5 477.176.400 1.421.828.028 45.776 825.938.005 143.085,5 2.247.766.033 161.825.698,5 16.395,4 196.706,5 KẾ TOÁN GHI SỔ 3.233.802.813,5 2.409.591.731,5 106.260 1.729.232.736 36.825,5 599.285.063,5 182.160 2.934.549.645 36.825,5 599.285.063,5 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 75 Thang Long University Library Bảng 3.5.Bảng Tổng hợp xuất nhập tồn NVL Mẫu số S11-DN Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM Ngày 22/12/2014 BTC CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU Từ ngày: 01/12/2015 đến ngày: 31/12/2015 Kho: KHOBX – Kho: Bông Xơ Đvt: Kg Tồn đầu kỳ STT Tên NVL Mã NVL Số lượng Nhập kỳ Thành tiền Xuất kỳ Số lượng Thành tiền Số lượng Tồn cuối kỳ Thành tiền Số lượng Thành tiền Xơ Tairilin VLC10 22.279 300.031.895 196.706,5 3.233.802.813,5 182.160 2.934.549.645 36.825,5 599.285.063,5 Bông Mĩ cấp VLC12 119.702 1.994.496.663 16.014 459.697.884 46.656 988.471.623 89.060 1.465.722.924 Xơ Đình Vũ VLC87 156.262 2.367.091.686 165.543 4.964.551.799 238.951 5.189.627.697 82.854 2.142.015.788 … … … … … … … … … … Cộng 10.940.113.053 15.384.103.691 KẾ TOÁN GHI SỔ 14.212.642.238 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 76 12.111.574.506 Bảng 3.6.Bảng kê số TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN Mẫu S04b3-DN Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 BTC BẢNG KÊ SỐ Tháng 12 năm 2015 STT Chỉ tiêu … 1521 … 1523 152 153 Tổng cộng I Số dư đầu tháng 10.940.113.053 16.807.027 11.467.220.452 75.765.353 11.542.985.805 II Số phát sinh tháng 15.384.103.691 24.149.028 23.340.225.101 579.838.297 23.920.063.398 Phải trả người bán 9.482.695.274 18.666.665 15.935.464.230 454.098.799 16.389.563.029 … … … … … … … III Cộng dư đầu tháng phát sinh 26.324.216.744 40.956.055 35.807.445.553 655.603.650 36.463.049.203 IV Xuất dùng tháng 14.212.642.238 30.126.488 17.286.244.429 489.988.326 17.776.232.755 V Tồn cuối tháng 12.111.574.506 10.829.567 18.521.201.124 165.615.324 18.686.816.448 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký,họ tên) (Nguồn Phòng kế toán tài chính) KẾ TOÁN GHI SỔ (Ký,họ tên) 77 Thang Long Univ ersity Library Bảng 3.7.Nhật ký chứng từ số Mẫu S04a7-DN Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC TỔNG CÔ NG TY MAY VIỆT NAM Ngày 22/12/2014 BTC CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ Ghi có TK 152, TK 153, TK 154… Từ ngày 01/12/2015 đến 31/12/2015 Stt TK ghi có TK ghi nợ … 621 … … 627 Cộng A … 18 Cộng B 19 Tổng cộng Các TK phản ảnh NKCT khác … 152 153 … Cộng có TK NKCT số … 14.762.896.122 14.762.896.122 … 965.294.845 147.943.179 … 17.286.244.429 147.943.179 … … 8.480.900.800 2.982.655.681 18.751.454 … 20.268.900.110 166.694.633 … Đã ghi sổ ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ TOÁN GHI SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 78 (Nguồn Phòng kế toán tài chính) Bảng 3.8 Bảng kê số TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN Mẫu S04b4-DN Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 BTC BẢNG KÊ SỐ Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng Dùng cho TK: 154, 621, 622, 627 Từ ngày 01/12/2015 đến 31/12/2015 TK Có St 10 11 12 13 14 1521 TK Nợ 154 154NC 154OE 621 621NC 621OE 1522 … 152 153 … 14.212.642.238 … … 14.762.896.122 550.253.884 … … … 627 6272NC 6272OE 6273NC 6273OE … 965.294.845 … … … 147.943.179 … … … … Cộng 14.212.642.238550.253.884 KẾ TOÁN GHI SỔ (Ký,họ tên) … 17.286.244.429 147.943.179 Các TK Cộng chi phí phản ánh NKCT khác … 621 627 thực tế tháng … … …14.762.896.1224.045.946.249 … 14.762.896.122 … … … 4.045.946.249 … … … … … …… … … … 14.762.896.1224.045.946.249 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký,họ tên) (Nguồn Phòng kế toán tài chính) Thang Long Univ79 ersity Library Bảng 3.9 Sổ TK 152 TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN SỔ CÁI TK 152 Năm 2015 Số dư đầu kỳ Nợ Có TK đối ứng Tháng… Tháng 11 Tháng 12 331 15.935.464.230 … … … … Cộng PS Nợ 23.340.225.101 Cộng PS Có 17.286.244.429 Dư Nợ cuối tháng 11.467.220.452 18.521.201.124 Dư Có cuối tháng Ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ TOÁN GHI SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 80 KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh gay gắt chế thị trường vấn đề tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu không góp phần nâng cao hiệu quản quản lý, hiệu sử dụng mà có ý nghĩa thiết thực trình định hướng đầu tư Sử dụng vật tư có hiệu quả, tối thiểu hóa chi phí sản xuất mục tiêu quan trọng đảm bảo cho khả tồn phát triển doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất, nghiệp vụ liên quan đến nhập xuất diễn thường xuyên, liên tục đòi hỏi công tác quản lý, công tác kế toán phải sử dụng nhiều công cụ nhằm đạt hiệu cao kế toán vật tư đóng vai trò quan trọng trở thành vấn đề cấp bách giai đoạn Tuy nhiên, công tác quản lý công tác kế toán vật tư lĩnh vực rộng lớn, phức tạp nhu cầu cung cấp vật tư phục vụ công tác quản lý cho sản xuất lại diễn thường xuyên liên tục tạo khó khăn không nhỏ cho doanh nghiệp muốn nâng cao lực quản lý Dưới góc độ sinh viên trình thực tập, mong muốn tiếp xúc với thực tiễn để vận dụng kiến thức học Nhưng vốn kinh nghiệm thực tế chưa tích lũy nhiều bên cạnh hạn chế thời gian nên nội dung đề tài sâu nghiên cứu số vấn đề chủ yếu sở lý luận công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan nói riêng Từ sở lý luận làm sáng tỏ tồn công tác kế toán quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty em mạnh dạn đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan Trong khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, đặc biệt ý kiến đề xuất, em mong muốn nhận ý kiến nhận xét giáo viên hướng dẫn với ý kiến thầy cô hội đồng giúp em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn Ths.NguyễnThu Hoài cán phòng kế toán tài Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan tạo điều kiện thuận lợi để giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 07 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Vũ Thu Hương 81 Thang Long University Library 82 [...]... chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan − Đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan 4 Phương pháp nghiên cứu − Phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu. .. các công cụ thống kê toán học: Sơ đồ, bảng biểu 5 Nội dung khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khóa luận bao gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dệt may. .. Dệt may Hoàng Thị Loan, tìm hiểu tổng quan các phần hành kế toán của Công ty và nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Ths.Nguyễn Thu Hoài em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình 1 Thang Long University Library 2 Mục tiêu nghiên cứu − Tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu. .. 611 Có − Kết chuyển giá gốc hàng hoá, nguyên, vật liệu, công dụng tồn kho cuối kỳ nguyên liệu, vậtcụ, liệu, côngcụcụ, quảđầu kiểmkỳkê); dụng (Theo cụ tồnkết kho (theo Giá gốc hàng hoá, nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng trong kỳ, hoặc giá gố kết quả kiểm kê); Giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào trả lại cho − Giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, được cônggiảm... sổ danh điểm vật liệu được xây dựng trên cơ sở số liệu của từng nhóm và đặc tính công dụng của chúng Tùy theo nhóm, thứ vật liệu mà kết cấu số liệu gồm 1, 2, hoặc 3 chữ số − Phân loại theo nguồn nhập + Nguyên vật liệu mua ngoài: mua từ thị trường trong nước hoặc nhập khẩu + Nguyên vật liệu tự gia công sản xuất + Nguyên vật liệu nhận vốn góp − Phân loại theo mục đích sử dụng + Nguyên vật liệu chính dùng... cụ, dụng ngườiliệu, bán ,vật hoặc giá cụ, mua vào trong kỳ; , vật liệu TK 6112: Mua hàng hóa 15 Thang Long University Library TK 611 không có số dư cuối kì và được mở thành hai tài khoản cấp hai + TK 6111: Mua nguyên liệu, vật liệu: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào và xuất sử dụng trong kỳ kế toán và kết chuyển giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho... riêng của DN phù hợp với công tác kế toán của DN Các báo cáo về nguyên vật liệu cũng cần được xây dựng theo đúng chế độ kế toán ban hành, đảm bảo lập đúng kỳ và được chuyển đến các bộ phận chức năng quản lý nguyên vật liệu Các DN cần kịp thời nắm bắt những quyết định điều chỉnh, thay đổi, bổ sung của Bộ tài chính liên quan đến hạch toán kế toán 1.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ... (hoặc kế toán xuống kho nhận) các chứng từ nhậpxuất được phân loại theo từng thứ NVL cho phòng kế toán − Tại phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ kế toán chi tiết vật tưđể ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho theo chỉ tiêu số lượng và giá trị Cuối tháng kế toán cộng sổ chi tiết vật tư và kiểm tra đối chiếu với thẻ kho Ngoài ra để có số liệu đối chiếu, kiểm tra với kế toán tổng hợp, cần tổng hợp số liệu. .. gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn; −Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua; −Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng; −Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê; −Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)... 1.1 Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song .11 Sơ đồ 1.2 Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX 14 Sơ đồ 1.3 Kế toán NVL theo phương pháp KKĐK 16 Sơ đồ 1.4 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 19 Sơ đồ 1.5 Kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 20 Sơ đồ 1.6 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – chứng từ 21 Sơ đồ 2.1 Quy trình công nghệ tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dệt may hoàng thị loan , Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dệt may hoàng thị loan , Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dệt may hoàng thị loan

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay